Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Зараз досить поширені : імпортні фірми, що торгують машинами й устаткуванням. Вони беруть на себе технічне обслуговування і, як правило, мають

Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «LOreal Ukraine»)

за напрямом „Менеджмент”

 

Міністерство освіти та науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту

Затверджую

Зав. кафедри менеджменту

 

____________________________ “__”______________2010 р.

 

Завдання

на дипломну роботу (проект) студентові

________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

 

  1. Тема дипломної роботи (проекту)

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «LOreal Ukraine»)

Затверджена наказом ректора від „___” ___________ 200__ р. № ___

2. Строк здачі студентом закінченої роботи (проекту)

_______________________________________________________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту)

Мета роботи - розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ).

Обєкт дослідження - дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «LOreal»(Франція) ТОВ «LOreal Ukraine» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську.

Предмет дослідження - зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ).

4. Перелік графічного матеріалу:

а) Результати динаміки показників балансу та звіту про фінрезультати;

б) Результати аналізу показників фінансового стану;

в) Схеми існуючої організації зовнішньоекономічних операцій;

г) Схеми пропонуємих удосконалень схем зовнішньоекономічних операцій.

5. Зміст дипломної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом):

а) Розділ 1 - проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні;

б) Розділ 2 - виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства;

в) Розділ 3 - ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД.

6. Календарний план виконання роботи (проекту)

з/пНазва етапів

дипломної роботи

(проекту)Строк виконання етапів роботи (проекту)За планомФактично12341.Огляд та аналіз літератури по темі диплому, формування списку посилань2. Написання розділу 1 «Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні»3.Написання розділу 2 «Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «LOREAL UKRAINE"»»4.Написання розділу 3 «Шляхи підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності ТОВ “LOREAL UKRAINE”»5.Формування висновків6.Оформлення роботи для захисту

8. Дата видачі завдання „___”_______________200__р.

Керівник дипломної роботи (проекту)_____________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

Завдання прийняв до виконання

студент-дипломник

АНОТАЦІЯ

 

Дипломна робота на тему:

„Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми”

(на прикладі ТОВ «LOreal Ukraine»)

на 95 стор., 2 табл., 30 рис., перелік 52 джерел посилань, 6 додатків на 19 стор.

Робота присвячена питанням оптимізації схеми впровадження вексельної форми розрахунків при проведенні торгово-посередницьких зовнішньоекономічних операцій ТОВ „LOreal Ukraine ” з імпорту косметично-парфумерної продукції концерну «LOreal» (Франція) та перепродажу її на внутрішньому ринку України.

Отримані результати можуть бути корисними для менеджерів підприємств при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю в умовах обмежень обігових коштів та часу на цикл зовнішньоекономічної угоди.

 

Науковий керівник дипломної роботи ____________ (ПІБ)

 

Дипломант _____________(ПІБ)

 

THE SUMMARY

 

Degree work on a subject:

„ Organization the foreign trade activities of firm ”

(On an example LLC « L'Oreal Ukraine »)

On 95 pages, 2 tab., 30 fig., list 52 sources of the links, 6 applications on 19 pages.

The work is devoted to questions of optimization the circuit of introduction in the bill form of accounts at realization the trade-intermediary external economic operations LLC „ L'Oreal Ukraine ” of import the cosmetic and perfumery production of the concern „ L'Oreal ” (France) and resale it on a home market in Ukraine.

The received results can be useful to the managers of the enterprises at management the foreign trade activities in conditions of restriction the turnaround means and time for a cycle of the external economic contract.

 

The scientific chief of degree work ____________ (F. name)

 

The executor of the diplom _____________ (F.name)

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Форми зовнішньоторгівельної комерційної діяльності торгово -посередницьких підприємств

1.2 Особливості бізнес-процесів при імпорті парфумерно-косметичної продукції

1.3 Основні форми розрахунків у зовнішньоекономічній торгівлі

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «LOREAL UKRAINE"

2.1 Сфера бізнесу та загальна характеристика діяльності підприємства

2.2 Організація імпорту та продажу косметичної та парфюмерної продукції концерну «LOreal»(Франція) в Україні

2.3 Ефективність реалізації продукції на внутрішньому ринку України з використанням технології Інтернет-магазинів

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “LOREAL UKRAINE”

3.1 Обгрунтування рішення щодо оптимізації схем розрахунків по зовнішньо- економічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “LOreal Ukraine”

3.2 Використання вексельних схем розрахунку для підвищення ефективності роботи ТОВ “LOreal Ukraine” при здійсненні зовнішньоекономічних торгово-посередницьких операцій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцінки поточного стану та розробки перспективної стратегії діяльності імпортно-орієнтованих підприємств України в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі, зняття чи мінімізації протекціоністських експортно-імпортних митних барєрів як з боку України, так і з боку членів СОТ, лібералізації валютного регулювання в Україні та переходу на операції з цінними паперами в міжнародній торгівельній діяльності.

Про актуальність теми дипломного проекту свідчить велика кількість наукових праць з питань дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в Україні. Так, серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні аспекти теорії і практики забезпечення ефективності ЗЕД, слід відзначити праці таких вітчизняних науковців - ФіліпенкоА.С., В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов, О.А. Кириченко, К.В. Захаров, В.П. Бочарников, В.В. Липовский, В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко, І.І. Дахно, Дорофієнко В., В.Д. Базилевич, та інші.

Обєктом дипломного дослідження було дочірнє підприємство з 100% іноземною інвестицією концерна «LOreal»(Франція) ТОВ «LOreal Ukraine» (м.Київ) та його представництво у м.Дніпропетровську.

Предметом дипломного дослідження була зовнішньоекономічна діяль-ність ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ).

Метою дипломного дослідження була розробка пропозицій по підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ).

Основними завданнями дипломного дослідження були:

  1. проведення теоретичного аналіза сутності та законодавчого поля регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні;

- виконання аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ) у 2007 -2009 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності та фінансовий стан підприємства;

- ідентифікація основних проблем в ЗЕД ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ) та розробка пропозицій по підвищенню ефективності його ЗЕД.

Інформаційними джерелами дипломного дослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ТОВ «LOreal Ukraine»(м.Київ) за 2007 - 2009 роки та інформація офіційного Інтернет-сайтів концерну «LOreal»(Франція), а також сайтів Інтернет магазинів про продажу косметики та парфумів елітного сегменту фірм концерну «LOreal» в Україні.

Методами дипломного дослідження були систематизація та статистична обробка хронологічних рядів показників балансу та фінансового звіту підприємства (горизонтально вертикальний розрізи), методи відносного коефіцієнтного аналізу показників діяльності підприємства, побудова алгоритмів фінансової моделі планування прогнозування діяльності підприємства та їх реалізація на ПЕОМ у «елект

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>