Разное

Разное

Синергія мовно-музичної інтонації актора та співака як шлях розкриття творчого задуму драматурга

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Зміна культурної парадігми у ситуації постмодерну дозволила висувати найвищі критерії вимог до виконавської майстерності актора та співака у царині так званого «легкого жанру». Так, сучасна поп-культура, за оцінкою вчених, втрачає свою суто розважальну функцію і надає найкращі зразки музично-театральних шоу, що сповнені й певної досконалої естетики, глибокого філософського змісту. У свою чергу класична музична культура певним чином «розконсервовується». Процес зближення культурних шарів та формування «третього стильового напряму», якій спостерігали та вивчали В. Конен [6] та ін., все більш актуалізується саме у діяльності театрального виконавця та режисера.

Подробнее

Вокальний ансамбль, як засіб комунікації

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікації. Комунікативні особливості в процесі творчої та мистецької діяльності вивчали ціла низка науковців, серед яких О.В. Брушлинський, Л.П. Гримак, Ю.О. Гусєв, В.В. Давидов, Л.О. Зеленов, Є.М. Іванова, О.М. Леонтьєв, В.С. Лозниця, В.Б. Савицький, В.О. Сластьонін, Л.Д. Столяренко, Х. Хекхаузен. Питанням художнього становлення присвячені музично-педагогічні дослідження В. Антонюк, Е. Абдулліна, Л. Арчажникової, Козир, В. Муцмахера, О. Олексюк, Г. Падалки, Ражникова, О. Рудницької, Г. Ципіна, О. Щолокової та інші. Але окремого розгляду вокального ансамблю як засобу комунікації поколінь на сьогодні не виявлено, що є невирішеною частиною загальної проблеми всебічного вивчення комунікаційних процесів засобами музичного мистецтва, зокрема вокалу.

Подробнее

Видовище в просторі музичних артефактів культури

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статті надається аналіз видовищної презентації музики в контексті образних трансформацій музичної матерії в культурі ХХ та ХХІ століть. Визначаються реалії візуалізації музики як синтетичного феномену. Видовище музичних синтезів мистецтв сучасного світу - це таке видиво, що демонструє персону музикуючого суб’єкта, а саме композитора-виконавця як синтетичну постать. Музика розглядається як невід’ємна складова кінематографічного, театрального, естрадного симбіозу. Музичний простір видовища асимілює в собі етнокультурні, фольклорні і авангардні форми презентації музичного образу.

Подробнее

Охматівський народний хор як етап становлення та професіоналізації української народної хорової справи доби кінця ХІХ ст. - першої половини ХХ ст.

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми. Систематизуючи наукові джерела, матеріали періодичних видань 50-60-х років ХХ ст., ми здійснили спробу детально дослідити етапи становлення та професіоналізації української народної хорової справи доби кінця ХІХ ст. — першої половини ХХ ст. В даній публікації ми ставимо завдання дослідити соціально-історичні та культурологічні передумови становлення української народної хорової справи, проаналізувати типологічні особливості народного виконавства різних регіонів України, створення аматорських народних хорів, хорів-ланок, артілей, формування репертуару професійних та аматорських народних хорових колективів.

Подробнее

Зіновій Штокалко - реформатор сучасного кобзарства

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Бандурне мистецтво діаспори багатоаспектно описала сучасна івано-франківська дослідниця В. Дутчак; аналіз бандурного мистецтва Зарубіжжя, знаходимо у дослідженнях В. Мішалова, Б. Жеплинського, В. Євтуха, Г. Карась, Л. Май- стренко, В. Савчук, Н. Брояко, І. Рєзник, С. Мак- симюк, Х. Скрипки, І. Зінків, та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.

Подробнее

Vantablack: сущность и свойства

Информация пополнение в коллекции 19.04.2018

Подробнее

Усовершенствование технологии изготовления стержней из быстротвердеющих смесей

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Процессы интеграции отечественного литейного производства в международный рынок ставят перед литейщиками серьезные задачи по снижению себестоимости, повышению качества и товарного вида отливок, а также по повышению экологической чистоты производства, что актуально и для отечественного рынка. Решение поставленных задач может быть в частности осуществимым при усовершенствовании технологии изготовления из быстротвердеющих смесей.

Подробнее

Сравнительный анализ продуктов питания, содержащих пектин

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Кроме того, ухудшение экологических условий, сопровождающееся загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов токсическими веществами, радионуклидами, требует, помимо обеспечения безопасности продуктов питания, также проведения профилактических мероприятий. Это обуславливает необходимость более широкого использования в питании человека природных детоксикантов и радиопротекторов, к которым относятся пектиновые вещества.

Подробнее

Разработка эскизов, конструкций, шаблонов и технологическая обработка платья-рубашки и брюк из хлопчатобумажной ткани

Дипломная работа пополнение в коллекции 15.04.2018

Целями выпускной квалификационной работы является: Обобщение, углубление и закрепление знаний, полученных при изучении профессиональных модулей ПМ.01., ПМ.02, ПМ.03: «МДК 01.01 Процесс создания моделей одежды, подбор декоративных элементов», «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности», «Конструирование одежды», «Технология швейных изделий» путем комплексного их использования.

Подробнее

Производство мясных полуфабрикатов

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.04.2018

Рубленые мясные полуфабрикаты -это порционные изделия из фарша на основе мясного сырья. Рубленые мясные полуфабрикаты производится в огромном ассортименте. Виды рубленых мясных полуфабрикатов в зависимости от использованного сырья делятся на: натурально-рубленые мясные полуфабрикаты, изготовленные исключительно из мясного сырья; рубленые мясные полуфабрикаты, в состав которых помимо мясного сырья входят хлеб, соевый добавки, крупы, овощи.

Подробнее

Брахманизм

Информация пополнение в коллекции 08.04.2018

Подробнее

Судьба в представлении древних греков

Реферат пополнение в коллекции 08.04.2018

Тема судьбы не была изначальной в истории развития человечества, она появилась на исходе первобытности. Одними из первых, кто осознал наличие этой неведомой до этого времени силы, были древние греки. Это осознание приходит к грекам на закате первобытности, когда люди начинают выделяться из «мы-бытия» и понимать, что каждый индивид обладает своей собственной только ему принадлежащей долей-участью.

Подробнее

Разработка детали "переходная втулка"

Контрольная работа пополнение в коллекции 07.04.2018

ООО «ОМЗ-Спецсталь» специализируется на производстве металлургических полуфабрикатов из сталей со специальными свойствами. Продукцией предприятия – из различных марок стали собственного производства (от простых углеродистых до нержавеющих специального назначения) – являются:

Подробнее

Экспертиза качества пряностей

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

Группа вкусовых товаров объединяет пищевые продукты, основными компонентами которых являются вещества, оказывающие воздействие на нервную систему и пищеварительные органы. Вкусовые товары улучшают аппетит, усиливают выделение пищеварительных соков, улучшают усвояемость пищи.

Подробнее

Кондуктометрические методы анализа

Реферат пополнение в коллекции 03.04.2018

Кондуктометрия (от англ. conductivity - электропроводность и метрия) - совокупность электрохимических методов анализа, основанных на измерении электропроводности растворов. Кондуктометрия применяется для определения концентрации растворов солей, кислот, оснований, для контроля состава некоторых промышленных растворов.

Подробнее

Расчет центробежного насоса

Курсовой проект пополнение в коллекции 03.04.2018

Двусторонний подвод жидкости к рабочему колесу 6 с уплотняющими кольцами 7 и двухзавитковый спиральный отвод жидкости от рабочего колеса обеспечивают уравновешивание гидравлических осевых и радиальных сил, возникающих в насосе и действующих на его ротор.

Подробнее

Одноступенчатый цилиндрический редуктор

Контрольная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Расчет привода начинают с составления кинематической схемы или ее анализа. Затем определяют общий КПД привода, общее передаточное число разбивают по ступеням и выбирают электродвигатель. По мощности на выходном валу привода и частоте его вращения определяют мощность электродвигателя и осуществляют его выбор по быстроходности.

Подробнее

Технические жидкости применяемые в гражданской авиации, назначение, применение

Курсовой проект пополнение в коллекции 03.04.2018

Проблемой лабораторной проверки качества горюче-смазочных материалов считается установление ключевых физико-химических качеств топлива, смазочных материалов и особых жидкостей и распознавание их соответствия условиям стандарта или технических условий.

Подробнее

Титановые сплавы

Реферат пополнение в коллекции 02.04.2018

Появление новых конструкционных материалов и разработка технологий их получения являются объективной необходимостью технического и социального развития общества. Это заметно из краткого перечня основных направлений использования новых перспективных материалов:

Подробнее

Редуктор двухступенчатый

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

В редукторе применяется картерная система смазывания. При вращении колес масло увлекается зубьями, разбрызгивается, попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которым покрываются поверхности, расположенных внутри корпуса деталей. В корпусе предусмотрено отверстие для слива и замены масла и маслоуказатель для контроля уровня масла. Для выходных концов валов примем манжетные уплотнения.

Подробнее
< 1 2 3 4 5 6 > >>