Особливості перекладу ділових листів

  Андреева В.А. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы. М.: АО «Бизнес иск.Интел-Синтез», 1995. 215 с. Бархударов Л.С. Язык

Особливості перекладу ділових листів

Дипломная работа

Иностранные языки

Другие дипломы по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Поняття перекладу

1.1 Зміст поняття перекладу

1.2 Основні види перекладу

1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури

1.4 Основні види і форми науково-технічного перекладу

1.5 Головні лексичні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу

1.5.1 Лексичні труднощі

1.5.2 Жанрово-стилістичні труднощі

Розділ 2. Особливості перекладу ділових листів на прикладі перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

2.1 Загальна характеристика ділових листів

2.2 Особливості англомовної ділової кореспонденції

2.3 Особливості перекладу листів-запитів та листів негативного змісту

2.3.1 Лексичні трансформації

2.3.2 Граматичні трансформації

2.3.3 Синтаксичні граматичні трансформації

2.3.4 Морфологічні граматичні трансформації

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Листи запити про влаштування на роботу

Додаток В Листи відмови

 

Вступ

 

Цю роботу присвячено особливостям перекладу англомовних ділових листів різного типу на українську мову.

Як відомо, процес перекладу це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Ділова сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Інтерес до проблеми перекладу діловой кореспонденції з боку лінгвістів і їх всестороннє вивчення є в курсі теорії і практики досить розповсюдженим. Такі широко відомі лінгвісти, як А.Д. Швейцер, Я.І. Рецкер, Л.С. Бархударов, А.У. Федоров, Басс Е.М., Екк В. і багато інших присвятили дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні статті та монографії. Проте, проблема перекладу ділових листів продовжує залишатися актуальною.

Актуальність обраної теми повязана з тим, що з розширенням міжнародних звязків нашої країни з іншими державами важливе значення набуває наявність у державі кваліфікованих спеціалістів з перекладу ділової кореспонденції. Жоден гарний переклад не можна зробити не враховуючи особистості того чи іншого тексту перекладу.

З моменту проголошення незалежності України єдиною державною мовою України стала українська мова, тобто від цього часу все ділове спілкування, в тому числі оформлення ділових паперів, має проводитися саме українською мовою. Це означає, що набуває актуальності визначення особливостей україномовних та англомовних ділових листів і способи їх перекладу.

Мета роботи визначення особливостей перекладу англомовних ділових листів обумовило окреслення конкретних завдань:

відібрати певний матеріал, за допомогою котрого можливо проаналізувати характерні особливості ділового листування в англійській мові;

систематизувати знайдену інформацію;

проаналізувати характерні особливості оформлення ділового листування в англійській і в українській мові на основі зібраного матеріалу;

проаналізувати особливості перекладу англомовних ділових листів на українську мову;

на підставі здійсненого дослідження зробити висновки стосовно відмінностей оформлення української та англійської ділової кореспонденції.

В дослідженні були використані методи перекладацького та лінгвістичного аналізу.

Обєктом нашого дослідження виступають різноманітні англомовні ділові листи та способи їх перекладу.

Предметом дослідження є аналіз принципів перекладу ділових листів та аналіз специфічних властивостей окомерційного листування українською та англійською мовою.

Матеріалами використаними у роботі стали посібники з перекладознавства та діловодства, статті присвячені особистостям перекладу ділової кореспонденції, а також 53 ділових листа-запита та 51 лист негативного змісту, які було взято з вхідної та вихідної кореспонденції існуючих компаній, з сайтів, присвячених ділової кореспонденції та посібників Г. Гаудсвард Английский язык для делового общения, Дж. К. Уолден Библия деловых писем, Вера Экк и Саймон Дреннан Деловая переписка на английском.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаноїї літератури та додатків.

У вступі обгрунтовується актуальність дослідження, його мета та завдання, описуються методи та обєкт дослідження, викоритстані у роботі матеріали та структура роботи.

Перший розділ присвячено характеристики ділової кореспонденції. У розділі розглядається загальна характеристика ділових листів, особливостям англомовної ділової кореспонденції особливостям українського ділового листування та особливостям перекладу ділової кореспонденції.

У другому розділі проводиться аналіз перекладу англомовних ділових листів українською мовою. У цьому розділі аналізуються лексичні та граматичні особливості.

У висновку підбиваються підсумки, які було зроблено на основі теоритичного та практичного матеріалу роботи.

У додатках наведені практичні приклади, котрі ілюструють теоретичний матеріал, викладений у основній частині, а також англомовні ділові листи та їх переклад на українську мову, що було розглянуто в другому розділі дипломної роботи.

 

Розділ 1. Поняття перекладу

 

1.1 Зміст поняття перекладу

 

Серед багатьох проблем, які вивчає сучасне мовознавство важливе місце посідає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають “перекладом” чи “перекладацькою діяльністю”.

З самого початку переклад виконував найважливішу соціальну функцію, надаючи можливість міжмовному спілкуванню людей. Поширення письмових перекладів дало змогу людству отримати доступ до культурних досягнень інших народів, зробило можливим взаємодію та взаємозбагачення літератур та культур.

Безмежне різноманіття сучасного світу передається за допомогою засобів інформації через відчуття та інтерпретацію величезної кількості учасників міжнародного інформаційного процесу журналістів, коментаторів, телеоператорів, тощо. Через це значення перекладацької діяльності постійно зростає, але разом з цим виникають різноманітні перекладацькі проблеми. Загострення мовних проблем диктує пошук нових рішень. Якщо раніше перекладацька діяльність розглядалась тільки у звязку з перекладом художньої літератури, то сьогодні все більш важливе місце, як за обсягом так і за соціальним значенням, посідають переклади текстів спеціального характеру ділові листи, інформаційні, юридичні, економічні, техничні та рекламні тексти.

Відомий теоретік перекладознавства А.Д. Швейцер визначає переклад, як однонаправлений і двофазний процес міжмовної і міжкультурної комунікації, при якому на основі підданого цілеспрямованому (“перекладацькому”) аналізу первинного тексту створюється вторинний текст (або метатекст), замінюючий первинний в іншому мовному і культурному середовищі; процес, що характеризується установкою на передачу комунікативного ефекту первинного тексту, що частково модифікується відмінностями між двома мовами, між двома культурами і двома комунікативними ситуаціями [39:75].

Мета праці перекладача полягає у тому, щоб точно і цілісно передати засобами іншої мови зміст оригіналу, зберігаючи при цьому його стилистичні та емоційні особливості, а також відтінки авторського стилю. Під “цілісністю” перекладу треба розуміти єдність форми і змісту на новій мовній основі.

Критерієм точності перекладу є тотожність інформації, що повідомляється на різних мовах, а цілісним (адекватним або повноцінним) визнають лише такий переклад, що передає цю інформацію рівноцінними засобами. Тобто переклад має передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але й передавати це так, як це виражено в оригіналі.

Таким чином, основним предметом уваги в теорії перекладу й, зокрема, у нашому дослідженні, є співвідношення між оригіналом та перекладом, а також різноманітністьтих форм, за яких вони набувають повної змістової ідентичності.

Перед початком роботи перекладач за допомогою аналізу повинен установити з яким видом тексту він матиме справу.

 

1.2 Основні види перекладу

 

Згідно В. Н. Комісарову [12, 13, 14] та А. Пашину [25] сучасна теорія перекладу розрізняє такі жанрово-стилістичні види перекладу:

художній переклад переклад художніх текстів. Він здійснюється за допомогою равноцінної передачі засобами іншої мови емоційно-філософського змісту того чи іншого прозового чи віршованого літературного твору.

Інформативний переклад переклад текстів, основна функція яких полягає у передачі якоїсь інформації. До інформативного перкладу належать:

а) науково-технічний переклад переклад науково-технічних текстів та документації;

б) суспільно-політичний переклад переклад суспільно-політичних текстів;

в) військовий переклад переклад текстів військової тематики;

г) юридичний переклад переклад текстів юридичного характеру;

д) побутовий переклад переклад текстів розмовно-побутового характеру.

Належність оригіналу до особливого функціонального стилю може впливати на характер перекладацького процесу і вимагати від перекладача застосування особливих методів і прийомів.

 

1.3 Важливість перекладу науково-технічної літератури

 

З розвитком інформаційних технологій, почалося стрімке поширення перекладацької діяльності, а саме її лінгвістичного напрямку. Завдяки якісним і кількісним змінам перекладацької діяльності, а також науковим розробкам, на перший план вийшов інформативний переклад,у якому особливості індивідуально-авторського стилю не такі суттєві.

При перекладі н

Лучшие

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>