Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

  Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. 1991. №47. С.646-664, від 18.09.91 р. №1560-ХІІ. Указ Президента України

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Дипломная работа

Банковское дело

Другие дипломы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
нники (табл.. 2.1). Друга частина - "можливості та загрози" - пов'язана із зовнішніми чинниками (табл.. 2.2).

 

Таблиця 2.1

Загальна характеристика сильних і слабких сторін ТОВ «Ареал»

Потенційні внутрішні перевагиПотенційні внутрішні недоліки - налагодженні первинні звязки з виробниками-постачальниками;

- наявність власної транспортної служби і складів;

- надання допоміжних послуг і консультування;

- диверсифікованість діяльності;

- імідж надійного партнера;

- обслуговування широкого кола споживачів (великі і малі сільськогосподарські підприємства, фізичні особи);

- кадрова усталеність на підприємстві. - нижчі за середні темпи зростання;

- відсутність чітко сформованої стратегії розвитку.

Таким чином, ТОВ «Ареал» має достатньо внутрішніх передумов для розширення своєї діяльності і зайняття конкурентоспроможної позиції на ринку.

Зовнішні можливості та загрози для підприємства наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Загальні зовнішні можливості та загрози для ТОВ «Ареал»

Потенційні зовнішні можливостіПотенційні зовнішні загрози- розширення ринків збуту і обслуговування;

- розширення кола потенційних споживачів внаслідок пріоритетності розвитку сільського господарства та активізації захворюваності тварин - негативні зміни курсу національної валюти (несприятливі для імпортера);

- фармацевтичні прориви;

- соціально-політична нестабільність

Таким чином, враховуючи внутрішні і зовнішні можливості і загрози, можна відзначити, що ТОВ «Ареал» має ряд конкурентних переваг і йому доцільно використовувати наступальну стратегію шляхом просування на нові ринки, а також збільшення обсягів діяльності за рахунок спорідненої диверсифікації і гнучкого ціноутворення.

 

2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності

 

Фінансово-господарська діяльність ТОВ «Ареал» забезпечується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розміщення в активи характеризується бухгалтерським балансом, який являє собою основне джерело аналізу фінансового стану. Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє ТОВ «Ареал» на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування (або, навпаки, зменшення) фінансового потенціалу підприємства. Ознакою фінансової стійкості ТОВ «Ареал» є постійне зростання валюти його балансу, тобто загальної суми його фінансових ресурсів.

Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Ареал» включає наступні основні елементи дослідження:

- зміна кожного показника за аналізуємий період («горизонтальний аналіз» показників фінансових результатів за звітний період);

- дослідження структури відповідних показників і їх зміни («вертикальний аналіз» показників);

- зміна показників фінансових результатів за звітний період («трендовий аналіз» показників).

В умовах ринкової економіки аналіз фінансового стану ТОВ «Ареал» призначений для управління фінансовими потоками підприємства і оцінки фінансової стійкості його ділових партнерів. Основними завданнями аналізу фінансового стану ТОВ «Ареал» є:

- загальне оцінювання фінансового стану (виявлення наявності та розміщення засобів на підприємстві, встановлення змін, що відбулися у їх складі та джерелах утворення за звітний період, оцінювання цих змін);

- структурний аналіз активів і пасивів;

- визначення та аналіз платоспроможності підприємства, перевірка виконання зобов'язань за розрахунками з бюджетом, банками, кредиторами, а також використання засобів за цільовим призначенням і забезпеченості ними;

- визначення та оцінювання показників ділової активності і платоспроможності підприємства;

- оцінювання показників фінансової стійкості (стабільності) підприємства;

- визначення та аналіз показників прибутковості підприємства.

Основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ «Ареал» за 2006-2008 роки є документи його фінансової звітності: „Бухгалтерський баланс” (Форма № 1- додаток А), „Звіт про фінансові результати” (Форма №2 додаток Б).

За даними таблиці 2.3 проведемо аналіз рівня ефективності господарської діяльності ТОВ «Ареал» за період 2006-2008 роки.

Таблиця 2.3

Основні показники дохідності ТОВ «Ареал» за 2006 - 2008 роки

Показники2006 рік2007 рік2008 рікВідхилення, (+,-)абсолютневідносне, %2007р. до 2006р.2008р. до 2007р.2007р. до 2006р.2008р. до 2007р.12345678Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн166421627724803-365852697,8152,4Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн137681355420666-214711298,4152,5Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),

тис. грн1078411170170463865876103,6152,6Адміністративні витрати, тис. грн9967781322-21854478,1169,9Витрати на збут,

тис. грн14289821667-44668568,8169,8Чистий прибуток,

тис. грн11,012,010,01,0-2,0112,183,3 Рентабельність (прибутковість) виробничих витрат27,6721,3421,24-6,33-0,1177,199,5 Рентабельність продаж0,080,090,050,01-0,04113,954,7Рентабельність активів0,400,650,320,25-0,33163,049,1 Коефіцієнт окупності виробничих витрат, дол. од1,281,211,21-0,060,0095,099,9Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості РП, 0,090,070,08-0,020,0175,4111,3 Коефіцієнт окупності активів, дол. од.1,481,371,53-0,110,1692,6111,6Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн1986,825392710,0552,20171,00127,8106,7Спрямовано на оплату праці, тис. грн 385,0475,0744,089,70269,00123,3156,6Фондовіддача 0,0030,0020,0010,000,0056,755,3 Чисельність працюючих, чол.2628282,000,00107,7100,0Продуктивність праці, тис. грн/чол.640,1581,3885,8-58,76304,5090,8152,4Середньомісячна зарплата 1 працюючого, грн.1234,941413,692214,29178,75800,60114,5156,6

Примітка. Дані для розрахунку коефіцієнтів і алгоритм розрахунку дивись у додатках А,Б,В.

Як свідчать дані таблиці 2.3, ТОВ «Ареал» на протязі 2006-2008 років нарощувало загальний обсяг виробничої діяльності. Доход від реалізації товарів у 2006 році склав 16642 тис.грн, у 2007 році трохи скоротився до рівня 16277 тис. грн, або на 2,2%, але у 2008 році його зростання, по відношенню до 2007 року, склало 52,4%.

При цьому витрати ТОВ «Ареал» упродовж цього періоду теж зростали: з 10784 тис. грн у 2006 році до 17046 тис. грн у 2008 році, тобто зросли на 58,1%.

Графічна інтерпретація динаміки загального обсягу доходу від реалізації продукції та витрат ТОВ «Ареал» за 2006 - 2008 роки наведена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1 Динаміка загального обсягу доходу від реалізації

продукції та витрат ТОВ «Ареал» за 2006 - 2008 рр., млн. грн.

 

Показник співвідношення між динамікою доходу від реалізації продукції та динамікою витрат визначає характер економічного зростання і є одним з показників ділової активності підприємства, який в даному разі визначає, що характер економічного зростання у 2006-2008 роках був екстенсивний. У періоді 2006-2007 роки випереджаючими темпами росли витрати на реалізацію товарів, а у 2007-2008 роках, темпи зростання доходу від реалізації товарів і витрат практично зрівнялися, що не є позитивним в діяльності ТОВ «Ареал». Це підтверджує коефіцієнт окупності виробничих витрат, який скоротився з 1,28 у 2006 році до значення 1,21 у 2008 році, тобто на 5,5%.

На рисунку 2.2 наведена динаміка співвідношення доходу від реалізації товарів та витрат ТОВ «Ареал» у 2006 - 2008 роках.

Рис. 2.2 Динаміка співвідношення доходу від реалізації товарів

та витрат ТОВ «Ареал» у 2006 - 2008 рр., %

 

Аналіз основних показників дохідності ТОВ «Ареал» (таблиця 2.3) вказують на те, що за період, що аналізується, спостерігалося тенденція коливання основного показника діяльності підприємства - чистого прибутку, що характеризує його робу як не стабільну: у 2006 році чистий прибуток склав 11,0 тис. грн., у 2007 році прибуток зріс до рівня 12,0 тис. грн., або на 9,1%, а у 2009 році чистий прибуток скоротився, по відношенню до 2007 року, на 16,7% і скал на кінець року 10,0 тис. грн. (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Чистий прибуток ТОВ «Ареал» за 2006-2008 рр., тис. грн

 

За рахунок прибутку ТОВ «Ареал» зобовязане погашати свої зобов'язання перед банками, бюджетом, своїми працівниками, страховими компаніями та іншими підприємствами-постачальниками, але таке скорочення одержаного прибутку у 2008 році спричинило появи заборгованості підприємства перед бюджетом (11,0 тис. грн), перед працівниками з оплати праці (55,0 тис. грн) та внескам по страхуванню (28,0 тис. грн), при чому по двом останнім показникам, по відношенню до 2007 року, ця заборгованість відповідно зросла на 75,0% і 57,0%.

Для підтримки фінансової стійкості підприємства важливий не тільки ріст абсолютної величини прибутку, але і його рівня щодо вкладеного капіталу, або витрат підприємства, тобто рентабельності. Показники рентабельності це відносні показники, які оцінюють результативність і економічну доцільність функціонування підприємства. У широкому сенсі поняття «рентабельність» означає прибутковість. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва (звернення) і, крім того, утворюють суму прибутку, достатню для нормального його функціонування.

Показники рентабельності ТОВ «Ареал» (табл.. 2.3) свідчать про те, що упродовж 2006-2008 роки підприємство п

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>