Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Аудіторською фірмою "Юз-Аудіт" у формі ТОВ проведено аудит річної фінансової звітності ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 р. Відповідальність за подану

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ит фінансового стану підприємства

 

2.1 Аналіз балансу підприємства

 

Перед тим, як ми проаналізуємо фінансовий стан ЗАТ «Донецьктурист», надамо коротку інформацію про те, чим займалося підприємство у звітному 2006 році.

Основними напрямками діяльності ЗАТ "Донецьктурист" у 2006 році були: 1.Прийом та обслуговування туристів у власних господарствах; 2.Обслуговування місцевого населення та відпочиваючих на транспортних маршрутах, екскурсійне обслуговування; 3.Послуги підприємств громадського харчування і торгівлі; 4.Інші послуги та роботи на замовлення; 5.Здійснення заходів по поліпшенню основних фондів за рахунок інвестиції власних коштів. У звітному періоді до складу ЗАТ "Донецьктурист" входило 9 госпрозрахункових філій, у т.ч.: туристичний комплекс "Турист" м. Маріуполь, пансіонат "Слав'яногірський", 7 бюро подорожей та екскурсій: Маріупольське, Краматорське, Горлівське, Макіївське, Торезське, Красноармійське, Єнакіївське. Протягом звітного року філії та апарат правління товариства надавали туристично-екскурсійні послуги. За звітний рік було обслуговано 27,2 тисяч туристів з обсягом 72,5 тисяч людино-днів та 11,5 тис. екскурсантів. Дохід від надання туристично-екскурсійних послуг, виконаних робіт склав 4608,0тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності є прибуток у розмірі 91,0 тис.грн. З урахуванням надзвичайних витрат (нестача активів на суму 338,5 тис.грн., та нарахований ПДВ на нестачу у розмірі 67,5тис.грн.), чистий збиток за рік склав 315,0 тис.грн. Протягом року товариством здійснені заходи по реконструкції, модернізації, ремонтах та інших видах поліпшення основних фондів. Протягом року на ці цілі направлено 171 тис. грн. власних коштів. Вирішувались також і соціальні питання. Середньомісячні доходи працівників товариства у звітному році склали 787,0 грн.

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства ми почнемо з оцінки фінансового стану за даними балансу (Додаток Д). В більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

 

Таблиця 2.1.1 Порівняльний аналітичний баланс

Найменування статті балансуКод строкиНа початок періодуНа кінець періодуЗміниабсолютні

величинивідносні

величиниабсолютні

величинивідносні

величинив абсолютних

величинахв структурі12345678актив1. Необоротні активи:Основні засоби і нематеріальні активи010, 030589393,0579992,0-94-1Довгострокові фінансові інвестиції045, 060Інші оборотні активи070Усього за розділом 1080589093,0579692,0-94-12. Оборотні активи:Запаси100-1401963,0661,05-130-1,95Векселі одержані150Дебіторська заборгованість160,170, 180, 190, 200, 2101452,33736,02283,7Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти230-240751,2550,87-20-0,33Інші оборотні активи250230,3670,11-16-0,25Усього за розділом 22603806,04246,7440,73. Витрати майбутніх періодів270741,0891,3150,3Валюта балансу (Б)28063441006309100-35Хпасив1. Власний капітал380599895,0598094,8-180,22. Забезпечення наступних витрат і платежів4303. Довгострокові зобов'язання4804. Поточні зобов'язання6202083,282844,5761,225. Доходи майбутніх періодів6301382,17450,71-93-1,46Валюта балансу (Б)64063441006309100-35Х

Порівняльний аналітичний баланс охопив такі показники:

- відносна величина структури (графи 4 і 6), що показує, яка є питома вага тієї чи іншої статті активу (пасиву) в майні підприємства (валюті балансу);

- показник абсолютного приросту (графа 7) показує на скільки збільшилась (зменшилась) величина статті в абсолютному вираженні;

- показник, що відображає відносну зміну статей балансу за звітний період по відношенню до базисного періоду (графа 8).

Розрахунок зміни питомої ваги величин статей балансу за звітний період (гр. 8 табл. 2.1.1.) проводиться за такою формулою:

 

(Аnк.п./Бк.п.) - (Аnн.п./Бн.п.)

 

де Аnн.п. показник статті аналітичного балансу на початок періоду;

Аnк.п. показник статті аналітичного балансу на кінець періоду;

Бн.п. валюта балансу на початок року;

Бк.п. валюта балансу на кінець періоду.

Після складання порівняльного аналітичного балансу проаналізуємо отримані результати і зробимо висновки щодо фінансового стану підприємства:

1. Первісна вартість основних засобів зменшилася. Це говорить про нестачу активів.

2. Зменшились запаси, що говорить про їх реалізацію, споживання на протязі звітного року.

3. Збільшилася дебіторська заборгованість, що вказує на збільшення заборгованості інших підприємств та органів.

4. Зниження долі власного капіталу показує негативну тенденцію у зміні фінансової стійкості підприємства.

 

2.2 Оцінка фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності

 

Ліквідність активів це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх на гроші, тобто чим менше часу необхідно для перетворення активів на гроші, тим більш вони ліквідні.

Ліквідність балансу виявляється в ступені покриття зобов'язань підприємстві його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобовязаннями підприємства та його активами.

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів в активі із зобов'язаннями в пасиві. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності (А1 - найбільш ліквідні активи, А2 - активи, що швидко реалізуються, А3 - активи, що реалізуються повільно, А4 активи, що важко реалізуються) і розташовані в порядку зменшення ліквідності, а зобов'язання за строками їх погашення (П1 негайні пасиви, П2 короткострокові пасиви, П3 довгострокові пасиви, П4 постійні пасиви) і розташовані в порядку зростання строків оплати.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: А1>П1, А2>П2, А3>П3 і А4<П4.

Таблиця 2.2.1 Аналіз ліквідності балансу

активКод рядкана початок періодуна кінець періодупасивКод рядкана початок періодуна кінець періодуПлатіжний надлишок або недостачана початок періодуна кінець періоду12345678910Найбільш ліквідні активи (А1)220+ 230+ 2407555Негайні пасиви (П1)53092851730Активи, що швидко реалізуються (А2)130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 21088296Коротко-

строкові пасиви (П2)640-380-480-530254244166-52Активи, що реалізуються повільно (А3)100+ 110+ 120+ 250+ 270291162Довго-

строкові пасиви (П3)430+ 480+ 63013845-153-117Активи, що важко реалізуються (А4)08058905796Постійні пасиви (П4)38059985980184108Баланс28063746309Баланс64063446309

З таблиці 2.2.1 видно, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним протягом року.

На аналізованому підприємстві не вистачає грошових коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань, тому для їх погашення слід застосувати активи, що реалізуються повільно.

Після аналізу ліквідності балансу необхідно провести оцінку коефіцієнтів ліквідності активів підприємства:

Таблиця 2.2.2 Коефіцієнти ліквідності балансу

Найменування коефіцієнтуФормула розрахункуНа початок періодуНа кінець періодуЗмінаКоефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)1,31,560,26Коефіцієнт швидкої ліквідності0,471,070,6Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,220,17-0,05

Умовні позначки:

А1, А2, А3 відповідно найбільш ліквідні активи, активи, що швидко реалізуються, активи, що реалізуються повільно;

П1, П2 відповідно негайні пасиви, короткострокові пасиви

Аналіз коефіцієнтів ліквідності балансу показав, що за аналізований період підприємство поліпшило своє фінансове положення (за виключенням коефіцієнту абсолютної ліквідності, який зменшився). Але для абсолютної ліквідності балансу підприємству необхідно в активі збільшити наявні грошові кошти.

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового стану конкретного субєкта господарювання, яка дає оцінку стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона повязана, перш за все, з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів.

З метою оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства на основі даних балансу розрахуємо і проаналізуємо наступні показники:

коефіцієнт фінансової автономії;

коефіцієнт фінансової залежності;

коефіцієнт фінансового ризику (табл. 2.2.3)

Таблиця 2.2.3 Коефіцієнти фінансової стійкості

Найменування коефіцієнтуФормула розрахункуНа початок періодуНа кінець періодуЗмінаКоефіцієнт фінансової автономії0,9460,9480,002Коефіцієнт фінансової залежності1,05811,055-0,0031Коефіцієнт фінансового ризику0,05810,055-0,0031

Умовні позначки:

1А, 2А, 3А, 4А відповідно підсумок першого, другого, третього, четвертого розділів активу балансу;

1П, 2П, 3П, 4П, 5П відповідно підсумок першого, другого, третього, четвертого і пятого розділів пасиву балансу.

Висновок: аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що ЗАТ «Донецьктурист» знаходиться в стійкому фінансовому стані. Коефіцієнт фінансової автономії перевищує норматив і має тенденцію до збільшення. Коефіцієнти фінансової залежності та фінансового ризику навпаки зменшуються. І це позитивно впливає на покращення фінансового стану підприємства.

 

2.3 Аналіз ділової активності і рентабельності

 

Як відомо, капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу: Д-Т....Т-Д

На першій стадії підприємство придбає необхідні йому основні фонди, запаси товарної продукції, на другій - дані засоби використовуються на оплату праці працівників, оплату податків, платежі з соціаль

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>