Статьи по предмету бухгалтерский учет и аудит

Статьи по предмету бухгалтерский учет и аудит

Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аудит ефективності використання бюджетних коштів може здійснюватися за один або за декілька періодів фінансової звітності і складається з чотирьох етапів: планування аудиту — полягає у виборі питань і об’єктів перевірки, попередньому їх вивченні і підготовці програми; проведення перевірок — збір необхідних доказів — матеріалів відносно дотримання (недотримання) ефективного і цільового використання коштів; підготовка звіту за результатами аудиту — встановлення і оцінка фактів порушень і недоліків, розробка пропозицій відносно їх усунення, вдосконалення нормативно-правових актів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів; контроль виконання рішень (висновків), прийнятих за результатами аудиту. Кожен з виділених етапів включає ряд послідовних дій, здійснення яких сприяє повноцінному і якісному проведенню аудиту ефективності (табл. 1).

Подробнее

Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій у публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із традиційними друкованими виданнями посідають видання електронні. Згідно з ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості», електронне видання — це електронний документ, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та вихідні дані та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді [2].

Подробнее

Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У статті проаналізовано основні методики оцінки сталого розвитку на різних рівнях народного господарства. Адаптовано матрицю взаємодії компонентів сталого розвитку сільського господарства. Розроблено алгоритм процедури оцінки сталого розвитку підприємств АПК. Визначено критерії відбору та оцінки показників сталого розвитку. Удосконалено систему чотирьохетапної стратегій оцінки та впровадження сталого розвитку в сільському господарстві. Запропонована систематизація методик оцінки сталого розвитку аграрного сектора на мікрота макрорівні за основними класифікаційними ознаками.

Подробнее

Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження попередільного методу обліку фактичних витрат дає можливість відокремити та охарактеризувати базові елементи методу та розробити шляхи зменшення виробничих фактичних витрат у розрізі всіх переділів з урахуванням переваг та обмежень для кращого розуміння подальших наслідків їх впровадження на практиці промислового підприємства.

Подробнее

Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Вивчення проблем бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій займає одне з провідних місць в наукових працях ряду вітчизняних вчених, вагомий внесок серед яких зробили: В.В. Сопко, В.П. Завгородній, З.В. Задорожний, Л.Г. Ловінська, Ю.А. Кузьмінський, Я.В. Олійник, В.Н. Пархоменко, М.І. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, СФ. Голов, О.М. Петрук, С.В. Свірко, В.Г., Н.О. Гура, Є.І. Свідерський.

Подробнее

Заем от учредителя: налоговые последствия для сторон

Статья пополнение в коллекции 21.07.2012

Вышеуказанные суммы не облагаются страховыми взносами в ФСЗН и Белгосстрах, поскольку обязательному государственному социальному страхованию и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных нотариусов, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм (ст. 7 Закона Республики Беларусь от 31.01.1995 N 3563-XII "Об основах государственного социального страхования", п. 243 Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530 "О страховой деятельности"). Иначе говоря, на гражданско-правовые договоры, предусматривающие иной предмет (в данном случае договор займа), действие государственного социального страхования и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не распространяется, и страховые взносы на доходы, полученные по таким договорам, не исчисляются.

Подробнее

Методические аспекты анализа дебиторской задолженности организации

Статья пополнение в коллекции 02.07.2012

Преимуществом либеральной кредитной политики, которую применяют организации, работающие на конкурентных рынках и не обладающие существенной рыночной властью, является ее стимулирующее воздействие на объем реализации продукции, товаров, работ и услуг. В то же время либеральная кредитная политика имеет ряд недостатков, среди них - потери, связанные с убытками от списания дебиторской задолженности, а также расходы, связанные с финансированием задолженности. Признаками либеральной кредитной политики являются: большая длительность погашения дебиторской задолженности (например, превышающая один - два месяца); превышение темпов прироста дебиторской задолженности покупателей над темпом прироста выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг; наличие списанной в убыток задолженности и убытков от списания задолженности в размере, превышающем соответственно 1% от дебиторской задолженности и от выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг; создание резервов по сомнительным долгам.

Подробнее

Амортизация основных средств в условиях налогового и бухгалтерского учетов

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Представление о том, что ожидает Украину в недалекой перспективе в связи со сложившимся состоянием ее материально-технической базы (основных средствах), можно составить из “Программы развития Украины до 2010 года”, которую подготовила группа украинских экспертов под руководством академика В. Гееца. В Программе, в частности, делается акцент на катастрофическом старении основных средств украинской промышленности: “… по состоянию на 01.01.1990 г. в экономике Украины из 317 млрд. руб. только основные производственные фонды в объеме около 90 млрд. руб. были дважды “самортизированы”. Затем говорится: “Далее будет действовать негативная тенденция старения основных фондов, поскольку критического возраста достигнут не только фонды, которым сегодня больше 15-20 лет, а и те, которым 10-14 лет. В ближайшее десятилетие должны быть активно осуществлены выводы фондов, созданных во второй половине 80-х годов”. Авторы Программы “Украина2010” говорят о том, что экономический рост невозможен без существенного обновления основных средств и их структуры [3, с.3].

Подробнее

Интеграция управленческого и бухгалтерского учета

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Третий этап осуществление организационно - функциональной системы интеграции . Управленческий учет является частью системы управления на предприятии , а в момент своего создания новым элементом этой системы . Его появление не может не вызвать изменений в других элементах системы . Он обусловит появление новых процессов сбора , систематизации и анализа финансовой информации или приведет к изменениям в существующих . Для осуществления этих процессов потребуется привлечение новых специалистов или изменение должностных функций специалистов , работающих в компании . Таким образом , в ходе проведения третьего этапа необходимо будет спланировать инновационные изменения в функциональной и организационной структуре компании . Если было принято принципиальное решение о том , что бухгалтерский и управленческий контур используют единую базу оперативной информации , то в целях сокращения трудозатрат первичную информацию ( документ ) в нее могут вносить сотрудники операционных подразделений ( отдел продаж , производство , склады и т . д .). Информация будет попадать в учетную систему в месте и в момент осуществления хозяйственной операции , а затем с помощью специальных настроек транслироваться в бухгалтерскую и управленческую подсистемы учета .

Подробнее

Российские ПБУ и МСФО: различия в принципах бухгалтерского учета

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Пример применения принципа существенности (релевантности). Данные, отражаемые в отчетности согласно МСФО, должны быть существенными. Несмотря на то что в международных стандартах уровень существенности не задан, каждый хозяйствующий субъект в конкретной ситуации определяет его по-разному. Например, для некоторых хозяйствующих субъектов несущественными могут быть достаточно крупные суммы. И поэтому основные средства, стоимость которых не является для данного хозяйствующего субъекта существенной, могут сразу списываться в расходы и не амортизироваться. Согласно действующему российскому законодательству существенной (в отношении основных средств) считается сумма, превышающая 10 000 руб. (ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденное Приказом Минфина России от 30.03.01 г. № 26н). Имущество с большей стоимостью признается амортизируемым и отражается в бухгалтерском балансе.

Подробнее

Финансовый анализ в работе бухгалтера, менеджера и аудитора

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Рассмотренными категориями лиц, естественно, не исчерпывается круг потенциальных аналитиков. Сюда относятся и те лица (физические и юридические), кто вынужден периодически заниматься финансово-ориентированными аналитическими расчетами: инвесторы, поставщики различных видов ресурсов, кредиторы, представители государственных органов, граждане и др. Причины, побуждающие их к подобному анализу, определяются спецификой соответствующей ситуации и легко могут быть сформулированы. Например, очевидно, что никакой поставщик не будет заключать наобум договор о поставке своей продукции оформлению договорных отношений всегда предшествует некоторый анализ имущественного и финансового положения будущего контрагента; безусловно, глубина анализа может существенно варьировать: от простейшего, проводимого собственными силами и заключающегося, например, в ознакомлении с последним годовым отчетом контрагента, до весьма детального и проводимого, в частности, с привлечением профессиональных экспертов.

Подробнее

Бухгалтерский учет без метода ЛИФО

Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

Подробнее

Ведение хозяйственных документов

Статья пополнение в коллекции 22.11.2008

Счет 51 Расчетный счетСчет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчикамиСальдо начальноеСальдо начальное118510Оборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту42904200420035006792,59696700702220220966030480012003501,7253,565000480048003600Итого по дебетуИтого по кредиту931610549,56Сальдо конечное Итого по дебетуИтого по кредиту1233,5611784,527447,7Сальдо конечное 102846,8Счет 08 Вложения во внеоборотные активыСчет 70 Расчеты по оплате трудаСальдо начальноеСальдо начальное5530Оборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту350035804828702804096372,326651,681000400096Итого по дебетуИтого по кредиту86767676Сальдо конечное Итого по дебетуИтого по кредиту5200,327353,68Счет 76 Расчеты с дебиторами и кредиторамиСчет 10 МатериалыСальдо начальноеСальдо начальноеСальдо начальное400Оборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту702702220163,536003600Итого по дебетуИтого по кредиту43024302Сальдо конечное Сальдо конечное Итого по дебетуИтого по кредиту0220163,5Сальдо конечное 456,5Счет 68 Расчеты с бюджетомСчет 69 Расчеты по соц.страхованиюСальдо начальноеСальдо начальное2011677Оборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту7165401437,81722,2433,561036,142063,9372,32Итого по дебетуИтого по кредиту80047,63600421,531437,81722,24Итого по дебетуИтого по кредитуСальдо конечное 4213,462417,62961,44Сальдо конечное 215,16Счет 62 Расчеты с покупателямиСчет 90 Продажи Сальдо начальноеСальдо начальноеОборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту42904290300042906792,56792,55406792,54750Итого по дебетуИтого по кредиту1036,141756,3611082,511082,5Сальдо конечное Итого по дебетуИтого по кредиту11082,511082,5Сальдо конечное 0Счет 26Счет 71Сальдо начальноеСальдо начальноеОборот по дебетуОборот по кредитуОборот по дебетуОборот по кредиту3576,27500520203576,275000553,739687096Итого по дебетуИтого по кредитуИтого по дебетуИтого по кредиту561656163576,270Сальдо конечное Сальдо конечное 00Счет 02 Амортизация основных средствСальдо начальное3800Оборот по дебетуОборот по кредиту246,91Итого по дебетуИтого по кредиту0246,91Сальдо конечное 4046,91

Подробнее

Взносы в соцстрах и по земельному налогу по новым правилам

Статья пополнение в коллекции 18.09.2006

- Да, но эти расхождения были и раньше. Ведь организации начисляли взносы в рублях и копейках, а в форме расчетной ведомости суммы округлялись. Тому, как решить проблему с расхождениями, посвящено только что выпущенное Письмо ФСС РФ от 23 июня 2006 г. N 02-18/05-6288. Мы предлагаем организациям рассчитать сейчас все разницы и включить их суммы в начисления любого месяца II квартала, отразив в полугодовой расчетной ведомости. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2006 г. никаких расхождений между бухучетом и данными формы 4-ФСС РФ не будет.

Подробнее

Учет, анализ и аудит капитальных инвестиций

Статья пополнение в коллекции 29.07.2006

Следует отметить, что ни один из утвержденных на сегодня П(С)БУ не содержит определения термина "инвестиции" (за исключением П(С)БУ 2 "Баланс" и 4 "Отчет о движении денежных средств", в которых приведены определения финансовых инвестиций и инвестиционной деятельности). Вместе с тем среди опубликованных на сегодня Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) вопросам учета и интерпретации инвестиций, инвестиционных операций в финансовой отчетности посвящены следующие стандарты: 25 "Учет инвестиций" (понятие инвестиций и инвестиционной собственности, классификация инвестиций на долгосрочные и краткосрочные и их раскрытие в финансовой отчетности); 27 "Консолидированные финансовые отчеты и учет инвестиций в дочерние компании" (содержание и представление консолидированных финансовых отчетов группы предприятий, контролируемых материнской компанией - инвестором; вопросы учета инвестиций в дочерние предприятия в отдельных финансовых отчетах материнской компании); 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании" (содержание финансовой отчетности инвестора по инвестициям в ассоциированные компании); 31 "Финансовая отчетность о доле участия в совместных предприятиях" (требования по подготовке и отражению финансовой отчетности информации о части инвестора в совместных предприятиях); 1 "Представление финансовых отчетов" (раскрытие информации об инвестициях и инвестиционных операциях в финансовой отчетности).

Подробнее

Учет дебиторской задолженности

Статья пополнение в коллекции 29.07.2006

Предприятия, организации и другие юридические лица независимо от форм собственности при формировании и обобщении в бухгалтерском учете и отчетности информации о дебиторской задолженности должны руководствоваться нормами Положения (стандарта) бухгалтерского учета 10 "Дебиторская задолженность" (далее - П(С)БУ 10), утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 8 октября 1999 г. № 237, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 25 октября 1999 г. № 725/4018.

Подробнее

О проблемах практического применения нового порядка переоценки основных средств

Статья пополнение в коллекции 29.07.2006

Согласно п. 32 МСБУ 16: "справедливая рыночная стоимость единиц недвижимости, зданий и оборудования является их рыночной стоимостью, установленной путем проведения оценочной экспертизы"1. Разумеется, что без специалиста-оценщика в данном случае не обойтись, а он бесплатно работать не будет. Возникает вопрос, захочет ли предприятие нести дополнительные расходы, для того чтобы определить, отличается ли остаточная стоимость объекта основных средств от его справедливой стоимости более чем на 10 %? При этом следует помнить, что согласно п. 16 Положения 7 "в случае переоценки объекта основных средств на ту же дату осуществляется переоценка всех объектов группы основных средств, к которой относится этот объект". Следовательно, переоценив объект, принадлежащий к одной из девяти групп (согласно п. 5.1 Положения 7) основных средств, мы будем вынуждены переоценить все объекты такой группы. Затем п. 18 Положения 7 требует от пред-

Подробнее