Статьи по предмету налоги

Статьи по предмету налоги

Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України, оскільки відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. Він являє собою надзвичайно складне соціально- економічне явище та є головною ланкою фінансової системи держави. Забезпечуючи не тільки акумулювання коштів, необхідних для фінансування держави, використовується не тільки для часткового перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального становища в країні, та й активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси в суспільстві і впровадження вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки [1].

Подробнее

Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Досліджено підходи щодо визначення економічної сутності категорії «запас фінансової міцності». Виявлено як постійні та змінні витрати впливають на даний показник. Проведено оцінку порогу рентабельності. Проаналізовано механізм дії операційного левериджу. Визначено вплив факторів, що обумовлюють зміну цих показників.

Подробнее

Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з найважливіших тем обговорення виступає децентралізації публічних фінансів та її вплив на ефективність функціонування місцевих бюджетів. Складна політична та соціально-економічна ситуація в Україні свідчить про необхідність здійснення децентралізації бюджетних повноважень з метою узгодження інтересів територіальних громад та держави. Бюджетна децентралізація покликана забезпечити високий рівень акумулювання фінансових ресурсів та ефективне використання бюджетних коштів на усіх рівнях влади. Саме тому питання реформування бюджетної системи в Україні набувають дедалі більше актуальності.

Подробнее

Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки ефективності фінансових послуг на ринку житлової нерухомості є предметом досліджень багатьох вчених. Окремими параметрами удосконалення займались І. В. Іваницька [3], В. І. Кравченко [4], О. В. Тригуб [5], К. В. Паливода [6], В. Ю. Прокопенко [7], Т. В. Майорова [8], Т. В. Шевчук [9] та ін.

Подробнее

Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виходячи з цього, кожна фірма повинна мати вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку. А. Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» відзначав цінність грошових коштів в русі. Дж. С. Мілль у своїй книзі «Принципи політичної економії» підкреслював, необхідність управління грошовими коштами і стверджував, що людям властиво мати запас готівки як резерв на випадок непередбачених обставин в майбутньому. За Ю. Брігхемом концепція управління грошовими потоками народилася зі старого «янкі», який брав у позику гроші, щоб купити товари, продавав їх, отримував гроші, віддавав частину цих грошей, виплачуючи банківські позики, а потім повторював заново цей цикл.

Подробнее

Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Питання казначейського обслуговування виконання державного та місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях Л. Дейкало [2], Е. Курганська [3], Л. Литвиненко [4], М. Огданський [5], Л. Паскаренко [6] та ін. Дослідники зазначають низку проблемних питань казначейського обслуговування державних та місцевих бюджетів, зокрема, недотримання принципу єдності каси, недосконалість існуючої матеріально-технічної бази та єдиної автоматизованої інформаційної системи. Застосування казначейської форми обслуговування державного бюджету України покладає велику відповідальність на органи ДКСУ та зумовлює необхідність наукових пошуків у сфері бюджетного процесу.

Подробнее

Податкова політика України: сучасний стан та зміни

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень. Проблеми, пов’язані з податковою реформою, постійно перебувають в полі зору відомих вітчизняних вчених, таких, як О. Василик, В. Геєць, Т. Єфименко, П. Мельник, Ю. Каспрук, Ю. Касперович, О. Крайник, Л. Тарангул та інші. Їх дослідження окреслюють важливість ефективного функціонування податкової системи для розвитку національної економіки держави.

Подробнее

Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні основи оподаткування суб’єктів малого бізнесу досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема: В. Андрущенко, Н. Костіна, Н. Судомир, В. Кміть, О.Фурсін, М. Ляшко, Т. Острікова, І. Ковова Т. Чернякова, Л. Жолудь, О. Майстренко та інші, які аналізували діючу податкову систему та можливості подальшого її реформування. Особливості організації та застосування спрощеної системи оподаткування, напрями її вдосконалення розглядали в наукових працях багато вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема: Д. Дема, В. Кміть, А. Крисоватий, Н. Ніпорко, М. Судимира, М. Фурсіна, М. Куц, О. Чепець, В. Юрчук та ін.

Подробнее

Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Встановлено, що фінансові інструменти, використані для контролю за забрудненням навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів, сприятимуть в реалізації екологічної політики країн Євросоюзу. Обґрунтовано доцільність адаптації екологічного законодавства України щодо норм законодавства ЄС, уточненні та запровадженні поняття, фінансові інструменти регулювання екологічних відносин у вітчизняну практику. Усе це реалізує процес оптимізації фінансового забезпечення реалізації екологічної політики в Україні, підвищить ефективність функціонування систем фінансування, сприятиме формуванню коштів для фінансування природоохоронних програм та заходів. Акцентовано увагу на необхідності виконання зобов’язань Україною у рамках Угоди про асоціацію щодо приведення екологічних стандартів виробництва до вимог ЄС, що дасть можливість наблизитися до стандартів ЄС та покращити стан довкілля в Україні.

Подробнее

Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Питання про те, як зберегти свої кошти та як примножити власний капітал, були та залишаються актуальними для більшості людей в усіх країнах світу. У різні часи об’єкти для інвестицій були різними, але найбільш популярними вважались земля, золото або акції. Цю звичну картину змінила фінансова криза 2008 р. Нерухомість стрімко впала в ціні і цей ринок буквально завмер. Аналогічним був і стан ринку землі [5].

Подробнее

Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У законодавстві України, яке регулює оподаткування прибутку підприємств, прибутком вважається сума валових доходів (доходів від усіх видів діяльності), скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Склад валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об’єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка характеризує співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавче встановлений період оподаткування. Безпосередньо вона не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво (обіг) цієї продукції. Прибутокяк об’єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським обліком прибутку.

Подробнее

Вдосконалення механізму сервісно-партнерських відносин між державною фіскальною службою України та великими платниками податків

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одне із найбільш важливих питань напряму нашого дослідження – запровадження ризик-орієнтованого підходу специфіки податкового обслуговування великих платників податків (СДПІ) у роботі з великими платниками податків (ВПП). Законодавчо ризик-орієнтований підхід до роботи з ВПП в Україні запроваджено і на практиці даний механізм недостатньо налагоджений.

Подробнее

Блокчейн как средство, способное одолеть коррупцию: мировой опыт и перспективы развития технологии в Украине

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Однако в условиях развития цифровых технологий и их массового применения в государственных структурах, проблема может быть решена. Сегодня уже существуют инструменты, позволяющие сделать государственное управление прозрачным и минимизировать роль чиновников в правительственном аппарате. Особое внимание следует уделить технологии блокчейн, эффективность которой высоко оценили правительства передовых стран мира.

Подробнее

Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Широке застосування моделі Альтмана в зарубіжній практиці обумовлено наступними її позитивними якостями: модель включає велику кількість показників, що забезпечує низьку трудомісткість її використання при достатньо високій точності результатів; передбачає інтегральну оцінку і дає можливість порівняння стану різних об’єктів; інформація для розрахунку всіх показників доступна і міститься в основних формах звітності; існує можливість не тільки прогнозування банкрутства, але і оцінка зони ризику, в якій знаходиться підприємство [4, с. 321].

Подробнее

Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Дебіторська заборгованість як актив має потенційні можливості прямо або опосередковано сприяти припливу коштів до підприємства, що характеризує її економічну вигідність. Так, «якість» дебіторської заборгованості слід розглядати крізь призму економічної вигідності даної конкретної дебіторської заборгованості для конкретного підприємства. Можливі випадки, коли при зростанні обсягів дебіторської заборгованості спостерігається зменшення частки прострочених боргів, тобто якість дебіторської заборгованості збільшується [7, с. 169].

Подробнее

Молодіжне іпотечне кредитування в Україні та перспективи його розвитку

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Ще в 1992 році Асоціація молодіжних житлових комплексів України вийшла з ініціативою на законодавчому рівні закріпити право молоді на отримання довгострокових кредитів на придбання житла, за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті. Ця пропозиція знайшла відображення у статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». З метою подальшої реалізації програми молодіжного житлового будівництва в 1992 році Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.92 No 369 створено Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі Фонд). В 1996 році Фонд був підпорядкований Міністерству у справах сім’ї та молоді, а у 2000 році — безпосередньо Кабінету Міністрів України.

Подробнее

Бюджетування як елемент контролю діяльності торговельних підприємств: сучасний орієнтир теоретико-практичних аспектів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

На нашу думку, бюджетування — інструментарій вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства, завдяки якому забезпечується ефективність системи внутрішнього контролю, здійснюється узгодження стратегії діяльності, оперативності бюджетів з плановими показниками, оптимізації рівня витрат та вдосконалення системи організаційно-фінансової структури управління.

Подробнее

Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Взагалі, починаючи з 2014 р., значення більшості показників зберігають негативну динаміку — коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового левериджу та коефіцієнт фінансової стійкості погіршують свої значення та не відповідають нормативам.

Подробнее

Грошові потоки в системі управління підприємством

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Важливість вивчення грошових потоків обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Від якісного управління грошовими потоками залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності.

Подробнее

Економіко-правові аспекти податку на прибуток підприємства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Сучасні податкові системи європейських країн мають досить складну структуру, яка включає в себе різні види податків. Така різновидність форм податків обумовлена рядом причин, зокрема, бажанням врегулювати розбіжності в платоспроможності платників податків, зробити оподаткування в цілому більш простим, здатність через податки впливати на рівень споживання і накопичення населення.

Подробнее
1 2 >