Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

№ п/пДо складу валових витрат включаються:1.Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва,

Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

ВСТУП

 

В умовах ринкової економіки метою господарської діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення резервів його зростання. Стримуючим фактором зростання прибутку підприємства є система оподаткування підприємства, що нараховує низку податків, зборів та обовязкових платежів, які в сукупності справляють значний податковий тиск на підприємство та відповідно відбирають значну частину його прибутку. Як наслідок, підприємство може припинити свою діяльність через низьку дохідність, спричинену сплатою обовязкових зборів і платежів.

Таким чином, підприємство повинне вміти визначати вплив системи оподаткування на його фінансові результати з метою зниження рівня оподаткування задля підвищення чистого прибутку та економічного розвитку підприємства.

Саме тому, дослідження впливу системи оподаткування підприємства на фінансові результати його діяльності є досить актуальними, оскільки дають змогу визначити податкову стратегію підприємства з метою його успішної діяльності та збільшення чистого прибутку, за рахунок способів мінімізації податкових платежів.

Метою дослідження є виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства при їх оподаткуванні.

Для досягнення заданої мети дослідження потрібно вирішити ряд таких завдань:

 1. визначити сутність фінансових результатів підприємства;
 2. дослідити різницю між обліковим та податковим прибутками;
 3. порівняти формування фінансового результату підприємства та визначення обєкта оподаткування;
 4. зясувати склад валових доходів і валових витрат при визначенні обєкта оподаткування за податковим законодавством;
 5. вивчити склад чинної системи оподаткування підприємства в Україні;
 6. визначити вплив податків системи оподаткування підприємства на його фінансово-господарську діяльність;
 7. виміряти сукупний вплив податкових платежів та вплив окремого податку на фінансові результати підприємства;
 8. віднайти способи зниження податкового тиску на підприємство з метою підвищення його чистого прибутку.

Обєктом дослідження є виробниче підприємство, що займається виробництвом молочної продукції ВАТ «Острозький молокозавод», а предметом особливості системи оподаткування ВАТ «Острозький молокозавод» та її вплив на фінансові результати підприємства.

При дослідженні роботи використовувалися такі методи:

 1. аналітичний;
 2. статистичний;
 3. графічний;
 4. пошуковий;
 5. аналіз;
 6. метод аналогії.

 

ВСТУП

 

В умовах ринкової економіки метою господарської діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення резервів його зростання. Стримуючим фактором зростання прибутку підприємства є система оподаткування підприємства, що нараховує низку податків, зборів та обовязкових платежів, які в сукупності справляють значний податковий тиск на підприємство та відповідно відбирають значну частину його прибутку. Як наслідок, підприємство може припинити свою діяльність через низьку дохідність, спричинену сплатою обовязкових зборів і платежів.

Таким чином, підприємство повинне вміти визначати вплив системи оподаткування на його фінансові результати з метою зниження рівня оподаткування задля підвищення чистого прибутку та економічного розвитку підприємства.

Саме тому, дослідження впливу системи оподаткування підприємства на фінансові результати його діяльності є досить актуальними, оскільки дають змогу визначити податкову стратегію підприємства з метою його успішної діяльності та збільшення чистого прибутку, за рахунок способів мінімізації податкових платежів.

Метою дослідження є виявлення резервів зростання фінансових результатів підприємства при їх оподаткуванні.

Для досягнення заданої мети дослідження потрібно вирішити ряд таких завдань:

 1. визначити сутність фінансових результатів підприємства;
 2. дослідити різницю між обліковим та податковим прибутками;
 3. порівняти формування фінансового результату підприємства та визначення обєкта оподаткування;
 4. зясувати склад валових доходів і валових витрат при визначенні обєкта оподаткування за податковим законодавством;
 5. вивчити склад чинної системи оподаткування підприємства в Україні;
 6. визначити вплив податків системи оподаткування підприємства на його фінансово-господарську діяльність;
 7. виміряти сукупний вплив податкових платежів та вплив окремого податку на фінансові результати підприємства;
 8. віднайти способи зниження податкового тиску на підприємство з метою підвищення його чистого прибутку.

Обєктом дослідження є виробниче підприємство, що займається виробництвом молочної продукції ВАТ «Острозький молокозавод», а предметом особливості системи оподаткування ВАТ «Острозький молокозавод» та її вплив на фінансові результати підприємства.

При дослідженні роботи використовувалися такі методи:

 1. аналітичний;
 2. статистичний;
 3. графічний;
 4. пошуковий;
 5. аналіз;
 6. метод аналогії.

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

1.1 Сутність фінансових результатів підприємства та порядок їх визначення за податковим і бухгалтерським обліком

 

Фінансові результати це результати господарської діяльності підприємств (установ, організацій) усіх форм власності в цілому або окремих ланок їх роботи, виражені в грошовій формі. Визначають їх порівнянням суми витрат з одержаними доходами. Залежно від співвідношення витрат і доходів фінансові результати можуть бути у вигляді прибутків або збитків [31, с. 136].

Згідно з бухгалтерським обліком на підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:

1) валовий прибуток (збиток) - різниця між чистим доходом і собівартістю продукції;

2) прибуток (збиток) від операційної діяльності - алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;

3) прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування - алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, доходів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та інших доходів (витрат);

4) прибуток від звичайної діяльності - різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою нарахованих податків з прибутку;

5) збиток від звичайної діяльності - сума збитку до оподаткування та суми податку на прибуток;

6) чистий прибуток (збиток) - алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайних доходів, надзвичайних витрат та податків з надзвичайного прибутку.

Вищеназвані показники є складовими формування фінансових результатів, що в кінцевому підсумку утворюють чистий прибуток або збиток підприємства (див. додаток А), формування якого розпочинається з отримання доходів від звичайної та надзвичайної діяльностей та вирахуванням витрат, а також податків з них.

Найбільшу частку у величині чистого прибутку підприємства, як правило, складає його валовий прибуток (прибуток від реалізації), що формується з виручки від реалізації продукції (

Прибуток підприємства від реалізації продукції (валовий прибуток) є певною надбавкою виробника до собівартості продукції і буде отриманий після реалізації цієї продукції та вирахуванням з неї собівартості і непрямих податків.

За класичним підходом, прибуток підприємства визначається як грошовий вираз частини чистого доходу, який створюється на підприємствах, головним чином, за рахунок додаткового продукту, створеного працівниками, зайнятими у сфері матеріального виробництва і використовується державою та підприємствами для розвитку виробництва і забезпечення соціальних потреб суспільства [31, с. 138].

Слід зазначити, що прибуток виконує ряд важливих функцій:

- оцінювальна функція - прибуток найбільш повно відображає ефективність виробництва та надає можливість оцінити господарську діяльність підприємства;

- стимулююча функція - прибуток справляє стимулюючий вплив на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства;

- фіскальна функція - прибуток є джерелом формування бюджетних ресурсів і позабюджетних фондів.

За своєю природою прибуток займає одне з центральних місць у системі вартісних показників, пов'язаних з грошовими потоками, цінами, собівартістю, кредитами, оподаткуванням та іншими економічними важелями.

Прибуток підприємства в Україні визначається за бухгалтерським обліком, що має на меті надання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства для потенційного інвестора, та за податковим обліком, що обчислюється із чисто фіскальних і регуляторних цілей держави. Тому слід розрізняти поняття облікового і податкового (оподаткованого) прибутку підприємства.

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період [9]. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати підприємства» прибуток визначається як:

 

Обліковий Прибуток = Доходи Витрати повязані з цими доходами (1.1.)

 

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період [9]. Згідно із законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» прибуток обчислюється як:

 

Податковий прибуток = Скориговані валові доходи валові витрати амортизація (1.2.)

 

Податок на прибуток підприємства нараховується на податковий

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>