Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

  Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Зі змінами та доповненнями. // www.liga.net Про споживчу кооперацію: Закон України від

Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ібліотечні фонди як такі, що не підлягають амортизації.

Крім цього, з 1 липня 2004 р. в податковому обліку Законом № 1957 був уведений вартісної критерій віднесення матеріальних цінностей до основних фондів. Матеріальні цінності, термін служби яких більш 365 днів а вартість менш або дорівнює 1 000 грн., до основних фондів не відносяться. Витрати на їхнє придбання відповідно до п.п. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону про прибуток, відносяться до складу валових витрат у загальному порядку і враховуються для цілей застосування п. 5.9 ст. 5 цього закону.

Інші необоротні матеріальні активи не мають особливостей в оподатковуванні і тому що термін їхньої служби більш року, то вони повинні класифікуватися по одній з чотирьох груп основних фондів.

Відповідно до П(С)БО 7 об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, зобов'язання за які визначені загальною сумою, визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об'єкта основних засобів.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати".

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій) є об'єктом амортизації.

Амортизація систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Зменшення корисності втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Знос основних засобів сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Відповідно до п.7 П(С)БО 7 «Основні засоби» основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є обєкт основних засобів. Формування первісної вартості в бухгалтерському обліку також регламентовано нормами П(С)БО 7 «Основні засоби». У податковому обліку формується балансова вартість окремого обєкта (для обєктів 1 групи) або відповідної групи основних фондів. Критерії формування первісної і балансової вартості представлені у табл. 2.1.

Для правильного обліку основних засобів необхідно вірно визначати і розрізняти моменти «взяття» основних засобів на баланс, момент введення в експлуатацію, момент початку нарахування бухгалтерської і податкової амортизації і моменти зміни вартості груп основних фондів. Ознаки для визначення таких моментів представлено в табл. 1.1.2, 1.1.3.

 

Таблиця 1.1.2. Формування первісної вартості основних засобів ДП «Шишацький завод мінеральних вод» у бухгалтерському та податковому обліку

№ п/пСпосіб придбанняБухгалтерський облік (формування первісної вартості)Податковий облік (формування балансової вартості)12341Придбані за грошові коштиВартість, сплачена постачальникові або підрядчикові + додаткові витратиВартість придбання + додаткові витрати ПДВ (п.п.8.4.1 п.8.4 ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства»)2Придбані в звязаних осібВартість придбання, але не більш звичайної ціни + додаткові витрати ПДВ (прибуток)3Виготовлені самостійноВитрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацію + витрати сторонніх організаційВитрати на виготовлення + витрати на введення в експлуатацію + витрати сторонніх організацій (без ПДВ) (п.п.8.4.2 п.8.4 ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства»)4Отримані безкоштовноСправедлива вартість на дату одержання (з урахуванням додаткових витрат)На вартість отриманого основного засобу (але не нижче звичайної вартості) необхідно показати доход згідно п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства»). На вартість додаткових 1234фактичних витрат збільшується балансова вартість групи відповідно до п.п.8.4.1 п.8.4 ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства»5Внесені до статутного капіталуПогоджена засновниками справедлива вартість + додаткові витратиПогоджена засновниками справедлива вартість + (додаткові витрати - ПДВ)

(п.п.8.4.1 п.8.4 ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства») 6Отримані в обмін на подібний обєктЗалишкова вартість переданого обєкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого обєкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю обєкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний обєкт, є справедлива вартість переданого обєкта з включенням різниці у витрати звітного періодуВартість отриманого обєкта основних фондів + додаткові витрати ПДВ (бартерні операції в податковому обліку здійснюються за правилами обліку операцій купівлі-продажу) (п.п.7.1.1 п.7.1 ст.7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства»)7Одержані в обмін на неподібний обєкт Справедлива вартість одержаного обєкту змінена на суму грошових коштів або їх еквівалентів, яка була передана (надана) під час обміну8Переведені з товарів, запасів, готової продукціїСобівартість товарів, запасів, готової продукціїВитрати, понесені в звязку з придбанням товарів, запасів, виготовленням готової продукції*

Згідно з п.п.8.3.4 и 8.3.5 п.8.3 ст.8 Закону «Про оподаткування прибутку підприємства» облік балансової вартості основних фондів групи 1 ведеться по кожному обєкту окремо, а основних фондів груп 2, 3, 4 ведеться за сукупною балансовою вартістю.

У Законі «Про оподаткування прибутку підприємства» збільшення балансової вартості групи основних фондів не повязано з їхнім введенням в експлуатацію, а повязано тільки із сумою понесених витрат.

Дату податкового обліку таких витрат потрібно визначати відповідно до п.11.2 ст.11 «Про оподаткування прибутку підприємства», тобто по перші

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>