Статьи по предмету журналистика

Статьи по предмету журналистика

Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Мета дослідження. Метою даної статті є вивчення інформативності різного типу газет і газетних джерел на прикладі газет Києва 1917-1918 років. Ми плануємо з’ясувати, який вид газет є найбільш інформативним для дослідження суспільних настроїв жителів міста. Іншим завданням є дослідити інформативність різного типу газетних текстів для вивченні проблеми ставлення населення до влади.

Подробнее

Блоги як новий засіб масової інформації в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Актуальність дослідження також обумовлена й стрімким збільшенням користувачів мережі Інтернет станом на 2017 рік. За останні два роки кількість користувачів Інтернету зросла майже утричі і сягає вже 17,7 мільйона осіб [11]. За результатами дослідження Інтернет Асоціації України, 64,7% українців мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет [13].

Подробнее

Інтерактивні видання: особливості реалізації та розповсюдження

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Мета статті. Аналіз останніх досліджень і публікацій Інтерактивний мультимедійний елемент набуває популярності, наявна чітка тенденція витіснення ним із ринку друкованих видань. Дослідження можливості цифрового інгредієнту позитивно вплинути на видання, вивести сферу видавничого бізнесу на новий рівень на території України. Це стало дедалі більшою проблемою з огляду на відставання України від світового прогресу.

Подробнее

Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Постійна необхідність розуміння того, як бачать Україну іноземні громадяни, який образ виникає у них зі словом «Україна» і що саме вони про неї знають — визначає актуальність дослідження. Зважаючи на останні події, Революцію Гідності, воєнні дії на Сході України, актуальність теми стає ще більшою. Адже відбувається безперервна участь України в інформаційному просторі світової спільноти, висвітлення новин в міжнародних засобах масової інформації.

Подробнее

Медіатизація реальності шляхом конструювання архітектури інклюзивного українськомовного радіопростору

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У науковій літературі присвяченій формуванню інклюзивного простору часто вживаються поняття «інтеграція» та «інклюзія» (або «Соціальна модель» за Н. Грозного), а також протилежна їм «ексклюзія». Суміжне використання та близьке тлумачення термінів, на нашу думку, потребує додаткової уваги до суті процесів, адже тут вони протилежні і радіомовлення орієнтується тільки на один з сегментів. Інтеграція, на думку А. Кас- саха це «участь інвалідів на звичайних аренах взаємодії, як, наприклад, в дитячих садах і школах» [4 с. 116]. Вона, на думку І. Боровикової, може мати фізичну та адміністративну природу, поділятися на функціональну та громадську. Інклюзію ж доцільно розглядати у противазі з екс- клюзією, де перша є бажаним результатом або стратегією для боротьби з соціальною не включе- ністю», а друга, на думку А. Ріммермана — «прояв низької соціальної згуртованості» [11, с. 35]. Розроблена у дослідженнях Н. Грозної та поглиблена М. Чайковським на українському ґрунті «соціальна модель» подібно інклюзії визначає «ставлення до інвалідів, згідно з яким провідного значення набуває адаптація середовища до потреб людини з інвалідністю, створення системи соціальних зв’язків і розвитку її здібностей там, де вона живе, вчиться і працює» [3].

Подробнее

Аматорські медіазавантаження як провідні комунікаційні платформи у політичній діяльності

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Науковець С. В. Штурхецький [9, с. 148] висловлює таку думку, що потреба використання аматорських медіазавантажень у суспільно-політичному процесі відбувається за рахунок того, що громадянське суспільство за своєю природою повинно бути орієнтоване на людину, створювати можливість реалізації прав громадянина, формувати передумови для ефективної соціальної комунікації, механізми для контролю за діяльністю влади.

Подробнее

Социологические аспекты пропаганды физической культуры в средствах массовой информации

Статья пополнение в коллекции 13.06.2012

По мнению многих исследователей, всемирно признан факт полезности занятий физическими упражнениями и оздоровительными видами спорта, являющихся превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и способствующих снижению риска неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, диабета, остеопороза, ожирения и т.д.), а также эффективным средством профилактики девиантного поведения, распространения таких явлений, как алкоголизм, курение, наркомания. Причем, как отмечают специалисты, использование средств физической культуры практически не требует серьезных дополнительных затрат государства. В то же время известно, что потери от преждевременной смерти трудоспособного населения в США оцениваются в 20-30 млрд долларов в год, а прямые и косвенные расходы на лечение заболеваний, связанных с физической пассивностью, составляют примерно 2,5 млрд долларов в год.

Подробнее

Комерційне телебачення України

Статья пополнение в коллекции 05.12.2010

У радянський період неможливо було уявити, що за дуже короткий термін (кінець 80-х - початок 90-х) в Україні, в ході політичних і економічних перетворень виникне стільки мовленнєвих і тих, що створюють телепродукцію, компаній (їхня загальна кількість обраховується сотнями). Дослідники [5] цього періоду розвитку телебачення пишуть про два принципово нові взаємозв'язані явища, що дістали розвиток на ТБ у пострадянський період. По-перше, це перехід від жорсткої вертикалі (система Держтелерадіо) до горизонтальних зв'язків між різними телеорганізаціями (регіональне телебачення). А по-друге, освоєння добре знайомого на Заході, але принципово нового для вітчизняної телесистеми - мережевого принципу поширення телепрограм. При цьому на перший план усе більш гостро стали виходити економічні проблеми перетворення телемовлення. Але, незважаючи на економічну і політичну кризи в країні,і, як наслідок, удосталь важких соціальних проблем, Україна продовжувала розвивати технічну базу поширення телевізійного сигналу, збільшуючи охоплення населення телемовленням щорічно. Розбудова телебачення почалася з 90-х років. У цей час на телевізійній карті України з'являються нові потужні центри. Як відомо, перший етап створення телевізійних студій в Україні завершився у 1967 році. Відтоді протягом майже чверті віку діяло "табу" на спорудження нових програмних центрів. Майже десять областей не мали свого власного телебачення, задовольняючись ретрансляцією програм з Москви і Києва. Справжній прорив у цьому напрямку стався у 1991-1992 роках ЗО грудня 1992 року було введено першу чергу найпотужнішого в Україні Апаратно-студійного блоку (АСБ) зі студіями на 600 і 150 кв.м., трьома апаратними відеозапису, іншим сучасним обладнанням. Почали працювати телестудії у Вінниці, Луцьку, Житомирі, Полтаві, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Севастополі та інших містах. Важливо, що всі вони проминули "кам'яний вік" ТБ - підготовку матеріалів на кіноплівці й одразу розпочали створення передач на базі лише електронної техніки. Зрозуміло, що для "електронної музи" відкрилися нові творчо-виробничі можливості, які відразу позначилися на збільшенні кількості й якості телевізійних програм.

Подробнее

Реализация когнитивных стратегий ввода темы дискурса в подборке научно-популярных статей

Статья пополнение в коллекции 05.11.2010

Из сказанного следует, что для полноценного исследования когнитивных стратегий ввода темы в научно-популярном дискурсе (Аликаев 1999; Карасик 2008) необходимо последовательное изучение заглавия, вводки и статьи (статей). Если исследуется подборка статей, то материал должен изучаться в следующей последовательности: заглавие подборки - редакционная вводка - заглавие первой статьи - текст первой статьи - заглавие второй статьи - текст второй статьи и т.д.; при этом заглавие подборки и редакционная вводка как текстовые элементы одного автора должны рассматриваться как реализация одной стратегии; то же самое следует сказать об исследовании заглавия и самой статьи в подборке как текстовых элементов другого автора. При исследовании одиночной, без подборки, статьи материал изучается в такой последовательности: заглавие статьи - редакционная вводка -- статья, при том что у вводки и у статьи с ее заглавием разные авторы. Изучение какой-либо из когнитивных стратегий в отрыве от сопутствующих стратегий не дает полной картины исследуемого объекта.

Подробнее

Авторская программа на телевидении

Статья пополнение в коллекции 11.05.2010

Журналистика - это синтез общественно-политической деятельности и творчества, предполагающий необходимый уровень профессионального мастерства. Первое определяет выбор проблем и тем, понимание социальной значимости журналистского материала и уровень ответственности за возможные социальные последствия. Это как бы суть, содержание профессии. Второе влияет на форму ее реализации - выбор жанра и необходимых изобразительно-выразительных инструментов. Как и в любом другом явлении, содержание и форма неразделимы. Любая гениальная идея может потерпеть крах, если ее автор не владеет формальной стороной профессии, и, наоборот, безупречное владение техникой профессии вряд ли спасет проект, импотентный в творческом плане. Естественно, что на телевидении, а особенно на региональных каналах, встречаются люди, которые далеки от профессии, и тем более от творчества в целом. При этом качество подачи материала (информации) оставляет за нами право желать лучшего. Так, появляются передачи-однодневки, это те проекты, которые вскоре закрывают, по причине недостатка креативных идей, или попросту программа не пользуется успехом у аудитории. Поэтому авторские программы занимают особенное место на телевидение, это своего рода продукт, который не всегда может найти своего потребителя, не смотря на то, что у каждого товара есть свой покупатель. Именно поэтому, работа над такими проектами порой проводится не один год. Нужно продумать все до мелочей, прежде чем программа выйдет в эфир. Любая недоработанная деталь, может оказаться слабым звеном. Работа над авторской программой, происходит в команде. Последнее слово всегда остается за редактором. Литературное редактирование как таковое - малая часть функций редактора на телевидении. Телевидение - творчество коллективное, а потому повышается роль людей, владеющих общими принципами телепроизводства. Таковыми являются редактор программы и продюсер. Редактор программы, кроме того, является еще и одним из тех людей (и едва ли не самым главным), кто определяет стратегию программы, ее конечные цели. Продюсерство, как род профессиональной телевизионной деятельности в телекомпаниях стран постсоветского пространства вряд ли можно считать окончательно сформировавшейся профессией, со строго регламентированным набором функций. На западном телевидении под продюсером понимается, как правило, тот же редактор, отвечающий еще и за организационные и финансовые аспекты подготовки программ.

Подробнее

Публицистика Гаджи Арипова

Статья пополнение в коллекции 26.02.2010

В газете «БагIараб байрахъ» 12 января 1990 года была опубликована его статья: «Нилъ шал? Дагъистаниял!» - «Кто мы? Дагестанцы!» в редакцию поступило обращение жителей села Мучааул, в котором они, люди десяти национальностей, выражали тревогу, протест против создания кумыкского движения «Равенство». Используя мнение жителей публицист досконально разбирает все доводы «в пользу» организаций нацдвижений в Дагестане. В своих размышлениях он опирается на исторические событие, на вековую дружбу народов Дагестана. Разбивает в пух и прах попытки доказать превосходство одной какой-либо нации, или утверждать эти, мол, коренные, другие - пришельцы… Автор считает даже постановка подобного вопроса является невозможной, немыслимой вредной.

Подробнее

Bilateral relations between countries and the complexity of newspaper editorials

Статья пополнение в коллекции 23.02.2010

Bilateral Relations Between Countries and the Complexity of Newspaper Editorials Scoring manual for conceptual integrative complexity. In C. P. Smith (Ed.), Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Charles, J., Shore, L., & Todd, R. (1979). The New York Times coverage of lower and equatorial Africa. Journal of Communication, 29, 148-155. Downing, J. D. H. (1988). Trouble in the backyard: Soviet media reporting on the Afghanistan conflict. Journal of Communication, 38, 5-32. Dreier, P. (1982). The position of the press in the U.S. power structure. Social Problems, 29, 298- 310. Emery, E., & Emery, M. (1984). The press and America, 5th Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. Ertel, S. (1972). Erkentniss und Dogmatismus [Cognition and dogmatism]. Psychologische Rundschau, 23, 241-269. George, A. (1969). The operational code. International Studies Quarterly, 13, 190-222. Hermann, M. G. (1980). Explaining foreign policy behavior using the personality characteristics of political leaders. International Studies Quarterly, 24, 7-46. Lasswell, H. D., Leites, N., & associates (1949). Language of politics: Studies in quantitative semantics. Cambridge, MA: MIT Press. Mehrabian, A. (1967). Attitudes inferred from non-immediacy of verbal communications. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6, 294-295. Porter, C. A., & Suedfeld, P. (1981). Integrative complexity in the correspondence of literary figures: Effects of personal and societal stress. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 321-330. Roxburgh, A. (1987). Pravda: Inside the Soviet news machine. London: Gollancz. Rutherford, P. (1978). The making of the Canadian media. Toronto: McGraw-Hill-Ryerson. Salisbury, H. E. (1980). Without fear or favor: The New York Times and its times. New York: Times Books. Suedfeld, P. (1981). Indices of world tension in The Bulletin of the Atomic Scientists. Political Psychology, 2, 114-123. Suedfeld, P. (1985). APA presidential addresses: The relation of integrative complexity to historical, professional, and personal factors. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1643- 1651. Suedfeld, P., & Bluck, S. (1988). Changes in integrative complexity prior to surprise attacks. Journal of Conflict Resolution, 32, 626-635. Suedfeld, P., & Rank, A. D. (1976). Revolutionary leaders: Long-term success as a function of changes in conceptual complexity. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 169-178. Suedfeld, P., & Tetlock, P. E. (1977). Integrative complexity of communications in international crises. Journal of Conflict Resolution, 21, 169-184. Suedfeld, P., Tetlock, P. E., & Ramirez, C. E. (1977). War, peace, and integrative complexity: UN speeches on the Middle East problem, 1947-1976. Journal of Conflict Resolution, 21, 427- 442. Suedfeld, P., Tetlock, P. E., & Streufert, S. (1992). Conceptual/integrative complexity. In C. P. Smith (Ed.), Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Tataryn, L. (1985). Power, politics and the press: The pundits. Toronto: Deneau. Tetlock, P. E. (1988). Monitoring the integrative complexity of American and Soviet policy rhetoric: What can be learned? Journal of Social Issues, 44, 101-131. Tetlock, P. E., & Boettger, R. (1989). Cognitive and rhetorical styles of traditionalist and reformist Soviet politicians. Political Psychology, 10, 209-232. Tetlock, P. E., & Manstead, A. S. R. (1985). Impression management versus intrapsychic explanations in social psychology: A useful dichotomy? Psychological Review, 92, 59-77. Wallace, M. D., & Suedfeld, P. (1988). Leadership performance in crisis: The longevity-complexity link. International Studies Quarterly, 32, 439-451. Westell, A. (1977). The new society. Toronto: McClelland & Stewart. Winter, D. G. (1987). Leader appeal, leader performance, and the motive profiles of leaders and followers: A study of American presidents and elections. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 196-202. 611

Подробнее

Проблеми вивчення історії української журналістики

Статья пополнение в коллекции 18.10.2009

Формування історії журналістики як науки в Україні починалося від первісних спроб систематизації наших знань про журналістику і періодизації журналістського процесу. Перші ознаки наукового підходу до вивчення української преси бачимо у проблемних статтях Івана Франка 80-х, 90-х і 900-х років (Наша публіка, Альманах чи газета?, Дещо про нашу пресу та ін.), у підсумковій статті Осипа Маковея Пятдесятилітній ювілей руської публіцистики (ЛНВ. - 1898), де автор вперше запропонував періодизацію галицької преси (три періоди: 1848-1861; 1861-1873; 1873-1898). На початок ХХ століття припадає спроба Івана Франка застосувати у Нарисі історії українсько-руської літератури (Львів, 1910) комплексний літературознавчо-журналістський метод дослідження і літератури, і журналістики. Цей історичний нарис, на відміну від інших аналогічних праць (наприклад, Історії літератури руської Омеляна Огоновського, 1893; або Огляду історії українсько-руської літератури Олександра Барвінського, 1910), відзначається хронологічно-порічним оглядом змісту періодичних видань та опублікованих там художніх, публіцистичних і наукових творів, статистично-науковою обєктивністю та максимальною бібліографічною інформативністю з критичним підходом до оцінки періодичних видань, редакторів та видавців. Історичний нарис Франка про літературу і пресу охоплює майже все Х1Х століття, за винятком 90-х років. Дотримуючись вимог наукового жанру книжки про літературу (жанру нарису), Франко свідомо відхиляється від проблем суто журналістських (це він робить у своїх проблемних статтях у пресі), а підходить до преси як до трибуни художнього і науково-публіцистичного слова. Літературознавчий підхід до преси тут досить помітний. На цей період, тобто на початок ХХ ст., припадає дуже активна й оригінальна розробка Франком теорії публіцистики, якою він почав цікавитись ще у ранньому часі, у журнальних виступах 70-80-х років. Теоретичні здобутки Франка у цій галузі досліджувалися у ряді франкознавчих праць, зокрема у книжці І.Курганського Майстерність Франка-публіциста (1974) та моїх - Публіцистика Івана Франка: Семінарій (1972) і Зброєю публіциста (1981). Недарма франкознавці називають Франка зачинателем теорії публіцистики.

Подробнее

Вставки, вклейки, вкладки…

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Мы рассмотрели в этом обзоре ряд систем для вклейки, вкладки и прочей обработки рекламных образцов продукции, отвечающих требованиям современного маркетинга. Конечно, упомянуть все имеющиеся на рынке системы невозможно, да это и не было нашей задачей. Однако следует отметить, что имеются и такие фирмы, которые специализируются на изготовлении для обычных фальцевальных машин специальных модулей и узлов, расширяющих область деятельности в направлении вставки в печатную продукцию рекламных продуктов. Здесь можно было бы назвать, например, фирму hhs Leimauftrag-Systems, известную своим оборудованием для нанесения клеев при обработке почтовых отправлений, фирму Hugo Beck, производящую оборудование для подборки, упаковки, адресования почтовых отправлений, или фирму Kallfass GmbH, создающую модульные концепции устройств по подготовке к экспедированию печатной продукции, например журналов, упаковываемых в термоусадочную пленку, а также ряд других фирм с их интересными решениями в области обработки прямых почтовых отправлений. Интересны также разработки фирм MBO, Neopost и Kolbus, создающие цифровые процессы Workflow для экспедирования печатной продукции.

Подробнее

Воздушные агрегаты листовых печатных машин

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Для исключения контакта оттиска с опорными элементами и организации надежной проводки запечатываемого листового материала в печатную зону применяются различного рода листоприжимные, разглаживающие и опорные пневматические устройства. Разглаживающие и листоприжимные устройства устанавливаются между офсетным и печатным цилиндрами перед входом оттиска в зону печати, а также на выходе из нее. Принцип их действия основан на создании направленных потоков воздуха для обеспечения плотного контакта между поверхностью печатного цилиндра и запечатываемым материалом перед вводом его в зону печати. Помимо основной функции они оказывают разглаживающее действие с одновременной очисткой поверхности бумаги. В зависимости от плотности запечатываемого материала ориентация сопел листоприжимных устройств и сила воздушных потоков регулируется с пульта управления. Применение устройств подобного типа наиболее эффективно при печати на тонкой бумаге, которая может морщиниться при входе в зону печатного контакта.

Подробнее

JDF - универсальный стандарт обмена данных

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Но для того чтобы оборудование с различных производственных стадий могло обмениваться информацией, а также для взаимодействия с оборудованием различных производителей был необходим универсальный стандарт обмена данных. Поэтому 4 основных игрока на полиграфическом рынке, в число которых входит и компания Heidelberg, разработали такой стандарт. Он называется JDF (Job Definition Format) и охватывает все стадии полиграфического производства, начиная от приема заказа и заканчивая отгрузкой готовой продукции клиенту. В едином файле находится вся информация о необходимых операциях на различных стадиях прохождения заказа, информация о необходимых настройках (формат бумаги, параметры цветоделения, треппинга, красочные профили, метки фальцовки и многое другое). Управленческие информационные программы способны при помощи этого формата получать информацию о статусе работы, проводить планирование производственного процесса, осуществлять калькуляцию и посткалькуляцию заказа. Формат JDF принят консорциумом CIP4 как полиграфический стандарт описания рабочих заданий.

Подробнее

Влияние средств массовой информации на политическую ситуацию (на примере предвыборных кампаний в Краснодарском крае

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Одной из особенностей медиасистемы России последних лет является изменившаяся структура печатного рынка. На смену вертикально-иерархической структуре, господствовавшей в Советском Союзе, пришла горизонтальная, ориентированная прежде всего на региональный рынок. Местные газеты стали реально конкурировать со столичными изданиями, в том числе и потому, что их информация и реклама лучше соответствуют интересам и нуждам читателей в глубинке. Е.Л. Вартанова характеризует газетный рынок Краснодарского края как монохромный, ставя его в один ряд с рынками Калмыкии и Башкирии. Так, по данным сборника «Общественная экспертиза: анатомия свободы слова», на каждую тысячу жителей края приходится 311 экземпляров газет и журналов, что является очень высоким показателем (по Российской Федерации этот показатель в 2000 г. составил 202 экземпляра), а средняя цена на подписку в 2,5 раза ниже средне-российской. Очевидно, что подобные цены демонстрируют усилия властей, направленные на создание собственного экономического ресурса и удержание в экономической зависимости местные СМИ.

Подробнее

Библиотека - центр книжного предпринимательства в древнем мире

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Библиотеки в древности не носили общественного характера, и ведущая роль в формировании книжной культуры принадлежала представителям верховной власти. Цари и фараоны, выступая организаторами книжного дела, сохраняли и приумножали книжные богатства своих народов, внося тем самым большой вклад в мировую книжную сокровищницу. Выдающуюся роль у древних шумеров сыграл Ассурбанипал, создавший крупнейшую библиотеку, часть которой дошла до наших дней. В его дворце работала специально созданная мастерская по переписке книг, куда доставлялись тексты со всех концов его царства. Каждая табличка с клинописным текстом в библиотеке имела штамп, подобный тем, что употреблялись для маркировки товаров или оттисков на книгах. Штамп Ассурбанипала содержал такие слова: "В уважении, питаемом мною к Небу, Богу разума, я собрал эти плитки, велел сделать с них копии, пометить моим именем и разместить в моем дворце". Для хранения табличек было выделено специальное дворцовое помещение, которое называлось "Дом наставлений и советов". Аккумулировав в своем дворце письменные сокровища, этот царь оказал большую услугу человечеству, сохранив для потомков все богатства древней цивилизации. Заслуга Ассурбанипала перед мировой культурой состоит в том, что книги он собирал, как записано в одной из табличек, "на долгие времена". В библиотеке хранились глиняные таблички на разных языках с запечатленными сведениями из истории, результатами астрономических наблюдений и медицинских опытов, а также юридические акты, государственные договоры, художественные мифы, религиозные песни, рассказы о мироздании, в том числе знаменитый фрагмент о Всемирном потопе (ил. 1).

Подробнее

FMsix — новая альтернатива многокрасочной печати

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

В результате исследований, проведенных компанией M.Y. Cartons, специалисты пришли к заключению, что 90% всех работ может быть напечатано с использованием комбинации "CMYK + FMsix-оранжевый + FMsix-синий". Для остающихся 10% подходит комбинация "CMYK + FMsix-оранжевый + FMsix-зеленый". Все опрошенные компании, выпускающие упаковку, подтвердили вышесказанное лишь с небольшими отличиями в количественных данных. До сих пор еще никто не сталкивался с необходимостью использовать комбинацию "CMYK + FMsix-синий + FMsix-зеленый".

Подробнее

Анализ технологий изготовления флексографских печатных форм

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

- При линиатуре растра 42 лин./см гравированная пластина (со сжимаемой подложкой и электронной приправкой) обеспечивает на 7,6% увеличенное цветовое пространство смесевых цветов по сравнению с формой, полученной плоскостным экспонированием и на 9,8% уменьшенное цветовое пространство по сравнению с технологией "Из компьютера на форму" (CtP).

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>