Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

  Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Зі змінами та доповненнями. // www.liga.net Про споживчу кооперацію: Закон України від

Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
иками бухгалтерії;

- забезпечувати ведення бухгалтерського обліку підприємства відповідно до єдиних методологічних вимог бухгалтерського обліку, складати та подавати у встановлені терміни фінансову, статистичну та податкову звітність;

- організовувати контроль за своєчасністю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- підписувати разом з керівником підприємства всі документи, що є підставою для одержання грошових коштів, кредитні та фінансові зобовязання, візувати господарські угоди, а також постанови та розпорядження про затвердження працівникам посадових окладів, надбавок та премій;

- правильно нараховувати та своєчасно перераховувати податки та збори, передбачені чинним законодавством, здійснювати розрахунки з банками за кредитами та позиками, сплачувати процент за їх користування, своєчасно погашати заборгованість з постачальниками за товари, роботи, послуги;

- перевіряти стан бухгалтерського обліку тощо.

Раціональна організація обліку сприяє формуванню достовірної, неупередженої інформації про грошові потоки підприємства.

Безпосередньо аналітичною роботою на підприємстві займається економічний відділ, представлений головним економістом та економістом. Для досягнення мети, аналізуючи діяльність підприємства, відділ вирішує наступні задачі:

- визначення структури управління підприємством по основних напрямках діяльності;

- оцінка показників динамічності розвитку підприємства;

- оцінка прибутковості підприємства.

Результатом такого аналізу стає доповідна записка, що подається керівнику підприємства, про результати діяльності підприємства за звітний рік з рекомендаціями та висновками.

Напрями аналітичної роботи працівниками здійснюються за трьома етапами: підготовчим, основним і завершальним.

Підготовчий етап:

1.Розробка плану та програми аналітичної роботи.

2.Вибір і визначення загального стану об'єкта аналізу.

3.Формування цілей та завдань аналізу і напрямів використання його результатів.

4.Розробка системи синтетичних та аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу.

5.Розподіл роботи між аналітиками.

6.Розробка макетів і форм аналітичних таблиць, графіків, схем.

7.Перевірка достовірності джерел інформації та вивчення матеріалів попередніх обстежень.

8.Визначення конкретних виконавців та розподіл обов'язків між ними, а також інші організаційні питання.

Основний етап:

1.Збір та опрацьовування необхідної інформації,

2.Перевірка повноти й вірогідності звітних даних, проведення арифметичного, логічного і балансового зведення показників.

3.Визначення загальних відхилень величини показників виконання завдань від базових величин.

4.Виявлення взаємодіючих факторів і обчислення їхнього впливу на зміну величини показників.

5.Виявлення зайвих витрат і невикористаних можливостей (перспективних резервів) підвищення ефективності виробництва.

Завершальний етап:

1.Проведення підсумкової оцінки діяльності і узагальнення результатів аналізу.

2. Розробка висновків і пропозицій щодо прийняття належних управлінських рішень за результатами аналізу, відповідно до цілей і завдань діяльності. Ці висновки та пропозиції оформляються у вигляді пояснювальної записки до звіту чи доповідної записки на ім'я керівника підприємства або менеджера, за дорученням якого проводився аналіз.

3.Розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання виявлених резервів (за виконанням заходів встановлюється дійовий повсякденний контроль).

4.Підготовка розпорядчих актів, призначення осіб, відповідальних за виконання прийнятих рішень.

5.Контроль за впровадженням пропозицій, які було висунуто за результатами аналізу.

Обробку та достовірність аналітичної інформації забезпечує використання ПЕОМ для здійснення відповідних оцінок. Але відсутність спеціальних прикладних аналітичних програм суттєво знижує ефективність аналітичної роботи.

За інформацією фінансової звітності протягом 2007-2008 рр. чистий прибуток ДП «Шишацький завод мінеральних вод»становив 3,1 тис грн., що на 0,9 тис грн. більше, ніж у 2006 р.

Аналіз основних показників діяльності підприємства за табл. 1.3.1 свідчить, що протягом 2006-2008 рр. динаміка валюти балансу підприємства неоднозначна

На кінець 2008 р. величина майна становила 1490,7 тис грн., що на 4,7 тис грн. або на 0,3% менше, ніж на кінець 2006 р. та на 54,3 тис грн. або на 3,8% більше показника 2007 р. (додатки Е, Ж, И).

 

Таблиця 1.3.1 Показники фінансово-господарської діяльності ДП «Шишацький завод мінеральних вод» за 2006-2008 роки

Показники2006 рік2007 рік2008 рікВідхилення

2008 р. від:2008р.

у % до:2006р.2007р.2006р.2007р.123456781. Капітал (станом на кінець періоду), тис. грн. 1495,41436,41490,7-4,754,399,7103,81.1. Власний капітал, у т. ч.1198,81201,91205,06,23,1100,5100,3власний оборотний капітал28,8107,440,611,8-66,8141,037,8Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3,03,13,10,10,0103,3100,01.2. Позиковий капітал, у т.ч.296,6234,5285,7-10,951,296,3121,8поточні зобов'язання за розрахунками 124,9112,7110,7-14,2-2,088,698,22. Ресурси, тис. грн2.1. Середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності2200,72224,72308,5107,983,8104,9103,82.2. Середньорічна вартість оборотних активів, у т. ч. 375,1333,7334,1-41,00,589,1100,1запасів321,2289,5290,2-31,00,790,3100,22.3. Середньооблікова чисельність працівників, чол70727220102,9100,02.3. Фонд оплати праці, тис. грн. 375,7499,8642,3266,6142,5171,0128,53. Економічні показники3.1. Виручка від реалізації, тис.грн. 2844,13545,93863,71019,6317,8135,8109,03.4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн2259,82842,63163,9904,1321,3140,0111,33.5. Витрати, тис. грн. - від операційної діяльності2476,23096,63320,1843,9223,5134,1107,23.6. Витрати на 1 грн виручки від реалізації, коп.0,870,870,86-0,01-0,0198,798,73.7. Прибуток (збиток), тис. грн.: - валовий прибуток (збиток)584,3703,3699,8115,5-3,5119,899,5 - від операційної діяльності49,148,91,7-47,4-47,23,53,5 - від звичайної діяльності до оподаткування18,825,861,142,335,3325,0236,8- чистий прибуток2,23,13,10,90,0140,9100,03.8. Продуктивність праці, тис грн.40,649,253,713,04,4132,1109,0

Аналіз динаміки джерел утворення активів підприємства показує, що власний капітал має певну тенденцію до нарощування. Станом на кінець 2008 р. власний капітал становить 1205,0 тис грн., що на 6,2 тис грн. або на 0,5% більше, ніж на кінець 2006 р. та на 3,1 тис грн. або на 0,3 більше чинника 2007 р. (додатки Е, Ж, И, К, Л, М).

Власний оборотний капітал у порівнянні з показником на кінець 2007 р. збільшився на 11,8 тис грн. або на 41,0%. Одночасно спостерігається зниження чинника у порівнянні з 2006 р. на 66,8 тис грн. або у 2,6 рази.

Протягом 2006-2008 рр. у структурі власного капіталу ДП «Шишацький завод мінеральних вод» мало нерозподілений прибуток, однак його величина становить всього 3,1 тис грн. протягом 2007-2008 рр., що на 0,1 тис грн. або на 3,3% перевищує чинник 2006 р.

Позиковий капітал підприємства на кінець 2008 р. становив 285,7 тис грн. Це менше, ніж на кінець 2006 р. на 10,9 тис грн. або на 3,7% та перевищує чинник на кінець 2007 р. на 51,2 тис грн. або на 21,8%. У тому числі поточні зобовязання за розрахунками становили у звітному році 110,7 тис грн., що на 14,2 тис грн. або на 11,4% менше показника на кінець 2006 р. та на 2,0 тис грн. або на 1,8% менше, ніж у минулому році. Зменшення кредиторської заборгованості у цілому характеризує погашення ДП «Шишацький завод мінеральних вод» своїх поточних зобовязань за розрахунками протягом 2006-2008 рр. Втім протягом 2008 р. підприємством було взято короткостроковий кредит банку, що зумовило зростання величини позикових коштів в цілому в порівнянні з 2007 р.

Аналіз динаміки ресурсів характеризує збільшення вартості основних засобів основного виду діяльності підприємства. Так, середньорічна вартість основних засобів основного виду діяльності (за первісною вартістю) у 2008 р. склала 2308,5 тис грн., що на 107,9 тис грн. або на 4,9% перевищує чинник 2006 р. та на 83,8 тис грн. або на 3,8% більше, ніж у 2007 р. Збільшення вартості основних засобів може характеризувати зміцнення матеріально-технічного забезпечення, що є позитивним для виробничого підприємства.

Варто відмітити, що ефективність використання основних засобів поліпшилась: у 2008 р. фондовіддача становила 1,67 грн, що краще, ніж у 2006 р. на 0,38 грн. або на 29,5% та краще, ніж у минулому році на 0,08 грн. або на 5,0%. Рентабельність основних засобів у 2008 р. становила 2,65%, що на 1,79% або у 3,1 рази більше, ніж у 2006 р. та на 1,49% або у 2,3 рази краще чинника 2007 р.

Середньорічна вартість оборотних активів у 2008 р. становила 334,1 тис грн., що на 41,0 тис грн. або на 10,9% менше, ніж у 2006 р. та на 0,5 тис грн. або на 0,1% більше чинника минулого року. В цілому зменшення оборотних активів проти чинника 2006 р. оцінюється умовно негативно, оскільки саме вони створюють додаткову вартість. Одночасно скорочення вартості запасів (на 31,0 тис грн. або на 9,7% проти 2006 р.) необхідно оцінити двояко: з одного боку, це може свідчити про оптимізацію асортименту та вдосконалення політики реалізації продукції підприємства; з іншого, скорочення залишків запасів сприяє зменшенню оборотних коштів та може характеризувати згортання діяльності в цілому. У порівнянні з показником 2007 р. залишки запасів у місцях зберігання зросли несуттєво: на 0,7 тис грн. або на 0,2%.

Середньооблікова чисельність персоналу протягом 2007-2008 рр. залишається на рівні 72 чол., що на 2 особи більше, ніж у 2006 р. Фонд оплати праці зростає: у 2008 р. фонд оплат

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>