Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

  Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Зі змінами та доповненнями. // www.liga.net Про споживчу кооперацію: Закон України від

Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
зу обробки. Фази формують облікові ділянки, що визначають обліковий процес, його етапи. Основними етапами облікового процесу є первинний, поточний та підсумковий.

Основою (підґрунтям) організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика. Згідно із Законом облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Основною метою облікової політики є забезпечення користувачів достовірною інформацією про фінансово-майновий стан підприємства і результати його діяльності, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку основних засобів у ДП «Шишацький завод мінеральних вод» складається із елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.

Система бухгалтерського обліку у ДП «Шишацький завод мінеральних вод» побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.

Організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, тобто збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку (первинний облік).

Результатом цього є первинна інформація, яка фіксується на паперовому або машинному носіях. Господарські операції, які відбуваються на підприємстві, відрізняються змістом, обсягом, структурою, а тому для їх оформлення застосовують різні за формою і змістом документи. Велика кількість господарських операцій вимагає використання різноманітних документів. З метою кращого розуміння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документів, а також правильного застосування їх, документи групують за певними ознаками.

Достовірність податкового і бухгалтерського обліку основних засобів, у першу чергу, залежить від повноти комплекту документів на їхнє придбання. Документи на придбання основних засобів, у більшості випадків, не мають особливостей у порівнянні з придбанням інших активів і запасів. При одержанні основних засобів (крім обєктів нерухомості) покупець видає доручення на одержання продавцеві й одержує видаткову накладну, товарно-транспортну накладну і, якщо є, технічний паспорт, гарантійний талон і т.д. Якщо основним засобам потрібний монтаж, то необхідним є договір на проведення монтажних робіт або складання калькуляції на монтаж власними силами.

Придбання нерухомого майна та автомобілів звичайно супроводжується супровідними витрат (послуги сторонніх організацій, збори і мито з оформлення власності). Документи про сплату таких додаткових витрат обовязково повинні бути здані в бухгалтерію для правильного визначення первісної вартості основних засобів.

Специфічними є первинні документи обліку основних засобів усередині підприємства, перелік яких затверджений наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 р. № 352 зі змінами та доповненнями, відповідно до якого на підприємствах усіх форм власності застосовуються такі форми обліку основних засобів:

-акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1) - для зарахування до складу основних засобів окремих обєктів, для обліку введення їх в експлуатацію, внутрішніх переміщень і висновку обєкта зі складу основних засобів;

-акт прийому-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих обєктів (форма № ОЗ-2) - для оформлення прийому або здачі основних засобів у (з) ремонт, реконструкції, модернізації;

-акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-3) - для оформлення вибуття основних засобів, крім автотранспорту, при повному або частковому їхньому списанні;

-акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4) - для оформлення списання вантажного або легкового автомобіля, причепа або напівпричепа при повному або частковому їхньому списанні;

-акт на установку, пуск і демонтаж будівельної машини (форма № ОЗ-5) - у будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки і пуску будівельних машин;

-інвентарна картка обліку основних засобів (форма №ОЗ-6) - для обліку усіх видів основних засобів пообєктно або для групового обліку однотипних обєктів, що введені в експлуатацію в одному місяці, мають однакове призначення, характеристики й однакову вартість;

-інвентарний список основних засобів (форма №ОЗ-9) - для пообєктного обліку основних засобів за місцем їх перебування з обліком матеріально відповідальних осіб;

-розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма №ОЗ-14) - використовується промисловими підприємствами для визначення суми щомісячної амортизації основних засобів;

-розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма №ОЗ-15)- використовується будівельними організаціями для визначення суми щомісячної амортизації основних засобів;

-розрахунок амортизації по автотранспорту (форма № ОЗ-16)використовується для визначення суми щомісячної амортизації автотранспорту.

Необхідно відзначити, що записи у формах первинного обліку основних засобів іноді є єдиною підставою для проведення бухгалтерської операції і для розрахунку податків, тому своєчасному та достовірному відображенні руху основних засобів у первинних документах у ДП «Шишацький завод мінеральних вод» приділяється особлива увага (додаток Ф). У табл. 2.1.1 наведено перелік первинних документів руху основних засобів у ДП «Шишацький завод мінеральних вод». Особливості організації обліку основних засобів та нарахування зносу зумовило самостійне впровадження підприємством уточнених форм ОЗ-14-1 «Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів», ОЗ-14-2 «Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули», ОЗ-14-3 «Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів» та ОЗ-14-4 «Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством».

 

Таблиця 2.1.1 Первинні документи з обліку руху основних засобів у ДП «Шишацький завод мінеральних вод»

№ формиНазва документу Призначення документуформа № ОЗ-1Акт прийому передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Застосовується для: оформлення зарахування до складу основних засобів окремих обєктів та обліку вводу їх в експлуатацію; переміщення із одного структурного підрозділу в інший; передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію за винятком тих випадків, коли введення обєктів в дію повинно оформлятися в особливому порядку у відповідності до існуючого законодавства; виключення зі складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації) за плату, без оплати та в оренду.форма № ОЗ-2Акт прийому передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих обєктівФорма застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації, виконаних власними силами, або сторонніми організаціями (підрядниками)форма № ОЗ-3Акт на списання основних засобівЗастосовується для оформлення витрат на вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні (ліквідації)форма № ОЗ-4Акт на списання автотранспортних засобівЗастосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації.форма №ОЗ-6Інвентарна картка обліку основних засобівВикористовується для обліку усіх видів основних засобів пообєктно або для групового обліку однотипних обєктів, що введені в експлуатацію в одному місяці, мають однакове призначення, характеристики й однакову вартістьформа №ОЗ-9Інвентарний список основних засобівФорма призначена для пообєктного обліку основних засобів за місцем їх перебування з обліком матеріально відповідальних осібформа №ОЗ-14-1Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активівВикористовується для визначення суми щомісячної амортизації основних засобівформа №ОЗ-14-2Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули форма №ОЗ-14-3Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів форма №ОЗ-14-4Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством

Для обліку основних засобів планом рахунків передбачені рахунки обліку 10 «Основні засоби», 15 «Капітальні інвестиції», 131 «Знос основних засобів».

Рахунок 10 балансовий. Призначений для обліку матеріальних цінностей, активний. Має такі субрахунки:

  1. 101 земельні ділянки;
  2. 102 витрати на поліпшення земель;
  3. 103 споруди і передаточні пристрої;
  4. 104 машини й устаткування;
  5. 105 транспортні засоби;
  6. 106 інструменти, приладдя, інвентар (меблі);
  7. 107 робоча і продуктивна худоба;
  8. 108 багаторічні насадження;
  9. 109 інші основні засоби.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» також балансовий. Активний рахунок. Він призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних активів. Для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» крім обєктів будівництва та основного стада) використовується субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Сальдо по субрахунку на звітну дату вказує на те, що обєкт, який придбавається або виготовляється ще не введено в експлуатацію.

Для обліку зносу

Похожие работы

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>