Організація і методика аудиту грошових коштів

Можливе порушенняХарактеристика порушенняПорушеня в операціях з грошовими коштами в касі Пряме розкрадання грошових коштівнічим не обґрунтоване пряме розкрадання грошових коштів; розкрадання грошових

Організація і методика аудиту грошових коштів

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів.

Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже важливою ділянкою при оцінці платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю, оскільки більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з грошовими коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків є дуже важливими.

Метою аудиту операцій з грошовими коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Саме, через високу актуальність та важливість показників грошових коштів і велике їх значення у діяльності підприємства, ми обрали тему курсового проекту «Організаційні процедури аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності ТзОВ Цегельний завод «Промінь».

Предметом проекту виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності господарської діяльності субєкта господарювання. Обєктом дослідження обрано грошові кошти ТзОВ «Цегельний завод «Промінь».

Метою роботи є розгляд сутності організації та методики проведення аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і розгляд особливостей проведення аудиту грошових коштів за умов компютерної обробки облікової інформації.

Для досягнення мети, перед нами стоять такі завдання:

Розкрити теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів;

Розглянути методику аудиторської перевірки грошових коштів та здійснити оцінку платоспроможності даного підприємства;

Скласти аудиторський звіт та висновок за результатами розгляду аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності;

Висвітлити особливості проведення аудиту за умови компютерної обробки інформації.

У першому розділі «Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь» досліджуватимуться теоретичні аспекти особливостей формування діяльності обєкта, тобто характеристика та нормативна база для аудиту грошових коштів, характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка аудиторського ризику та планування проведення аудиту.

У другому розділі «Методика аудиторської перевірки грошових коштів та платоспроможності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» відображатиметься інформація про облікову політику, первинні документа та реєстри обліку аудиту грошових коштів, розглядатиметься методика здійснення аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і проведення аналізу, результати аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності оформлятимуться складанням аудиторського звіту та висновку.

У третьому розділі «Особливості проведення аудиту грошових коштів в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» буде розглянуто особливості застосування аудиторами програм для здійснення аудиторської перевірки.

У висновках узагальнюється результати вивчення теми аудиту грошових коштів та проведених досліджень оцінки платоспроможності підприємства та розробляється перелік основних рекомендацій на основі складеного аудиторського звіту та висновку.

При написанні курсового проекту використано законодавчі акти України з питань економічного врегулювання аудиту коштів, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, Інструкції, Положення та іншу нормативну базу, а також економічну літературу з питань організаційних процедур аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності.

 

 

1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь»

 

1.1 Характеристика грошових коштів

 

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами з постачальниками, покупцями, банками, з іншими юридичними та фізичними особами, працівниками тощо. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами [18, с.13].

Грошові кошти, що їх використовують для розрахунків, виконуючи функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, здійснюють безперервний кругообіг (гроші товар виробництво товар гроші), повертаються при цьому до своєї первісної форми у вигляді виручки після реалізації продукції, тобто у вигляді грошових коштів [13, с.227].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4«Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Готівка (готівкові кошти) це грошові знаки національної валюти України банкноти та монети [5].

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо регламентований чинним законодавством України. Установлений порядок для здійснення операцій з готівкою касова дисципліна. Основним документом бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку грошових коштів в касі підприємства є касова книга.

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками. Приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова книга називається касою підприємства [18, с.14].

Касові операції операції підприємств між собою та з підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі [13, с.229].

Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту касових операцій є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді, коли відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.

Завдання даного аудиту:

  1. забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі, при доставці її з банку і здаванні в банк;
  2. оцінка стану аналітичного і синтетичного обліку готівки на підприємстві, що перевіряється;
  3. оцінка якості відображення господарських операцій в обліку;
  4. перевірка дотримання підприємством нормативних документів стосовно організації роботи з готівкою;
  5. додержання порядку документального оформлення надходження і вибуття грошових коштів та цінних паперів;
  6. стан обліку касових та банківських операцій;
  7. перевірка умов зберігання готівки [25, с.114].

Аудитори застосовують різні методи фактичного та документального контролю за грошовими коштами. Насамперед перевіряють наявність системи внутрішнього аудиту і ефективність їх функціонування. Метод вивчення бухгалтерських документів залежить від обсягу документообігу: у невеликих підприємствах їх розглядають у хронологічному порядку, а у невеликих в систематизованому.

Аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства, повязаних з обігом грошових коштів в процесі здійснення фінансової господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства [2].

Виходячи із мети аудиту, слід сформувати такі завдання:

1) оцінити стан аналітичного та синтетичного обліку готівкових операцій, які здійснювало підприємство за період, що перевіряється;

2) виконати перевірку своєчасності та правильності відображення в обліку готівкових операцій;

3) здійснити перевірку додержання підприємством вимог нормативних документів, які регламентують порядок ведення готівкових операцій.

Об'єкти аудиту операцій з руху грошових коштів в касі можна згрупувати так (табл. 1.1.):

 

Таблиця 1.1 Обєкти аудиту операцій з руху грошових коштів

Найменування

рахунку

Найменування

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>