Статьи по предмету медицина, физкультура, здравоохранение

Статьи по предмету медицина, физкультура, здравоохранение

Аналіз підходів до експертної оцінки змін стоматологічного статусу: судово-стоматологічні та методологічні аспекти

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу. Попередні пропозиції щодо оцінки стоматологічного статусу включають аналіз таких критеріїв як локалізація проблемної області, сукупний показник втрати функціонально-компенсаційних можливостей зубо-щелепового апарату, обсяг необхідних ятрогенних втручань, кількість уражених твердих та м’яких тканин ротової порожнини, період хронізації патологічного процесу, інтерпретацію критеріїв ВООЗ та міжнародних класифікацій у відповідності до діагностованих патологій. Morita I. та колеги (2007) провели дослідження, в якому проаналізували залежність між змінами стоматологічного статусу та родом професійної зайнятості стоматологічних пацієнтів різних груп. У відповідності до запропонованого підходу дослідники виявили, що показники індексу реставрації (restorative index) були статистично вищими у осіб із вищими фаховими вміннями та вищим якісним рівнем професійної зайнятості [1, 2]. Показник КПВ у таких осіб був навпаки нижчим, ніж осіб із низькопрофільним рівнем професійної зайнятості. Підхід виражений у Military Dental Classification передбачає категоризацію пацієнтів за потребою у проведенні ятрогенних втручань: 1 клас — повна відсутність потреби у стоматологічному лікуванні; клас 2 — особи, у котрих відсутність лікування або моніторингу на протязі 12 місяців може потенційно спровокувати, але не обов’язково викликати розвиток невідкладного клінічного стану; клас 3 — особи із таким станом стоматологічного статусу, що без лікування спровокує виникнення невідкладного клінічного стану протягом 12 місяців; клас 4 — особи, у яких стоматологічний огляд не проводився на протязі останніх 13 місяців [5, 6]. Однак дана класифікація визначає факт потреби проведення стоматологічних втручань та допомагає виокремити осіб із високим ризиком виникнення невідкладних клінічних ситуацій, проте не забезпечує однозначну категоризацію пацієнтів у відповідності лиш до одного класу, та не може слугувати базою для розробки відповідних рекомендацій щодо обсягу страхового відшкодування чи оцінки компенсаційного потенціалу. Є.Я. Костенко, В.І. Біда та В.Д. Мішалов (2013) запропонували судово-медичну класифікацію стоматологічного статусу, згідно з якою виділили 7 груп: особи, яким не було проведено жодних стоматологічних втручань; особи, яким було проведено виключно терапевтичне лікування; особи, яким було проведено ортопедичне лікування; особи зі зміненим стоматологічним статусом; особи з частковою втратою зубів; особи з дистально-необмеженими та повними дефектами; некласифіковані [10]. Дана систематизація може бути використана як для категоризації всіх видів стоматологічних втручань, так і факт їх відсутності, так і для розподілу рентгенограм як об’єктів судово-стоматологічної ідентифікації. Інтеграція даної категоризації в ході епідеміологічних та судово-слідчих досліджень дозволить чітко виокремити вибірки пацієнтів із різним станом зубо-щелепового апарату в залежності від потреби лікування, обсягу уже проведених маніпуляцій, забезпечуючи об’єктивну реєстрацію морфо-функціональних змін та можливість надання судово-слідчим органам інформації медико-біологічного характеру. Специфіка оцінки змін стоматологічного статусу в результаті травм з урахуванням можливостей страхового відшкодування була висвітлена у публікації П.П. Брехлічука, Є.Я. Костенка, М.Ю. Гончарука-Хомина (2017) [7]. У більшості вітчизняних підходів до експертної оцінки травм та переломів щелепно-лицевих кісток критеріями важкості пошкодження, за даними авторів, виступає тривалість розладу здоров’я, яка залежить від топографії, виду перелому і розвитку ускладнень. Окрім того, відомим є підхід до проведення судово-медичної оцінки пошкоджень щелепно-лицевого апарату за відсотком стійкої втрати працездатності. Так при звуженні ротового отвору, пошкодженні верхньої чи нижньої щелеп, формуванні слинної фістули, стійка втрата працездатності при функціональних порушеннях легкого ступеню складає — 15%, середнього — 30%, сильного — 50% [7]. Відомо, що тривалість розладу здоров’я до 7 днів відносить до легких тілесних ушкоджень, що не несуть за собою короткочасного розладу здоров’я, від 7 до 28 днів — до легких тілесних ушкоджень, що супроводжуються тимчасовим розладом здоров’я, більше 28 днів — до більш важких тілесних пошкоджень. Проте питання щодо оцінки саме об’єму необхідних реабілітаційних заходів у розрізі їх часткової чи повної компенсації та адекватності у відповідності до вихідних умов клінічної ситуації та прогресуючих змін залишаються відкритим та актуальним, особливо за умов добровільного чи обов’язкового медичного страхування.

Подробнее

Результаты хирургического лечения почечно-клеточного рака, осложненного тромбозом почечной и нижней полой вены

Статья пополнение в коллекции 26.05.2012

Всем больным оперативное вмешательства было произведена лапаротомным доступом. В I группе верхняя граница тромба располагалась ниже печеночных вен у 27 (67.5%), ретрогепатически у 7 (17.5%), выше диафрагмы у 3 (7.5%), ретроградно у 3 (7.5%). Морфологическое исследование опухолей по результатам оперативного вмешательства позволило верифицировать их принадлежность. У всех больных в I группе был светлоклеточный вариант ПКР, во II группе помимо этой гистологической формы, выявленной у 28 (93.4%) больных, наблюдали по 1 случаю - у 1 (3.3%) хромофильный вариант и у 1 (3.3%) смешанный тип с преобладанием светлоклеточного варианта. Поражение забрюшинных лимфоузлов у больных в I группе было отмечено в 16 наблюдениях (40%). Лимфодиссекция выполнена всем пациентам I группы, в том числе правосторонняя 17 больным, а левосторонняя 23 больным. Показанием к расширению оперативного лечения служили макроскопически измененные парааортальные и паракавальные лимфатические узлы. Удаление лимфатических узлов начиналось от ножки диафрагмы и продолжалось вдоль нижней полой вены или аорты вплоть до их бифуркации. Границами удаляемой клетчатки являлись: латерально - ипсилатеральный мочеточник, вверху - диафрагма, снизу - бифуркация аорты и внутреннее паховое кольцо, сзади - поясничная мышца, медиально - до аорты при правостороннем поражении и нижняя полая вена - при левостороннем. Иссечение забрюшинной клетчатки с лимфатическими узлами проводилось по методике en block, что уменьшало лимфоррею интраоперационной и в раннем послеоперационном периоде. В раннем послеоперационном периоде умерло 2 пациента (5.7%) вследствие тромбоэмболии ветвей легочной артерии. Сравнение результатов операции в обеих группах выявило достоверно меньшее количество осложнений в II группе, в том числе и осложнений, приведших к летальному исходу (таблица 2).

Подробнее

Доплеровская западня

Статья пополнение в коллекции 18.03.2012

А дальше уже сыплются проблемы увеличения числа недоношенных без надобности детей, огромные средства на их выхаживание, появилась уже проблема маловесных детей, склонных к хроническим заболеваниям, страдающих слабостью логического мышления. А сколько их умрет, и сколько уйдет в инвалиды детства, и как это будет тормозить решение демографической проблемы, провозглашенной нашим государством. Ведь не каждая женщина, получившая таким образом недоношенного ребенка, вся испуганная исследованиями и врачами согласится на вторые подобные роды, тем более на третьи роды, хоть золотые горы обещай. Что ни говори - наше акушерство стало карательным. Как сказали мне в Екатеринбургском ИОММ: «Мы не заинтересованы в пролонгировании беременности». Нет, именно эту задачу нужно поставить перед научно- исследовательскими институтами - найти средства, я имею в виду медикаментозные, и способы пролонгировать беременность до срока. Ведь научились вынашивать до срока экстракорпоральную беременнсть даже у климактерических женщин! А аппарат «Доплер» будет показывать, что с плодом все нормально и отрицательный диастолический кровоток - это тот, который приносит плоду все необходимое.

Подробнее

Нужно ли лечить гипоксию

Статья пополнение в коллекции 18.03.2012

Синтез аэробен или анаэробен? Протекание синтетических процессов при анаэробиозе и гиперкапнии имеет свою основу на заре жизни нашей планеты - 3,5 миллиарда лет назад, когда атмосфера Земли была бескислородной и содержала 60% углекислоты, когда возникали первые аминокислоты, первые блоки белка, первые клетки. С. Миллер (1953), воспроизводивший первичную атмосферу земли и пропускавший через неё электрический ток, отмечал: «Синтез биологически значимых соединений происходит только в восстановительных условиях (без свободного кислорода атмосферы)». Немецкий биохимик Снидер ещё в 1912 году установил, что все биохимические процессы анаэробны, а явление окисления вторично. Но у нас как всегда - узкая дисциплина знает, а вся медицина столько лет не использует. Никто, очевидно, и не задумывался ещё - протекают процессы синтеза (наращивания массы плода) анаэробно или аэробно? Синтез считается энергозатратным процессом и все уверены, что тут задействован процесс окислительного фосфорилирования.

Подробнее

Регрессионные модели функциональных классов хронической сердечной недостаточности

Статья пополнение в коллекции 10.02.2012

ВЖККонтрольМорфофункциональный типНормальная геометрияЭксцентрическая гипертрофия с дилатацией ЛЖЭксцентрическая гипертрофия без дилатации ЛЖКонцентрическая гипертрофия(n =26)(n =19)(n =35)(n =32)(n =26)C14:0, %1,02 [0,91;1,1]1,9 [1,85;1,97]*, **1,66 [1,56;1,84] *2,01 [1,84;2,21]*, **2,01 [1,71;2,31]*, **С15:0, %0,5 [0,37;0,55]0,99 [0,69;1,2] *,**,#1,26 [1,24;1,33] *1,3 [1,15;1,52] *0,89 [0,8;0,95]*, **, #С16:0, %21,8 [19,6;23,6]25,14 [23,4;26,8] **,#29,14 [26,4;31,37] *28,98 [26,9;31,4] *31,19 [28,9;33,5]*, #С17:0, %0,34 [0,25;0,4]1,27 [1,21; 1,39] *,#1,35 [1,24;1,45] *1,39 [1,29;1,45] *1,33 [1,24;1,42] *С18:0, %15,2 [13,9;16,1]18,4 [17,8;19,3] *18,7 [17,7;19,77] *19,27 [18,27;21,1] *16,19 [14,6;18,2] **, #С15:1, %0,86 [0,78;0,93]1,27[1,17;1,37] *,#1,34 [1,15;1,6] *1,44 [1,29;1,56 ] *1,35 [1,24;1,42] *С16:1, %2,99 [2,89;3,1]4,7[4,56;5,3] *,**,#3,6 [3,2;4] *,#3,16 [2,89;3,5]3,7 [3;35,4,57] *,#С17:1, %0,96 [0,89;1,02]1,21[1,12;1,3] *,#0,91[0,78;0,98] *0,76 [0,67;0,84] *0,92 [0,79;0,98] #С18:1, %16,87 [16,27;18]17,7 [15,4;19,3]17,2 [15,38;18,9] *18,3 [17,6;19,6]17 [15,2;19,1]С18:2ω6, %10,27 [8,45;12]12,1 [11,3;13,8*12,1 [11,3;13,8] *11,7 [11,2;12,3]11,71 [10,4;13,1]С18:3ω3, %4,07 [3,32;4,66]1,36 [1,2;1,44] *,**,#1,02 [0,92;1,1] *,#1,2 [1,15;1,26] *1,24 [1,21;1,31] *С18:3ω6, %1,05 [0,89;1,23]1,78 [1,68;1,91] *,**1,95 [1,78;2,18] *1,92 [1,81;2,2] *1,78 [1,45;2,16] *С20:3ω6, %0,82 [0,76;0,87]0,91 [0,83;0,97] **,#1,8 [1,72;1,92] *1,97 [1,75;2,16] *1,01 [0,89;1,11] *,**,#С20:4ω6, %11,6 [9,69;13,8]6,21[5,4;6,7] *,**,#4,45 [3,47;5,39] *5,13 [4,52;6,1] *6,83 [5,96;7,65] *,**,#С20:5ω3, %5,23 [4,5;6,4]2,15 [1,7;2,68] *,#1,91 [1,75;2,16] *,#1,06 [0,98;1,15] *2,01 [1,83;2,17] *,#С22:6ω3, %6,42 [5,34;7,6]2,53 [2,04;2,9] *,**,#1,61 [1,51;1,75] *1,6 [1,46;1,74] *2,2 [1,88;2,68] *,**,#∑насыщ к-т38,86 [36;41,3]52,5 [50,57;54,1] *,**69,13 [65,1;71,3] *62,44 [59,2;66,1] *56,14 [50,67;59,57] *∑ненасыщ к-т61,14 [59,8;62,4]47,5 [46,47;49,43] *30,87 [28,6;34,9] *37,56 [33,9;40,8] *43,86 [40,43;49,33] *∑моноеновых21,7[18,9;23,9]24,88 [23,5;26,2] *,**23,05 [21,2;25,15]23,7[22,7;25,28]22,97 [20;2,7]∑полиеновых39,46 [35,7;42,4]27,07 [26,35;28,68] *,**,#20,35 [17,9;21,27] *21,37 [19,9;21,9] *26,03 [24,7;26,78] *,#∑ω3 к-т15,72[13,85;17,7]6,04 [4,6;7,53] *,**,#3,9 [3,45;4,96] *3,86 [3,36;5,56] *5,45 [4,5;6,3] *,**,#∑ω6 к-т23,74 [22,4;26,6]21,03 [18,75;23,61] *20,3 [18,68;22,15] *19,97 [18,8;21,18] *20,58 [18,65;22,45] *∑насыщ/∑ненас (ед)0,63 [0,48;0,73]1,11 [1,02;1,15]*,**,#2,4 [1,86;2,48] *1,8 [1,45;1,95] *1,3 [1,03;1,47] *∑поли/∑моно (ед)1,82 [1,72;1,95]1,08 [0,98;1,21] *1,07 [0,98;1,16] *1,01 [0,92;1,11] *1,13 [1,09;1,17] *,#∑ω3/∑ω6, ед0,66 [0,59;0,76]0,28 [0,21;0,37] *0,22 [0,15;0,25] *0,19 [0,15;0,22] *0,26 [0,18;0,27] *,**,#Примечание: * - P < 0,05 по сравнению с группой контроля;

Подробнее

Клавдий Гален: о назначении частей человеческого тела

Статья пополнение в коллекции 24.11.2011

Среди ученых Александрийской эпохи надо отметить в III и II веках до н.э. Эвклида - математика и геометра, Гиппарха - основоположника тригонометрии, Герона - изобретателя паровой машины и знаменитого Архимеда, тоже часто жившего в Музейоне Александрии. Музейон посещали много поэтов, астрономов и географов, но особый интерес для нас представляют медики и среди них - анатомы. В Древней Греции существовал суровый запрет вскрытия умерших. В Александрии, где старые традиции Египта в связи с бальзамированием умерших были еще живы и вскрытие человеческого тела было вполне допустимо, ученым была дана возможность широко применять секцию для изучения строения и функций человеческого организма. Так, Герофил, родившийся в 300 г. до н. э. в Вифинии, ученик Праксагора Косского и Хризиппа, преподавал анатомию в Музеионе и занимался вскрытием человеческих трупов для показа и исследования их. Анатом Стратон Лампсакский, друг Герофила, был хорошим экспериментатором. Герофил, по свидетельству Тертулиана, публично вскрыл более 600 трупов. Герофилу удалось правильно описать строение многих органов человеческого тела. Он отличал вены от артерий и отмечал наличие крови в тех и в других. Герофил дал название легочным венам, изучил и описал анатомию печени, поджелудочной железы и гениталий. С особенной тщательностью Герофил изучал сосуды и сердце. Толчок пульсовой волны, по мнению Герофила, сообщается артериям со стороны сердца. Изучая пульс, он установил четыре фазы: систолу, диастолу и два промежуточных интервала. Герофил измерял частоту пульса при помощи водяных часов. Он изучил глаз, зрительный нерв и сетчатую оболочку, головной мозг, его связь со спинным мозгом. Он установил различие между сухожилиями и нервами, проводящими ощущения, хотя в греческом языке и сухожилия, и нервы носили одно наименование - «нервы». Герофил отделил чувствительные нервы от двигательных. Герофила Александрийкого нужно считать основателем научной анатомии.

Подробнее

Диагностика и лечение артериальной гипертензии в детском возрасте

Статья пополнение в коллекции 12.06.2011

Из осложнений и побочных эффектов ИАПФ редко, но встречается гепатотоксичность (холестаз и гепатонекроз). Нейтропения (агранулоцитоз) может развиться при применении высоких доз ИАПФ больными с коллагенозами и нарушенной почечной функцией через 3-6 месяцев с начала лечения. Обычно количество лейкоцитов восстанавливается в течение трех месяцев после отмены лекарства. Ангионевротический отек (внезапное нарушение глотания, дыхания, одутловатость лица, губ, рук, охриплость) - особенно при приеме начальной дозы - требует назначения другого препарата. Изменение биохимических показателей (увеличение уровней мочевины, креатинина, калия плазмы и уменьшение натрия) происходит преимущественно у больных с нарушенной функцией почек. Кашель (непродуктивный, персистирующий) возникает в течение первой недели, приступообразно, доводя до рвоты. Проходит через несколько дней после отмены препарата.

Подробнее

Эозинофилия в сочетании с бронхообструктивным и диспепсическим синдромами. Клинический разбор

Статья пополнение в коллекции 21.03.2011

В мае 1994 г. на фоне продолжающихся диспепсических явлений и очередного обострения бронхита в поликлинике при рентгенографии органов грудной клетки была обнаружена инфильтрация в верхней доле правого легкого. Больная была госпитализирована в ГКБ № 81. При исследовании крови (по данным выписки) выявлена эозинофилия (в повторных анализах 28 и 32%), при спирографии - резко выраженный обструктивный тип вентиляционных нарушений, в анализе кала - много непереваренных мышечных волокон, мылов и клетчатки. При рентгенографии легких через 4 дня после поликлинического исследования данных за изменения в правом легком не было. Клинико-лабораторных и инструментальных данных за панкреатит, который предположил лечащий врач, также не выявили. Диагноз при выписке: «Бронхиальная астма, инфекционно-аллергическая форма, стадия обострения. Хронический колит, стадия обострения». С этим диагнозом пациентка наблюдалась в дальнейшем в поликлинике. В феврале 1995 г. она обследовалась в ГКБ № 1 по онкопрограмме в связи с нарастающей астенизацией (с 1993 г. вес уменьшился на 12 кг). Злокачественного образования рентгенологическим, эндоскопическим и ультразвуковым методами обнаружено не было. При копрологическом исследовании изменения прежние, яйца гельминтов не выявлены. В выписке отмечено умеренное повышение ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, щелочной фосфатазы), незначительная анемия и эозинофилия, но в структуре клинического диагноза существенных изменений не было. Настоящее ухудшение развивалось в течение 1, 5-2 недель, в течение которых появилась несвойственная больной склонность к запорам с задержками стула на 4-5 дней. Использование слабительных вызвало сильную схваткообразную боль в животе, потребовавшую приема но-шпы и анальгетиков. Облегчение возникало после «больших» клизм (со слов больной, «завалы разбивались» только после введения около 4 л воды). На этом фоне несколько обострилось течение астмы, но на этот раз одышка и кашель беспокоили пациентку в меньшей степени. Болевой синдром и запоры послужили причиной для направления больной на госпитализацию.

Подробнее

Горные лыжи

Статья пополнение в коллекции 21.03.2011

Но прежде всего свой рассказ начну с курьезов. Самые курьезные случаи происходят с людьми, которые пытаются научиться кататься на лыжах самостоятельно, без инструктора. Был такой случай, когда пришел на гору грузин в длинном пальто, в большой кепке. Подходит, берет лыжи в прокате. Его работник проката спрашивает: «Так вы, наверное, первый раз на лыжах?». «Первый». «Возьмите пожалуйста инструктора». «Не надо, я без инструктора» и это все сопровождается хорошим кавказским акцентом. Берет он лыжи, с трудом у подъемника их надевает. Товарищ замешкался, не успел отцепиться и подъемник его вытянул на самый верх. И с одной стороны ему страшно, а с другой он понимает, что раз вслух заявил о том, что он кавказский мужчина, то надо это подтвердить. И вот он делает одну попытку, но не может себя заставить, другую попытку, потом машет рукой, кричит «Асса» и летит по прямой. И вдруг из-под него выстреливают лыжи и он падает на спину. Наши инструктора подъезжают: «Ну что, помочь?». А грузин задыхается, поскольку ребра сломал при падении и говорит: «Вот это класс!». Пока у нас люди не поймут, что инструктор это не развлечение, а человек, который научит безопасной езде, у нас будут такие случаи.

Подробнее

АТЭС в лечении тугоухости

Статья пополнение в коллекции 20.03.2011

Изменения порогов звуковосприятия, выявленные путем проведения повторной пороговой тональной аудиометрии, подтверждали объективным методом аудиометрии по слуховым вызванным потенциалам мозга. Оценку результатов лечения проводили путем сравнения минимальной величины акустического сигнала, на которой регистрируется V волна КСВП до и после курса АТЭС. Процедура определения порогов слуха при регистрации КСВП заключается в последовательной регистрации КСВП на звуки разной громкости. При этом определяется минимальный уровень громкости звука, при котором обнаруживается КСВП. Регистрацию КСВП начинают с громких звуков (60-70 дБ над нормальным порогом слышимости), при которых при нормальном слухе регистрируется хорошо выраженный потенциал. При наличии выраженного потенциала громкость звука последовательно уменьшают на 10-20 дБ, производя регистрацию на этот звук. Выделение КСВП основано на обнаружении V пика, сохраняющегося при самых низких уровнях звука. В результате проведенного исследования улучшение слуховой функции было объективно подтверждено у всех пациентов в группе наблюдения и составило 21,3 ± 5,3 дБ (p<0,001).

Подробнее

Бильярд

Статья пополнение в коллекции 19.03.2011

В ОДО офицеры любители бильярда приходили после обеда, часов с двух. Мы, пацаны, тоже любили там крутиться, слушать их разговоры. Бильярдная в ОДО просуществовала довольно долго. Были попытки прикрыть ее, но старые офицеры, настоящие полковники я помню, было их человек 12, не давали этому совершиться. Для них, да и для многих других, поменьше чином, но не боевыми заслугами, эта бильярдная была как клуб. Их тогда боялись. А потом полковники потихонечку ушли из жизни. Очередной начальник ОДО году в 1980-м воспользовался этим. Помещение бывшей бильярдной отдали ансамблю песни и пляски. Из шести столов пять отдали гарнизонным домам отдыха, а один, на котором всегда играл Жуков, поставили в Малом зале Военного совета. Он сейчас в очень плохом состоянии. Реставрировали его не специалисты. Натянули поверх старого сукна новое шары не катаются.

Подробнее

Проектирование тренировочных заданий в учебных программах для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР

Статья пополнение в коллекции 17.03.2011

Анализ показателей выхода La'3 мин в стандартной матрице планирования тренировочных заданий для трех переменных факторов и соответствующая математическая обработка исходных данных [3] позволили получить уравнения регрессии, отобразившие влияние отдельных компонентов методов упражнения на параметр оптимизации. Уравнение регрессии, характеризующее влияние факторов на дистанции 150 м, приняло вид: у=14, 71+ 0, 98Х1+ 1, 02Х2 - 0, 07Х3 - 3, 39Х1Х2 - 3, 67Х1Х3 - 1, 46Х2Х3. Продукция La'3 мин при беге на отрезках 150 м равнозначно определяется показателями скорости бега - b1=0, 98 и интервалами отдыха - b2=1, 02, тогда как влияния количества повторений не наблюдается. Существенное отрицательное влияние наблюдается при повышении скорости бега и уменьшении интервалов отдыха - b1, 2= - 3, 39, повышении скорости бега и увеличении числа повторений - b1, 3= - 3, 67, уменьшении интервалов отдыха и увеличении числа повторений - b2, 3= - 1, 46. Уравнение регрессии, характеризующее влияние факторов на дистанции 300 м, приняло вид: у=14, 51 + 1, 32Х1+ 1, 34Х2 - 0, 07Х3 - 0, 28Х1Х2 - 0, 04Х1Х3 - 0, 19Х2Х3. В нем вновь подтвердилась зависимость выхода лактата от высоких показателей скорости бега - b1=1, 32 и малых интервалов отдыха - b1=1, 34. Уравнение регрессии, характеризующее влияние факторов на дистанции 500 м, приняло вид: у=16, 87 + 0, 46Х1 - 0, 23Х2 - 059Х3 - 1, 34Х1Х2 - 0, 06Х1Х3 + 0, 38Х2Х3. По-прежнему значимым остается влияние фактора скорости бега - b2=0, 46, влияние малых интервалов отдыха сказывается отрицательно - b2=-0, 23, отрицательным становится и увеличение числа повторений - b3=-0, 59.

Подробнее

Псориаз и атеросклероз: общие причины

Статья пополнение в коллекции 17.03.2011

У большинства генов человека есть особые вариабельные участки, играющие роль генетических маркеров. Они различаются у отдельных индивидуумов по нуклеотидному составу: по однонуклеотидной замене (SNP-single nucleotide polymorphism) или по числу коротких нуклеотидных повторов. Каждый из этих генов может существовать в виде достаточно большого числа различных вариантов (аллелей). Основные перспективы расшифровки генетических основ многофакторных заболеваний, таких как псориаз и атеросклероз, связывают с широкомасштабным анализом ассоциаций на уровне целого генома. В этом случае используются генетические маркеры, равномерно распределенные по всем хромосомам, а также разработки современных методов и специализи рованного оборудования для их широкомасштабного высокоскоростного анализа, включая ДНК-микрочипы.

Подробнее

Бокс – это драка в рамках правил

Статья пополнение в коллекции 17.03.2011

Я по своему опыту знаю, что неудобный противник это тот, который тебя бьет. А если без юмора, то неудобный противник это легенда, созданная для того, чтобы скрыть свою тактическую неподготовленность. Все зависит от тактики, применяемой в этом бою. Если тактика верная, то все противники для тебя удобные. Рассмотрим такой пример. У боксеров неудобными противниками считаются высокие спортсмены. У них длиннее руки, поэтому они могут отражать атаки противника на расстоянии. А вот на ближней дистанции длинные руки это минус, спортсмен в них путаться начинает. Но на ближнюю дистанцию прорваться трудно противник всегда может отступить. Так вот, если правильно построить тактику, то надо заставить его атаковать и работать в контратаке. И тогда высокий противник сразу станет удобным противником.

Подробнее

Рекомендации IFCC по регистрации результатов определения глюкозы в крови

Статья пополнение в коллекции 14.03.2011

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Американская Диабетическая Ассоциация (АДА) определяют диагноз сахарного диабета как состояние, при котором измеренная натощак, по крайней мере дважды, концентрация глюкозы в плазме 7.0 ммоль/литр. В качестве альтернативы достаточным показателем диагноза сахарный диабет при наличии симптомов является случайная концентрация глюкозы в плазме 11.1 ммоль/литр или результат 11.1 ммоль/литр в тесте на толерантность к глюкозе через 2 часа после перорального приема глюкозы. При классификациях нормы и диабета новая категория "нарушенной толерантности, измеряемой натощак глюкозы в плазме", имеет более узкий интервал значений 6.1 - 6.9 ммоль/литр в сравнении с предыдущим, измеряемым натощак интервалом 5.6 - 7.7 ммоль/литр. Более узкие диагностические пределы повышают требования к точности и достоверности измеряемых результатов для корректной индивидуальной классификации. Глюкоза быстро проникает через мембрану эритроцитов путем пассивного транспорта. Поэтому глюкоза подобно воде распределяется между эритроцитами и плазмой. В настоящее время различные типы приборов определяют и дают информацию о фундаментально различных количествах глюкозы. Биосенсоры глюкозы называют приборами "прямого считывания", если они измеряют содержание глюкозы напрямую, т.е. без предварительного разведения образца. Определяемая с помощью нового поколения сенсоров прямого считывания молярность глюкозы одинакова в цельной крови и плазме, но различается по концентрации. Методы, требующие разведения образца, при калибровке по водным стандартам дадут результаты, эквивалентные концентрации, поскольку водные концентрации образца и калибратора после разведения практически идентичны. Изначальное намерение IFCC-SD WGSE состояло в разработке рекомендаций для анализаторов, использующих биосенсоры прямого считывания содержания газов, электролитов, метаболитов в крови. Однако отдельные рекомендации не будут иметь смысла и не приведут к достижению цели - взаимозаменяемым результатам, для чего требуется согласование формы регистрации результатов всех анализаторов. Недорогие приборы с биосенсорами прямого считывания доступны для самостоятельного мониторинга глюкозы или определения ее в стационаре. Ожидается, что в обозримом будущем в клинических химических лабораториях содержание глюкозы будут определять с помощью сенсоров прямого считывания наряду с другими стандартными приборами. Кроме того, обычно медицинский персонал не знает, содержат ли лабораторные отчеты данные о глюкозе в цельной крови или в плазме, что приводит к риску их неправильной интерпретации. Обе величины зачастую несут элемент ошибки и используются в литературе поочередно, несмотря на различие в концентрации глюкозы, в среднем, на 11%. При существующем использовании нескольких методов, дающих различные результаты, существует серьезная опасность их неправильной интерпретации врачами. Данный документ не затрагивает ни технику получения образца крови, ни преаналитические переменные, что является темой другого важного обсуждения. АДА представляет диагностические критерии по концентрации глюкозы в плазме, а ВОЗ дает дополнительную информацию по цельной крови. Мы рекомендуем использовать постоянный коэффициент 1.11 для пересчета концентрации глюкозы в цельной крови в эквивалентную концентрацию в плазме, регистрируя при этом только концентрацию глюкозы в плазме для устранения ошибок. Пересчитанный результат равен концентрации глюкозы в плазме при стандартных гематокрите и концентрациях воды. Эта рекомендация распространяется на стационарное оборудование и методы, измеряющие глюкозу в цельной крови. Перерасчет не устраняет текущие преаналитические воздействия, а также влияние гематокрита, специфичные для определенных методов и суммированные в работе. Однако перерасчет обеспечит постоянно взаимозаменяемые результаты, что облегчит классификацию и оказание соответствующей помощи больным и приведет к уменьшению неправильных терапевтических решений.

Подробнее

Особенности стрелковой подготовки юных биатлонистов

Статья пополнение в коллекции 14.03.2011

Изготовка. Одним из основных факторов, предопределяющих качество выстрела, является устойчивость системы "стрелок-оружие". Даже идеальное прицеливание и правильный нажим на спусковой крючок не могут полностью компенсировать недостатки в устойчивости оружия. Поэтому при обучении технике стрельбы лежа или стоя следует стремиться к тому, чтобы найти для спортсмена наиболее рациональную изготовку, которая сохранится и при максимальном мышечном напряжении. При изготовке к стрельбе следует в какой-то мере расслаблять лишь те сравнительно небольшие группы мышц, которые не принимают непосредственного участия в удержании тела спортсмена в позе изготовки. В спортивной практике известно, что расслабленные мышцы резче, чем напряженные, реагируют на внезапные воздействия внешних и внутренних раздражителей. Доказано, что по мере уменьшения напряжения мышц происходит увеличение смещения оружия мышцами в результате реагирования спортсмена на различные внешние раздражители - шум, ожидание отдачи и т.д. Поэтому необходимо иметь в виду, что каждая мышца должна находиться под некоторым напряжением в зависимости от той работы, которую она должна выполнять при удержании оружия.

Подробнее

Психофизические аспекты укрепления здоровья детей 7-14 лет средствами ушу

Статья пополнение в коллекции 13.03.2011

Показатели УФПЛФКушуначало сезонаконец сезонадинамика, %начало сезонаконец сезонадинамика, %Статическая выносливость мышц, с: живота17, 422, 5+294154+32спины115150+30142198+39, 5Отжимание69+482332, 5+36Прыжок в длину с места, см179166-8161173+0 6В 1999 и 2000 гг. исследования проводились в загородных лагерях во время оздоровительных сезонов (И.В. Марковец и др., 1999; А.В. Гаськов, И.В. Марковец и др., 2000). Результаты сравнения показателей УФЗ в начале и в конце сезона 2000 г. детей из лагеря "Солнечный", занимавшихся ушу и традиционной ЛФК, и детей из лагеря "Сибиряк", которые просто отдыхали, а также показатель выведенной на их основе эффективности оздоровления представлены в табл. 1. Наибольшая эффективность оздоровления - переход детей на более высокий уровень ФЗ - наблюдалась в группе ушу - 27 человек ( 72, 9%) повысили свой УФЗ: в группе ЛФК - 12 детей, а в "Сибиряке" - только 7.

Подробнее

Что такое альпинизм

Статья пополнение в коллекции 25.02.2011

Зимой мы совершали восхождение и перед нами шла группа ленинградцев. Когда мы подошли, они заняли узкое место, а мы наблюдали. Скальный гребень тут заканчивается, дальше начинается ледовый желоб, его надо по диагонали пересечь и выйти дальше на скалы. Запустили парня, он рубит ступени не сплошняком, а через метр, чтобы быстрей. Прошел метров 20, веревку зацепил за камень перила готовы. Пошел другой, а поскольку ступени редкие. Он не может идти свободно и начал нагружать веревку. В какой-то момент он вырывает из склона камень, за который веревка была привязана и начинает падать вниз, а его догоняет этот камень. Но благо, что пролетает рядом с ним. потенциально могла быть два трупа, но первый отцепил от себя веревку и сидел на той стороне, ожидал, когда снимут.

Подробнее

Армрестлинг. Руки стали крепче стали

Статья пополнение в коллекции 25.02.2011

Можно считать, что армрестлинг существовал всегда, но как вид спорта он начал свои первые шаги в 1962 году. Его возникновение связывают с небольшим городком Паталумой неподалеку от Сан-Франциско. В одном из его баров каждый вечер, отставляя в строну недопитые стаканы с виски, мужчины боролись на руках. Среди них были и свои победители, которые пользовались большой популярностью. Все это привело журналиста Билла Собераниса к мысли организовать настоящие соревнования по такой борьбе. Его идея оказалась правильной, соревнования обрели статус чемпионатов мира, а Биллу благодарные спортсмены поставили памятник. На месте исторического кабачка стоит теперь огромный спортивный комплекс прибежище мастеров борьбы на руках.

Подробнее

Социальные детерминанты развития физкультурно-спортивного движения в Татарстане

Статья пополнение в коллекции 24.02.2011

Исследование было проведено методом опроса (анкетирования). Вид анкетирования - сплошной, способ общения исследователя с респондентами - заочный, по способу вручения - почтовый. По современной научной классификации вопросы анкеты были: по форме - открытые, по конструкции ответов - дихотомические (да, нет, альтернативные), по цели - содержательные, по содержанию - вопросы о фактах. Анкета содержала 71 вопрос и состояла из разделов: состояние и обеспеченность учебных заведений специальными помещениями, оборудованием и инвентарём, кадровое обеспечение (образование, квалификация, возраст, учебная нагрузка преподавателей и др.), медицинский контроль за занимающимися, программа урочных форм организации физического воспитания, внеклассные формы организации физического воспитания, урочные, обязательные формы организации занятий, их организационно-методическое обеспечение, финансирование. По статистическим данным, полученным в социологическом исследовании в 1911/12 уч. году, в 10 уездах Казанской губернии гимнастику преподавали в 122 учебных заведениях. Из всех существующих в тот период программ (сокольская, немецкая, шведская и Министерства народного просвещения) предпочтение отдавалось сокольской, рассчитанной на 30 ч в год для учеников 1-8-х классов. Анализ полученных результатов социологического исследования позволяет сделать следующие краткие выводы. Из общего числа учебных заведений (122) занятия физической культурой проводятся: в специальных помещениях - в 19, в актовых залах - в 22, в рекреационных помещениях - в 19, в коридорах - в 6, в помещениях, имеющих другое назначение , - в 6 [6, с. 24]. В 36 учебных заведениях специальное оборудование и инвентарь имеются в достаточном количестве, в 16 - в недостаточном, в 66 - отсутствует. Специальная учебно-методическая литература, руководства и пособия по физической культуре имеются в 5 мужских гимназиях, 30 реальных училищах, 19 женских гимназиях, 6 учительских семинариях, 3 учительских школах и 1 учительском институте (всего в 67 учебных заведениях). Всего же сводный список специальной литературы, принятый к использованию в учебных заведениях Казанского учебного округа, составлял 90 наименований.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>