Статьи по предмету история

Статьи по предмету история

Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

З огляду на постійно зростаючий економічний, політичний і демографічний потенціал цієї самобутньої країни західної півкулі, її активну участь в процесах глобалізації та континентальної інтеграції (МЕРКОСУР), постійно зростає науковий інтерес до вивчення історії становлення і розвитку Бразилії, зокрема як невід’ємної складової частини колишньої португальської колоніальної імперії.

Подробнее

Розвиток органічного землеробства в УРСР

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Заснування ПВ ВАСГНІЛ позитивно вплинуло на науково-організаційні процеси досліджень в органічному землеробстві [8, арк. 25]. За роки існування ПВ ВАСГНІЛ досягло успіхів у напрямі біологізації польових сівозмін шляхом їх насичення зернобобовими і сидеральними культурами, багаторічними бобовими травами, післяжнивними та післяукісними посівами [9, арк. 12-13; 27-29]. На 1980-ті роки розроблено комплексний план впровадження у господарствах УРСР кормових сівозмін з вирощуванням багаторічних бобових трав та їх сумішок для підвищення родючості ґрунту і забезпечення достатнього виробництва кормів [10, арк. 14-15].

Подробнее

Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

За роки незалежності України шевченкознавство та шевченкіана збагатились не тільки новими спробами прочитання Т. Шевченка, проясненням раніше табуйованих місць його біографії, а й списком імен дослідників його творчості - вітчизняних, закордонних та краєзнавчих. У зв’язку з цим варто ознайомитись з публікаціями, що розкривають значення цієї геніальної особистості для сучасності, увиразнюють постать Т. Шевченка - митця і мислителя в історичній перспективі та з позицій сьогодення, висвітлюючи його зв’язок з Переяславщиною.

Подробнее

Бунтівні та лояльні: полтавські освітяни у хлібозаготівельній кампанії 1932–1933 років

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Були у їхніх планах і репресивні методи роботи. Згідно з кращими зразками тоталітарного підходу, педагоги запропонували «посилено мобілізувати» (читай – примушувати) колгоспників та селян-од – ноосібників на сівбу. У виші навіть почали дискусії, як боротися з тими, хто не хотів працювати і стояв на заваді планам партії [9, арк. 14].

Подробнее

Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 роки)

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Розробкою ідей соціального виховання дітей свого часу займалися такі дослідники та громадські й політичні діячі системи освіти як С. Ананьїн, П. Блонський, Г. Гринько, М. Грищенко, М. Гриценко, В. Дурдуківський, В. Дюшен, В. Зіньківський, О. Залужний, О. Музичеко, А. Макаренко, Я. Мамонтов, О. Попов, Я. Ряппо, С. Русова, М. Скрипник, К. Ушинський, Я. Чепіга, С. Шацький, Е. Яновська та ін. Окремий науковий інтерес для нашого дослідження становлять монографії В. Покася, С. Свириденко, дисертаційні дослідження та наукові праці Л. Канішевської, О. Кузьміної, А. Наточого, Ж. Петрочко та ін.

Подробнее

Історія рукопису доктора Володимира Горбового "Погода совісті"

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

В статті розглянута історія автобіографічного рукопису д-ра Володимира Горбового, а також виданої за матеріалами автобіографічного рукопису книга спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті». В контексті книги спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті» розглянута рецензія Богдана Зілинського на неї. В статті обґрунтовано наявність в рецензії Богдана Зілинського його некомпетентності та умисного наклепу на книгу спогадів д-ра Володимира Горбового «Погода совісті».

Подробнее

Дослідницька та педагогічна діяльність А. Коломійця

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Л. Івахненко, [3], В. Коломійця [6], А. Мухи [7], Б. Сюти [8], які торкаються творчих досягнень композитора. Вище зазначені статті характеризують здебільшого композиторську діяльність А. Коломійця. Тому існує проблема у вивченні дослідницької та педагогічної діяльності А. Коломійця, адже головним чином джерела показують його композиторську сторону.

Подробнее

Зміст та особливості виховання особистості в єврейських етнічних товариствах Чернівецького університету

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Обізнаність із педагогічними ідеями та освітньою діяльністю видатних діячів минулого та їх творче використання належить до найдієвіших чинників, що зумовлюють прогрес педагогічної теорії та практики. Використання творчих пошуків та знахідок попередників дозволяє поєднати сучасне з минулим, накреслити основні тенденції майбутнього розвитку, забезпечити єдність та наступність історико-педагогічного процесу.

Подробнее

Аспекти трансформації напрямів діяльності молодіжних товариств у нові студентські організації (Буковина, міжвоєнний період)

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Спроби вичленити фізичне виховання членів корпорації в окрему спеціалізовану спілку робились ще у 1910 році. Проте це були більше дискусії про потребу розділити напрями виховної діяльності на спортивний, мистецький, громадський та освітній. Проте, І. Суховерський у своїх споминах визначав факт неодноразового повернення до питання створення фізкультурно-спортивного клубу, метою якого стало би фізичний гарт молоді, виховання обізнаної, дисциплінованої, патріотично налаштованої молодої особи, популяризація фізичних вправ та різних видів спорту та розвиток мистецтва танцю тощо. Саме зацікавлення таких членів «Запороже» як М. Смеречинський, О.Шкраба, І. Суховерський та підтримка інших членів дозволила 5 вересня 1920 року заснувати українське спортове товариство (УСТ) «Довбуш». Назва товариства була запропонована в декількох варіантах, проте в житті одразу став використовуватись термін «Довбуш», представлений Дмитром Губка-Безбородько. У 1931 році назву українське спортивне товариство (УСТ) «Довбуш» змінено на український спортивний клуб (УСК) «Довбуш».

Подробнее

Грамотность жителей Полоцка и полоцкой земли – 11-14 вв. по эпиграфическим данным

Статья пополнение в коллекции 17.05.2012

Широко известен также эпиграфический памятник - напрестольный крест, изготовленный для церкви Святого Спаса в городе Полоцке по заказу Евфросинии полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 г. Выполнен в форме шестиконечного креста высотой 51,8 сантиметра. На кипарисовую основу к передней и обратной поверхностям прикреплены 21 золотая, а к боковым - 20 серебряных пластин с надписью: "Въ лѣ[то] 6000 и 669 покладаеть Офросинья чьстьныи кр(е)стъ въ манастыри своемь въ ц(е)ркви С(вя)т(о)го Сп(а)са. Чьстьное дрѣво бесцѣньно есть, а кованье его злото, и серебро, и камѣнье, и жьнчигъ въ 100 гривнъ, а др[ѣво] 40 гривнъ. Да нѣ изнесѣться из манастыря никогда же, яко ни продати, ни отдаті, аще се кто прѣслоушаеть, изнесѣть и от манастыря, да не боуди емоу помощникъ чьстьныи кр(е)стъ ни въ сь вѣкъ, ни въ боудщии, и да боудеть проклятъ С(вя)тою Животворящею Троицею и с(вя)тыми отци 300 и 18 семию съборъ с(вя)тыхъ от(е)ць и боуди емоу часть съ Июдою, иже прѣда Х(ри)с(т)а. Кто же дрьзнеть сътвори с[ие], властелинъ или князь, или пискоупъ, или игоумѣнья, или инъ которыи любо ч(е)л(о)в(е)къ, а боуди емоу клятва си. Офросинья же раба Х(ри)с(то)ва, сътяжавъши кр(е)стъ сии, прииметь вѣчную жизнь съ всѣ[м]и с[вятыми" В нижней части креста содержится авторская приписка: "Г(оспод)и, помози рабоу своему Лазорю, нареченомоу Богъши, съдѣлавшемоу крьстъ сии црькви С(вя)таго Спаса и Офросиньи" [].

Подробнее

Развитие предпринимательского движения в Акмолинской области в конце XIX - начале ХХ веков

Статья пополнение в коллекции 12.03.2012

Перед современной исторической наукой стоит задача дать объективную оценку феномену предпринимательства с тем, чтобы преодолеть негативные отношения и стереотипы нашего общества, сложившиеся за время существования советской идеологии. Потребность в объективном освещении фактологического материала, а также необходимость комплексного исследования данной проблемы является актуальной в отечественной историографии. Предпринимательское движение все еще остается малоизученной проблемой, хотя, еще в конце XIX - начале XX веков в Степном крае имелись некоторые признаки развития данного вида экономической деятельности. Так, например, в связи с проникновением рыночных отношений в конце XIX века в Акмолинской области стало активно развиваться предпринимательство среди казахского населения. По данным Киргизской степной газеты в Атбасарском уезде «некто ходжи Байгара Утебаев задумал развести рыбу в озере Джалтырша. При этом одноаульцы смеялись над намерением Байгара и называли его сумасбродом. Добыв откуда-то 16 карасей, ходжи Байгара пустил их в озеро. К всеобщему удивлению одноаульцев, дело, за которое он взялся, оказалось вовсе не сумасбродным. В этом озере нынче оказалось тьма карасей, и довольно большой величины» [1]. Теперь многие казахи стали заниматься разведением рыб с целью выгодной продажи.

Подробнее

Ударные формирования русской армии в 1917 г.

Статья пополнение в коллекции 27.02.2012

Однако перевес сил был явно не в пользу ударников. Поскольку к городу приближались советские отряды, намеревавшиеся занять Ставку, на совещании 18 ноября Духонин принял решение сдаться им, а ударникам отдал приказ пробиваться к Гомелю, чтобы затем перейти на Дон в Новочеркасск. Ранним утром 20 ноября ударные части покинули Могилев, куда в тот же день вступил отряд революционных войск под командованием нового Верховного главнокомандующего прапорщика Крыленко. Генерал Духонин погиб. Для преследования ударников были сформированы специальные отряды, которыми руководил созданный при советизированной Ставке Революционный полевой штаб во главе с членом Петроградского ВРК прапорщиком М.К. Тер-Арутюнянцем. Отряд Янкевского был настигнут советскими войсками 25 ноября 1917 г. под Белгородом и в результате 12-дневных боев разгромлен. На юге страны события развивались в том же ключе. Корниловский ударный полк, переименованный в Славянский (в его личном составе были представлены чехи, словаки и югославы), вошел в сентябре 1917 г. в состав 1-й Чехословацкой дивизии. Как только руководство Чехословацкого Национального Совета получило известие о победе вооруженного восстания большевиков в Петрограде, оно заявило о безоговорочной поддержке Временного правительства и заключило соглашение с командованием и Киевского военного округа, и Юго-Западного фронта о порядке использования чехословацких частей, которое, с одной стороны, подтверждало невмешательство последних в вооруженную борьбу внутри России на стороне какой-либо политической партии, а с другой - провозглашало их стремление «содействовать всеми средствами сохранению всего, что способствует продолжению ведения войны против нашего врага - австро-германцев». 27 октября это соглашение было доведено до сведения командования 1-й и 2-й чехословацких дивизий, а помощник комиссара Временного правительства при штабе Юго-Западного фронта Н.С. Григорьев распорядился отправить указанные соединения в Киев. 28 октября они совместно с юнкерами киевских военных училищ уже участвовали в уличных боях в городе против рабочих и солдат - сторонников Киевского Совета. Бои продолжались до заключения между враждующими сторонами перемирия 31 октября 1917 г., после чего Славянский полк вернулся к месту своей прежней дислокации. 12 ноября 1917 г. Ставкой был отдан приказ о его переводе на Кавказский фронт, на основании которого личный состав группами и в одиночку бежал на Дон, чтобы влиться в состав формируемой там белой Добровольческой армии.

Подробнее

Годовальщики с Сибири в XVII в.

Статья пополнение в коллекции 27.02.2012

Важное место занимала "годовая служба" на юге Сибири. Первые годы после основания гарнизон Туринска состоял только из годовальщиков. Обычно считается, что в 1600 г. "на постоянное жительство в Туринск с тюменским головою Ф. Яновым прибыли 50 служилых людей" '". Однако, акты, опубликованные в приложениях к труду Миллера, показывают, что формирование гарнизона города было процессом более сложным. В 1600 г. после строительства Туринска часть служилых людей Тюмени и Пелыма, возводивших острог, была отправлена по своим гарнизонам, и к 1601 г. в городе с Федором Яновым осталось 10 человек тюменских конных казаков, видимо на "годовой службе". Позднее и они были отозваны из Туринска. 16 апреля 1605 г. Туринский голова Иван Лихарев, сообщая в Тобольск о возможном нападении Алея, отмечал, что "в Туринском остроге служилых людей нет". Только к 1614 г. туда перевели 50 стрельцов, а до этого времени Туринск не имел постоянного гарнизона и содержался годовальщиками. Но и позднее в Туринский острог направлялись партии годовальщиков из Тюмени. Так в списке 1638 г. отмечалось, что из Тюмени 20 конных казаков было отправлено в Туринский острог, где они использовались для посылки в проезжие станицы ". В 1620-е гг. в результате отхода части ойратов на запад усилились их нападения на ясачное население южных уездов - Тобольский, Тарский и Тюменский. Все это огромное пространство невозможно было защитить силами небольших гарнизонов. Русская администрация, понимая это, попыталась прикрыть наиболее важный район между реками Тоболом и Ишимом, где были построены 5 острожков, прикрывавшие непосредственно сам Тобольск и ближайшие к нему ясачные волости. Гарнизоны этих острожков составляли годовальщики из Тобольска, Тары и Тюмени. Около 1628 г. в Тобольском уезде был основан Тарханский острожек, а в 1633 г. - Вагайский. Каурдацкий, Тебендинский, Ишимский острожки в Тарском уезде были построены между 1628 и 1632 годами. '2. Акты, опубликованные в приложениях к труду Миллера, показывают, что, по крайней мере, Ишимский и Каурдацкий острожки имелись уже к осени 1631 года. В 1631 г. Тз Ишимском остроге находился тобольский атаман Юрий Воеводский с пешими казаками.

Подробнее

Жизнь и деятельность Н.В. Вершинина

Статья пополнение в коллекции 02.02.2012

Открытие и изучение противошоковых свойств сибирской камфоры позволили с успехом использовать ее для спасения раненых. Исследования желтушника показали наличие в нем гликозидов, сходных по фармакодинамике и строению с гликозидами африканского растения строфантина. В 1944 г. Наркомздрав РСФСР принял постановление о привлечении ученых к решению проблемы гипертонической болезни. Николай Васильевич со свойственной ему самоотдачей принялся за дело. Были исследованы многие сибирские растения на предмет гипотензивного действия. Подобная активность была установлена у пустырника и шлемника байкальского, по успокаивающему действию они превосходят валериану, нормализуют работу сердца и снижают артериальное давление. По итогам работы было опубликовано несколько сборников «Новые лекарственные растения Сибири». За разработку лечебных препаратов из лекарственных растений Сибири и внедрение их в клиническую практику Николай Васильевич Вершинин первым из советских фармакологов вместе с профессором В.В. Ревердатто и терапевтом академиком АМН СССР Д.Д. Яблоковым был удостоен Сталинской премии. Советское правительство высоко оценило заслуги Н.В. Вершинина, его вклад в дело оздоровления нашего народа. Признанием его научных достижений явилось избрание в 1945 г. действительным членом АМН СССР, присвоение звания заслуженного деятеля науки РСФСР, награждение орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.Большие изменения Н.В. Вершинин внес и в учебный процесс. Были введены практические занятия и семинары для обсуждения наиболее трудных для понимания разделов фармакологии. На ряде занятий проводились лабораторные работы. Студенты посещали химико-фармацевтический завод, где им демонстрировали технику приготовления препаратов. Лекции Николая Васильевича непременно вызывали восхищение у студентов. Великолепный лектор, читавший лекции живо и интересно, он излагал трудный материал просто и доступно, обогащая его самыми современными данными. Оригинально обработанный материал часто дополнялся демонстрациями опытов и новейших образцов лекарственных средств. В период с 1922 по 1925 г. Н.В. Вершинин читал лекции не только по фармакологии, но и по судебной токсикологии. В 1934 г. на городском конкурсе по теоретическому циклу его лекции были названы лучшими.

Подробнее

"Архипелаг ГУЛАГ": правда и вымысел или организационное устройство исправительно-трудовых учреждений СССР в 20-е – 50-е годы

Статья пополнение в коллекции 05.09.2011

 

  1. Солоневич И.Л. Россия в концлагере. - София, изд.3-е, 1938.- с. 7.
  2. Далин Д., Николаевский Б. Принудительный труд в СССР. - Лондон, 1948. - с.52, 54-62.
  3. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. - М., Прогресс, 1990. - с.407.
  4. Чаликова В.А. Архивный юноша //Нева. - 1988. - №10. - сс.154-158.
  5. Антонов-Овсеенко А.В. Сталин и его время. // Вопросы истории. - 1988. - №6. - с.107.
  6. Платонов О.А. Воспоминания о народном хозяйстве. - М., Советская Россия, 1990. - сс.96-97.
  7. Малыгин А.Я. Развитие системы органов внутренних дел в предвоенные годы. - Сборник // Полиция и милиция России: страницы истории. - М., Наука, 1995. - сс.140-159.
Подробнее

СССР накануне войны: некоторые историографические изыскания прошлых лет

Статья пополнение в коллекции 20.03.2011

Но еще до появления книг Суворова этот мотив зазвучал в работах некоторых германских историков. Например Нольде утверждал, что жестокость Гитлера была вызвана страхом перед Сталиным, и жидо-большевистской империей СССР. В последнее время в немецкой историографии вообще произошли серьёзные изменения. Так профессор Хильгрубер, один из ведущих немецких специалистов в области истории, неожиданно заговорил об угрозе, которую СССР представлял в 1941 г. для Германии, хотя раньше, в 60-е гг. он, опираясь на те же самые источники, рисовал образ совершенно бессильного Сталина, всячески пытающегося найти благосклонность у Гитлера. Современный же австрийских профессор Эрнст Топич в своей работе "Война Сталина" писал буквально следующие, что увлёкшись показам агрессивности Гитлера, западная наука просмотрела истинного преступника Сталина. Топич утверждает, что Вторая мировая "была по сути дела нападением Советского Союза на западные демократии, а Германии... отводилась лишь роль военного заместителя". Противоречивые процессы сегодня происходят и в официальной немецкой науке. Фрейбургская историческая школа военной истории как бы раскололась на два лагеря. Часть исследователей, среди которых Городецкий называет профессора Мессершмимдта, встала на традиционную точку зрения. Другие же, такие как Иохим Хофман заявляют об исходившей от Советского Союза стратегической угрозе, которая не могла не убедить Гитлера, что июнь 1941 г. последняя возможность для начала превентивной войны.

Подробнее

Изобретение лейденской банки — новая страница в летописи электричества

Статья пополнение в коллекции 17.03.2011

Независимо от Мусхенбрука в том же 1745 г. к созданию лейденской банки пришел и немецкий ученый Э.Г. Клейст. Опыты с лейденской банкой стали производить физики разных стран, а в 17461747 гг. первые теории лейденской банки разработали знаменитый американский ученый Б. Франклин и хранитель физического кабинета англичанин В. Уатсон. Небезынтересна отметить, что Уатсон стремился определить скорость распространения электричества, «заставив» его «пробежать» 12 000 футов.

Подробнее

Завещание Пушкина. Духовный смысл русской истории

Статья пополнение в коллекции 15.03.2011

«История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет совершенно измениться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем…» (Пушкин, Госиздат «Худ. литература», М., 1936, т. 6, стр. 432).

Подробнее

Три столетия петербургского православия

Статья пополнение в коллекции 14.03.2011

«Пожалуй, не найти другого такого города, где бы одни и те же люди говорили на столь многих языках, причем так плохо… пишет о Петербурге времен Анны Иоанновны побывавший тогда в нашем городе датчанин Педер фон Хавен. Но сколь много языков понимают выросшие в Петербурге люди, столь же скверно они на них говорят. Нет ничего более обычного, чем когда в одном высказывании перемешиваются слова трех-четырех языков. Вот, например: Monsiieur, Paschalusa, wil ju nicht en Schalken Vodka trinken, Isvollet, Baduska. Это должно означать: «Мой дорогой господин, не хотите ли выпить стакан водки. Пожалуйста, батюшка!». Говорящий по-русски немец и говорящий по-немецки русский обычно совершают столь много ошибок, что строгими критиками их речь могла бы быть принята за новый иностранный язык. И юный Петербург в этом отношении можно было бы, пожалуй, сравнить с древним Вавилоном».

Подробнее

Встановлення радянсько-польського кордону та депортація українців з прикордонної смуги у 1945-1946 рр.

Статья пополнение в коллекции 13.03.2011

Після кожної невдачі зі строками евакуації українського населення, керівники Управління у справах по евакуації щоразу виправдовувалися перед Кремлем. При цьому називалася низка причин, які заважали поставленій меті. Так, зокрема, наголошувалося, що в північних районах виселення подача заяв не припинялася за жодних погодних чи інших умов. Це можна пояснити кількома факторами: по-перше, терени т. зв. Холмщини та Підляшшя до Першої Світової війни входили до складу Холмської губернії Російської імперії, а саме тому там були сильні проросійські настрої; по-друге, на Волині й Холмщині відбувалася українсько-польські криваві зіткнення, і тому населення якнайшвидше покидало неспокійні села; по-третє, велику пропаганду щодо переселення відігравала промосковська православна церква Холмської єпархії і т. ін. [12, арк. 5]. Це підтверджує і статистика подачі заяв на евакуацію до УРСР: на 20 листопада 1944 р. з 8 північних районів було подано 103505 заяв із загальної кількості 114629 [6, с. 140] по всіх 11 районах охоплення.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>