Анализ организационно-технического уровня производства

Проаналізувавши загальний стан підприємства можна зробити пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства: Перш за все підприємство повинно реалізувати всю продукцію, що

Анализ организационно-технического уровня производства

Информация

Предпринимательство

Другие материалы по предмету

Предпринимательство

Сдать работу со 100% гаранией

 

ПЛАН.

 

 

 

Вступ.

І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність……………………………… … 4

ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства……………………… 11

  1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства……………………………………… 11
  2. Аналіз активів підприємства……………………………… 15
  3. Аналіз взаємозвязку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства……………………… 17
  4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства 24
  5. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства……………………………………………………29
  6. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства 34

ІІІ. Висновки і пропозиції………………………………………………37

Література………………………………………………………………… 40

Додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП.

 

 

 

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зіст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.

Розділ І.

Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність.

 

 

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних і екстенсивних факторів.

Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, обєм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

Показники інтенсивного розвитку якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів.

Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльності формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю інтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Оцінка результатів інтенсифікації включає таку систему розрахунків:
а) визначення динаміки показників інтенсифікації;
б) Визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва;
в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва;
г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів;
д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва.

Для оцінки інтенсифікації виробництва можна використати наступну аналітичну таблицю.

Таблиця № 1 Характеристика показників інтенсифікації виробництва

Показники Минулий
рікЗвітний
рікВідхилен-ня, %1. Валова продукція в співставних цінах2343615929672. Промислово-виробничий персонал37073343903. Фонд оплати праці з нарахуваннями26032513964. а) Основні виробничі фонди
б) Амортизація262211
2877261559
359899

1255. Оборотні засоби19407250991296. Матеріальні затрати1344312429927. Продуктивність праці (с.1 : с.2)6,34,8768. Продукція на 1 грн. оплати праці (с.1 : с.3)96,3709. Матеріаловіддача (с.1 : с.6)1,71,37610. а) Фондовіддача (с.1 : с.4а)

б) Амортизацієвіддача (с.1 : с.4б) 0,08

8,10,06

4,475

5411. Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів) (с.1 : с.5) 1,20,650

В звітному році в порівнянні з минулим продуктивність праці склала 76%, зарплатовіддача 70%, матеріаловіддача 76%, фондовіддача основних виробничих фондів 75%, оборотність засобів 50%.

За даними показників інтенсифікації визначають її економічний результат.

Таблиця № 2 Зведений аналіз показників інтенсифікації.

Види ресурсівДинаміка якісних показників коефіцієнтПриріст(-) спад(+) ресурсів на 1% спаду продукції,%Частка впливу на 100% спаду продукціїВідносний перерозхід ресурсів, тис.грн.Екстенсивних факторівІнтенсивних факторів1.Промислово-виробничий персонал

2. Оплата праці

3. Матеріальні затрати

4. а) ОВФ

б) Амортизація

5. Оборотні засоби.0,76

 

0,7

0,76

0,75

0,54

0,50,3

 

0,12

0,24

0,03

-0,76

-0,87-30

 

-12

-24

-3

+76

+87-70

 

-88

-76

-97

-176

-187859,3

 

769

3422,2

85877,6

1670,4

12096,3Комплексна оцінка всесторонньої інтенсифікації.

0,66

-0,042

-4,2

-95,8

102165,1

У звітному році відбулося зменшення обсягу виробництва на 33%. Дані таблиці свідчать, що темпи зниження рівня використання всіх ресурсів повільніші, ніж темпи зменшення обсягів виробництва: зменшення на 1%спаду продукції промислово-виробничого персоналу на 30%, оплат

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>