Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Наименование работОд. вим.«Титан»Фірма конкурентΔ1234МОНТАЖ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯМонтаж кондиціонерашт.500,00500,000,00Горизонтальна гідроізоляція цементним розчиномкв. м.3,285,47-2,19Обмазувальна гідроізоляціякв. м.1,642,80-1,16Обмазувальна гідроізоляція в 2 слоякв. м.3,924,10-0,18Утеплення пенополістероломкв. м.19,3022,65-3,35Утеплення

Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

 

 

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

 

Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

спеціаліста

спеціальності ____7.050102 „Економічна кібернетика”____

на тему: Підвищення економічних показників державного підприємства “Дніпропетровські магістральні електричні мережі”

 

Виконавець: __________________________________Луговий А.В.

(підпис)

 

КерівникиПрізвище, ініціалиОцінкаПідписроботиНецветаєв В.А.розділівНецветаєв В.А.ФінансовийНецветаєв В.А.СпеціальнийНецветаєв В.А.ІнформаційнийНецветаєв В.А.Охорона праціНецветаєв В.А.РецензентТовстоног М.М.НормоконтрольНецветаєв В.А.

Дніпропетровськ

2008

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та

інформаційних технологій

___________Кочура Є.В.

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________

(дата)

 

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

спеціаліста

студента групи ЕК-03-1 Лугового А.В.

 

Тема дипломної роботи:

Підвищення економічних показників роботи ВАТ “Титан”

 

затверджена наказом ректора НГУ №____ від __________________

 

РозділЗміст виконанняТермін виконання1Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Титан"10.04.08-16.04.082Економічна модель максимізації прибутку в умовах підприємства "Титан"17.04.08-30.04.083Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР)

по максимізації прибутку на підприємстві "Титан"01.05.08-14.05.084Охорона праці і техніка безпеки 28.05.06-09.06.08

Завдання видав___________ Нецветаєв В.А.

(підпис)(прізвище, ініціали)

Завдання прийняла до виконання___________ Луговий А.В.

(підпис)(прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання:__________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка: 105 сторінок, 25 малюнків, 41 таблиця, 2 додатки, 20 джерел.

Об 'єкт дослідження: відкрите акціонерне товариство «Титан».

Мета дипломного проекта: підвищення економічних показників роботи ВАТ «Титан».

У вступі описана актуальність і значущість вибраної теми, сформульовані цілі і завдання дослідження, наукова новизна отриманих результатів.

У першому розділі дана характеристика підприємства, проаналізована його виробничо-господарська діяльність, розраховані основні економічні показники фінансової діяльності ВАТ «Титан», даний огляд літературних джерел, пов'язаних з проблемою здобуття максимально можливого прибутку ціною продажів, описані найбільш популярні методи визначення цін на послуги.

У другому розділі розроблена методика моделювання процесу отримання прибутку комерційним підприємством, створена модель здобуття на прикладі ВАТ «Титан», виконаний аналіз отриманої моделі, зроблена формалізована постановка завдання максимізації місячного, квартального, і річного прибутку в умовах ВАТ «Титан», в результаті вирішення якої отримані оптимальні ціни продажів, зроблений аналіз чутливості моделі.

У третьому розділі розроблена автоматизована інформаційна система максимізації прибутку на ВАТ «Титан».

У розділі «Охорони праці» говориться про безпеку і охорону довкілля на виробництві, а також описані правила охорони праці при експлуатації ПЕОМ в офісі на підприємстві.

Результати роботи застосовані на ВАТ «Титан».

Прибуток, максимізація прибутку, методика моделювання, методи прогнозування, модель отримання прибутку, аналіз «що-якщо», оптимізаційна задача, аналіз стійкості.

Зміст

 

Вступ

1. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "Титан". Постановка задачі дослідження

  1. Характеристика підприємства
  2. Аналіз господарської діяльності ВАТ "Титан"
  3. Роль аналізу господарської діяльності в керуванні і підвищення його ефективності
  4. Основні показники господарської діяльності ВАТ "Титан".

1.3 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

1.3.1 Види економічного аналізу

1.3.2 Експрес-аналіз, горизонтальний і вертикальний аналізи стану ПП"Титан"

1.3.3 Аналіз ліквідності балансу підприємства "Титан"

1.3.4 Оцінка погрози банкрутства підприємства "Титан"

1.3.5 Класифікація типу фінансового стійкості підприємства "Титан"

Аналіз факторів величини прибутку

Етапи та методи ціноутворення

Загальна схема розрахунку цін й основні етапи ціноутворення

Витратні методи ціноутворення

Ринкові методи визначення цін

Економетричні методи визначення цін

Адміністративні методи визначення цін

Формулювання мети і задач дослідження

2. Економічна модель максимізації прибутку в умовах підприємства "Титан"

2.1 Розробка методики моделювання процесу одержання прибутку Комерційним підприємством

2.2 Розробка моделей одержання прибутку на комерційному підприємстві на прикладі ВАТ "Титан"

2.2.1 Вивчення середовища, структурування ситуації і формалізація моделей

2.2.2 Формалізована постановка оптимізаційних задач

2.2.3 Вхідні дані для моделей

2.2.4 Вибір методу прогнозування даних

2.3 Оптимізаційна задача максимізації прибутку

2.4 Прийняття рішення по максимізації прибутку ВАТ "Титан"

2.5 Економічна ефективність впровадження інформаційної системи

3. Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по максимізації прибутку на підприємстві "Титан"

3.1 Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по

максимізації прибутку на підприємстві "Титан"

3.1.1 Узагальнена структура і вимоги до СППР

3.1.2 Створення основних елементів інформаційної системи

3.1.3 Інструкція користувача

4 Охорона праці і техніка безпеки

4.1 Безпека й охорона навколишнього середовища на підприємстві "Титан"

4.2 Правила охорони праці при експлуатації ПЕОМ

Висновки

Перелік посилань

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ВСТУП

 

В умовах ринкової економіки та політичної нестабільності, метою кожного виробництва є одержання максимально можливого прибутку. Ефективно здійснюють свою виробничо-господарську діяльність тільки ті підприємства, які мають високі економічні результати, за умови найбільш повного використання фінансових і інтелектуальних ресурсів, факторів розумного економічного ризику, оригінальних ідей у бізнесі, постійного удосконалювання систем керування виробництвом.

Метою виробничого підприємства є найбільш повне забезпечення попиту високоякісною продукцією за умови одержання максимально можливого прибутку. Сьогодні багато підприємств роблять таку продукцію, однак максимізувати прибуток удається не усім. Основна проблема виникає при встановленні "правильної" ціни продажу.

Кожен товар має свою ціну, але далеко не кожне підприємство має можливість самостійно встановити ту ціну, яка буде відповідати його потребам. Раніше подібні рішення приймалися тільки виходячи з витрат і рентабельності. Роки економічних перетворень змінили цю ситуацію: ріст цін на сировину, високі процентні ставки, загострення конкуренції, зниження купівельної спроможності усі ці фактори підсилили роль ціноутворення. Усе це визначає актуальність і значимість теми дослідження, важливість його результатів не тільки для розвитку вітчизняної теорії і практики організації керування прибутком, але і для підприємства "Титан", що є об'єктом дослідження.

Таким чином, вибір теми і цільову спрямованість дослідження обумовила важливість питань визначення й аналізу в ринкових умовах цін продажів з метою одержання максимально можливого прибутку.

Основна мета дипломного дослідження підвищення ефективності економічних показників роботи і максимізація прибутку на прикладі ВАТ "Титан" бізнес-процесу установки єдиної системи пиловидалення.

Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі визначені такі задачі:

аналіз економічних показників виробничо-господарської діяльності ВАТ "Титан";

розробка методики моделювання процесу одержання прибутку комерційним підприємством;

прогноз необхідних даних для моделі з урахуванням аналізу відомих методів прогнозування;

розробка моделі максимізації прибутку на основі виявлення закономірності прогнозування на основі аналізу двох попередніх років, що проводиться на основі теорії коректності лінійних багатокрокових формул і його запропоновано розрахувати за методом експертної оцінки;

розробка моделі максимізації прибутку на основі аналізу цін на послуги, що пропонують підприємство та фірми-конкуренти;

розробка моделі максимізації прибутку на основі проведення маркетингової програми з метою підвищення ефективності реклами;

аналіз кожної з розроблених моделей та порівняльний аналіз цих моделей між собою;

створення автоматизованої інформаційної системи максимізації прибутку на ВАТ "Титан".

Практична значимість роботи полягає в розробці моделі підвищення ефективності

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>