Разное

Разное

Тенденції розвитку сюїти в творчості українських композиторів: діалог "бароко-ХХ століття"

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Крім того, в цей період складається авторське, більш вільне ставлення до традиційної формули, а, отже, до жанрової структури циклу. Композитори досить вибірково включають окремі частини традиційної послідовності у свої сюїти. «Танцювальний ряд, зберігаючи значення якогось еталона, не стає абсолютом жанрової структури сюїти» [7, с. 9]. Інструментальні жанри епохи бароко (увертюра, прелюдія, токата, канцони та ін.) органічно включалися в процес розгортання контрастних образів сюїти. Було відзначено, що вказана структурна тенденція породжувала аналогічні композиції як у XVII, так і у XVIII столітті у представників різних національних шкіл.

Подробнее

Хоровий концерт Максима Березовського "Приідіте і видіте діла Божиї": виконавський аналіз

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Вирішення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Для творчості М. Березовського важливим є віднайдення нотного матеріалу, який довгий час вважався втраченим. У віднайдених нотах також не все в порядку: відсутні оригінальні авторські автографи — ми маємо справу лише з копіями переписників різних часів, від кінця 18 до початку 20 ст. Як правило, ці копії існують у вигляді поголосників, які потрібно звести в партитуру, що не завжди можливо. Отже реконструйовані партитури не є остаточною редакцією концертів і допоки не віднайдуться оригінали, слугуватимуть єдиними зразками цих композицій. Тому на перший план виходить музикознавчий, стилістичний, виконавський, текстовий та інші аналізи концертів, які, проте, не стільки переконують у правильності розшифровки, скільки пропонують їх варіанти. Дана стаття пропонує свій варіант стилістичної розшифровки віднайденого хорового концерту М. Березовського.

Подробнее

Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статті аналізуються сучасні форми театралізованих вокально-інструментальних жанрів, в яких можливе використання співу в естрадній манері. Наголошено, що дані жанри користуються великою популярністю за рахунок того, що найкраще відповідають запитам сучасної публіки. Окреслено, що мюзикл та рок-опера в західному просторі виступають складовою частиною шоу-бізнесу та користуються більшою популярністю аніж у вітчизняній культурі. Зазначено, що в українській культурі виникає ряд явищ, пов’язаних з поширенням естрадної манери співу, як-от вистави та театралізовані концерти, які включають елементи сценографії, створюючи дійство синтетичного характеру. Театралізовані вокально-інструментальні жанри мають значний потенціал для застосування естрадного вокалу, адже поєднують досягнення різних видів мистецтва та мають значний вплив на глядацьку аудиторію.

Подробнее

Музика зсередини

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Життя доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей і задумів, нових підходів, нових рішень). Творчість не виростає на порожньому місці, творчість - властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. Вона ґрунтується на розвинених мисленні та уяві, інтелекті [2, с. 237].

Подробнее

Вокальний ансамбль, як засіб комунікації

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікації. Комунікативні особливості в процесі творчої та мистецької діяльності вивчали ціла низка науковців, серед яких О.В. Брушлинський, Л.П. Гримак, Ю.О. Гусєв, В.В. Давидов, Л.О. Зеленов, Є.М. Іванова, О.М. Леонтьєв, В.С. Лозниця, В.Б. Савицький, В.О. Сластьонін, Л.Д. Столяренко, Х. Хекхаузен. Питанням художнього становлення присвячені музично-педагогічні дослідження В. Антонюк, Е. Абдулліна, Л. Арчажникової, Козир, В. Муцмахера, О. Олексюк, Г. Падалки, Ражникова, О. Рудницької, Г. Ципіна, О. Щолокової та інші. Але окремого розгляду вокального ансамблю як засобу комунікації поколінь на сьогодні не виявлено, що є невирішеною частиною загальної проблеми всебічного вивчення комунікаційних процесів засобами музичного мистецтва, зокрема вокалу.

Подробнее

Vantablack: сущность и свойства

Информация пополнение в коллекции 19.04.2018

Подробнее

Усовершенствование технологии изготовления стержней из быстротвердеющих смесей

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Процессы интеграции отечественного литейного производства в международный рынок ставят перед литейщиками серьезные задачи по снижению себестоимости, повышению качества и товарного вида отливок, а также по повышению экологической чистоты производства, что актуально и для отечественного рынка. Решение поставленных задач может быть в частности осуществимым при усовершенствовании технологии изготовления из быстротвердеющих смесей.

Подробнее

Сравнительный анализ продуктов питания, содержащих пектин

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Кроме того, ухудшение экологических условий, сопровождающееся загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов токсическими веществами, радионуклидами, требует, помимо обеспечения безопасности продуктов питания, также проведения профилактических мероприятий. Это обуславливает необходимость более широкого использования в питании человека природных детоксикантов и радиопротекторов, к которым относятся пектиновые вещества.

Подробнее

Разработка эскизов, конструкций, шаблонов и технологическая обработка платья-рубашки и брюк из хлопчатобумажной ткани

Дипломная работа пополнение в коллекции 15.04.2018

Целями выпускной квалификационной работы является: Обобщение, углубление и закрепление знаний, полученных при изучении профессиональных модулей ПМ.01., ПМ.02, ПМ.03: «МДК 01.01 Процесс создания моделей одежды, подбор декоративных элементов», «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности», «Конструирование одежды», «Технология швейных изделий» путем комплексного их использования.

Подробнее

Производство мясных полуфабрикатов

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.04.2018

Рубленые мясные полуфабрикаты -это порционные изделия из фарша на основе мясного сырья. Рубленые мясные полуфабрикаты производится в огромном ассортименте. Виды рубленых мясных полуфабрикатов в зависимости от использованного сырья делятся на: натурально-рубленые мясные полуфабрикаты, изготовленные исключительно из мясного сырья; рубленые мясные полуфабрикаты, в состав которых помимо мясного сырья входят хлеб, соевый добавки, крупы, овощи.

Подробнее

Брахманизм

Информация пополнение в коллекции 08.04.2018

Подробнее

Судьба в представлении древних греков

Реферат пополнение в коллекции 08.04.2018

Тема судьбы не была изначальной в истории развития человечества, она появилась на исходе первобытности. Одними из первых, кто осознал наличие этой неведомой до этого времени силы, были древние греки. Это осознание приходит к грекам на закате первобытности, когда люди начинают выделяться из «мы-бытия» и понимать, что каждый индивид обладает своей собственной только ему принадлежащей долей-участью.

Подробнее

Разработка детали "переходная втулка"

Контрольная работа пополнение в коллекции 07.04.2018

ООО «ОМЗ-Спецсталь» специализируется на производстве металлургических полуфабрикатов из сталей со специальными свойствами. Продукцией предприятия – из различных марок стали собственного производства (от простых углеродистых до нержавеющих специального назначения) – являются:

Подробнее

Экспертиза качества пряностей

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

Группа вкусовых товаров объединяет пищевые продукты, основными компонентами которых являются вещества, оказывающие воздействие на нервную систему и пищеварительные органы. Вкусовые товары улучшают аппетит, усиливают выделение пищеварительных соков, улучшают усвояемость пищи.

Подробнее

Кондуктометрические методы анализа

Реферат пополнение в коллекции 03.04.2018

Кондуктометрия (от англ. conductivity - электропроводность и метрия) - совокупность электрохимических методов анализа, основанных на измерении электропроводности растворов. Кондуктометрия применяется для определения концентрации растворов солей, кислот, оснований, для контроля состава некоторых промышленных растворов.

Подробнее

Технические жидкости применяемые в гражданской авиации, назначение, применение

Курсовой проект пополнение в коллекции 03.04.2018

Проблемой лабораторной проверки качества горюче-смазочных материалов считается установление ключевых физико-химических качеств топлива, смазочных материалов и особых жидкостей и распознавание их соответствия условиям стандарта или технических условий.

Подробнее

Расчет центробежного насоса

Курсовой проект пополнение в коллекции 03.04.2018

Двусторонний подвод жидкости к рабочему колесу 6 с уплотняющими кольцами 7 и двухзавитковый спиральный отвод жидкости от рабочего колеса обеспечивают уравновешивание гидравлических осевых и радиальных сил, возникающих в насосе и действующих на его ротор.

Подробнее

Одноступенчатый цилиндрический редуктор

Контрольная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Расчет привода начинают с составления кинематической схемы или ее анализа. Затем определяют общий КПД привода, общее передаточное число разбивают по ступеням и выбирают электродвигатель. По мощности на выходном валу привода и частоте его вращения определяют мощность электродвигателя и осуществляют его выбор по быстроходности.

Подробнее

Титановые сплавы

Реферат пополнение в коллекции 02.04.2018

Появление новых конструкционных материалов и разработка технологий их получения являются объективной необходимостью технического и социального развития общества. Это заметно из краткого перечня основных направлений использования новых перспективных материалов:

Подробнее

Редуктор двухступенчатый

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

В редукторе применяется картерная система смазывания. При вращении колес масло увлекается зубьями, разбрызгивается, попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которым покрываются поверхности, расположенных внутри корпуса деталей. В корпусе предусмотрено отверстие для слива и замены масла и маслоуказатель для контроля уровня масла. Для выходных концов валов примем манжетные уплотнения.

Подробнее
< 1 2 3 4 5 6 > >>