Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Аудіторською фірмою "Юз-Аудіт" у формі ТОВ проведено аудит річної фінансової звітності ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 р. Відповідальність за подану

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
иводу вирішуються в судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з висновком.

4.Вартість робіт та порядок розрахунків

4.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі 500 гривень з ПДВ.

4.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

4.3 Замовник авансує виконавця у розмірі % вартості робіт за цим договором на протязі 3-х днів з дати підписання договору.

4.4 Оплата роботи Виконавця Здійснюється Замовником незалежно від характеру аудиторського висновку (позитивний, умовно-позитивний, негативний. Відмова від висновку у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

5. Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж в 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні договору компенсацію у розмірі % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

5.2.1 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність”, іншим чинним законодавством України.

6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 2) викладених в цьому договорі.

6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

7. Інші особливі умови

7.1 Замовник додатково несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявленні в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).

7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність і можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

Додаток Г

 

Висновок аудитора

 

Аудіторською фірмою "Юз-Аудіт" у формі ТОВ проведено аудит річної фінансової звітності ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 р. Відповідальність за подану інформацію несе керівництво товариства. Обов'язком аудиторів було висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеного аудиту. Аудиторська перевірка була проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701,720. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати та виконувати аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає вивчення, на вибірковій основі, документів, що підтверджують суми та відомості, які розкриті у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та значних оцінок керівництва і загального оформлення фінансової звітності. Аудиторська фірма вважає, що проведений аудит надає обґрунтовану підставу для висловлення своєї думки. Аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, тому що ця дата передувала початку аудиторської перевірки. Аудитори не змогли перевірити також і кількість товарно-матеріальних запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Як концептуальну основу для підготовки цих фінансових звітів товариство використовує вимоги українського законодавства відносно організації бухгалтерського обліку, а саме: вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІV від 16.07.99р., вимоги національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку, а також вимоги інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. На думку Аудіторської фірми "Юз-Аудіт" у формі ТОВ, за винятком коригувань (при наявності таких), які могли б стати необхідними, якби вони змогли перевірити кількість активів та товарно-матеріальних запасів, в цілому фінансова звітність складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІY від 16.07.99р. (із змінами та доповненнями), Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні на підставі даних бухгалтерського обліку та справедливо й достовірно відображає фактичний фінансовий стан ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 року.

Додаток Д

 

КОДИПідприємствоДонецьке обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Донецьктурист" Дата 01.01.2007 за ЄДРПОУ 02658212 за КОАТУУ 1410136300 ТериторіяДонецька область за КФВ 10 Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 0 Орган державного управлінняСамоуправління за ЗКГНГ 91620 за КВЕД 63.30.0 ГалузьТУРИЗМ Контрольна сума Вид економічної діяльностіТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ Одиниця виміру:тис. грн. Адреса83000, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, пл.Конституції, 3

Бaлaнс на 31.12.2006 р.

 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234І. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість01033первісна вартість01133накопичена амортизація01200Незавершене будівництво02000Основні засоби:залишкова вартість0305 8875 793первісна вартість0318 7598 252знос0322 8722 459Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств04000інші фінансові інвестиції04500Довгострокова дебіторська заборгованість05000Відстрочені податкові активи06000Інші необоротні активи07000Усього за розділом І0805 8905 796ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси10019466тварини на вирощуванніта відгодівлі11000незавершене виробництво12000готова продукція13000товари14020Векселі одержані15000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1605977первісна вартість1615977резерв сумнівних боргів16200Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170521за виданими авансами1800182з нарахованих доходів190001234із внутрішніх розрахунків20000Інша поточна дебіторська заборгованість2102216Поточні фінансові інвестиції22000Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті2307555в іноземній валюті24000Інші оборотні активи250237Усього за розділом ІІ260380424ІІІ. Витрати майбутніх періодів2707489Баланс2806 3446 309

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1234І. Власний капіталСтатутний капітал3005 4055 405Пайовий капітал31000Додатковий вкладений капітал32000Інший додатковий капітал330564881Резервний капітал34001Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35029-307Неоплачений капітал36000Вилучений капітал37000Усього за розділом І3805 9985 980ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу40000Інші забезпечення41000Цільове фінансування42000Усього за розділом ІІ43000ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків44000Інші довгострокові фінансові зобов'язання45000Відстрочені податкові зобов'язання46000Інші довгострокові зобов'язання47000Усього за розділом ІІІ48000ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків50000Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями51000Векселі видані52000Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5309285Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів54003з бюджетом55035105з позабюджетних платежів56000зі страхування5702317з оплати праці5804665з учасниками59000із внутрішніх розрахунків60002Інші поточні зобов'язання610127Усього за розділом ІV620208284V. Доходи майбутніх періодів63013845Баланс6406 3446 309

Керівник:Авраменко Ігор ВікторовичГоловний бухгалтер:Дячкіна Ірина ВолодимирівнаДодаток Є

 

КОДИПідприємствоДонецьке обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Донецьктурист" Дата 01.01.2007 за ЄДРПОУ 02658212 за КОАТУУ 1410136300 ТериторіяДонецька область за КФВ 10 Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 0 Орган державного управлінняСамоуправління за ЗКГНГ 91620 за КВЕД 63.30.0 ГалузьТУРИЗМ Контрольна сума Вид економічної діяльностіТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ Одиниця виміру:тис. грн. Адреса83000, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, пл.Конституції, 3

Звіт про фінансові результати за 2006 р.

 

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01046084568Податок на додану вартість015(728)(760)Акцизний збір020(0)(0)025(0)(0)Інші вирахування з доходу030(0)(0)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03538803808Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(3175)(3013)Валовий:прибуток050705795збиток055(0)(0)Інші операційні доходи060372404Адм

Похожие работы

<< < 4 5 6 7 8 9 >