Журналистика

Журналистика

Социальная тематика в "small media" (проект "Moloko Plus")

Курсовой проект пополнение в коллекции 06.05.2018

Жизнь современных людей очень динамична, она меняется со стремительной скоростью. Информационное пространство также поддаётся изменениям, развивается, меняются тенденции, а предоставляемая аудитории информация, ее формат становится сжатым, «карманным» и конкретным.

Подробнее

Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Мета дослідження. Метою даної статті є вивчення інформативності різного типу газет і газетних джерел на прикладі газет Києва 1917-1918 років. Ми плануємо з’ясувати, який вид газет є найбільш інформативним для дослідження суспільних настроїв жителів міста. Іншим завданням є дослідити інформативність різного типу газетних текстів для вивченні проблеми ставлення населення до влади.

Подробнее

Трансформация профессиональных компетенций редактора как реакция на вызовы времени

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

За последнее десятилетие, на наш взгляд, в России спрос на качественную спортивную информацию превосходит предложение. В печатном, телевизионном, радийном, интернет-пространстве контент спортивной тематики преподносится в несколько устаревшем виде. В этом случае российские масс-медиа не успевают за технологическим развитием данной сферы общественной жизни. В итоге лишь немногие СМИ рискуют выбирать спорт в качестве собственной ниши на информационном рынке. В подавляющем количестве отечественных СМИ спортивные мероприятия освещаются скудно, по остаточному принципу.

Подробнее

Профессиональные издания для журналистов: обзор, анализ

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

Актуальность. Для своей курсовой работы мною выбрана тема «Профессиональные издания для журналистов: обзор, анализ», так как на сегодняшний день данные издания пользуются нарастающей популярностью среди специалистов разных областей Средств Массовой Информации. Это связано с тем, что они направлены на ознакомление с последними достижениями в той или иной области, а также призваны содействовать повышению квалификации и самообразованию специалистов.

Подробнее

История газеты "Курская правда"

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.03.2018

С приходом новых учредителей в лице администрации Курской области газета стала официальным изданием, отражающим мнение городских и областных властей. Сегодня газета выходит три раза в неделю тиражом в 15 000 экземпляров, также у издания имеется собственный интернет-портал.

Подробнее

Анализ проблематики и жанровых особенностей специальных мужских изданий

Курсовой проект пополнение в коллекции 22.03.2018

Средства массовой информации занимают в современном обществе неоднозначное положение. С одной стороны, они призваны информировать и просвещать аудиторию – трансляция объективной информации, но при этом, занимая несколько субъективную позицию, СМИ выполняют функцию убеждения, оказывая непосредственное воздействие на формирование ценностных ориентацией своих зрителей, слушателей и читателей, создают и воспроизводят культурные мифы, характерные для данного общества.

Подробнее

Блоги як новий засіб масової інформації в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Актуальність дослідження також обумовлена й стрімким збільшенням користувачів мережі Інтернет станом на 2017 рік. За останні два роки кількість користувачів Інтернету зросла майже утричі і сягає вже 17,7 мільйона осіб [11]. За результатами дослідження Інтернет Асоціації України, 64,7% українців мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет [13].

Подробнее

Інтерактивні видання: особливості реалізації та розповсюдження

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Мета статті. Аналіз останніх досліджень і публікацій Інтерактивний мультимедійний елемент набуває популярності, наявна чітка тенденція витіснення ним із ринку друкованих видань. Дослідження можливості цифрового інгредієнту позитивно вплинути на видання, вивести сферу видавничого бізнесу на новий рівень на території України. Це стало дедалі більшою проблемою з огляду на відставання України від світового прогресу.

Подробнее

Медіатизація реальності шляхом конструювання архітектури інклюзивного українськомовного радіопростору

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У науковій літературі присвяченій формуванню інклюзивного простору часто вживаються поняття «інтеграція» та «інклюзія» (або «Соціальна модель» за Н. Грозного), а також протилежна їм «ексклюзія». Суміжне використання та близьке тлумачення термінів, на нашу думку, потребує додаткової уваги до суті процесів, адже тут вони протилежні і радіомовлення орієнтується тільки на один з сегментів. Інтеграція, на думку А. Кас- саха це «участь інвалідів на звичайних аренах взаємодії, як, наприклад, в дитячих садах і школах» [4 с. 116]. Вона, на думку І. Боровикової, може мати фізичну та адміністративну природу, поділятися на функціональну та громадську. Інклюзію ж доцільно розглядати у противазі з екс- клюзією, де перша є бажаним результатом або стратегією для боротьби з соціальною не включе- ністю», а друга, на думку А. Ріммермана — «прояв низької соціальної згуртованості» [11, с. 35]. Розроблена у дослідженнях Н. Грозної та поглиблена М. Чайковським на українському ґрунті «соціальна модель» подібно інклюзії визначає «ставлення до інвалідів, згідно з яким провідного значення набуває адаптація середовища до потреб людини з інвалідністю, створення системи соціальних зв’язків і розвитку її здібностей там, де вона живе, вчиться і працює» [3].

Подробнее

Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Постійна необхідність розуміння того, як бачать Україну іноземні громадяни, який образ виникає у них зі словом «Україна» і що саме вони про неї знають — визначає актуальність дослідження. Зважаючи на останні події, Революцію Гідності, воєнні дії на Сході України, актуальність теми стає ще більшою. Адже відбувається безперервна участь України в інформаційному просторі світової спільноти, висвітлення новин в міжнародних засобах масової інформації.

Подробнее

Аматорські медіазавантаження як провідні комунікаційні платформи у політичній діяльності

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Науковець С. В. Штурхецький [9, с. 148] висловлює таку думку, що потреба використання аматорських медіазавантажень у суспільно-політичному процесі відбувається за рахунок того, що громадянське суспільство за своєю природою повинно бути орієнтоване на людину, створювати можливість реалізації прав громадянина, формувати передумови для ефективної соціальної комунікації, механізми для контролю за діяльністю влади.

Подробнее

Проблеми висвітлення екстремальних подій, терактів та катастроф на телебаченні

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.01.2018

З другої половини ХХ століття проблема тероризму стала однією з найактуальніших. Повідомлення про хід війн і збройних конфліктів займають провідне місце у всесвітніх новинах. Пов'язано це, насамперед, з тим, що конфлікти всіх видів – міжнародні, регіональні та локальні – представляють сьогодні чи не найбільшу проблему сучасного світу. Індія та Пакистан, Ізраїль та Палестинська автономія, Ефіопія, Шрі-Ланка, Індонезія, Афганістан, Ірак й досі залишаються «гарячими точками» світу.

Подробнее

Дизайн-проект книги Ирины Виноградовой и Валерия Якубова "Веруччо Петруччо"

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.09.2012

В начале двадцатого века художниками авангардистами были сделаны концептуальные открытия в области книжного дизайна и подхода к иллюстрированию. Мне это ближе, все течет, все меняется, и в наше время хочется создать в книге свое ощущение современного мира. Передать и оставить в истории то, что актуально в двадцать первом веке. В век современных технологий, когда компьютер стал уже незаменимым инструментом для художника сохранить тот трепет при виде живых иллюстраций, сделанных своими руками, сохранить ощущение это, даже после обработки в компьютере. Сейчас все находится на грани: перейти полностью в компьютерную графику или же , сохраняя старые традиции, аккуратно совмещать с новыми. Именно слово бывает аккуратно, если перейдешь грань, может оказаться ощущение 3D, а желание иное: сохранить книгу и те многовековые традиции, которые передаются из поколения в поколение.

Подробнее

Особенности языка современной молодежной прессы

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.09.2012

. Сленг - это практически открытая подсистема ненормативных лексико-фразеологических единиц разговорно-просторечного языка, его стилистическая разновидность, или особый речевой регистр, предназначенный для выражения усиленной экспрессии и особой оценочной окраски (обычно негативной). Сленг - это надсоциальный жаргон, интержаргон или, иначе общий жаргон, то есть совокупность популярных, но субстандартных слов и речений, привлекаемых из частных жаргонных подсистем лексики (поэтому открытая система), представляющая собой наддиалектное интегральное явление. В отличие от арго, сленг не содержит рациональных номинаций-терминоидов, или арготизмов, известных только узкому кругу носителей социального диалекта. В отличие от арго и жаргона сленг не имеет жесткой социально-групповой ориентации: его носителями могут быть представители разных профессий, разного социального и образовательного статуса и даже различного возраста. Сленговые единицы, сленгизмы, более или менее общеизвестны и широко употребительны (например: телега, тусовка, толкнуть и т. п.). За ними принято видеть молодежь как основного носителя сленга, однако можно сказать, что сленгизмы характеризуют речь не только молодежи, но и среднего поколения, не только людей с криминальным опытом, но и вполне благопристойных, не только малообразованных коммуникантов, но и нередко вполне интеллигентных людей. При этом сленговые единицы активно используются в свободном общении, в художественных текстах, и в средствах массовой коммуникации. Сленговые единицы являются знаками специфического речевого самовыражения, экспрессивной самореализации и лишь отчасти знаками социальной принадлежности. Резкой границы между жаргонами и сленгом нет. Во-первых, потому что сленг черпает свой речевой материал прежде всего из социально-групповых и социально-профессиональных жаргонов. Во-вторых, сленг тоже отличается некоторой социальной ограниченностью, но не определенной, групповой, а интегрированной и переходной: это язык скорее социальных низов, чем верхов, это язык скорее молодых, чем пожилых и это язык, обычно ориентируемый на социально близких, своих, чем на чужих.

Подробнее

Важнейшие преимущества электронных изданий

Контрольная работа пополнение в коллекции 05.09.2012

Интеграция полиграфической продукции с электронными документами приносит чисто практические выгоды. Так, переход на цифровую форму позволяет обеспечить сохранность многих уникальных видов продукции, таких как древние рукописи. Даже обычные фотографии и картины теряют со временем свои качества. Хранение их электронных копий позволяет донести до последующих поколений уникальные культурные шедевры. Наконец, хранение документов и изданий в электронной форме позволяет организовывать электронные базы данных, четкая структура и развитые средства поиска и навигации в которых облегчают процесс обнаружения нужных материалов и их фрагментов. В качестве примера можно сослаться на американское специализированное издательство медицинской литературы Mosby-Year Book, в котором появление цифровой графической библиотеки позволило за считанные секунды находить нужные иллюстрации и помещать их в книги, в результате чего была достигнута значительная экономия времени и материальных средств.

Подробнее

Взаимодействие контента и жанра в спортивном медиадискурсе (на материалах отечественных газет второй половины XX – начала XXI вв.)

Дипломная работа пополнение в коллекции 04.09.2012

,%20%d1%82.%d0%b5.%20%d0%b2%d1%81%d1%91,%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%91%d1%82%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%20%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f,%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%be%d0%bd%20%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c,%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c%20%d0%b8%d0%bb%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c.%20%d0%90%20%d0%b2%d0%be%d1%82%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0%20%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%82%20%d0%b5%d0%b3%d0%be%20%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.%20%d0%a1%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20-%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8,%20%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5%20%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5%20%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b,%20%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8.%20%d0%9f%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20-%20%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%bd%d0%be%20%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b9%20%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f,%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%20%d0%be%d0%b1%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82%20%d0%b8%20%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%8e%d1%82%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.%20%d0%92%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b5%20%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%20%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8.%20%d0%a0%d0%be%d0%b4%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b2%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%85%20%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c%20%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0,%20%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%8f%20%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%bc%d0%b8,%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%b5%d0%bc%d1%83%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d1%81%d1%8e%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8,%20%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20(%d0%b8%d1%81%d0%ba.).%20%d0%9d%d0%b0%20%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5%20%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d1%8b:%20%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d0%b6,%20%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82,%20%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82,%20%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c.%20%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b%20%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f%20%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%81,%20%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0.%20%d0%90%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8e%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%80.">Понятие спортивной журналистики гораздо более широкое. Его мы обозначим, пользуясь определением журналистики, данное Е. Прохоровым в большой советской энциклопедии: спортивная журналистика - это социально-значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию. Кроме того, это и совокупность всех продуктов деятельности спортивного журналиста, предмет изучения и преподавания, а также содружество порождаемых профессий. Приведём различные диффиниции и характеристики понятий в рамках спортивной журналистики. Контент - это любое информационное наполнение чего-либо (картинки, текст, видеоролики и т.д.) (англ. content - содержание). По отношению к сети Интернет обычно имеют в виду контент сайта <http://statiami.com/kont.php>, т.е. всё, что предстаёт перед глазами пользователя, что он может почитать, посмотреть или послушать. А вот под контентом сайта чаще всего понимают его текстовое наполнение. Спортивная публицистика - произведения спортивной тематики, оказывающие влияние на сознание спортивной общественности и поднимающие темы, актуальные для современности. Публицистика и журналистика - неразрывно связанные между собой явления, поскольку оба ориентируют и влияют на общественное мнение. В контексте изучения специализированного направления журналистика и публицистика станут для нас синонимами. Род произведений в пределах какого-нибудь искусства, отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками (иск.). На выставке были представлены разнообразные жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая живопись. Основными жанрами литературы являются эпос, лирика и драма. Авантюрный жанр.

Подробнее

Языковая норма в средствах массовой информации

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.09.2012

№Цитата из СМИИсточник1.Только вмешательство спасателей помешало окончательному разграблению…КП от 17.04.2008 «ЧП. «ножки Буша» разбегались, словно курицы».2.Часовая уборка пылесосом сжигает за час 250 калорий…КП от 14.07.2009, «10 способов похудеть без диет!»3.Уходящий 2008й год…был богат и на удачи, и на неудачи. Очень хочется думать, что 2004й год будет удачней.АиФ № 52 от 24.12.2008, «Каким был 2008й»4.И не заставляет звёзд скакать через скакалку…КП от 17.07.2008, «Скверный анекдот»5.При поступлении новой информации мы вас будем информировать…АиФ № 47 от 19.11.2008, Мобильная грамотность или как защититься от мошенников» -6.Время измерялось во все времена…КП от 02.03.2008, «Жизнь - калейдоскоп»7.Просто он сам такой простой человечек…КП от 14.06.2009, «Дневники»8.Ловят неуловимых боевиков…КП от 05.08.2008, «Боевики попали в засаду ФСБ»9.Его воображение уже разыгралось, и мы начинаем играть…КП от 02.03.2008, «Конкурс рассказа»10.Рукав классической длины, длинный…КП от 24.12.2009. «Что модно этой зимой»11.Она отличалась лебединой красотой белого лебедя…КП от 26.12.2008, «Танец и жизнь»12.А если обращаются, значит, у них что-то с чем-то не в порядке…КП от 02.03.2008, «Картина дня»13.Нынешний сезон уже открыл для ценителей классической музыки ряд молодых исполнителей. Не был исключением и нынешний.КП от 24.01.2009, «На одном дыхании»14.Мужские и женские мозги - это две большие разницы…КП от 22.11.2009 «Клуб любознательных»15.Через полчаса компьютерных игр у меня складывается впечатление, что я сошёл с ума. Поэтому я его выключаю.КП от 02.03.2008 «Дневники»16.Приобретая пиротехнику, не покупайте её у лотошников…АиФ № 51 от 17.12.2008 «Внимание: 01 предупреждает»17.Дмитрия Певцова побрили наголого…КП от 17.04.2008 заголовок18.Но и нам надо на пульсе руку держать, не пускать на самотёк молодёжь.«АиФ», № 41 от 08.10.2008 «Как нам избежать проколов»19.В таком формате мы не думали над этой проблемой. Мы уделим серьёзное внимание этой проблеме. (из речи А. Канокова)АиФ, № 39 от 24.09.2008 «В ближайшее время в школах будут введены уроки ислама и православия»20.Общаюсь с людьми, которые лицами-то особенно не хлопочут.КП от 04.08.2008 «Кривой эфир»21.А когда я включала ТВ, я слышала совершенно другую речь.КП от 04.08.2008 «Кривой эфир»22.Эта его любовь…Она же невероятная, жуткая…Она…во какая! Вот.КП от 17.07.2008 «Конкурс рассказа»23.Прошли дни, прошли недели и результат проявился налицо…АиФ № 51 от 17.12.2008 «Худеем правильно»24.Черномырдин: -Надо не хотением достигать этого, а совсем другим местом. -Я думаю об этом всегда и далеко не безразлично. -Я не очень-то замечаю, кого ещё можно в президенты. -И очень жаль, что вот на таком, на полном скаку человеку надо будет уходить по Конституции. -Я думаю, что ему равных не будет. Вот пока ему их нет. -Хотя, должен сказать, ведь его тоже никто не знал до 1999года. Хотя Россия богатая страна - и на людей, и на умных людей. -Конечно, будут , они есть, которые достойны возглавить наше государство. -Я к этому не хотел бы даже притрагиваться. Вот не хотел бы сейчас.«АиФ», № 21 от 21.05.2008 «Политпарилка»25.Вообще, экстремальщина оторвались на полную катушку…КП от 02.03.2008 «Дневники на КП»26.Президент…проводил разбор полёта…АиФ, № 21 от 20.05.2009 «Президент провел разбор полетов»27.Было много симпатичной музыки.КП от 17.04.2008 «Дневники на КП»28.Давно было не видно Курникову.КП от 30.10.2009 «Анна Курникова скоро станет мамой»29.Не в лучшей бодрости духа…КП от 24.08.2008 «Дневники на КП»30.Сорок квадратов метров… Завтра мероприятия по прочёске местности будут продолжены…КП от 05.08.2008 «Дневники на КП»31.Вы нарушили уголовный закон…КП от 26.12.2008 «Дневники на КП»32.Задержан участник незаконного бандформирования…КП от 30.10.2009 «Банда скинхедов базировалась в обычной школе»33.С течением топки через них начинают пробиваться искры…«АиФ, № 39 от 24.09.2008 «Чтобы избежать огненной стихии»34.На концерты мы ходили и в экскурсию в музей…АиФ, № 39 от 24.09.2008 «Звёзды гаснут над «Алмазом»35.Хотя…трудно сравнивать такие дефолты, всё же заметно: основа у них общая… Хотя правые подают надежду на исправление…«АиФ», № 10 от 04.03.2009 «Язык до дефолта довёл»36.И это при том, что эти средства не были предусмотрены в бюджете.АиФ № 51 от 17.12.2008 На Ставрополье началась вакцинация»37.Меня, как бы, всё, как бы, устраивает…КП от 17.08.2009 «Дневники на КП»38.Посетители музея сплошь эмвэдэшники, музейщики постарались для них на славу…АиФ № 18 от 25.06.2008 «Открытие музея»39.Премьер-министр утвердил поправки к ПДД, разрешающие ментам забирать любую машину.АиФ № 52 от 24.12.2008 заголовок40.Странные ребята: торгуют наркотой, пьют, шарахаются по улицам.«АиФ», № 10 от 04.03.2009 «Картина дня»41.«Пусть каждый ваш рабочий день скрашивает карнавал ваших любимых людей дома!» - пожелал наш звездун.АиФ № 19 от 06.05.2009 «Брюзга недели»42.…жрать червяков в эфире…АиФ, № 29 от 15.07.2009 «Скверный анекдот»43.Вот пацан вчера только с зоны откинулся, с Ходором рядом был, всё расскажет!АиФ, № 13 от 19.03.2008 «Сообщаем подробности»44.Ну не понравились президенту их рожи…КП от 17.07.2008 «Дневники на КП»45.В Европе поражает умение горожан парковать свои бибики…КП от 02.03.2008 «Дневники на КП»46.После полного апгрейда показался Дед Мороз…КП от 26.12.2008 «Деды Морозы бывают разные»47.Сельская самодеятельность организовала грандиозное шоу для комбайнёров.КП от 16.08.2008, «В Уфе появилось «башкирское MTV»48.Плюрализм мнений будет учтён.АиФ № 52 от 24.12.2008, «Чего жаждет общественность?»49.Этот колхоз всегда в авангарде.АиФ, № 29 от 15.07.2009 «Русская деревня: взгляд в будущее»

Подробнее

История Дальневосточного книжного издательства

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.09.2012

Общеэкономический кризис 1992-1993 гг., являвшийся продолжением системного кризиса, начавшегося еще в начале 80-х годов XX в., привел к инфляции, резкому падению реальных доходов населения, спаду производства и галопирующему росту цен на продукцию производственного и потребительского назначения. Правительство новой России вынуждено было пойти на отмену государственного регулирования цен на большинство товаров и ускоренную приватизацию. Начался резкий спад книгопроизводства, особенно тяжелое последствие для книжного дела повлекло упразднение государственной оптовой книжной торговли, лишившей производителей книг главного канала распространения. Выходу книжного предпринимательства из кризиса способствовали отсутствие конкуренции со стороны зарубежных фирм (характерно для большинства товаров тогдашнего потребительского рынка) и помощь со стороны государства: введение налоговых льгот для книжного дела, принятие целевой государственной программы книгоиздания, но в целом государственная политика в области книжного дела не была последовательной. В 1998 г., несмотря на кризис, тенденция роста выпуска издательством книг по названиям продолжилась. В то же время в 1999 г. их доля в суммарном тираже несколько уменьшилась. Но в 2000 г. темп прироста выпуска тиража снова возрос и в 2001-2002 годах вклад Дальневосточного книжного издательства в книгоиздание страны стал ощутимым. В 2002 г. после отмены льгот по НДС рост бизнеса остановился, но введение льготных ставок НДС позволило завершить год с падением выпуска всего на 1%. 2003 г. отмечен бурным ростом на 16%, но в 2004 и 2005 гг. темпы роста снижались. Наблюдалось также систематическое снижение тиражности одного наименования: если в 1991 г. тиражность одного наименования составляла 47,9 тыс. экземпляров, то в 2005 г. она упала до 7 тыс. экз. на одно наименование. Имела место тенденция, характерная в последнее десятилетие для всего мирового книгоиздания, получившая название «инфляции наименований» и связанная с углублением сегментации потребительского рынка на основе дифференциации индивидуальных потребностей.

Подробнее

Особенности и процедуры освещения деятельности МВД пресс-службами

Дипломная работа пополнение в коллекции 21.08.2012

.%20%d0%9f%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9%20%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%20%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20http://www.guvd74.ru.">В соответствие с требованиями приказов МВД России №029-01 г. «Об утверждении Временного наставления по технической защите в органах внутренних дел Российской Федерации…», № 562-02г. «Об утверждении Концепции развития информационно-вычислительной системы МВД России на 2002-2006 годы», Указа Президента Российской Федерации №611-04 г. «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного информационного обмена» ОИ и ОС ГУВД организован абонентский пункт доступа в сеть Интернет - www.guvdso.ru <http://www.guvdso.ru>. Популярное пособие по безопасности дорожного движения для широкого круга пользователей сети Интернет представляет собой сайт http://www.guvd74.ru.

Подробнее

Проблемы сбора и обработки информации для сайта с целью использования в образовательной, профориентационной и внеучебной культурно-досуговой деятельности

Курсовой проект пополнение в коллекции 17.08.2012

Я, в поисках определения «новости», решила обратиться к словарям, и в словаре шведского языка нашла такое определение: «Новость - быть новым, иметь прелесть новизны; новое, актуальное событие; сообщение (в прессе, по радио, телевидению) об актуальном событии». В этом определении моё внимание привлекло слово «событие», это может значить то, что оно является главным словом в определение «новости». Событие - это то что случилось к определённому моменту времени, какой-то важный и значительный факт. И если что-то изменится в этом событии, то и это тоже будет являться новостью. Событие - это какое-либо изменение, которое может тесно взаимодействовать с сюжетом. Изменения могут быть различными. Самой «яркой», популярной новостью будет служить неожиданное, случайное событие, например, пожар, смена президента, любая чрезвычайная ситуация и т.д. Такие новости называют событийными.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>