Організація обліку грошових коштів

Комплекси облікових робітТермін виконанняВиконавецьПримітка12351.Прийняття звітів про рух продукції і матеріалів із сальдових відомостей від матеріально-відповідальної особиУ плині перших трьох робочих

Організація обліку грошових коштів

Информация

Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Навчальний центр м.Славути

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни

“Організація обліку”

Варіант 8

 

 

 

Виконала: Шаплико Л.В.

Група: СЗО-991

Викладач: Кліменко О.М.

 

 

 

 

 

Славутич 2004

 

 

 

Завдання 1.

Організація обліку грошових коштів.

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є :

 1. Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових операцій;
 2. Забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;
 3. Своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;
 4. Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення;
 5. Проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.

Підприємства, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні обов”язково видавати наступні докумнти:

 1. Фіскальний касовий чек на товари;
 2. Фіскальний касовий чек видачі коштів;
 3. Розрахункова квитанція.

Надходження і видача грошових документів оформлюється прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх заміняють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рух грошових документів.

Касир зобов”язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При цьому забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, збурігання і витрачання коштів, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку державі,власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповненні відповідальними особами чітко і зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою або виписані на машині, Жлдних підчисток, помарок або виправленнь, хоча і оговорених, в цих документах не допускається. При цьому приймання та видача коштів по касових ордерах може проводитись тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за платіжними дорученнями та розрахунково-платіжними відомостями.

Якщо хоча б одна з вимог по заповненню касових документів не виконана, касир зобов”язаний повернути документи до бухгалтерії для належного їх оформлення.

Пои завершенні операцій касир зобов”язаний підписати усі прибуткові та видаткові касові ордери, а ті документи, які до них додаються,0погасити штпмпом або надписом: на прибуткових документах “отримано”, а на видаткових - “оплачено”, вказавши дату.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі, обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилами. Перші примірники аркущів залишаються в касовій книзі, другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира.

Звіт касира це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Організація обліку грошових коштів в касі.

Каса підприємства це приміщення або мічце, призначене для приймання, видачі та зберігання грошових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Відповідальність за обладнання каси та забезпечення в ній ефективного зберігання грошей несе керівник підприємства.

Готівка в касі може зберігатись тільки в межах ліміту залишку готівки гранічної суми грошових коштів, встановленої установою банку, яка може залишатись в касі підприємства на кінець робочого дня.

Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна здаватись для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок. У випадку, якщо підприємству ліміт не встановлений, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною, і повинна здаватись в банк.

Операції з приймання та видчі готівки здійснює касир це посадова матеріальновідповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві.

Організація обліку зрошових коштів на рахунках в банку.

При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, причому клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти і зазначають їх під час укладання договору.

Поточний рахунок рахунок, який відкривається в уповноважених установах банку підприємствами усіх видів та форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України як в національній так і в іноземній валюті.

Юридичні і фізичні особи мають право відкривати необмежену кількість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій.

Акредитив доручення банку покупця банку постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах, обумовлених в цьому дорученні.

Одержання готівки в банку здійснюється касиром або іншою уповноваженою особою на підставі грошового чеку.

Надлишок готівки в касі підприємства здається до банку у встановленому порядку одним з наступних способів:

 1. До денних та вечірніх кас банківських установ;
 2. Інкасатором НБУ або установ комерційних банків для подальшої здачі відповідних банківських установ;
 3. Підприємствам поштового зв”язку для переказу на поточні рахунки в установах банків;
 4. До об”єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних банківських установ.

Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у відомості 1.2,операції з витрачання коштів в журналі 1.

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках в банку здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку.

Завдання 2.

Розробити структурний графік роботи одного з облікових підрозділів підприємства (підрозділ визначається самостійно). Результат оформити у вигляді таблиці 2.1.

 

 

Таблиця 2.1

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Головний бухгалтер

“30” грудня 2002 р.

Структурний графік роботи материального відділу бухгалтерії на 2003 рік

 

Комплекси облікових робітТермін виконанняВиконавецьПримітка12351.Прийняття звітів про рух продукції і матеріалів із сальдових відомостей від матеріально-відповідальної особиУ плині перших трьох робочих днів місяцябухгалтерВиписка рахунків покупцю за відпущені ТМЦщоднябухгалтерТаксирование звітів про рух продукції і матеріалівУ плині 2 днів після їхнього одержанняБухгалтерСкладання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу8-го числа кожного місяцябухгалтерСоставлення бухгалтерських проводок по оприбуткуванню і використанню матеріалів6 числа кожного місяцяБухгалтерЗапису руху матеріалів і пересування в регістрах аналітичного обліку,складання оборотних відомостей,звірення їх з регістром бухгалтерського облікуЗ 9-12 число включно щомісячноБухгалтерЗапису в журналах-ордерах по обліку реалізації6 числа, щомісячнобухгалтерПеревірка на складі правильності ведення складського обліку, приймання прибуткових документів і їх таксірованіе1 раз у 5 днівЗвірення складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число місяцяНа кожну другу декаду місяцяБухгалтерВибіркова інвентаризація матеріалів і продукції на кожнім складі1 раз на місяцьБухгалтерВиписка лімитно-заборних карт на відпустку зі складу продукції і матеріалівНаприкінці першої і другої половини місяцяБухгалтерВиписка разових вимог на відпустку зі складів матеріалів і продукціїщоднябухгалтерВиписка,реєстрація і видача доручень на одержання цінностейщодняБухгалтерРеєстрація рахівниць-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продукції,товарів і матеріалів, що надійшли впершещодняБухгалтер

 

8. Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів на посаду: а) насира; б) головного бухгалтера; в) спеціаліста з фінансового обліку.

 

 

АНКЕТА №

Претендент на посаду _________________________

Похожие работы

1 2 >