Страхование

Страхование

Cтрахование ответственности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Страховщик (страховая организация) и МТСБУ имеют право в пределах, определенных действующим законодательством Украины, требовать компенсации осуществленных страховых выплат от третьего лица Страхователя или лица, которое руководило транспортным средством, в случае:

 • намеренного причинения вреда третьему лицу;
 • управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием наркотических или токсичных веществ, которые снижают скорость реакции и внимания;
 • отсутствия удостоверения на право управления транспортным средством данной категории;
 • если виновник оставил место дорожно-транспортного приключения, не нарушив установленные правила;
 • если страховой случай произошел из-за несоответствия технического состояния и оснащения транспортного средства требованиям действующих Правил дорожного движения Украины;
 • если Страхователь без уважительных причин на протяжении трех рабочих дней не сообщил страховщику о наступлении страхового случая, не подал ему письменного объяснения об обстоятельствах дорожно-транспортного проишествия или в случае потребности не предоставил свое транспортное средство для обзора и экспертизы;
 • если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь или третье лицо предоставило неправдивые сведения, которые привели к повышению суммы страхового возмещения или безосновательной выплате.
Подробнее

Рейтинг страховых компаний Украины

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Главный плюс рейтинга - его комплексность. В нем нет одного основного показателя, по которому будут ранжироваться компании, и это позволяет избегать субъективных оценок деятельности страховщиков. До сих пор в средствах массовой информации можно было найти лишь списки страховых компаний, ранжированные по определенному показателю. Зачастую подобные списки называют рейтингами, однако по ним нельзя было делать каких-либо однозначных выводов. Компании, собравшие огромные взносы или лидирующие по величине активов, совершенно не обязательно будут более надежными, чем компании, не попадающие в число лидеров, но занимающиеся классическим страхованием и имеющие сбалансированные страховой портфель и финансовые потоки. Безусловно, размер компании в методике рейтинговой оценки учитывается. Однако это всего лишь один из многих влияющих факторов, каждый из которых по отдельности абсолютно не гарантирует присвоения компании высокого рейтинга.

Подробнее

Государственное социальное страхование

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

К основным принципам обязательного социального страхования относятся:

 1. устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов;
 2. всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для застрахованных лиц реализации страховых гарантий;
 3. государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от социальных страховых, рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному страхованию независимо от финансового положения страховщика;
 4. государственное регулирование системы обязательного социального страхования;
 5. паритетность участия представителей субъекта обязательного социального страхования в органах управления системы обязательного социального страхования;
 6. обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования;
 7. ответственность за целевое использование средств обязательного социального страхования;
 8. обеспечение надзора и общественного контроля;
 9. автономность финансовой системы обязательного социального страхования.
Подробнее

Современное состояние страхования в России и США

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ïîÿâëåíèå â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ îãðîìíîãî ÷èñëà ÷àñòíûõ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé (îêîëî 1350), [17] çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñòðàíå; ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ñïåöèàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé â îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ; ðîñò ïîêàçàòåëåé ñáîðà ñòðàõîâîé ïðåìèè, äîñòèãøåé 106,784 ìëðä. ðóá. â 2000 ã., ïîäòâåðæäàþò, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå âàæíåéøèõ ïðåîáðàçîâàíèé ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 10 ëåò ïðåòåðïåëà êàê êîëè÷åñòâåííûå, òàê è êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ, è ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î íàëè÷èè íàöèîíàëüíîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ñåãìåíòà ýêîíîìèêè ñòðàíû. Âìåñòå ñ òåì ýôôåêòèâíîñòü ñòðàõîâûõ óñëóã, ïðåäëàãàåìûõ ðîññèéñêèì ñòðàõîâûì ðûíêîì íàöèîíàëüíîìó ïîòðåáèòåëþ: ïðåäïðèíèìàòåëþ è ãðàæäàíèíó, êðàéíå íåâåëèêà. Äîëÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè â îáùåì îáúåìå ÂÂÏ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò íå ïðåâûøàåò 2,2%. Ñðåäíèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïðåìèè íà äóøó íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 31 äîëëàð ÑØÀ, ÷òî ñóùåñòâåííî íèæå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà (â ñòðàíàõ ÅÑ ñîîòâåòñòâåííî 8,53% è 1341 ýêþ). Ïî èìåþùèìñÿ îöåíêàì ëèøü îêîëî 10% ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ â ñòðàíå çàñòðàõîâàíû, ïîòðåáèòåëè ñòðàõîâûõ óñëóã ïî-ïðåæíåìó â êà÷åñòâå îäíîé èç ïðè÷èí îòêàçà îò ñòðàõîâàíèÿ íàçûâàþò «íåäîâåðèå ê ñòðàõîâûì îðãàíèçàöèÿì», òàê æå êàê è ê áîëüøèíñòâó ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ â ñòðàíå. Äîëÿ ðîññèéñêîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà â ñîâîêóïíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ìèðîâîãî ñòðàõîâîãî ðûíêà (â 2000 ã. áîëåå 2,2 òðëí. äîëë.) ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1%.[7]

Подробнее

Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ïîñëåäñòâèÿ óâåëè÷åíèÿ ñòðàõîâîãî ðèñêà â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ñòàòüÿ 959)

 1.  ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà èìóùåñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ ñòðàõîâàòåëü (âûãîäîïðèîáðåòàòåëü) îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü ñòðàõîâùèêó î ñòàâøèõ åìó èçâåñòíûìè çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ â îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñîîáùåííûõ ñòðàõîâùèêó ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà, åñëè ýòè èçìåíåíèÿ ìîãóò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà. Çíà÷èòåëüíûìè âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðèçíàþòñÿ èçìåíåíèÿ, îãîâîðåííûå â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîì ïîëèñå) è â ïåðåäàííûõ ñòðàõîâàòåëþ ïðàâèëàõ ñòðàõîâàíèÿ.
 2. Ñòðàõîâùèê, óâåäîìëåííûé îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà, âïðàâå ïîòðåáîâàòü èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ èëè óïëàòû äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ñîðàçìåðíî óâåëè÷åíèþ ðèñêà. Åñëè ñòðàõîâàòåëü (âûãîäîïðèîáðåòàòåëü) âîçðàæàåò ïðîòèâ èçìåíåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ èëè äîïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè, ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ãëàâîé 29 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.
 3. Ïðè íåèñïîëíåíèè ñòðàõîâàòåëåì ëèáî âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì ïðåäóñìîòðåííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè îáÿçàííîñòè ñòðàõîâùèê âïðàâå ïîòðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðà (ïóíêò 5 ñòàòüè 453).
 4. Ñòðàõîâùèê íå âïðàâå òðåáîâàòü ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, åñëè îáñòîÿòåëüñòâà, âëåêóùèå óâåëè÷åíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà, óæå îòïàëè.
 5. Ïðè ëè÷íîì ñòðàõîâàíèè ïîñëåäñòâèÿ èçìåíåíèÿ ñòðàõîâîãî ðèñêà â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2 è 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ìîãóò íàñòóïèòü, òîëüêî åñëè îíè ïðÿìî ïðåäóñìîòðåíû â äîãîâîðå.
Подробнее

Обеспечение безопасных условий труда

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Как было отмечено выше, зануление применяется в четырехпроводных сетях напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью. Зануление осуществляет защиту путем автоматического отключения поврежденного участка электроустановки от сети и снижение напряжения на корпусах зануленного электрооборудования до безопасного на время срабатывания защиты. Из всего выше сказанного делаем вывод, что основное назначение зануления - обеспечить срабатывание максимальной токовой защиты при замыкании на корпус. Для этого ток короткого замыкания должен значительно превышать установку защиты или номинальный ток плавких вставок. Далее приведем принципиальную схему зануления на рис 11.2.:

Подробнее

Имущественное страхование по российскому законодательству

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

С учётом отмеченных обстоятельств п.1 ст.930 ГК, посвящённого страхованию имущества, признаёт возможным заключение договора только в пользу такого лица (страхователя или выгодоприобретателя), которое обладает интересом к сохранению соответственного имущества. Примером может служить одно из арбитражных дел. Оно возникло в связи с тем, что страховщик отказался возместить страхователю обществу с ограниченной ответственностью стоимость погибших при пожаре основных средств, сославшись на то, что договор страхования является недействительным в связи с отсутствием у страхователя интереса к сохранению имущества, поскольку общество не является его собственником. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, однако, посчитал такую позицию нижестоящего суда необоснованной. При этом было отмечено, что общество «арендует имущество на основе договора аренды, который действует в течение 15 месяцев и содержит обязанность арендатора по страхованию». И этого было достаточно для признания наличия у ответчика интереса.

 1. Страховая сумма. Легальное определение страховой суммы содержится в ст.947 ГК РФ. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования называется страховой суммой. Следовательно, смысл страховой суммы состоит в установлении максимума того, на что вправе претендовать при наступлении страхового случая страхователь (выгодоприобретатель). Однако, согласно ст. 962 ГК при наступлении страхового случая страхователь обязан принять доступные ему разумные меры, чтобы уменьшить возможные убытки, руководствуясь при этом указаниями страховщика, если они поступили. Произведенные расходы даже если они оказались безуспешными страховщик должен возместить, и в этом случае общая сумма, которую должен выплатить страховщик (компенсация расходов плюс страховое возмещение), может превышать страховую сумму. Страховая сумма устанавливается соглашением сторон: страхователя со страховщиком, а в некоторых случаях обязательного страхования может быть установлена законом или иным правовым актом. Во всех случаях при страховании, основанном на договоре, страховая сумма является его существенным условием. Это отмечено в ст.942 ГК РФ.
 2. Страховая стоимость. При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость, именуемую в ст.947 страховой стоимостью. Такой стоимостью считается:
 3. для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования;
 4. для предпринимательского риска убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
 5. Страховая премия. Смысл страхования заключается в том, что «собственник обеспечивает своё имущество, недвижимое или движимое, от разных случайностей посредством периодического платежа известной суммы денег, которая называется премией». ГК (ст. 954) считает страховой премией плату за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные в договоре страхования.
Подробнее

Стархование

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

5. Комітет у справах Нагляду за страховою діяльністю, який здійснює нагляд з боку держави для дотримання вимог учасниками страхового ринку законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захист інтересів страхувальників та запобігання неплатеспроможності страховиків у справах нагляду за страховою діяльністю основними фенкціями комітету є:

 1. ведення единого державного реєстру страховиків (перестраховиків);
 2. видання ліцензії на проведення страхової діяльності;
 3. контроль за сплатоспроможністю страховиків щодо виконання їхніх страхових зобовязань перед страхувальниками;
 4. встановлення правил формування, розміщення та облік страхових резервів;
 5. розробка методичних і норматиних документів з питань страхової діяльності;
 6. підвищення практики страхової діяльності розробка і подання пропозицій щодо розвитку та вдосконалення законодавства Укераїни про страхову діяльність.
Подробнее

Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Деятельность страховщиков нацелена на обеспечение беспрерывности процесса производства и возмещение ущерба, причиненного различными непредвиденными обстоятельствами и случайностями. Каждый страховой риск имеет свое индивидуальное измерение. Его величина зависит от ряда факторов: степени вероятности страхового случая, интенсивности вредоносного воздействия разрушительных сил природы, стоимости имущества принятого на страхование, и т.д. Высокая доля ответственности страховщика за социальные последствия его деятельности требует организации государственного страхового надзора. В общей форме этот надзор выражается в изучении финансового положения страховщика и его платежеспособности по принятым договорным обязательствам перед страхователем. Регулирующая роль государственного органа по страховому надзору должна предусматривать выполнение в основном трех функций, с помощью которых обеспечивается надежная защита страхователей.

 1. Регистрация тех, кто осуществляет действия, связанные с заключением договоров страхования, - главная функция. Регистрацию должны пройти все страховщики. В ходе регистрации выясняются профессиональная пригодность страховщика, его финансовое положение. Органом надзора за страховой деятельностью акт регистрации оформляется выдачей соответствующего разрешения или лицензии.
 2. Обеспечении гласности. Каждый, кто проводит профессионально занимается страховой деятельностью, обязан публиковать проспект, содержащий полную правдивую и четкую информацию о финансовом положении страховщика. Чтобы не допускать ограничения конкурентной борьбы, федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью должен проверить, насколько достоверна представленная информация. Открытость информации о финансовом положении страховщиков способствует сохранению конкурентной борьбы.
 3. Поддержание правопорядка в отрасли. Орган госнадзора может начать расследование нарушений закона, принять административные меры в отношении тех, кто действует вопреки интересам страхователей, или передать дело в суд.
Подробнее

Организация пенсионной службы в РФ

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

3. ПФРФ обеспечивает:

 • целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование расходов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения;
 • организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормильца;
 • капитализацию средств ПФРФ, а также привлечение в него добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и юридических лиц;
 • контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным поступлением в ПФРФ страховых взносов, а также контроль за правильным и рациональным расходованием его средств;
 • организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования", а также организацию и ведение государственного банка данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (России);
 • межгосударственное и международное сотрудничество Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФРФ; участие в разработке и реализации в установленном порядке межгосударственных и международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и пособий;
 • изучение и обобщение практики применения нормативных актов по вопросам уплаты в ПФРФ страховых взносов и внесение в Верховный Совет Российской Федерации предложений по ее совершенствованию;
 • проведение научно-исследовательской работы в области государственного пенсионного страхования;
 • разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции ПФРФ.
 • ПФРФ может принимать участие в финансировании программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан.
Подробнее

Cтрахование предпринимательских рисков

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Политические риски можно подразделить на четыре группы:

 • риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
 • риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты;
 • риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент;
 • риск военных действий и гражданских беспорядков.
 • Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства. К основным причинам производственного риска относятся:
 • снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака производимой продукции;
 • снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или услугу, в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса;
 • увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов;
 • рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности, либо за счет выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
 • увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону и их отчислений в процессе деятельности;
 • низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией;
 • физический и моральный износ оборудования отечественных предприятий.
 • Коммерческий риск это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. Основные причины коммерческого риска:
 • снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу;
 • повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского проекта;
 • непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных расходов);
 • потери товара;
 • потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены;
 • повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предпринимательской фирмы.
Подробнее

Регулирование страховой деятельности на Украине

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В целом это можно было определить как несложившуюся финансовую систему распределения и перераспределения рисков в государственном масштабе. В ст. 2 Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" законодатель определил исключительный перечень организационно-правовых форм, посредством которых возможно осуществление предпринимательской страховой деятельности. Указанная норма сохранена без изменений в ст. 2 Закона Украины "О страховании". Особое внимание следует обратить на то, что были выбраны такие формы, которые предполагают ответственность учредителей по обязательствам компании полностью или в долях, пропорционально взносам в уставный фонд, личным имуществом (за исключением акционерного общества). Критерий, которым воспользовался законодатель при определении организационно-правовых форм, выбран не совсем точно. Во всяком случае, такой подход на практике себя никак не оправдал. Финансовому учреждению, каковым является страховая компания, необходимо согласование действий многих учредителей с целью объединения денежных средств для нормального функционирования страховой компании и обеспечения страховых обязательств. Это нашло подтверждение в ст. 29 Закона Украины "О страховании" в повышенных по сравнению с положениями Декрета Кабинета Министров Украины "О страховании" требованиях к минимальному размеру уставного фонда страховой компании: 100 000 экю для страховых компаний, участниками которых являются украинские физические и юридические лица и соответственно 500 000 экю для страховых компаний, если среди участников имеются иностранные физические пли юридические лица.

Подробнее

Интернет-страхование

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

КомпанияАдрес в ИнтернетеСервисСкидки при приобретении полиса он-лайнАВИКОСwww.avikos.ru Заполнение заявления на страхование выезжающих за рубеж, расчет полиса, оплата в офисе компании, возможна курьерская доставка страховки в пределах МосквыНет"Ингосстрах"www.ingos.ru Заполнение заявления на страхование, расчет стоимости полиса, регистрация в системе (закрепление за клиентом пароля, отслеживание своей заявки), оплата в компании или любом отделении банка. Возможность использования платежных систем "Телебанк" Гута-банка и "ИнетрнетСервисБанк" Автобанка. В продаже гражданская ответственность автовладельцев, страхование выезжающих за рубеж, страхование авто-каско (угон-ущерб). За полисом следует ехать в компанию10% - первым 100 покупателям страховки для выезжающих за рубеж, 5% -- первым 100 покупателям полиса автоГО"Национальная страховая группа"www.nig.ru Калькулятор по страхованию дач, страхованию автомобилей, грузоперевозкамНет"Ренессанс Страхование"www.renins.comЗаполнение формы для расчета величины страховой премии, расчет стоимости страховки, заполнение заявления на страхование, оплата в режиме реального времени. В продаже 8 продуктов: гражданская ответственность автомобилистов, добровольное медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж, годовая бизнес-карта для туристов, страхование квартир, дач, страховка от несчастного случая (взрослые и дети), доставка полиса на дом5% на все продукты"РЕСО-Гарантия"www.reso.ruРасчет стоимости полиса по гражданской ответственности автовладельцев в режиме он-лайн при вводе минимальных данных, заполнение и отправка анкеты для расчета стоимости полиса гражданской ответственности автовладельцев (вводится более подробная информация); ответ по почте или по телефону5%"Стандарт-резерв"www.st-rez.ruЗаполнение анкеты для расчета стоимости полисов на страхование автомобилей (угон, ущерб, гражданская ответственность автовладельцев, несчастный случай с пассажирами и водителем, ущерб дополнительному оборудованию). Ответ по оставленным координатамНет"ЮКОС-Гарант"www.yukos-garant.ru Заполнение форм для расчета стоимости полисов по гражданской ответственности и добровольному медицинскому страхованию, отправление запроса на консультациюНет

Подробнее

Основи страхової справи

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

У статті 17 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" зазначено, що правила страхування підлягають реєстрації уповноваженими органами і мають містити:

 1. перелік об'єктів страхування;
 2. порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;
 3. страхові ризики;
 4. винятки із страхових випадків і обмеження страхування;
 5. строк та місце дії договору страхування;
 6. порядок укладення договору страхування;
 7. права та обов'язки сторін;
 8. дії страхувальника у разі настання страхового випадку;
 9. перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;
 10. порядок і умови здійснення страхових виплат;
 11. строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;
 12. причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;
 13. умови припинення договору страхування;
 14. порядок вирішення спорів;
 15. страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;
 16. страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;
 17. особливі умови.
Подробнее

Государственное регулирование страхования

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Список литературы

 1. Гражданский кодекс РФ ч. II.
 2. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ».
 3. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998. 304 с.
 4. Грищенко Н.Б. Страховое дело: Учебное пособие. - Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 1997. - 134 с.
 5. Крутик А.Б., Никитина Т.В. Организация страхового дела: Учебное пособие Спб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 1999. 304 с.
 6. Петров А.А. Страховое право: Учебное пособие. СПб.: Знание, СПбВЭСЭП, 2000. 139 с.
 7. Фольгенсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М.: Юристъ, 1999. 284 с.
 8. Шахов В.В. Страхование. Учебник для вузов. М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. 311 с.
 9. Комментарий к гражданскому кодексу РФ части второй (постатейный). Под редакцией проф. О.Н. Садикова, - М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ, издательская группа ИНФРА-М НОРМА, 1996. 800 с.
 10. Юргенс И. Внутрисистемное регулирование страхования в РФ. «Страховое дело», №10, 2000.
 11. Юргенс И. О проблеме регулирования страхования в РФ. «Страховое дело», №9, 2000.
 12. Юргенс И. Системный подход к определению понятия «национальная система страхования». «Страховое дело», №8, 2000.
 13. 100 страховых организаций с наибольшими показателями страховых взносов. «Страховое дело», №3, 2000.
 14. Информация о деятельности страховых организаций в Российской Федерации за 1999 год. «Страховое дело», №2, 2000.
 15. Бирючев О.И. Страхование: Пути развития. «Финансы», №12, 2000.
 16. Сплетухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях. «Финансы», №9, 2000.
Подробнее

Основы перестрахования

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Перестрахование является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и нормальной деятельности любого страхового общества. Известно, что страхование базируется на теории вероятностей, и законе больших чисел. Согласно этому закону совокупное действие большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к результату, почти не зависящему от случая. Случайность проявляется как закономерность. В большинстве случаев страховые общества не имеют возможности создать идеально сбалансированный портфель рисков, поскольку количество объектов страхования небольшое или в портфеле содержатся крупные и опасные риски, которые вносят в состав портфеля элементы диспропорции. Кроме того, практика показывает, что любое страховое общество даже при тщательном отборе рисков при приеме их на страхование не может создать портфель полностью изолированных друг от друга объектов страхования, так как условиями страхования обычно покрываются различные опасности, которым застрахованные объекты могут подвергаться одновременно при наступлении катастроф: наводнений, ураганов, землетрясений, опустошительных пожаров и т.д. Однако в связи с тем, что финансовые средства и даже все активы любого страховщика составляют лишь небольшую долю общей суммы его ответственности перед страхователями по всему портфелю застрахованных объектов, указанные катастрофы (страховые случаи) могут не только значительно подорвать финансовую базу страхового общества, но и привести его к полному банкротству.

Подробнее

Проблемы государственного регулирования страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Примечательно, что многолетня история закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ связанная с его рассмотрением и редакцией в парламенте, способствовала устранению основных недостатков и противоречий. Тем не менее, целый ряд замечаний к закону остается, и он без сомнения требует радикальной доработки. В целом Федеральный закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ имеет целый ряд юридических неточностей, вступающих в противоречие с существующими правовыми актами положений, но, не имея целью проводить подробный юридический анализ, стоит остановиться на следующих проблемах:

 1. необходимо отметить, что из рассматриваемого проекта Федерального закона его авторы исключили ряд наиболее острых вопросов. Это предполагаемый размер страховых тарифов, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти по надзору за Страховой деятельностью по представлению Агентства; порядок замены страховщика по инициативе агентства и др. Между тем, например, размер страховых тарифов является ключевым моментом или фактором, определяющим все основные условия страхования автогражданской ответственности. Поэтому очень важно, чтобы размер базовых тарифных ставок (иначе размер платежей с владельцев различных средств транспорта) был четко указан в самом Федеральном законе.
 2. принципиальным является следующее замечание, касающееся страховых сумм. В законопроекте, предусматривается возмещение вреда личности в пределах 240 МРОТ в случае, если пострадало несколько лиц. Если пострадало только одно лицо, минимальная сумма установлена в размере 400 МРОТ. Данный объем страхового покрытия является низким даже на первом этапе. Он не предоставляет реальной страховой защиты и дискредитирует идею страхования в целом. Исходя из данных судебной практики по делам о возмещении вреда жизни и здоровью граждан, причиненного в результате ДТП, представляется целесообразным установить минимальную страховую сумму в размере не ниже 2500-3000 МРОТ. Этот размер позволит обеспечить защиту имущественных интересов пострадавших в ДТП и их семей, исходя из предусмотренных законодательством случаев возмещения вреда жизни или здоровью, в том числе с учетом средних сроков осуществления выплат по потере трудоспособности и потере кормильца.
 3. положение об обязательности наличия представительств компании во всех субъектах РФ явно спорно. Мало того, что этому требованию пока не удовлетворяет ни одна российская компания, оно все равно не решает основной проблемы. Поскольку непонятно, что дает наличие филиала в центре таких больших регионов, как Иркутская область или Красноярский край, для урегулирования проблем за тысячи километров, на их "окраинах".
 4. как отмечается в Пояснительной записке к проекту федерального закона, "мерой, направленной, в том числе и на снижение размера страхового взноса по обязательному страхованию, является поэтапное введение закона в действие". В первый год предлагается осуществление обязательного страхования только в отношении причинения вреда жизни и здоровью потерпевших, а затем и имуществу. Обоснование такого варианта, кроме снижения взноса, еще и необходимостью сбора статистических данных "по имущественному вреду" вряд ли можно принять во внимание, коль скоро расчет тарифных ставок за вред, причиненный личности, более сложен, чем за вред имуществу. Как известно, при ДТП повреждения получают прежде всего транспортные средства. Поэтому для большинства пострадавших предлагаемый вариант страхования потеряет смысл. При том, что страховые взносы они будут обязаны платить ежегодно.
 5. закон не регламентирует такую важную часть как разногласия при оценке величины ущерба между страховщиками, клиентами, работниками автосервиса и экспертами. Кроме того, разные подходы к определению ущерба в разных регионах также отличаются. Очень важным на данном этапе является создание методологии экспертной оценки.
 6. к числу недостатков рассматриваемого закона следует отнести и отсутствие четкого механизма реализации своих прав и обязанностей различными лицами. Так, законом вообще не регламентировано взаимодействие страхователей и сотрудников ГИБДД.
 7. имеются и проблемы, связанные с организацией информационного взаимодействия. В соответствии с положениями Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», сведения о владельцах транспортных средств, выданных водительских удостоверениях относятся к категории ограниченного доступа. Действие закона невозможно без создания новой автоматизированной информационно-справочной системы: о заключенных, измененных и прекративших действие договорах обязательного страхования, обобщенных данных отчетности по обязательному страхованию в федеральном органе исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью; о владельцах транспортных средств, нарушителях правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествиях, размерах причиненного в результате конкретных ДТП ущерба, соответствующих статистических данных по названным объектам учета в органах внутренних дел (подразделениях ГИБДД)».
Подробнее

Риски и управление риском

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Оценку возможного риска рассмотрим на примере. Возьмем одну из многих областей риска, с которой сталкивается производитель мягких игрушек. Речь идет об ответственности за качество продукции.Во-первых, необходимо точно выяснить, может ли мягкая игрушка причинить вред потребителю (вероятнее всего ребенку) и каким образом. Существует множество опасностей такого рода: ребенок может подавиться пуговичным глазком, съесть набивку, у него может возникнуть аллергическая реакция на любой материал, из которого сделана игрушка. Во-вторых, компания должна выявить все возможные дефекты в производстве и маркетинге игрушек, которые могут повлечь за собой физический ущерб; например, у ребенка может возникнуть аллергическая реакция на игрушку, если материалы, из которых она изготовлена, недостаточно тщательно проверены на аллергены, если в игрушку попали примеси в процессе производства или если она плохо упакована ( что открывает доступ к проникновению посторонних веществ). В-третьих, производитель может проанализировать все варианты и рассчитать сумму возможных потерь, связанных с ответст-

Подробнее

Страхування (контрольна)

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Моторне (транспортне) страхове бюро є організацією гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали відповідним іноземним органам страховий сертифікат "Зелена Картка", виданий від імені страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро; на території України, спричиненої водіями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"; за інших обставин, на умовах, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.

Подробнее

Страхування

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями. Насамперед, ризик це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), з виникненням яких відбуваються виплати з раніше утвореного централізованого страхового фонду в натурально-речовій або грошовій формі. Ризик повязаний з конкретним обєктом, щодо якого визначаються чинники ризику. Аналіз одержаної інформації в комплексі з іншими заходами дозволяє суттєво знизити негативні наслідки здійснення (реалізації) ризику. Ризик зумовлює ймовірність загибелі чи пошкодження (в майновому страхуванні) обєкта, прийнятого на страхування. Будь-яка ймовірність може бути виражена дробовою величиною. Якщо ймовірність дорівнює нулю, можна стверджувати про неможливість настання прогнозованої події. При ймовірності, яка становить одиницю, 100 % гарантії того, що подія відбудеться. Очевидно: чим менша ймовірність ризику, тим легше й дешевше можна організувати страхування цього ризику. Висока ймовірність ризику передбачає страховий захист з високою ціною, що утруднює його проведення. У тій мірі, якою оцінено ймовірність настання можливої події, може бути обєктивно визначено розмір ризику. Страхування і розмір ризику взаємоповязані. Вирівнювання ризику, його розподіл складають сукупність прийомів страхової організації, за допомогою яких на практиці організується проведення страхування, вибір для цього технічних прийомів. Правильна оцінка розміру ризику має велике значення в практиці роботи страховиків, тому що визначає величину необхідного страхового фонду, а значить, і можливості відшкодування збитків застрахованих як у звичайні, так і в особливо несприятливі роки.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>