Другое по предмету философия

Другое по предмету философия

Характеристика понятия как формы мышления в логике

Информация пополнение в коллекции 10.09.2012

Отдельным видом деления является классификация - последовательное деление, в котором каждый член деления также делится на подмножества. Классификация может быть дихотомической, по видообразующему признаку или смешанной. Выделяются классификации естественные (по существенным признакам) и искусственные (по несущественным или вспомогательным признакам).

Подробнее

Понятие как форма мышления

Информация пополнение в коллекции 26.08.2012

Исходя из древней философской традиции, восходящей к античности, следует выделить два основных уровня мышления - рассудок и разум. Рассудок - исходный уровень мышления, на котором оперирование абстракциями происходит в пределах неизменной схемы, заданного шаблона, жесткого стандарта. «Это способность последовательно и ясно рассуждать, правильно строить свои мысли, четко классифицировать, строго систематизировать факты. Здесь сознательно отвлекаются от развития, взаимосвязи вещей и выражающих их понятий, рассматривая их как нечто устойчивое, неизменное». Главная функция рассудка - расчленение и исчисление. Мышление в целом невозможно без рассудка, он необходим всегда, но его абсолютизация неизбежно ведет к метафизике. Рассудок - это обыденное повседневное житейское мышление или то, что часто называют здравым смыслом. Логика рассудка - формальная логика, которая изучает структуру высказываний и доказательств, обращая основное внимание на форму «готового» знания, а не на его содержание.

Подробнее

Канцэпцыя сацыякультурнага працэса ў неатамiзме

Информация пополнение в коллекции 25.08.2012

Асноўнае наданне ў развіццё сацыякультурнай канцэпцыі неатамізму зрабіў выбітны французскі філосаф Жак Марытэн (1882-1973). Аснову яго дактрыны складае меркаванне аб тым, што ў сацыяльным плане чалавек выступае як адзінства асобы і індывідуальнасці [9, 64]. Падобны падзел мы наглядаем і ў філасофіі Э. Мунье. Iндывідуальнасць у чалавеке - гэта тое, што выключае з якога-небудзь субекта ўсё, што датычыцца іншых людзей, а асоба - тое, што забяспечвае духоўнае жыццё душы ў яе адзінстве з быццём чалавека, ва ўсёй яго шматвобразнасці. У канкрэтным, зямным жыцці асоба, звязаная з Боскай душой, і індывідуальнасць, якая вызначаецца матэрыяльнасцю цела, злучаюцца і ствараюць чалавека як цэлае [11, 17]. У сацыяльным плане, індывідуальнасць тоесна матэрыяльнай прыродзе чалавека, яна звязвае чалавека з зямным светам. Адпаведна, яна адлюстроўвае ніжэйшы ўзровень чалавечага быцця. У Марытэна, чалавек - сутнасць грамадская, таму індывід, каб рэалізаваць усе свае магчымасці, можа існаваць толькі як частка чалавечага рода (абшчыны) як цэлага. Такім чынам, род - тое цэлае, што адлюстроўвае больш высокае быццё за канцовае існаванне адзінкавага матэрыяльнага індывіда. Згодна з каштоўнаснай іерархіяй быцця ў неатамізме, цэлае валодае большай каштоўнасцю за частку, а мэта існавання цэлага вызначае мэту існавання часткі, значыць чалавек як індывід падпарадкоўваецца грамадству [9, 67-69]. Iндывід і грамадства імкнуцца да агульнага дабра, якое не можа быць канцовай мэтай існавання чалавека як Боскага стварэння. Тут мы звяртаемся да асобы. Чалавек як індывід падобны да іншых індывідаў, жывёлаў, раслінаў і нават да мінералаў, залежыць ад гістарычных і грамадскіх законаў, ад мноства матэрыяльных сілаў і ўплываў. Асоба ж робіць яго самадзейным, незалежным, непадуладным зямным законам. Менавіта праз асобу выяўляецца духоўная прырода чалавека, менавіта асоба звязана з душой (сутнасцю чалавека) і падпарадкоўваецца толькі Богу, які ёсць мэтай яе існавання. Адпаведна, асоба як духоўная сутнасць вышэй за грамадства, а мэты і дзеянні асобы ад грамадства незалежныя [9, 70-71; 10, 25]. Персаналізм Ж. Марытэна падпарадкоўвае індывіда грамадству ў плане дасягнення матэрыяльных дабротаў, вызнавая асобу, у яе скіраваных да вечнасці духоўных імкненнях, ад грамадства незалежнай. Такі падыход дазваляе пазбавіцца як ліберальнага індывідуалізму, так і марксісцкага калектывізму. Такм чынам, можна вызначыць іерархію сацыяльных каштоўнасцяў філасофіі неатамізму, у якой кожная больш высокая каштоўнасць зяўляецца мэтавай прычынай больш нізкай: індывід - агульнае дабро - асоба - рэлігійныя (маральныя) каштоўнасці - Бог. Згодна з такім падыходам, не чалавек фармуецца грамадствам, а душа чалавека вызначае структуру грамадства [9, 72,76,80; 10, 25]. Паводле Марытэна, грамадства складаецца з абшчыны і культурных, эканамічных, палітычных інстытутаў. Абшчына ствараецца ў асноўным прыродай, звязана з вобласцю біялагічнай, у яе ўваходзяць тэрытарыяльныя, этнічныя, лінгвістычныя групы і сацыяльныя класы. У сваю чаргу, грамадскія інстытуты ствараюцца розумам і больш звязаны з інтэлектуальным і духоўнымі схільнасцямі чалавека. Асновай усіх сацыяльных інстытутаў ёсць асоба, якой, у сваю чаргу, абсалютна неабходна сацыяльнае жыццё [9, 77-78].

Подробнее

Вопросы философии науки в работе Г. Риккерта "Науки о природе и науки о культуре"

Информация пополнение в коллекции 15.08.2012

Об индивидуальности, индифферентной к ценности, Риккерт высказался вполне определённо. Он считает, что невозможна «научная законченность индивидуализирующего образования понятий без отнесения к общим ценностям» [3,120] и поясняет это на примере науки географии, которую современные Риккерту исследователи относят кто к естествознанию, кто - к наукам о культуре. Она как бы представляет собой смесь обоих видов образования понятий. Если смотреть на географию как арену культурного развития, то на первый план выдвигается индивидуализирующий метод. А если рассматривать предмет географии как отдельные формации рек, морей, гор и т.д., тогда акцент делается на генерализующем методе. Существует ещё и третий подход, когда география рассматривается как наука, описывающая отдельные части поверхности планеты: океаны, материки и т.д. Эти понятия никак не соотносятся с методами, в связи с чем их можно считать только простым собиранием материала. «Они и не могут поэтому поколебать наше основное противоположение, имеющее в виду не сырой научный материал, но законченное научное изложение. То же самое применимо и ко всем другим индивидуализирующим исследованиям, обходящимся, по-видимому, совершенно без всякого отнесения своих объектов к культурным ценностям» [3,120]. При этом, по Риккерту, если объекты не важны (то есть не обладают ценностью), то их индивидуальность не интересна. «Но научным индивидуализирующее описание может быть названо только в том случае, если оно основывается на всеобщих или культурных ценностях» [3 ,121]. При этом автор подчёркивает, что индивидуализирующее описание без соотнесения его с ценностями представляет собой просто собранный материал без какой-либо научной значимости, т.е. накопление фактов ещё не есть наука. Однако, вместе с тем, никакая наука немыслима без предварительной подготовки и без этапа собирания материала.

Подробнее

Концепты "история" и "историческое" в системе философии Фридриха Ницше

Информация пополнение в коллекции 20.07.2012

«Весь современный нам мир бьется в сетях александрийской культуры и признает за идеал вооруженного высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ» [5, с. 146]. «Человек мыслит себя очевидцем возникновения организмов - что можно было в этом процессе возникновения воспринять зрением и осязанием? Что можно было выразить в числах? Какие правила сказываются в этих движениях?» [3, с.315]. Эти вопросы, с точки зрения Ницше, сводили все науки лишь к простым «теориям познания», которые он отрицал и которых даже боялся. Его страх перед историей можно прочувствовать в работе «Утренняя заря»: «Суетные люди оценивают прошлое выше с той минуты, с какой они могут воспроизводить в себе ощущения его; они хотели бы даже, если возможно, снова воскресить его. Но так как суетных постоянно бывает бесчисленное множество, то опасность исторических занятий, как скоро им посвящается все время, нельзя считать незначительной. Слишком много силы тратится на всевозможные воскресения мертвецов» [7, с. 96]. Наука в его понимании отбрасывала «разум» и «цели» и не верила в собственный прогресс и успешность без алгоритма определенных механистических процедур, сводя все к определенным процессам. Для Ницше не существует разделения исторических «субъекта», «объекта», «предиката», ибо в его системе философии это лишь схемы, прилагаемые к «так называемым» фактам. Все это сводится у него к Я, которое определяется бытийностью, т.е. оно «имеет» некоторое свойство, что-либо делает, что-то ощущает, является целостным. Отрицая же веру в субъект, который действует, Ницше отрицает также действующие вещи, причинную связь явлений, называемых вещами, их взаимодействие; идя дальше, отрицаются также «вещь в себе» (так как в ней видится «субъект в себе») и, наконец, атомизм. Этот отказ приводит к отказу Ницше от объекта, на который направляет свои действия исторический субъект.

Подробнее

Дедуктивные умозаключения

Информация пополнение в коллекции 15.07.2012

Истиностное значение подчиненных суждений определяется следующими правилами:

  1. Из истинности общего суждения следует истинность подчиненного ему суждения. Так, суждение «Все деревья поглощают углекислоту» истинно, а потому истинно и суждение «Некоторые деревья поглощают углекислоту».
  2. Из ложности частного суждения следует ложность подчиняющего его общего суждения. Из ложности суждения «Некоторые млекопитающие хладнокровны», вытекает ложность суждения «Все млекопитающие хладнокровны», равно как из ложности суждения «Некоторые киты не живут в воде» вытекает ложность суждения «Все киты не живут в воде».
  3. Из истинности частного суждения не следует с необходимостью истинность подчиняющего общего суждения. Так, из истинности суждения «Некоторые студенты нашей группы хорошо учатся» вовсе не вытекает истинность суждения «Все студенты нашей группы хорошо учатся».
  4. Из ложности общего суждения нельзя выводить ни необходимой ложности, ни необходимой истинности подчиненного суждения. Так, из ложности суждения «Все учащиеся нашего класса - отличники» нельзя сказать будет ли истинным или ложным суждение «Некоторые учащиеся нашего класса - отличники».
Подробнее

Василий Великий и его "нравственные правила"

Информация пополнение в коллекции 03.07.2012

Кроме того, Каппадокийцы были практически прямыми учениками св. Иринея Лионского. Они восприняли существенные черты его миросозерцания, во многом отличные от александрийских. По словам отечественного патролога Н.И. Сагарда, находившиеся под влиянием Иринея богословы «не предоставляли права философскому гнозису перерабатывать положения веры, а только обосновывать их, связывать и выяснять». В чисто философском плане св. Василий Великий не меньше, чем Платона, использует Аристотеля, особенно в «Шестодневе». В использовании философского понятийного аппарата он отдает предпочтение Аристотелю и Теофрасту, а «в области гносеологии... широко пользуется стоической терминологией». Только у немногих античных философов, считает Василий Великий, можно найти начала подлинно нравственного учения. В этом смысле Василий выделяет Платона и Диогена, говоря даже о наличии у греческих философов теоретического основания аскетизма, правда, понимаемого вполне в эллинском духе. Блестящий знаток классической культуры, Василий Великий выводил из ее философских достижений положения зарождающейся христианской философии.

Подробнее

Отчуждение как главная болезнь ХХ века

Информация пополнение в коллекции 02.07.2012

%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f%20">Тема отчуждения впервые появляется в эпоху барокко <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE> и рассматривается ">сторонниками теории «общественного договора» <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80>,%20%d0%94%d0%b6.%20%d0%9b%d0%be%d0%ba%d0%ba%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD>,%20%d0%a2.%20%d0%93%d0%be%d0%b1%d0%b1%d1%81%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81>).%20%d0%9e%d0%bd%d0%b8%20%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%b8%d0%bc%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>%20%d0%ba%d0%b0%d0%ba%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%be%d1%82%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20-%20%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9>.%20%d0%9e%d1%82%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5,%20%d1%81%20%d0%b8%d1%85%20%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8%20%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20-%20%d0%b0%d0%ba%d1%82%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8%20%d0%be%d1%82%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83,%20%d0%be%d0%bd%d0%b8%20%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0,%20%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b%20%d0%b8%d0%bc%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d1%8b.%20%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d1%8b%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82>%20%d0%b2%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%20(%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C>,%20%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F>,%20%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>,%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%b0%d0%b8,%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d1%87%d0%ba%d0%b8%20-%20%d0%b2%d1%81%d1%91,%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%91%d1%82%20%d0%b2%20%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bc%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc)%20%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%20%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8c%d0%bc%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%83%20%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be,%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%be%d0%bd%d0%b8%20%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%bb%d0%b8%d1%86,%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d1%83,%20%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8f%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e%20%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%b2%20%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2.%20%d0%ad%d1%82%d0%b0%20%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0,%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b0%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d0%b4%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc,%20%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%20%d1%83%20%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%c2%ab%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%c2%bb,%20%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%b4%d0%b0%d0%b2%20%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd,%20%d0%b8%20%d0%be%d0%bd%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d0%b2%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0%20(%c2%ab%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%83%d1%8e%20%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83%c2%bb)."> (Ж.-Ж. Руссо <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA>, Дж. Локк <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD>, Т. Гоббс <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81>). Они характеризовали современное им общество <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE> как общество отчуждения - делегирования полномочий <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9>. Отчуждение, с их точки зрения - акт передачи отчужденным человеком своих прав политическому организму, они видели в этом источник порабощения человека, утраты им своей первоначальной свободы. Социальные институты <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82> в таком обществе (мораль <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C>, религия <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F>, искусство <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>, также обычаи, привычки - всё, что несёт в себе подчинение общим интересам) являются посредниками между людьми и в силу того, что они есть воплощение воли частных лиц, становятся чуждыми человеку, заставляя его подчиняться частным интересам и развивать свою личность в рамках установленных законов. Эта сила, ставшая над человеком, забирает у него «подлинность», ничего не дав взамен, и он превращается в частичного человека («дробную единицу»).

Подробнее

Структура и динамика морального сознания

Информация пополнение в коллекции 26.06.2012

Отношение«Акулы»«Дельфины»К людямЛюди, кроме меня, в основном, плохие; они не ценят добро и понимают только силу. Конкурент - мой враг.Большинство людей достойны уважения и доверия. Добром можно достичь больше, чем силой. К обществуЭто - собрание людей, одни из которых могут быть мне полезными, другие - нетОбщество следует уважать, а законов придерживатьсяК себеЯ лучше всехЯ в целом неплохой человек достойный уваженияК духовным ценностямМожет быть, Бог и существует, но его законы и законы бизнеса - разные вещи. Тем не менее, удобно иметь репутацию человека верующегоЕсть законы, которые мы ощущаем в себе: совесть, сочувствие к горю других людей. Я нахожу в вере опору и поддержку, а помогаю другим потому, что этим помогаю себеК делуМое дело - основа моей власти, средство защиты от людей и обществаМое дело - мое назначение, средство самореализации. Это возможность жить лучше самому и помогать в этом другимК рискуОпределяется только соотношением между ожидаемой прибылью и потенциальной опасностьюОпределяется расчетом долгосрочных результатов, соотношением между ожидаемой прибылью и опасностью уничтожить дело, навредить другим людямК цели жизниЯ живую для себя, чтобы иметь больше денег, власти, жить лучше всех и дольшеЯ живую, чтобы сделать жизнь - свою и других - лучше, чтобы быть полезным для обществаК средствам достижения целиЛюбой моральный выбор определяется только материальными результатамиСредства выбираю те, что соответствуют закону и не противоречат моим моральным принципам.По данным психологических исследований в России, как и многих странах СНГ, в последнее время происходит изменение ценностей (исчезли такие ценности, как межнациональное уважение, патриотизм, коллективизм и др.). Приоритетными становятся другие ценности - более частные, индивидуалистические.

Подробнее

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования

Информация пополнение в коллекции 25.06.2012

Разрыв между естественными и гуманитарными науками, обозначившийся в рамках картезианского дуализма духа и природы, проявился уже к XVIII веку. Немецкий философ В. Дильтей (1833-1911) отмечал принципиальное различие между науками в методе постижения действительности. Если естествоиспытатель при разгадке природных закономерностей использует объяснение, в связи с внешним опытом и конструирующей деятельностью рассудка, то философ стремится понять действительность, жизнь непосредственно из нее самой. Другой немецкий ученый Г. Риккерт (1863-1936) вслед за В. Виндельбандом (1848-1915) усматривает противоречие между естественными и гуманитарными науками в кардинальном несоответствии друг с другом номотетического (генерализирующего) и идеографического (индивидуализирующего) методов. Различие между двумя методами проистекает из различных принципов отбора и упорядочивания эмпирических данных. При использовании генерализирующего метода из фактологического многообразия выбираются только повторяющиеся моменты, подпадающие под категорию всеобщего, тогда как использование индивидуализирующего метода позволяет отбирать в качестве предмета исследования моменты, составляющие индивидуальность, единичность, уникальность явления, выпадающего из ряда типического (всеобщего). Использование номотетического (генерализируюшего) метода стало общепринятым преимущественно в естественных науках. Идиографический (индивидуализирующий) метод получил распространение в исторических науках, объектом которых служит культура как особая сфера опыта, где единичные явления соотнесены с ценностями. Ряд научных дисциплин, к которым, прежде всего, следует отнести социологию, психологию и даже экономику, обнаружили некоторую амбивалентность, не позволяющую отнести эти дисциплины ни к одной из выделенных групп.

Подробнее

Общество как единый организм

Информация пополнение в коллекции 25.06.2012

В сферу социальной жизни включается огромный и разнообразный мир человеческого быта. Именно в этой сфере рождается человек, происходит его первичная социализация - воспитание детей в семье и средствами семьи. Однако последнее слишком важное и сложное дело, чтобы общество могло всецело передоверить его семье. Рано или поздно общество берет на себя многие функции семьи, активно включаясь в процесс воспитания и профессиональной подготовки.Но это одна сторона социальной сферы. Она также включает и сферу взаимоотношений социальных групп, классов, профессиональных и социально-демографических слоев населения, национальных общностей по поводу социальных условий их жизни и деятельности. Речь идет о создании здоровых условий производственной деятельности людей, о решении проблем здравоохранения, народного образования и социального обеспечения.

Подробнее

Структура научно-технического прогресса

Информация пополнение в коллекции 25.06.2012

Последствия информатизации общества, как и последствия великих технологических революций, будут различными для разных народов, регионов и стран. Свободное производство и передвижение информации и информационных услуг, неограниченный доступ к информации и использование ее для стремительного научно-технологического и социального прогресса, для научных нововведений, развития знаний, решения экологических и демографических проблем возможны лишь в подлинно демократических обществах, где признаются свобода и права человека, где открыть возможности для социальной и экономической инициативы, но где в то же время нет места полной бесконтрольности и анархии. Ясно, что об отрицательных последствиях информатизации общество должно думать постоянно и делать все для того, чтобы по возможности избежать их.

Подробнее

Философия Карла Маркса

Информация пополнение в коллекции 24.06.2012

Тем не менее, Маркс вовсе не старался возвыситься над вековой схваткой добра и зла, «самоотверженности» и «эгоизма». Если ни о человеческом роде, ни об отдельном индивиде не следует выражаться в этих морально-философских категориях, то все же можно оценивать и квалифицировать эпохи, нравы, социальные параметры «обстоятельств» жизни людей. И диагностировать этим большую или меньшую степень тяготения людей к тому или иному полюсу. Социальный диагноз у Маркса становится основой морально-философских оценок человеческой жизни, сознания и праксиса. Маркс многократно подчеркивал, что не следует верить «словам эпохи о себе самой», что судить о людях нужно по делам, а не по словам. Мораль, даже в философском изображении, лишь манифестирует, да и то однобоко, глубинные течения и движения в социальной реальности. Поэтому-то Маркса и, не устраивала фейербаховская идея о единстве сущности человека и его существования. Он расценивал ее как прекраснодушие - чаще всего люди как раз живут в весьма неблагоприятных для «человеческого» начала условиях и обстоятельствах. Равным образом, Маркс видел в штирнеровском образе «человека-эгоиста» такую же однобокую философскую символизацию всех реальных вариаций связей между людьми в условиях господства товарно-денежных отношений. Хотя эти отношения Маркс считал господствующими в современном ему обществе, а всякое индивидуальное человеческое существо так или иначе вследствие этого господства оказывается искаженным, «одномерным» (как выразился в наше время Г. Маркузе), но это не исключает и возможности иного пути. Реальность, определяющую «человеческое» и «античеловеческое» в человеке, Маркс судит строго, поскольку в ней царит отчуждение. «Примирение с действительностью» в гегелевском духе Маркс отвергает. Это позиция гуманизма, поскольку, по Марксу, в современном ему обществе стало наглядно явственным положение, когда «...собственное деяние человека становится для него чуждой, противостоящей ему силой, которая угнетает его, вместо того, чтобы он господствовал над нею». Такое положение квалифицируется как социальное отчуждение (Entfremdung); этим понятием Маркс пользуется для оценки всей социальной реальности. В наибольшей степени отчуждение, по Марксу, тяготеет над людьми наемного физического труда (пролетариями), однако то же самое, в несколько иной степени, можно сказать о любом человеке. Отчужден мир человека - отчужден и сам человек в своем мире. Но если у Фейербаха отчуждение человека концентрировалось в Боге и ликвидация отчуждения означала обратное «присвоение» человеком всех божественных качеств, - то у Маркса человек должен присвоить себе обратно весь социальный мир, сделать его своим, т.е. превратиться в «целостного», «универсального», «тотального» индивида. В состоянии ли он это сделать? По Марксу, - в состоянии, поскольку по своей сущности человек не только социальное, но и практическое существо. Эту мысль, известную по «Тезисам о Фейербахе», Маркс также разделяет с другими гегельянцами - А. Цешковским, М. Гессом, - но интерпретирует по-своему. Согласно Марксу, устойчивые формы практической деятельности задают пределы развитию человека: каков праксис, таков и человек. Существующие формы практики достаточно инерционны, поэтому и люди в истории соединяются в типические социальные группы, характеристики которых повторяются. Человек, созидая предметы (опредмечивание) - нечто иное, чем он сам, - тем самым реализует себя в природе, превращает ее в очеловеченную природу. Но природа вовсе не пластична, поэтому преобразование ее в человеческую не просто. На протяжении большей части человеческой истории оно выступает как движимое нуждой. Это необходимость, которая для отдельного частного индивида представлена в виде давления внешних условий и обстоятельств жизни. Человек «живет природой», человек сам природное существо - это означает, что для Маркса нет природы вне человека, нет разрыва между человеком и «внешней средой». Вообще-то для Маркса довольно долгое время были безразличны проблемы антропогенеза, и уж совсем чужды космогонические интересы и размышления об устройстве мира, о месте человека во Вселенной. Маркс - социальный философ по преимуществу, его размышления о человеческом праксисе имеют общим основанием тезис о единстве «природы и истории» (своеобразное развитие гегелевско-шеллинговского единства духа и бытия). В крайне редких высказываниях можно найти мысль о материи как «абсолютной предпосылке» человеческого бытия, но в этом качестве она Маркса особо не интересует. Напротив, мыслей о неразрывности истории человеческого рода и истории природы немало (в полемике с Л. Фейербахом, Б. Бауэром и в некоторых других аспектах содержания «Немецкой идеологии»).

Подробнее

Сознательное и бессознательное

Информация пополнение в коллекции 23.06.2012

Еще одна форма связи двух компонентов - мира материального (мозга) и идеального - язык. Это знаковая система, выполняющая познавательную и коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности. Язык играет огромную роль в формировании сознания. Проблема языка сравнительно недавно появилась в философии. Но, несмотря на то, что современная наука все более утверждается в мнении, что сознание и язык возникли и существуют одновременно (поскольку идеи не могут существовать отдельно от языка - ведь даже в безмолвии мы говорим сами с собой, облекая свои мысли в слова), исследователи все еще расходятся по поводу объяснения сущности взаимосвязи этих феноменов. Укажем на некоторые из них. Продолжает развиваться позиция, сформулированная еще Г. Гегелем, суть которой заключается в понимании языка, как объективного явления, т.е. существующего независимо от мышления. Данное понимание языка, в принципе, не идет вразрез с новейшими психологическими исследованиями, которые допускают даже полную независимость мышления от языка - с одной стороны, и возможность существования языка, независимо от мышления - с другой стороны. В самом деле, психологи давно показали, что мы можем далеко не все выразить словами, однако мы можем понять любое произнесенное человеком слово.

Подробнее

Концепция личности А.Ф. Лазурского

Информация пополнение в коллекции 21.06.2012

В истории отечественной психологической мысли одно из важных мест занимает проблематика личности и индивидуальности. Многие известные русские и советские ученые внесли свой вклад в разработку различных аспектов становления, формирования и развития человека как индивида, личности и индивидуальности, как субъекта познания, деятельности и общения. Достаточно вспомнить имена М.М.Троицкого (1835-1899),В.И.Нссмелова (1863-1937), Г.И.Россолимо (1860-1928),А.П.Нечаева, Б.Г.Ананьева,Б.М.Теплова, С.Л.Рубинштейна, B.C.Мерлина,А.Н.Леонтьева и др.В этом ряду одно из первых мест принадлежит Александру Федоровичу Лазурскому (1874-1917) - основоположнику отечественной индивидуальной психологии.«Трудно представить себе более самоотверженного и преданного научному делу человека, забывавшего ради науки все земные блага»,- сказал о нем акад. В.М.Бехтерев.Все его научное творчество, по сути, было посвящено одной цели -«служению одной идее, привлекавшей его с юности и объединявшей многостороннюю и разнообразную деятельность его в качестве врача, психиатра, психолога и педагога» - постижению сущности личности. Начиная с собственно психологических работ, он последовательно и достаточно целеустремленно продвигался к изучению личности как сложного функционального образования, интегрирующего совокупность внутренних и внешних воздействующих факторов.

Подробнее

Философия всеединства В.С. Соловьева

Информация пополнение в коллекции 21.06.2012

Нравственной целью для человека выступает всеединство как абсолютное состояние. Эта цель должна быть выбрана свободно. Сущность свободы, по Соловьеву, - это добровольное усвоение человеком божественной воли. В эмпирическом мире человек детерминирован механической необходимостью и не может быть свободен, поэтому надо прийти к Богу как основе свободы, ибо абсолют свободен от внешней детерминации. На пути к полноте бытия, царству Божьему на Земле, люди должны создать общество, основанное на принципах справедливости - свободную теократию, общество, где нравственная власть принадлежит церкви, сила - царю, право живого совета с Богом - пророкам. Христианское государство должно проводить христианскую политику, способствовать мирному сближению народов. Единственная историческая миссия всякого народа - участвовать в жизни Вселенской церкви, в развитии христианской цивилизации, которая должна быть создана на основе органического соединения положительных элементов западной и восточной культур, прежде всего, на основе воссоединения церквей - восточного православия, обладающего богатством мистического созерцания, и западного католичества, установившего наднациональную духовную власть, независимую от государства. Соловьев говорит о трех силах, определяющих судьбы человеческой цивилизации - это Запад, Восток и славянский мир с Россией во главе. Первые два уже исчерпали себя, Россия призвана дать миру жизнь и обновление. Вл. Соловьеву принадлежит заслуга в постановке и разработке проблемы, которую с тех пор принято обобщенно обозначать словосочетанием «русская идея», она как бы является конкретным выражением принципа всеединства.

Подробнее

Проблема человека в информационном обществе

Информация пополнение в коллекции 21.06.2012

Использование компьютеров во всех сферах человеческой деятельности обеспечивает доступ к надежным источникам информации, избавляет людей от рутинной работы, ускоряет принятие оптимальных решений, автоматизирует обработку информации в производственной и социальной сферах. В результате движущей силой развития общества становится производство не материального, а информационного продукта. Что же касается материального продукта, то он становится более «информационно емким» и его стоимость в значительной степени зависит от объема допущенных в его структуре инноваций. Деятельность людей сосредоточена главным образом на обработке информации, а производство энергии и материальных продуктов возложено на машины.

Подробнее

Этические учения в истории философской мысли

Информация пополнение в коллекции 21.06.2012

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) первым в немецкой философии освобождается от этического субъективизма. Он понимает мораль как духовный мир, созданный на протяжении всей истории. Объективная нравственность, будучи общественной, выше нравственности индивидуальной, так как общественный интерес выше индивидуального. Гегель выступил с резкой критикой формального и абсолютного характера кантовской морали. Воля, по его мнению, не может быть доброй без своей реализуемости в конкретных поступках, причем таким образом, чтобы соответствовать действительным потребностям человека. Этическая область соответствует тому, что Гегель называет "объективным духом". Нравственное у него определяется как идея свободы, как живое добро. Содержанием нравственности являются моральные предписания, которыми руководствуется общество. Зло Гегель рассматривает не просто как недостаток добра, а как положительный фактор - движущую силу истории. Свобода есть соединение мышления с волей. Свобода есть познанная необходимость. Нравственная свобода означает, что человек делает целью своих желаний не эгоистические интересы, а всеобщие. Здесь Гегель разграничивает свободную волю и произвол. Произвол является противоположностью свободы воли. Произвол - это свобода поступков, но не воли, и она противоречит нравственности. По мнению Гегеля, мораль является движущей пружиной всего общественного развития. Она связана с экономикой, правовыми, политическими, религиозными, семейными и другими отношениями. С резкой критикой философии Гегеля выступил Артур Шопенгауэр (1788-1860). Для него человек - это не всезнающий субъект, а существо, вынужденное глубоко страдать под давлением реальности.

Подробнее

Свобода исследований и социально-моральная ответственность человека

Информация пополнение в коллекции 20.06.2012

В XVIII ст. французский философ Жан-Жак Руссо, изучая природу моральности, пришел к выводу, что развитие науки не способствует моральному прогрессу человечества. В какой степени нарастала мощь и сила науки, технологии, искусства, в той же степени происходило падение моральных устоев человечества, считал мыслитель. Французский философ М. Монтень отмечал: «тому, кто не постиг науки добра, всякая наука приносит лишь вред». В решение данного вопроса внесли вклад и украинские ученые. Высоко оценивали социальную роль науки Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Памфил Юркевич, Иван Франко. Одним из первых мыслителей, выдвинувших идею «личной этики ученого», был Владимир Вернадский. Согласно его работам, ученый лично ответственен за свою судьбу и судьбу планеты. Формула ответственности за все на Земле может показаться сильным преувеличением. Однако возможное имеющееся преувеличение не должно использоваться, как предлог не отвечать, в сущности, ни за что. В. Вернадский призывает сберечь человечество от самоуничтожения, положить конец войнам, напоминает о недопустимости использования научных достижений для разработки оружия. И сегодня, когда, помимо ядерной, созданы водородная и нейтронная бомбы, бактериологическое и химическое оружие, когда человечество пережило трагедию Хиросимы и Нагасаки, нельзя забывать пророческие слова В. Вернадского: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет.

Подробнее

Ницше - основоположник философии жизни

Информация пополнение в коллекции 20.06.2012

Воля к власти не есть вожделение господства, такое её понимание, наиболее распространённое в современной культуре, характерно для психологии рабства. Воля к власти выражает торжество силы и созидания как неотъемлемых характеристик жизни. Иначе говоря, сущность жизни есть воплощение воли, проявляющейся в активной, деятельной, творческой - утверждающей - природе составляющих её сил. Забвение жизни привело к тому, что современные нормы и стереотипы подменили истинные ценности, а история европейской культуры демонстрирует торжество негативной отрицающей силы в результате чего складывается общество, культивирующее идеалы рабства, слабости, болезни вместо присущих жизни красоты, силы и здоровья. Новая философия и новый человек призваны реабилитировать преданные забвению смыслы, преодолеть амбиции разума и рассудка и попытаться открыть для человечества мир «по ту сторону добра и зла»: «Бог умер, и я хочу - пусть живёт сверхчеловек».

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>