Статьи по предмету психология

Статьи по предмету психология

Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Дефініція M. Griffiths говорить: «Трудоголізм — це узалежнення, в якому проявляються наступні ознаки: підпорядкування праці мислення, емоцій та дій, регуляція настрою шляхом роботи, постійне збільшення обсягу праці, аби осягнути ті самі психологічні ефекти що й раніше, негативні прояви самопочуття, коли праця припиняється, конфлікти з оточенням, спричинені надмірними очікуваннями відносно інших співробітників, критична оцінка їхньої праці, недбалість у процесі виконання інших соціальних ролей, рецидиви (тенденція до повторювання стилю надмірної праці після невдалих спроб її обмеження) [2, с. 298].

Подробнее

Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Для визначення гендерного типу особистості проведено тестування за методикою Сандри Бем «Маскулінність/фемінність» (діагностика психологічної статі). У дослідженні були задіяні студенти-спортсмени (п = 66) і студентки (п = 48) 17-22 років. Достовірно встановлено, що до маскулінного типу ідентифікації особистості віднесено 29,16% обстежуваних, до андрогін - 66,66%, до фемінінності - всього 4,18%. У юнаків - до маскулінного 27,28%, до андрогін - 72,72%. Отримані результати підтверджують тенденцію до маскулінізації дівчат-спортсменок в досліджуваній групі.

Подробнее

Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Проблематика формування та розвитку професійної ідентичності особистості достатньо широко представлена в роботах українських (А.С. Борисюк, Н.Ю. Волянюк, А.М. Лукіянчук, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло, О.В. Радзімовська) та зарубіжних (Т.А. Мардасова, П.Р. Юсупов, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поварьонков, М.С. Пряжніков, І.Б. Субботін, Л.Б. Шнейдер) вчених. На важливості розвитку професійної ідентичності через опору на власні потенційні можливості у контексті суб’єктності професіонала наголошують А.О. Деркач, Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, В.І. Осьодло, В.Ф. Вінтоняк, І.Б. Субботін.

Подробнее

Показники уваги осіб з набутою короткозорістю слабкого та високого ступеню на фоні процесів гальмування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Проведено исследование характеристик основных свойств внимания (объема, избирательности, концентрации, устойчивости, скорости) у волонтеров 18-35 лет с приобретенной близорукостью слабой и высокой степени по методике «Корректурной пробы». Показано, что близорукие люди характеризуются более высокими показателями внимания, чем практически здоровые люди, и при воздействии факторов внутреннего и внешнего торможения сохраняют их высокий уровень. Выявлено, что под влиянием процессов торможения люди со слабой степенью близорукости демонстрируют направленность в большей степени на сохранение качественных характеристик работы, с высокой степенью - количественных (больший объем зрительной информации). Также нами выявлены достоверные различия (р<0,05) между близорукими и практически здоровыми людьми по основным показателям внимания, а также между группами лиц со слабой и высокой степенью близорукости как в обычных условиях, так и при выполнении задач различной сложности.

Подробнее

Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розглядаються особливості психологічної адаптації та преадаптації студентів-першокурсників в умовах невизначеності. Основна увага спрямована на аналіз преадаптивних стратегій та їх перевагу перед адаптивними формами поведінки. Вказується на те, поняття «адаптація» у науковій літературі розглядалась у різних контекстах, але питання адаптації студентів-першокурсників як складного і багатогранного процесу залишається актуальними у умовах різких змін. Звертається увага не те, що від швидкості та успішності проходження періоду адаптації студентом-першокурсником, залежить характер його подальшого навчання та формування його професійних компетенцій.

Подробнее

Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article deals with the issue of psychological resource in the structure of the personality of the future psychologist. The nature of psychological resource is described. The article contains some information about charscteristics of the resource. It is noted that psychological resource plays a significant role of professional development. The role of psychological resource in during professional activity of the future psychologist is determined.

Подробнее

Комунікативний садизм як особливий тип вербальної агресії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Знаковою працею для розмежування понять комунікативної агресії та комунікативного садизму є дослідження Ю. Антоняна «Жорстокість у нашому житті». Автор розмежовує «жорстку» та «нежорстку» агресії. Він визначає агресію з морально-нейтральних позицій і наголошує на тому, що агресія — це «не лише безкорисне та руйнівне насильство, це ще й спосіб виживання, дії» [1, с. 14]. Агресія може бути викликана спробою захистити себе, що спрацьовує як психічний механізм захисту від образи, приниження, сприймання критики тощо. Такі вияви вербальної агресії перш за все спричинені мотивом свого захисту, а не спробою принизити чи знівелювати честь та гідність іншої особи. Ю. Антонян вважає, що агресивні дії далеко не завжди мають жорстокий характер, але називає будь-яку жорстокість агресивною. Звідси стає зрозумілим, що вербальна агресія не завжди є виявом психічного насильства, а отже, не може бути ототожнена з вербальним садизмом як свідомим виявом насильницьких дій адресанта до адресата повідомлення.

Подробнее

Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті здійснено спробу розглянути особливості та хід застосування тренінгів особистісного розвитку в навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою, в результаті з'ясовано тематику і підходи до використання тренінгів у навчальному процесі. Розглянуті особливості застосування тренінгів особистісного розвитку в процесі підготовки фахівців у ВНЗ. Висвітлена специфіка проведення тренінгових занять зі студентами-психологами. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Подробнее

Обґрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Як свідчать проведені дослідження, рівень психологічної та педагогічної підготовленості офіцерів-прикордонників значною мірою відстає від сучасних вимог до їх професіоналізму, що обумовлює необхідність поряд з оптимізацією викладання психології та педагогіки у відповідних відомчих навчальних закладах, здійснювати серйозну психолого-педагогічну підготовку офіцерських кадрів до професійної діяльності. Виділення критеріїв і показників рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності офіцерів органів охорони Державного кордону (ООДК) дозволить оптимізувати навчальні програми і моделювання процесу професійно-психологічної підготовки офіцерського складу ДПСУ, а також виявити напрямки вдосконалення цієї підготовки в системі підвищення кваліфікації.

Подробнее

Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Студентські роки є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Тут проходить період пошуків самоствердження, самостійності, морального становлення, формування соціальної зрілості, розвитку професійних знань, навичок, мислення і способу поведінки. Цей період суттєво впливає на долю і становлення як спеціаліста у подальшому житті. Іде формування особистості. Головне завдання під час навчання повинно полягати в організації спілкування і колективних форм навчання, щоб ці форми давали одночасно максимальні ефекти в пізнавальному і особистісному розвитку людини.

Подробнее

Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті представлений теоретичний аналіз проблеми впливу акцентуацій характеру на поведінку підлітків, що дозволило визначити основний зміст і структурно-функціональні компоненти зазначеного феномену, здійснити базову класифікацію типів акцентуацій характеру у підлітковому віці. Розкрито особливості підліткового віку, поняття характеру, передумови розвитку акцентуацій. Визначаються головні фактори виникнення порушень поведінки неповнолітніх. Проаналізовані класичні характеристики основних акцентуацій характеру з урахуванням їх впливу на особистість підлітків. підлітковий характер акцентуація особистість

Подробнее

Виконавство на духових інструментах в сучасних умовах

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Диригент оркестру — це чи не одна з найскладніших музичних професій. Він повинен володіти всім набором знань і умінь в музичному мистецтві, бути майстром своєї справи, як часто називають диригента. Це серйозний, вдумливий керівник творчого колективу. Починаючи від високої культури виконання оркестром музичного твору і до самого дрібного організаційного питання — все це турботи диригента.

Подробнее

Дослідження впливу емоцій на стан особистості

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Статтю присвячено теоретичному дослідженню питання емоцій та емоційного впливу на стан особистості., Розглянуто таламічну, периферичну, психоаналітичну та інші теорії емоцій. Передумови прояву емоційних станів та форми переживання почуттів: настрій, афект, стрес, дистрес, фрустрація. Вплив стенічних та астенічних емоцій на організм.

Подробнее

Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті охарактеризовано міжособистісне спілкування в сучасній українській сім’ї, зазначено основні тенденції її функціонування. З’ясовано, що дослідження, проведені науковцями, дозволяють оцінити стан сім’ї як недостатньо сприятливий для формування особистості дитини. Теоретично обґрунтовано необхідність встановлення міжособистісного спілкування в сім’ї.

Подробнее

Вивчення творчої біографії митця в координатах біографічного методу дослідження

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Психолог Н. Логінова, узагальнюючи наукові розробки Б. Ананьєва, апелює до онтогенетики та генетичної персоналістики, в контексті якої біографічний метод представлений як: онтогенез, еволюція індивіда як психофізіологічного організму; життєвий шлях людини як історія особистості в суспільстві [9].

Подробнее

Выявление зависимости уровня агрессии у подростков от микроклимата в семье

Статья пополнение в коллекции 01.05.2012

Дети подросткового возраста особенно зависимы от микросреды и конкретной ситуации. Одним из определяющих элементов микросреды в отношениях формирующих личность, является семья. При этом решающим является не её состав - полная, неполная, распавшаяся, - а нравственная атмосфера, взаимоотношения, которые складываются между взрослыми членами семьи, между взрослыми и детьми. Установлено, что уровень физической формы агрессивного поведения наиболее выражен у детей из рабочей среды, а наиболее агрессивными являются дети из среды сельских механизаторов. Вместе с тем у подростков этой группы отмечается минимальный уровень негативизма. Вербальные формы агрессивного поведения типичны для большинства подростков из семьи служащих среднего звена. В то же время эти подростки отличаются сравнительно невысоким уровнем физической формы агрессивного поведения. По уровню косвенной агрессии на первом месте подростки из семей подсобных работников и семей руководящих служащих. Повышенным негативизмом отличаются подростки из среды руководящих работников и семей интеллигенции (врачи, учителя, инженеры). Менее всего выражено агрессивное поведение у подростков из среды торговых работников. Видимо в этом случае сказывается не только материальное благосостояние, но и выработанное в этой среде стремление избегать конфликтов, сглаживать возникающие противоречия, не обострять ситуацию.

Подробнее

Капризы, упрямство и способы их преодоления

Статья пополнение в коллекции 22.04.2012

.Если дети по достижению 4 лет всё ещё продолжают часто упрямиться и капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего спокойствия.

Подробнее

О стратегической ошибке образования

Статья пополнение в коллекции 23.03.2012

При этом источник такого развития находится вне обучаемого субъекта. Поэтому обучение субъекта представляет процесс, зависимый не только от источника развития-учителя, но и от интеллектуального уровня самого учителя. В этом случае ученик становится подвластен учителю и потому лишен средства самопознания. Таким образом, в процессе обучения не происходит самообразования. Познавательное развитие личности на каждом возрастном этапе определяется учителем и его диагностикой.

Подробнее

Психоисследование и неофрейдизм

Статья пополнение в коллекции 14.03.2012

Уже в 1911 г. ученик Фрейда Альфред Адлер (1870-1937) выступил против нескольких центральных положений доктрины учителя. Адлер основал несколько своих институтов по социальной ориентации (социализации) детей. В 1913 г. произошел разрыв Юнга с Фрейдом, и Юнг стал основателем «аналитической психологии» и юнгианской ассоциации психологов. Иначе говоря, фрейдизм делится на два направления: психология личности (индивидуальная психология) А. Адлера и цюрихская школа, в которой наиболее крупным психологом был К.Г. Юнг. Фрейд полагал, что Юнг внес в психоанализ множество новшеств, среди которых экспериментальное исследование психоаналитических понятий, введение понятия «комплекс», применение в анализе мифологического и антропологического материала, утверждение учебного анализа как важной части подготовки новых психоаналитиков, использование психоаналитической теории и терапии для понимания и лечения психозов.

Подробнее

Самоубийство. От факта к сущности

Статья пополнение в коллекции 19.01.2012

Продолжительность предсуицидального периода (от возникновения суицидальных мыслей до попытки их реализации) может исчисляться минутами или месяцами, что зависит от степени аффективной охваченности суицидента. По этому качеству все суициды подразделяются на два основных типа:

  1. Аффективные суициды характеризующиеся остротой и напряженностью внутренних эмоциональных переживаний, охваченностью ими, импульсивностью принятия решения, быстротой перехода к суицидальным действиям (острые и сверхострые суициды).
  2. Рациональные суициды - результат длительной внутренней переработки, осознанного решения уйти из жизни, выношенного намерения, последовательной реализации продуманного плана, учета обстоятельств, нередко с принятием мер, исключающих оказание помощи, оставление реабилитирующих близких записок. Этот тип суицида имеет завершенный характер.
Подробнее
1 2 3 4 5 > >>