Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ "Західно-Українська енергетична компанія")

  Про аудиторську діяльність: Закон України № 140-У від 14.09.2006р. із змінами та доповненнями // Все для бухгалтера в торгівлі. -

Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ "Західно-Українська енергетична компанія")

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

 

 

 

Кафедра обліку та аналізу

 

 

 

Курсовий проект

на тему:

Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»)

з дисципліни «Організація і методика аудиту»

 

 

 

 

Виконала:

Студ.гр.ЕОАм-12

Єгорова І.Ю.

Прийняв:

Чубай В. М.

 

 

 

 

Львів 2010

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти проведення аудиту довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії»

 1. Мета і завдання аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану підприємства
 2. Методика аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану
 3. Законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту довгострокових кредитів банків і аналізу фінансового стану підприємства
 4. Типові порушення, що виявляються при аудиті довгострокових кредитів банків

РОЗДІЛ 2. Організація, здійснення та узагальнення результатів аудиту довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії» в межах перевірки достовірності фінансової звітності

 1. Характеристика ТзОВ «Західно-Українська» енергетична компанія»
 2. Організація аудиторської перевірки довгострокових кредитів банків на ТзОВ «Західно-Українська» енергетична компанія»
 3. Здійснення аудиту довгострокових кредитів банків на ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»
 4. Здійснення перевірки взаємоузгодженості даних форм фінансової звітності ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»
 5. Здійснення аудиту фінансового стану ТзОВ «Західно-Українська» енергетична компанія»
 6. Узагальнення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності ТзОВ «Західно-Українська» енергетична компанія»

РОЗДІЛ 3. Формування рекомендацій щодо виправлення таких помилок, які виявлені при аудиті ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії»

3.1 Наявні і потенційні наслідки порушень та помилок, що виявлені при аудиті довгострокових кредитів банків на ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»

 1. Рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, які виявлені при аудиті довгострокових кредитів банків на ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»

3.3 Рекомендації щодо формування на ТзОВ «Західно-Українська» енергетична компанія» механізму внутрішнього аудиту довгострокових кредитів банків для запобігання порушенням

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

 

У процесі своєї діяльності кожне підприємство вступає у господарські відносини із постачальниками, працівниками, покупцями та іншими юридичними і фізичними особами. Ці відносини забезпечують нормальне функціонування підприємства. При встановленні господарських відносин між сторонами виникають певні права і зобов'язання.

Для прийняття субєктами фінансово-господарської діяльності управлінських рішень виникає потреба у підтвердженні достовірності і повноти інформації, наданій у фінансовій звітності підприємства. Саме професійна перевірка фінансової звітності незалежними субєктами аудиторами і має це забезпечити.

Довгострокові зобовязання відображаються в пасиві балансу, а значить впливають на показники фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Джерелом інформації для відображення довгострокових зобовязань у фінансовій звітності є дані бухгалтерського обліку. Таким чином, питанням організації та порядку обліку довгострокових зобовязань у бухгалтерському обліку набувають актуальності.

Метою даного курсового проекту є закріплення теоретичних знань та поглиблення практичних навиків з дисципліни «Організація і методика аудиту» на основі дослідження обліку довгострокових зобовязань на ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія». Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

 1. досліджено нормативно-правову базу яка стосується обліку довгострокових зобовязань;
 2. досліджено економічний зміст та сутність довгострокових зобовязань;
 3. вивчено принципи бухгалтерського обліку довгострокових зобовязань;
 4. проведено аудиторську перевірку довгострокових кредитів банку та фінансового стану підприємства на ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»;
 5. розглянуто синтетичний та аналітичний облік довгострокових кредитів банку ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія»;
 6. узагальнено результати проведеного аудиту.

Методологічною базою дослідження є наукові праці вітчизняних учених, нормативні та законодавчі документи, монографії та спеціальну література у сфері обліку довгострокових зобовязань. У роботі застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного узагальнення і порівняння, абстрагування, аналізу та ін.

Обєктом дослідження стала фінансова звітність на ТЗоВ «Західно-Українська енергетична компанія».

В Розділі 1 «Теоретичні аспекти проведення аудиту довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії» курсового проекту аналізуються теоретичні аспекти проведення аудиту даного підприємства, в т.ч. ставиться мета і і окреслюються конкретні завдання щодо аудиту довгострокових кредитів банку та фінансового стану підприємства; аналізується методика аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану підприємства; вивчається законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту; наводяться типові порушення що виявляються при аудиті довгострокових кредитів банку.

В Розділі 2 «Організація, здійснення та узагальнення результатів аудиту довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії» в межах перевірки достовірності фінансової звітності» надається характеристика підприємства, перелік документів, що використовуються при проведенні аудиту ; здійснення аудиту ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія» щодо довгострокових кредитів банкуі достовірності фінансової звітності, фінансового стану підприємства; узагальнюються результати аудиторської перевірки оформленням аудиторських висновків.

В Розділі 3. «Формування рекомендацій щодо виправлення таких помилок, які виявлені при аудиті ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії» надається характеристика наявних і потенційних наслідків порушень і помилок, що виявлені при аудиті довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Українська енергетична компанія», рекомендації щодо їх виправлення та щодо формування механізму внутрішнього аудиту на підприємстві для запобігання порушенням. За результатами аналізу розробляють заходи поліпшення фінансового стану підприємства.

У висновках проаналізовано кожен із трьох розділів курсового проекту та зроблено узагальнення щодо досягнення його мети.

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти проведення аудиту довгострокових кредитів банків ТзОВ «Західно-Української енергетичної компанії

 

1.1 Мета і завдання аудиту довгострокових кредитів банків та аудиту фінансового стану підприємства

 

У забезпеченні підприємств коштами, потрібними для здійснення нормальної виробничої діяльності, велику роль відіграють кредити банків. Значення кредитів банків як джерела фінансування виробничо-господарської діяльності особливо зростає у періоди, коли надходжень коштів за реалізовану продукцію ще немає або їх не досить у зв'язку з відсутністю в певні періоди року продукції для реалізації.

Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а Інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Підходи до визначення зобов'язань різні, їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна.

Головною метою перевірки довгострокових кредитів на підприємстві є виявлення достовірності цільового використання отриманих кредитів та правильності оформлення їх в бухгалтерській звітності.

До завдань аудиторської довгострокових кредитів банків перевірки відносять наступне:

- виявлення помилок реєстрації факту отримання довгострокових кредитів підприємством у бухгалтерському обліку;

- виявлення зловживань щодо використання кредитних грошей посадовими особами;

- відповідність нарахування відсотків за користування кредитом та додаткових відсотків за простроченими кредитами;

- перевірка факту сплати суми довгострокових кредитів та нарахованих по ньому відсотків.

Результати фінансово - господарської діяльності підприємств визначаються на завершальній стадії виробничої і збутової діяльності.

Основним критерієм діяльності підприємства є отримання доходу. Тому метою аудиту фінансового стану підприємства є визначення правильності відображення фінансового стану пі

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>