Статьи по предмету экономика

Статьи по предмету экономика

Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Визначено світові витрати на оборону та державне оборонне замовлення в Україні. Проаналізовано військові витрати у різних куточках світу протягом 2015-2016 рр. Досліджено стан світових військових витрат та стан виконання державного оборонного замовлення у 2015-2016 рр. Вивчено особливості військових витрат в Україні та винесено висновки щодо сучасного стану державного оборонного замовлення.

Подробнее

Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В сучасних кризових економічних умовах господарювання в Україні зростає роль суб’єктів господарювання як первинної ланки економіки. Ефективне функціонування підприємств значно впливає як на добробут власників, споживачів, так і на економічну ситуацію в країні шляхом наповнення державного бюджету сплатою податків, зборів та обов’язкових платежів. Тому, управління підприємством потребує раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї господарської діяльності, визначення фінансової і виробничої політики, аналізу та оцінки прибутковості, а також запровадження ефективної виробничої, маркетингової та фінансової діяльності. Величина отриманого прибутку підприємством має дуже важливе значення в його діяльності, оскільки вона впливає на формування фінансових ресурсів, збільшення ринкової вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності та на економічний розвиток держави. Саме можливість отримання прибутку націлює підприємство на здійснення нововведень, що стимулює надходження інвестицій, збільшує загальний випуск продукції і забезпечує зайнятість. При цьому, нововведення сприяють економічному зростанню, а сама націленість на отримання прибутку лежить в основі більшості нововведень. Отже, прибуток відіграє значну роль у розвитку підприємства, забезпечує інтереси його власників та персоналу, а також держави, що зумовлює необхідність дослідження питань ефективного управління розподілом та використанням прибутку підприємств.

Подробнее

Особливості розвитку невизнаної Республіки Абхазія

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье исследуются особенности Республики Абхазия как непризнанного государства мира. Освещена история ее возникновения и функционирования. Раскрыто развитие государства в политической и экономической сферах и показана эволюция в сфере демократических преобразований. Проанализировано значение этнического состава населения для будущего государства. Освещена роль России как государства – патрона Абхазии, а также Турции как государства, в котором сосредоточена абхазская многочисленная диаспора.

Подробнее

Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье характеризуется состояние внедрения контрактов ЕГО 1С в Украине. Выявлены проблемы, влияющие на внедрение контрактов и как следствие на развитие строительной отрасли и на экономику государства в целом. Исследована классификация контрактов в зависимости от объема обязательств. Выявлены преимущества и гарантии заключения единого контракта. Сформулированы предложения относительно перспектив применения контрактов ЕГО 1С в строительной отрасли Украины.

Подробнее

Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню кластерів присвячено велику кількість робіт як сучасних учених, так і класиків. Проте для даного дослідження цікавими є наукові доробки, які розкривають сутність саме біокластерів як інфраструктурних елементів підтримки розвитку біоекономіки. Так у даній статті проаналізовано роботи А. Маршала [1], Р. Штенберга [2], С. Аполда [3], В. Чіеси, Д. Чароні [4] та інших сучасних науковців, представників даної сфери наукових інтересів.

Подробнее

Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем щодо виробництва та реалізації зерна й питань розвитку зернового ринку у різних історичних періодах є науковим доробком відомих вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких А.І. Алтухов, В.Г. Андрійчук, І.О. Бистрова, В.І. Бойко, Б.В. Буркинський, Л.В. Забуранна, Ю.С. Земський, Г.М. Калетнік, А.М. Карпенко, І.Г. Кириленко, Л.Є. Купинець, М.Г. Лобас, С.В. Майстро, П.Т. Саблук, О.М. Саковська, І.В. Свиноус, В.П. Ситник, Л.М. Худо- лій, М.Г. Хірамагомедова, В.М. Ціхановська, С.М. Чмирь, О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпичак та ін.

Подробнее

Соціальні функції тіньової економіки в інституційному розвитку постсоціалістичних країн

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Якщо врахувати результати дослідження багатьох авторів, то можна дійти висновку, що тіньова економіка — це величезне зло, а з юридичного погляду це ще й злочин, з яким бореться влада, яке засуджують громадяни країни. А перемогти це зло практично неможливо, воно, навпаки, процвітає і створює конкурентне середовище для офіційної економки та сприяє її соціалізації. «Конкуренція важлива як процес дослідження, у ході якого першопрохідці ведуть пошук невикористаних можливостей, які доступні, у разі успіху, всім людям», — зазначав Ф. Хайєк [3, с. 13]. Ця точка зору відноситься і до конкуренції як процедури відкриття легальної економіки і тіньової.

Подробнее

Інноваційні технології, як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В складних сучасних ринкових умовах підприємствам дуже важко знайти оптимальний шлях та розробити комплекс заходів для підвищення конкурентоспроможності власного підприємства за рахунок розробки та втілення у життя ідей пов’язаних із вдосконаленням продукції та наданням споживачу можливості придбання якісної та сучасної продукції по доступним цінам, а також виробництва та продажу новітніх матеріалів які матимуть перспективу у майбутньому, і збільшать прибутки підприємства шляхом інвестування у власне виробництво.

Подробнее

Сучасний стан розвитку торговельно-економічних відносин України з Європейським Союзом

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. Основним важливим і незмінним зовнішньополітичним орієнтиром України, є євроінтеграція, тому проблеми оптимізації зовнішньої торгівлі в сучасних умовах мають важливе стратегічне значення. В умовах глобалізації світових економічних відносин торговельно-економічне співробітництво є одним з пріоритетних напрямів економічного розвитку країн, які спрямовані на зростання макроекономічних показників держави та на її поступову інтеграцію у світове господарство. Участь України в сучасних інтеграційних процесах, зокрема, у міжнародній торгівлі, зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства. Взаємозалежність та ефективність економічного зростання від розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами ЄС є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки.

Подробнее

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Слід зазначити, що значний внесок у дослідження проблеми обліково-аналітичного забезпечення процесу управління зробили такі вчені: Ф. Бутинець, М. Чумаченко, Я. Крупка, Г. Кірейцев, Л. Гнилицька, М. Пушкар, О. Гудзинський, М. Дем’яненко, П. Саблук, В. Самочкін [1 - 10] та інші. Віддаючи належне науковому та практичному значенню робіт згаданих учених, зазначимо, що у вітчизняній і зарубіжній літературі, на жаль, дотепер не знайшли відповідного відображення деякі важливі аспекти здійснення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

Подробнее

Застосування економіко-екологічних інструментів в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання еколого-еко- номічних інструментів. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як О. Р. Губанова, Б. О. Язлюк, Л. В. Єлісєєва, О. М. Стрішенець,

Подробнее

Особливості розвитку світової торгівлі у посткризовий період

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

В економічній літературі проблеми антикризового регулювання економіки в останні роки розглянуті в наукових працях як закордонних, так і вітчизняних економістів досить широко, значною мірою це обумовлене важливістю розвитку даної проблематики для стабільного розвитку суспільства.

Подробнее

Особливості розвитку малого підприємництва в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Досліджено особливості формування та розвитку малого підприємництва в Україні. Особлива увага приділена впливу законодавчого регулюванню діяльності малих підприємств та його наслідкам. Розглянуто етапи формування малого підприємництва в Україні. Визначено основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Доведено, що вітчизняні малі підприємства переважно функціонують у сфері обігу, що дає швидкі прибутки.

Подробнее

Методи оцінки виробничих запасів підприємства

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно П(С)БО 9 «Запаси», сутність запасів трактується як активи, які утримуються для подальшого продажу при умові звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва або ж утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [3].

Подробнее

Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу дослідження. Забезпечення економічної безпеки — це гарантія незалежності країни, умова стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Це пояснюється тим, що економіка являє собою одну із життєво важливих сторін діяльностісуспільства, держави й особистості, і, отже, поняття національної безпеки буде порожнім словом без оцінки життєздатності економіки, її міцності при існуючих зовнішніх і внутрішніх загрозах. Тому забезпечення економічної безпеки належить до найважливіших національних пріоритетів. Економічна безпека органічно включена до системи національної безпеки, разом з такими її складовими як забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримки соціальної гармонії в суспільстві, захисту від екологічних форс-мажорів. Але, розглядаючи ті чи інші аспекти безпеки, не можна залишити без уваги їх економічний зміст.

Подробнее

Оцінка продуктивності праці в секторі послуг

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу. Сфера послуг (service) – сфера економіки, де виробляються блага, корисний ефект яких виявляється в самому процесі їх створення. В сучасній статистиці сектор послуг розглядається як повноцінне виробництво, рівнозначне сільському господарству і промисловості і нарівні з цими секторами приймає участь у розвитку економіки та підвищенні продуктивності праці [1]. Все більше галузей матеріального виробництва створюють продукцію, яка потім використовується в процесі надання послуг. Підвищення продуктивності праці в сфері послуг викликано зростанням ролі послуг в економіці, підвищенням суспільних потреб та розгортанням процесу глобалізації.

Подробнее

Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розкриття сутності та класифікації зобов’язань, дослідження порядку їх оцінки та обліку, а також щодо вирішення проблеми гармонізації за міжнародними та національними стандартами зробили провідні зарубіжні та вітчизняні науковці, зокрема Н.С. Акімова, Х. Андерсон, І.Д. Бенько, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, І. Броунлі, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, А.П. Грінько, Д. Едвард, Д. Колдуелл, М.Р. Лучко, В.Ф. Максімова, С.І. Мельник, І.В. Орлов, В.Ф. Палій, Б. Райан, Я.В. Соколов, О.В. Топоркова, Джон Дж. Уальд, Т.В. Черкашина та інші.

Подробнее

Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Сучасний стан виноградарства, який характерний для південних регіонів України розглянемо на прикладі Очаківського району, який розташовано у південній частині Миколаївської області на узбережжі Чорного моря. Згідно з агрокліматичним районуванням територію району віднесено до третього (південного) агрокліматичного району, який характеризується жарким, посушливим літом та помірно холодною малосніжною зимою з частими відлигами.

Подробнее

Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Стаття присвячена дослідженню сутності інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано економічні показники сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області. Визначені сильні і слабкі сторони їх інвестиційного потенціалу.

Подробнее

Еколого-економічна ефективність діяльності спільних аграрних підприємств

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Для компаній на конкурентному ринку, де охорона навколишнього середовища має певне значення, тому розумно припустити, що зв’язок між екологічними та економічними показниками залежить від виду управлінсько! діяльності, стратегій та концепцій і чи правильно вони застосовуються в потрібних ситуаціях (тобто існує підхід підходу з екологічного менеджменту з даною ситуацією), а не будь-яким механічним причинно-наслідковим зв’язком. Неможливо переоцінити важливість такого роду корпоративного екологічного менеджменту для екологічних та економічних показників компанії та економіки в цілому. Якщо компанія зможе збільшити свої економічні успіхи шляхом прогресивного управління навколишнім середовищем, вона зіткнеться з меншими внутрішніми та зовнішніми корпоративними конфліктами розповсюдження, і тому стане прикладом для інших.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>