Статьи по предмету юриспруденция, право, государство

Статьи по предмету юриспруденция, право, государство

Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття. Серед робіт, присвячених питанням державного управління, слід зазначити праці провідних учених таких, як: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, О. Ковалюка, М. Корецько – го, О. Коротича, В. Малиновського, Н. Нижник, Г. Одінцевої, Р. Рудницької, О. Федорчака та ін. Питанням щодо формування механізмів розвитку сервісно-орієнтованої держави та основних підходів визначення поняття «севісно-орієнтова – на держава» присвячено низку наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: О. Карпенко, Р. Войтович, А. Попка, Ю. Ковбасюка, А. Чемериса, Ю. Шарова, О. Євсюта, О. Алі – мова, О.В Євсюкова М. Барбера, В. Багдасаряна, М. Буткевича, О. Васильєвої, Б. Гаврилишина, О. Ігнатенка, О. Козлової, В. Рубцова, Ю. Тихомирова та ін.

Подробнее

Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів, скоєних неповнолітніми

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням особливостей та характерів труднощів у поведінці, відхилення від норм займалося багато дослідників, наприклад: А.С. Белкін, Л.С. Виготський, Л.М. Зюбін, О.І. Кочетов та ін. Що стосується правового та психологічного аспекту впровадження програм відновного правосуддя, то зазначеній тематиці присвятили свої роботи: С.М. Міщенко, В.М. Трубніков та ін.

Подробнее

Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям за- хідні/європейські цінності. Вважається, що європейські цінності є глибинними смисложиттєвими орієнтаціями індивіда або груп людей, які визначають цілі життя й переконання та можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. Наприклад, фундаментальні права і свободи людини були втілені в конституціях європейських країн, в системі поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, в таких демократичних інститутах як свобода слова, організацій, вільних, таємних та прозорих виборів. Тобто важливою є інституалізація цінностей, яка означає створення правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, насамперед — органів влади, відповідальних за реалізацію та дотримання прав і свобод людини.

Подробнее

Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На жаль, процеси, які є поширеними в сучасному українському суспільстві, призводять до руйнування сприятливих умов для самостійного розвитку дитини, що нерідко призводить до відхилень у поведінці неповнолітнього, і як наслідок до вчинення злочинів.

Подробнее

Правова природа та характерні особливості колективних суб’єктів права

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика тлумачення сутності понять пра­вового статусу, правосуб’єктності та її складо­вих знайшла своє місце в ґрунтовних працях таких науковців як С. Алєксєєв, В. Копєйчиков, А. Малько, О. Мурілова, Т. Фоменко та бага­тьох інших. Всебічна характеристика складу адміністративних правовідносин нада­валась у працях таких вчених як А. Васильєв, Д. Бахрах, Ю. Битяк, С. Гончарук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, Т. Мацелишин та багатьох інших.

Подробнее

Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку грошових коштів та їх потоків. Описано основі нормативно-правові акти, які регулюють облік грошових коштів та їх потоків в Україні. Проведено порівняння основних положень національних нормативно-правових документів, які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проведено систематизацію нормативно-правової бази, що регулює бухгалтерський облік грошових коштів та їхніх потоків. Представлення нормативно-правової бази в вигляді піраміди з чотирьох рівнів.

Подробнее

Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Загальновідомо, що кількість міжнародно- правових актів, які стосуються прав людини і громадянина, на сьогоднішній день досить великий. Захист прав людини є одним з головних завдань міжнародної спільноти. Тому в цій галузііснує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визначених світовим співтовариством [9, с. 63].

Подробнее

Вдосконалення правового регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Стаття присвячена дослідженню впливу ГМО на організм тварин, вивченню моделей правового регулювання використання ГМО у світі та окресленню напрямків його реформування в Україні. Розглянуто історію появи ГМО, дослідження вчених-біологів щодо впливу ГМО на організм тварин, використання ГМО при виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Вивчено особливості правового регулювання у США та країнах ЄС. Проаналізовано вітчизняне законодавство, наукову літературу та нормативну базу зарубіжних країн з питань регулювання використання ГМО. Визначено сучасний стан законодавства з цих питань в Україні та окреслено можливі напрямки його вдосконалення.

Подробнее

До питання міжнародної відповідальності міжнародних міжурядових організацій

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У сучасному своєму розумінні міжнародні організації як правовий феномен виникли в кінці XIX — на початку XX століть, коли потреби світового розвитку обумовили необхідність створення постійно діючих колективних міждержавних органів. З появою міжнародних організацій виникла низка теоретичних та практичних проблем, однією з яких є проблема їх відповідальності.

Подробнее

Морський розбій, проблема в Україні та світі

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Наприклад, О.М. Шемякін визначає піратство — як незаконне захоплення, пограбування або потоплення торгових суден, що здійснюються у відкритому морі приватновласницьких або державними судами. Тобто це протиправні насильницькі дії, що здійснюються у відкритому морі і в іншому місці поза юрисдикцією будь-якої держави [3, с. 5б].

Подробнее

Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Досліджено теоретичні питання вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Проаналізовано наукові підходи до визначення зазначеного поняття. Використано підзаконні нормативно-правові акти для дослідження і виявлення власної позиції. Здійснено пояснення підходу, який застосовується на практиці. Запропоновано доповнення ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України.

Подробнее

Кібербулінг: агресія у віртуальному світі

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Потребують більш детального дослідження причини, які не тільки викликають, але й сприяють трансформації традиційного булінгу у віртуальний. Виникає потреба у остаточному розмежуванні цих явищ. Також доцільно проаналізувати ймовірність приєднання до кримінального середовища осіб, які вдаються до кібербулінгу, за наявності у них ознак потенційного злочинця. Є очевидним, що кібербулінг слід досліджувати як єдине явище, яке має свої причини, прояви, суб’єкт та наслідки.

Подробнее

ЕЦП та інші ідентифікатори особи як чинники гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Однак, не достатньо розробити та застосовувати на практиці такі електронні засоби ідентифікації, має також існувати правове закріплення їх функціонування та правовий захист, яке сьогодні в українському законодавстві не є досконалі та потребують доопрацювання та оновлення. Ці питання є особливо актуальними, зважаючи на новизну у технічному застосуванні та необхідність врегулювання процесів встановлення особи, адже це найголовніша стадія здійснення будь-якому правочину.

Подробнее

Малозначність діяння у злочинах з формальним складом

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Законодавець передбачив формально-матеріальне закріплення поняття малозначності діяння, яке поєднує у собі соціальну і юридичну характеристику злочину. За вітчизняним кримінальним законом, при встановленні ознак злочинності діяння головним матеріальним критерієм є суспільна небезпечність вчиненого. Однак, на даний момент інститут малозначності діяння продовжує по-різному тлумачитись і застосовуватись на практиці, що викликає певні проблеми. Особливо це стосується при визначені малозначності у злочинах з формальним складом. Внаслідок цього виникає потреба знайти оптимальний варіант вирішення цього питання.

Подробнее

Поняття соціального захисту та його структура в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Існує досить багато незахищених категорій громадян, яким необхідна соціальна підтримка, особливо в умовах кризи. На цій підставі державі необхідно розробляти систему заходів соціального захисту, удосконалювати організацію системи соціального захисту для запобігання соціальних ризиків.

Подробнее

Міжнародне право і процес глобалізації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Водночас, вивчення й аналіз стану розроблення теми свідчить, що вагомі й своєчасні напрацю-вання науковців не вичерпали можливостей дослідження широкого кола питань, що виникають у процесі трансформації національного права під впливом глобалізаційних процесів. Зокрема, неви- рішеними або недостатньо опрацьованими вважаємо питання співвідношення міжнародного та національного права, трансформації зв’язків права, економіки та політики, розвитку національної правової системи в умовах глобалізації тощо.

Подробнее

Вопросы регламентации уголовного наказания за наемничество по Уголовному Кодексу Азербайджанской Республики

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В статье рассматриваются понятие и правовой режим регламентации уголовного наказания за наемничество по УК АР. С одной стороны, военно-политическая атмосфера, сложившаяся в связи с армянской агрессией с использованием наемников против Азербайджана обусловливает необходимость усиления роли Международного Военного Трибунала в уголовно-правовом регулировании наемнической деятельности на оккупированной территории. С другой стороны, обусловливает ужесточения и дифференциации санкций рассматриваемых преступлений. По мнению автора, главным регулятором конфликтных ситуаций, сложившихся при пособничестве кремлевского руководства на территории Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы должен стать Международный Военный Трибунал, а не Минская группа ОБСЕ. Обосновываются предложения, направленные на ужесточение санкций за наемничество.

Подробнее

Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

До речі, вказаний результат творчої діяльності, слід віднести до такого об’єкту інтелектуальної власності, як літературний твір. Саме за характером форми відображення рядки літературного твору та комп’ютерної програми схожі: і рядки літературного твору, і рядки комп’ютерної програми автор поновлює символами-літерами або символами-операторами [2, с. 133].

Подробнее

Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів та сучасний символізм права

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Із зародженням держави і початком формування правових знань та уявлень категорія правових символів в силу їх великої соціальної значущості санкціонується державою і стає основою юридичного права. Згодом, поряд з ними, починають отримувати поширення і цілком раціональні методи слідства і судочинства: огляд місця злочину, ознайомлення з речовими доказами і показаннями свідків. Юридична думка починає знаходити своє вираження в різних видах усного та письмового діловодства (нормативно-правовому акті, судовому або адміністративному рішенні), які також не позбавлені символічної природи.

Подробнее

Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Основною проблемою у вивченні особи є вивчення співвідношення біологічного і соціального, тобто вродженого і набутого. В останні роки зростає кількість злочинів, які вчинюються неповнолітніми з психічними аномаліями, як приклад вроджених причин, що сприяють формуванню

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>