Статьи по предмету культура и искусство

Статьи по предмету культура и искусство

Особливості репертуару Українського народного хору під керівництвом Григорія Верьовки

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У 70-80-х роках ХХ ст. з’являються праці, автори яких здійснюють спроби розкрити мистецькі досягнення Державного українського народного хору, очолюваного Г. Верьовкою. Так, у виданні «Радянське мистецтво» зазначалось, що дивовижно, як за порівняно короткий час художній керівник народного хору, глибокий знавець народнопісенного виконавства Г.Г. Верьовка зумів досягли рівного, компактного звучання усього хору. Логічно, що увага звернена не лише на репертуар, але і на вокально-хорову майстерність виконавців.

Подробнее

Прізвиська як соціокультурні символи

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Соціальна сутність мови проявляється у тому, що вона зазнає дії соціальних факторів. Але неправомірно розглядати соціальність як щось зовнішнє стосовно мови. І, певною мірою, можна вважати, що мова не існує поза соціальністю. Усі соціальні зміни по-різному впливають на мову, на її окремі рівні та характеризуються різними кількісними та якісними параметрами відповідно до соціальної природи самих чинників та особливостей рівнів мови, на які ці фактори чинять вплив. Цілком очевидно, що внаслідок дії соціальних чинників передусім змінюється лексика, а прізвиська, як жодні інші оніми, особливо насичені екстралінгвістичною інформацією. Відображаючи культуру суспільства загалом і внутрішню культуру особистості зокрема, вони створюють соціокультурні символи, культурні універсалії, що відображають традиції народу, звички, побут, смаки, ідеали тощо. Прізвиськні номінації мають високий ступінь активності нині. Суспільство, що складається з різних соціальних груп, маркує індивідуумів усередині цих груп, виокремлюючи соціальний, майновий, професійний, рольовий статус іменованих на своєрідній ієрархічній драбині; створює враження про людину, керуючи якоюсь мірою думкою інших комунікантів.

Подробнее

Зародження та становлення новітньої форми кобзарського мистецтва - капели бандуристів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Історичний аспект дослідження виконавства на бандурі розвивається у наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників В. Дутчак, Б. Жеплинського, А. Омельченка, В. Мішалова, К. Черемського та ін. В академічно-виконавському і сценічно-академічному аспектах бандурне мистецтво розглядають Н. Брояко, О. Ваврик, С. Вишневська, І. Зіньків, Л. Мандзюк, Н. Морозевич, О. Ніколенко, О. Олексієнко та ін.

Подробнее

Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду в українському живописі і актуального мистецтва України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті зроблена спроба проаналізувати головні аспекти сучасного мистецтва, що позиціонує себе як революційне спрямування та мистецтва класичного авангарду, котре було визнане художньою революцією на початку минулого сторіччя. Розглянуто еволюцію розвитку мистецтва від експериментів імпресіоністів, коли був зроблений відхід від зображальності, крізь постімпресіонізм, аналітичний кубізм, неопримітивізм, алогізм і, нарешті, безпредметне мистецтво. Коротко охарактеризовані напрями сучасного або актуального мистецтва, і намагання філософського обгрунтування ідеології contemporary-art.

Подробнее

Пісні з репертуару Явдохи Зуїхи у контексті проблеми кордоцентризму

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

A significant role in understanding the problem of Ukrainian cordocentrism is played by the inter-scientific approach by which the analysis of the stated problem with the involvement of scientific developments of historians of philosophy, cultural scientists, ethnologists, and art historians is carried out. An analysis of Ukrainian folk songs in the context of the problem of Ukrainian cordocentrism, carried out with the help of the hermeneutic method, is necessary for solving the task. Comparative and context-based approaches were chosen for the analysis of songs from the repertoire of Yavdokha Zuykha in the positions of classification proposed by N. Bilchuk.

Подробнее

Дослідження тридільної подільської народної ікони з колекції образотворчого мистецтва НМІУ

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукових праць дослідників іконопису Подільського регіону в культурно-мистецькій сфері дають можливість точно класифікувати зразки українського сакрального малярства Поділля. Теоретичною базою для дослідження слугували праці таких мистецтвознавців як, насамперед, П. Жолтовський, В. Свенцицька, Д. Степовик, Н. Тимошенко, О. Осадча та ін. науковців. Ступінь розробленості даної проблеми не можна назвати вирішеною, так як в музейних колекціях ще залишаються недосліджені зразки народного сакрального живопису. Під час наукової атрибуції було уточнено, що іконографія тридільного образу «Новозавітня Трійця» за багатьма ознаками відповідає Подільському регіону.

Подробнее

Театральне видовище ХХ-ХХІ століття та специфіка його образного узагальнення

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті надається характеристика сценічних трансформацій у театральному видовищі ХХ століття. Визначається специфіка образного узагальнення сценічних форм видовища. Театральний образ видовища презентується в контексті стилю модерн, авангарду, постмодернізму. В історичному ракурсі, видовищні трансформації у контексті змін театральних систем початку ХХ століття розпочинаються із реформування балетних спектаклів Дягілєвим. Далі набувають системного впровадження упродовж ХХ століття та продовжуються у ХХІ столітті. Ці здобутки можуть бути розповсюджені у галузі музично-драматичного театру України сучасності.

Подробнее

Естрадний спів та його застосування в музичних кінострічках першої половини ХХ століття

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Від початку ж появи звукового кіно включається набагато більш широке коло можливостей для втілення різних сюжетів та жанрів, які до цього часу не були представлені в кінематографі. «А звук — живе слово, музика і навіть реальні шуми життя — може служити не стільки для об’єктивного розкриття, скільки для інтерпретації, розуміння, трактування реальності» [4, с. 9]. Саме з приходом звуку посилюється його роль у створенні відповідної психологічної налаштованості в стрічці, а вже наступним етапом стає не просто використання звуку, а його вихід на перший план, якщо казати про музичні стрічки.

Подробнее

Пейзаж в творчестве Л.Л. Каменева (1833-1886 годы)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Трудно переоценить роль, которую он сыграл в деле воспитания Л.Л. Каменева, тем более, что систематического образования молодой художник не имел и жадно прислушивался ко всему, что открывало перед ним красоту в многообразных проявлениях человеческой жизни. Об ученических работах Л.Л. Каменева, сделанных под руководством профессора К.И. Рабуса, ничего не известно, но можно не сомневаться, что они также носили характер видописных пейзажей с глубокой линейной перспективой, широким охватом горизонта и другими подобными чертами, свойственными ученикам пейзажного класса Училища.

Подробнее

Древняя Киммерия в творчестве К.Ф. Богаевского (1872-1943 гг.)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В советское время, при жизни К.Ф. Богаевского, на страницах газет и журналов неоднократно появлялись статьи, касающиеся отдельных сторон его творчества. В большинстве случаев эти публикации также являлись комментариями к выступлениям художника на отдельных выставках. Интерес представляют работы А.Г. Габричевского (статья в каталоге выставки картин общества «Жар-цвет», 1928), А.А. Сидорова (статья в том же каталоге), Э.Ф. Голлербаха (статья в книге «Советская графика». М., 1938), в которых заложены основы для дальнейшего углубленного изучения художественной деятельности крупного советского пейзажиста [3; 7].

Подробнее

діалог етно- та поп-культури у музичному мистецтві ХХ - ХХІ століть

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Ці принципи і досі актуальні, більше того, сама теорія нотаційного перекладення — транскрипції міфу, й здійснення його уже в сучасних технологічних аранжуваннях потребує певної реконструкції генеалогії засобів нотації. Починаючи від перших кроків крюкової фіксації звуковий подій і до лінійного засобу нотації, стає зрозумілим, що ранні виміри нотування були синкретичними, синтетичними. Більше того, сучасна кліпова свідомість, яка зорієнтована на підсвідоме, повертає нас в ранні засоби нотації.

Подробнее

Дмитро Гнатюк - професор НМАУ імені П.І. Чайковського

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Педагог наполягає на залучення до постановок Оперної студії студентів Академії з інших спеціальностей вокального факультету. Студія, у розумінні Д. Гнатюка — це широкий мистецький спектр де знаходять своє життєве і творче кредо не тільки оперні співаки, а й музичні режисери, диригенти-хормейстери та диригенти оперного жанру, артисти хору та балету, конструюючи модель творчої особистості, її неповторності та самобутності. Працюючи з молоддю, студентами-початківцями, режисер формує модель сучасного, пріоритетного і потенційного актора. Педагог наголошує, що оперний митець повинен мати не тільки гарний голос, хорошу школу, акторські здібності, а й широкий світогляд, обізнаність, ерудицію [1]. «Служити мистецтву, знаючи тільки свій предмет, сьогодні неможливо. Це все одно, що дивитися на світ через шпаринку у дверях. Вузький це буде світ — без повітря й простору» — систематично наголошує Д. Гнатюк [3] Дмитро Михайлович звертає концентрує увагу на усесторонньому розвитку студента, формуванні його здібностей в контексті міждисциплінарних зв’язків, в аспекті консолідованої мистецької комунікацією атмосфері. Працюючи зі студентами, він зазначав: «Музика, драма і образотворче мистецтво, об’єднавшись в опері, потужно ввели її до нашого побуту, зробили невід’ємною частиною духовної культури народу. Опера залишається масовим вихователем та пропагандистом ідеї, яка відповідає вимогам епохи» [7]. Про вдосконалення системи освіти в контексті жанрових координат оперного мистецтва зауважував і Л. Венедиктов, він говорив: «Навчальний процес, як планове господарство, недосконале. Навчання у творчому вузі не повинно будуватися по принципу газонності: всі отримують знання порівно, виключенням є лише теоретики. Диригенти і вокалісти виховуються неправильно. Перші, в основному класі, їм бракує практики. Вокалістам педагоги дають, більшою мірою, тільки той репертуар, який самі співали, чи слухали. Найвища майстерність педагога полягає в тому, щоб допомогти студенту, майбутньому диригенту, оперному співаку розкрити себе» [6].

Подробнее

Постепіка в творчості П. Вайса

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

В статті досліджено особливості творчого спадку німецького драматурга та прозаїка Петера Вайса. Дослідження проведено в контексті висвітлення постепічних рис в роботах його «документального театру». За основу взято п’єси «Переслідування і вбивство Жана-Поля Марата, представлене акторською трупою госпіталю в Шарантоні під керівництвом пана де Сада» та «Дізнання». У роботі проаналізовано сюжет та структуру п’єс, завдяки чому демонструється нове бачення автором принципів епічного театру Брехта та «документального театру» Ервіна Піскатора. Висвітлено погляди театральних критиків стосовно «документального» доробку Петера Вайса.

Подробнее

Механізми активації сценічної дії актора школи удавання як моделі закритої системи енергії

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Мета статті полягає в дослідженні технологічних прийомів «школи удавання» на основі досвідів провідних діячів світового театру, біомеханіки В. Мейєрхольда та їх синтезу із сучасними науковими системами. Це дозволить визначити продуктивні механізми активації сценічної дії актора шляхом її вольової затримки та інших прийомів психотехніки.

Подробнее

Аналіз технічних помилок в роботі стопи під час виконання свінгових європейських бальних танців

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Професійні виконавці демонструють прекрасний енергетично наповнений танець з об’ємними рухами верхньої частини тіла. Бажаючи копіювати кращі зразки бального танцю, танцюристи-початківці більшість тренувального часу приділяють розвитку нахилів, розширень, розтягнень верхньої частини тулубу. європейський хореографічний бальний танець

Подробнее

Вплив технології live looping на мистецтво естрадного співу

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В статті аналізується взаємозв’язок між розвитком технологічного процесу та мистецтвом естрадного співу. Поява пристроїв для посилення звуку сприяли відкриттю більш широких можливостей для самореалізації вокалістів. Етап формування звукозапису як окремої галузі музичної діяльності, яка розпочинається з імітації живого виконання, змінюється її трансформацією в творчу діяльність, метою якої є створення неповторного саунду, що впливає на естрадне виконавство. Своєрідною альтернативою до діяльності студій звукозапису постає технологія live looping, яка сприяє зростанню рівня вокальної майстерності співаків. Використання live looping розвиває творчі здібності виконавців, надає можливість створювати музичний матеріал самостійно та удосконалювати голосовий апарат.

Подробнее

Культуротворчий фактор гри в ігровій концепції Й. Хейзинга

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Тема гри надихнула також іспанського культуролога та філософа Хосе Ортега-і-Гассет, який був стурбований долею сучасної культури, кризовим буттям особистості в умовах «масового суспільства». Шлях порятунку культури він бачить у збереженні духовних цінностей аристократичної еліти. Ортегу-і-Гассет називають теоретиком еліти. Свої культурологічні ідеї він досить виразно висловив в невеликій за обсягом, відомій книзі «Дегуманізація мистецтва». Іспанська мислитель вважає, що існують два різновиди роду людського: «народ» або маса, що є «відсталою матерією історичного процесу», і еліта — особливо обдарована меншість, творці справжньої культури [5, с. 67]. На його переконання, наближається час, коли суспільство від політики і до мистецтва знову починає складатися, як повинно, в два ордена: орден людей видатних і орден людей пересічних. Життя людей видатних зосереджено в сфері ігрової діяльності. Гра протиставляється буденності, утилітаризму і людському буттю. Іспанський теоретик намагається знайти орієнтири в хаосі культури, позбавленої внутрішнього ладу, його багата уява створює ігрову утопію спортивно-святкового ставлення до життя. Образ нового світовідчуття він розкриває на прикладі нового мистецтва. Нове мистецтво, «модернізм» завжди комічне за своїм характером. Не те, щоб зміст твору був комічним, це означало б знову повернутися до форм і категорій «людського стилю», незалежно від змісту саме мистецтво стає грою. Прагнення ж до функції як такої можливо тільки в веселому настрої. культурогенез гра хейзинг

Подробнее

Історичні передумови розвитку мозаїчного мистецтва в Київській Русі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В роботі [2] розглянуто скляні вироби візантійського походження, знайдені під час археологічних досліджень на території Старокиївської гори, а саме: посуд, браслети, зроблені з темного синього прозорого чи напівпрозорого скла, орнаментовані золотом чи емаллю у вигляді геометричних фігур чи птахів, а також намистини й мозаїчні кубики, цитата з даної роботи: «Скляні вироби візантійського походження, що були знайдені під час археологічних досліджень садиби Десятинної церкви та Старокиївської гори, поділяються на предмети масового використання та предмети розкоші. Перші виготовлялися в майстернях Візантії або ж грецькими майстрами (передусім це стосується виробництва смальти) безпосередньо на території Давньої Русі на місцях будівництва храмів. Поряд організовували склоробні майстерні, де варили смальту для мозаїки, яку використовували для оздоблення стін або підлоги. Залишки скляної маси використовували для виготовлення посуду та/або прикрас. їх виробництво було масовим і вони стали предметом широкої торгівлі».

Подробнее

"Джаз-коло" в українському культурному просторі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Джаз - форма музичного мистецтва, що виникла в кінці XIX - на початку XX століття в результаті синтезу африканської та європейської культури. Характерними рисами джазу стали імпровізація, поліритмія, основана на синкопованих ритмах та унікальному комплексі прийомів виконання ритмічної фактури - свінг.

Подробнее

Гаївки в системі весняної обрядової пісенності села Підлісся

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті проаналізовано тематику гаївок та основні мотиви. Досліджено образи та символіку текстів. Охарактеризовано особливості жестикуляції при виконанні пісень. Доведено, що гаївки виконуються з практично-магічною метою. З’ясовано, що символічними є сакральні і тотемно-анімістичні образи. У статті досліджено гаївки, зафіксовані з уст жителів села Підлісся, які належать до різних тематичних груп: господарсько-вегетаційної (рослинної), інтимно-ліричної (любовної), розважально-жартівливої.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>