Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

  Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. 1991. №47. С.646-664, від 18.09.91 р. №1560-ХІІ. Указ Президента України

Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Дипломная работа

Банковское дело

Другие дипломы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
/b>Нематеріальні активи:- залишкова вартість01000- первісна вартість01100- накопичена амортизація01200Незавершене будівництво02000Основні засоби:- залишкова вартість0302539,02710,0- первісна вартість0313091,03478,0- знос032552,0768,0Довгострокові біологічні активи:- справедлива (залишкова) вартість03500- первісна вартість03600- накопичена амортизація037( 0 )( 0 )Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000- інші фінансові інвестиції0451750,01750,0Довгострокова дебіторська заборгованість05000Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості05500Первісна вартість інвестиційної нерухомості05600Знос інвестиційної нерухомості057( 0 )( 0 )Відстрочені податкові активи06000Гудвіл06500Інші необоротні активи07000Гудвіл при консолідації07500Усього за розділом I0804289,04460,0II. Оборотні активиВиробничі запаси10000Поточні біологічні активи11000Незавершене виробництво12000Готова продукція13000Товари1404678,03893,0Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:- чиста реалізаційна вартість160766,04088,0- первісна вартість161766,04088,0- резерв сумнівних боргів162( 0 )( 0 )Дебіторська заборгованість за рахунками:- за бюджетом17000- за виданими авансами18000- з нарахованих доходів19000- із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість2106,01,0Поточні фінансові інвестиції2200,00,0Грошові кошти та їх еквіваленти:- в національній валюті230118,0550,0- у т.ч. в касі23100- в іноземній валюті24000Інші оборотні активи25025,0505,0Усього за розділом II2605593,09037,0III. Витрати майбутніх періодів27000IV. Необоротні активи та групи вибуття27500Баланс2809882,013497,0

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутний капітал3006100,09200,0Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал33000Резервний капітал34022,022,0Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35028,038,0Неоплачений капітал360( 0 )( 0 )Вилучений капітал370( 0 )( 0 )Накопичена курсова різниця37500Усього за розділом I3806150,09260,0Частка меншості38500II. Забезпечення наступних виплат та платежівЗабезпечення виплат персоналу40000Інші забезпечення41000Сума страхових резервів41500Сума часток перестраховиків у страхових резервах41600Цільове фінансування42000Усього за розділом II430ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків44000Інші довгострокові фінансові зобовязання45000Відстрочені податкові зобовязання46000Інші довгострокові зобовязання47000Усього за розділом III480ІV. Поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків5003189,00 Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями51000Векселі видані52000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530444,04085,0Поточні зобовязання за розрахунками:- з одержаних авансів54000- з бюджетом55012,011,0- з позабюджетних платежів5600,00,0- зі страхування57016,028,0- з оплати праці58035,055,0- з учасниками59000- із внутрішніх розрахунків60000Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу60500Інші поточні зобов'язання61036,048,0Усього за розділом IV6203732,04227,0V. Доходи майбутніх періодів630 00 Баланс6409882,013487,0

Додаток Б Форма 2

 

ПідприємствоТовариство з обмеженою відповідальністю «Ареал» за ЄДРПОУ00034186Територіяза КОАТУУ8038200000Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза КФВ10Орган державного управлінняза СПОДУ08474ГалузьТоргівля за ЗКГНГ96220Вид економічної діяльностіІнші послуги у сфері торгівліза КВЕД66.03.0Одиниця виміру:тис. грн.Контрольна сумаАдреса:м. Дніпропетровськ, вул. Жилянська, 75

Звіт про фінансові результати за 2007 рік I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101627716642

Податок на додану вартість015(2713) (2774)Акцизний збір020( 0 )( 0 )025( 0 )( 0 )Інші вирахування з доходу030( 10 )( 100 )Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0351355413768

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)040(11170)(10784)

Валовий прибуток:- прибуток05023842984- збиток05500 Інші операційні доходи06011Адміністративні витрати070778996Витрати на збут0809821428Інші операційні витрати09093270Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток100532291- збиток10500 Доход від участі в капіталі11000 Інші фінансові доходи120 00 Інші доходи130330Фінансові витрати140473222Втрати від участі в капіталі15000 Інші витрати160250Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток170670- збиток17500Податок на прибуток від звичайної діяльності1805559Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500 Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток1901211- збиток19500Надзвичайні:- доходи20000- витрати205( 0 )( 0 )Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )Чистий:- прибуток2201211- збиток225( 0 )( 0 )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати230441434Витрати на оплату праці240475385Відрахування на соціальні заходи250175143Амортизація260198214Інші операційні витрати2705641518Разом28018532694

 

Звіт про фінансові результати за 2008 рік I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0102480316277Податок на додану вартість01541342713Акцизний збір020( 0 )( 0 )025( 0 )( 0 )Інші вирахування з доходу030310Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0352066613554Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0401704611170Валовий прибуток:- прибуток05036202384- збиток05500Інші операційні доходи06011У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності0611322778Адміністративні витрати0701322778Витрати на збут0801667982Інші операційні витрати09012693У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності091( 0 )( 0 )Фінансові результати від операційної діяльності:- прибуток100476532- збиток105( )( 0 )Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи13012133Фінансові витрати140436473Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати1601025Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті16500Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:- прибуток17015167- збиток175У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17600У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності17700Податок на прибуток від звичайної діяльності18014155Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:- прибуток1901012- збиток19500Надзвичайні:- доходи20000- витрати205( 0 )( 0 )Податки з надзвичайного прибутку210( 0 )( 0 )Частка меншості21500Чистий:- прибуток2201012- збиток225( 0 )( 0 )Забезпечення матеріального заохочення22600

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати230797441Витрати на оплату праці240744475Відрахування на соціальні заходи250277175Амортизація260315198Інші операційні витрати2701012564Разом28031451853

Додаток В

 

Алгоритм розрахунку показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ареал»

 

Назва показникаАлгоритм розрахункуРентабельність виробничих витратф.2 (р.050 або 055) : (р.040) * 100Рентабельність господарської діяльностіф.2 (р.170 або 175+р.200-205) : (сума р.040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205) * 100Рентабельність продажф.2 (р.220 або 225) : (р.035)*100Рентабельність активівф.2 (р.220 або 225) : (р.280)*100Коефіцієнт окупності виробничих витратф.2 (р.035) : (р.040)Коефіцієнт окупності активівф.2(р.035) : ф.1 (р.280 )Фондовіддача ф.2(р.220) : ф.1 (р.380)Коефіцієнт абсолютній ліквідностіФ.1(р.220+р.230+р.240)/Ф.1р.620+630Коефіцієнт фінансової стійкостіФ.1 ряд.(430+480 +620+630)/Ф.1 ряд (080+260+270) Коефіцієнт концентрації власного капіталу (автономії) Ф.1 ряд.380/Ф.1(080+260+270)Коефіцієнт оборотності власного капіталу.ф.2(р.035):ф.1(р.380 )Тривалість обороту власного капіталу.365:Коефіцієнт оборотності власного капіталуКоефіцієнт термінової ліквідностіФ.1(р.260- р.100 - р.110- р.120-р.130-р.140+р.270)/Ф.1р.620+р.630Коефіцієнт поточної ліквідностіФ.1(р.260+р.270)/Ф.1(р.620+р.630)

Похожие работы

<< < 11 12 13 14 15