Оцінка вартості підприємства

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показни-ки,пропорції та темпи розширенного відтворення,є основною формоюреалізації головних цілей підприємства.Перспективне планування вк-лючає розробку фінансової стратегії

Оцінка вартості підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

На тему

«ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

 

ВСТУП

 

  1. Теоретичні основи оцінки вартості підприємства
  2. Поняття оцінки вартості підприємства,структура та сутність оцінки вартості підприємства
  3. Процедура та методологічні основи оцінки вартості підприємства
  4. Специфічні проблеми оцінки вартості підприємства
  5. Чинники, які впливають на оцінку вартості підприємства та знижують ефективність роботи підприємства
  6. Аналіз діяльності підприємства

2.1 Загальна характеристика харчової діяльності підприємства

2.2 Основні показники діяльності за 2007-2008 рр

2.3 Оцінка вартості ефективності діяльності підприємств

3. Удосконалення методики оцінки вартості підприємства

3.1 Оцінка вартості підприємства за удосконаленою методикою

Висновок

Список використаної літератури

 

ВСТУП

 

Процеси, що відбуваються на сучасному етапі в економіці, привели до відродження і розвитку оцінної діяльності, актуальність і запитана результатів, якій в умовах ринку фактично незаперечна. Оцінка і її ключова категорія - «вартість» є комплексним показником доцільності, корисності і значущості того або іншого результату якої-небудь діяльності у сфері ринкових відносин. Оцінка вартості підприємства - є впорядкованим, цілеспрямованим процесом визначення в грошовому виразі вартості підприємства з урахуванням потенційного і реального доходу, приношуваного їм в певний момент часу в умовах конкретного ринку. Особливістю процесу оцінки вартості підприємства, поза сумнівом, є її ринковий характер. Це означає, що оцінка вартості підприємства не обмежується обліком лише одних витрат на створення або придбання оцінюваного об'єкту, вона обов'язково враховує всю сукупність ринкових чинників: чинник часу, чинник ризику, ринкову кон'юнктуру, рівень і модель конкуренції, економічні особливості оцінюваного об'єкту, його ринкове реноме, а також макро- і мікроекономічне середовище незаселеного. При цьому підходи і методи, що використовуються оцінювачем, визначаються, в залежності, як від особливостей процесу оцінки, так і від економічних особливостей оцінюваного об'єкту, а також від мети і принципів оцінки. Зі всього вищесказаного, можна зробити однозначний висновок про те, що оцінка вартості підприємства (бізнесу) в нашому сучасному світі - це дуже актуальна тема, дослідженню якої і присвячена представлена курсова робота. При цьому вказана тема буде розглянута на прикладі підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай». Об'єктом дослідження представленої курсової роботи є вартість сучасного підприємства (бізнесу). Предметом дослідження роботи - оцінка вартості підприємства (бізнесу) в сучасних умовах. Вивчення вибраної теми припускає досягнення наступної мети - досліджувати основні теоретичні і практичні аспекти оцінки вартості підприємства (бізнесу). Відповідно до певної мети в представленій курсовій роботі були поставлені і вирішені наступні задачі:

-розглянути теоретичні і методичні основи оцінки вартості підприємства (бізнесу) з погляду практичної реальної економіки;

-проаналізувати діяльність і перспективи розвитку підприємства (бізнесу) на прикладі підприємства ТОВ «Солодкий рай»;

-провести оцінку вартості підприємства (бізнесу) на прикладі підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай»;

-узагальнити отриманий матеріал в даній роботі і зробити висновки.

Дослідження вибраної теми здійснювалося за допомогою наступних методів пізнання: діалектичний метод, метод теоретичного аналізу і синтезу різних джерел літератури, структурно-функціональний метод, системний метод, порівняльний метод метод опису, статистичний метод, кількісний метод, балансовий метод, математичні методи, метод узагальнення отриманих відомостей і матеріалів в даній роботі. Проблема оцінки вартості сучасного підприємства (бізнесу) має достатньо широке освітлення в джерелах сучасної наукової економічної літератури. Так як теоретична основа вивчення в курсовій роботі застосовувалися праці і навчальні посібники російських авторів по таких економічних науках, як - «Економіка», «Фінансовий і економічний аналіз», «Основи бізнесу» «Оцінка вартості підприємства» і т.п. Це роботи таких іменитих авторів, як А.Д. Шеремет, М.С. Абрютіна, П.П. Табурчак, В.С. Валдайцев, А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.В. Ковальов.Поставлена мета і певні задачі зумовили структуру представленої роботи. Курсова робота складається з введення, основної частини, що складається з трьох глав, і висновки, включає список літератури.

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Поняття оцінки вартості підприємства, структура та сутність оцінки вартості підприємства

 

Оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це розрахунок і обгрунтовування вартості підприємства на певну дату. Оцінка вартості бізнесу є цілеспрямованим впорядкованим процесом визначення величини вартості об'єкту в грошовому виразі з урахуванням впливаючих на неї чинників в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку. Основними чинниками, які впливають на оцінку вартості підприємства (бізнесу) цей час і ризик. Час отримання доходу або до отримання доходу вимірюється інтервалами або періодами. Інтервал або період, може бути рівний дню, тижню, місяцю, кварталу, півріччю або року. Тривалість прогнозного періоду впливає на величину ринкової вартості, тому що враховується при дисконтуванні. Ринкова вартість бізнесу змінюється в часі під впливом численних чинників, тому вона визначається тільки за станом на конкретний момент часу. Вже через декілька місяців вона може бути іншою. Отже, постійна оцінка і переоцінка об'єктів необхідна в умовах ринкової економіки. Іншим істотним чинником ринкової вартості є ризик - вірогідність того, що доходи, які будуть отримані від інвестицій в оцінюваний бізнес, виявляться більше або менше прогнозованих. При оцінці важливо пам'ятати, що існують різні види ризику і що жодне з вкладень в умовах ринкової економіки не є абсолютно безризиковим. Результатом проведеної оцінки, як правило, є розрахована величина ринкової вартості або її модифікації. Ринкова вартість - це «найвірогідніша ціна, по якій даний об'єкт оцінки (підприємство) може бути відчужений на відкритому ринку, коли сторони операції діють розумно, маючи свій в розпорядженні всю необхідну інформацію, на величині ціни операції не відображаються які або надзвичайні обставини. Відмінною рисою ринкової

оцінки вартості і одночасно обов'язковою вимогою є її прив'язка до конкретної дати. Розрахунок ринкової вартості в сучасній економіці необхідний через наступні причини: [13]

- оцінка (або визначення) ринкової вартості дозволяє продавцю або покупцю «виставити» об'єкт оцінки за найреальнішою ціною, оскільки ринкова вартість враховує не тільки і не стільки індивідуальні витрати і очікування, але ситуацію на ринку в цілому, очікування ринку, загальноекономічні тенденції розвитку, оцінку даного об'єкту з боку ринку;

- знання величини ринкової вартості дозволяє власнику об'єкту оптимізувати процес виробництва, вживати заходів, направлених

на збільшення вартості об'єкту, на збереження розриву між індивідуальною (внутрішньої) і ринковою вартістю у разі перевищення останній;

- періодична ринкова оцінка вартості об'єктів дозволяє підвищити ефективність управління і запобігти банкрутству і розоренню;

- покупцю, інвестору оцінка вартості підприємства (бізнесу) допомагає ухвалити вірне ефективне інвестиційне (або інше) рішення;

- оцінку вартості проводять спеціально навчені професіонали - експерти оцінювачі, а їх професійна оцінка дозволяє отримати обгрунтовані результати, їх витрати транзакцій істотно нижче;

- оцінювач несе відповідальність за якість виконаних робіт, отже, ризик неправильної оцінки «лягає на плечі» саме експерта;

- оцінка вартості в макроекономічному аспекті є важелем регулювання економіки з боку держави, особливе значення оцінка має при управлінні державною і муніципальною власністю.

Таким чином, оцінка вартості підприємств (бізнесу) дозволяє вирішувати багато насущних задач в ринковій економіці. Будучи важливим інструментом ринкової економіки, вартісна оцінка повинна бути певним чином і організована. Від цього залежить якість роботи оцінювачів, ефективність і адекватність що приймаються з їх допомогою рішень.

Практично у всіх країнах, де проводиться оцінка вартості, її здійснюють незалежні професіонали оцінювачі, які в своїй роботі дотримуються встановлених стандартів оцінки. В нашій країні оцінка вартості різних об'єктів у тому числі і бізнесу, проводиться на підставі закону «Про оцінну діяльність в Україні», «Стандартів оцінки .» і інших нормативно-правових актів незалежними ліцензіюючими оцінювачами, що пройшли спеціальну профподготовку. [8] Процес оцінки припускає наявність оцінюваного об'єкту і оцінюваного суб'єкта. Суб'єктом оцінної діяльності є , з одного боку, професійні оцінювачі, що володіють спеціальними знаннями і практичними навиками з другого боку - споживачі їх послуг, замовники. В ролі професійних оцінювачів виступають юридичні особи (оцінні фірми, відділи оцінки аудиторських і інших компаній) і фізичні особи (індивідуальні підприємці). Професійні оцінювачі працюють по замовленнях, що поступають від державних органів, підприємств, банків, інвестиційних і страховок інститутів, від громадян. Об'єктом вартісної оц

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>