Психология

Психология

Комунікативний садизм як особливий тип вербальної агресії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Знаковою працею для розмежування понять комунікативної агресії та комунікативного садизму є дослідження Ю. Антоняна «Жорстокість у нашому житті». Автор розмежовує «жорстку» та «нежорстку» агресії. Він визначає агресію з морально-нейтральних позицій і наголошує на тому, що агресія — це «не лише безкорисне та руйнівне насильство, це ще й спосіб виживання, дії» [1, с. 14]. Агресія може бути викликана спробою захистити себе, що спрацьовує як психічний механізм захисту від образи, приниження, сприймання критики тощо. Такі вияви вербальної агресії перш за все спричинені мотивом свого захисту, а не спробою принизити чи знівелювати честь та гідність іншої особи. Ю. Антонян вважає, що агресивні дії далеко не завжди мають жорстокий характер, але називає будь-яку жорстокість агресивною. Звідси стає зрозумілим, що вербальна агресія не завжди є виявом психічного насильства, а отже, не може бути ототожнена з вербальним садизмом як свідомим виявом насильницьких дій адресанта до адресата повідомлення.

Подробнее

Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розглядаються особливості психологічної адаптації та преадаптації студентів-першокурсників в умовах невизначеності. Основна увага спрямована на аналіз преадаптивних стратегій та їх перевагу перед адаптивними формами поведінки. Вказується на те, поняття «адаптація» у науковій літературі розглядалась у різних контекстах, але питання адаптації студентів-першокурсників як складного і багатогранного процесу залишається актуальними у умовах різких змін. Звертається увага не те, що від швидкості та успішності проходження періоду адаптації студентом-першокурсником, залежить характер його подальшого навчання та формування його професійних компетенцій.

Подробнее

Показники уваги осіб з набутою короткозорістю слабкого та високого ступеню на фоні процесів гальмування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Проведено исследование характеристик основных свойств внимания (объема, избирательности, концентрации, устойчивости, скорости) у волонтеров 18-35 лет с приобретенной близорукостью слабой и высокой степени по методике «Корректурной пробы». Показано, что близорукие люди характеризуются более высокими показателями внимания, чем практически здоровые люди, и при воздействии факторов внутреннего и внешнего торможения сохраняют их высокий уровень. Выявлено, что под влиянием процессов торможения люди со слабой степенью близорукости демонстрируют направленность в большей степени на сохранение качественных характеристик работы, с высокой степенью - количественных (больший объем зрительной информации). Также нами выявлены достоверные различия (р<0,05) между близорукими и практически здоровыми людьми по основным показателям внимания, а также между группами лиц со слабой и высокой степенью близорукости как в обычных условиях, так и при выполнении задач различной сложности.

Подробнее

Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Для визначення гендерного типу особистості проведено тестування за методикою Сандри Бем «Маскулінність/фемінність» (діагностика психологічної статі). У дослідженні були задіяні студенти-спортсмени (п = 66) і студентки (п = 48) 17-22 років. Достовірно встановлено, що до маскулінного типу ідентифікації особистості віднесено 29,16% обстежуваних, до андрогін - 66,66%, до фемінінності - всього 4,18%. У юнаків - до маскулінного 27,28%, до андрогін - 72,72%. Отримані результати підтверджують тенденцію до маскулінізації дівчат-спортсменок в досліджуваній групі.

Подробнее

Обґрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Як свідчать проведені дослідження, рівень психологічної та педагогічної підготовленості офіцерів-прикордонників значною мірою відстає від сучасних вимог до їх професіоналізму, що обумовлює необхідність поряд з оптимізацією викладання психології та педагогіки у відповідних відомчих навчальних закладах, здійснювати серйозну психолого-педагогічну підготовку офіцерських кадрів до професійної діяльності. Виділення критеріїв і показників рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності офіцерів органів охорони Державного кордону (ООДК) дозволить оптимізувати навчальні програми і моделювання процесу професійно-психологічної підготовки офіцерського складу ДПСУ, а також виявити напрямки вдосконалення цієї підготовки в системі підвищення кваліфікації.

Подробнее

Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Дефініція M. Griffiths говорить: «Трудоголізм — це узалежнення, в якому проявляються наступні ознаки: підпорядкування праці мислення, емоцій та дій, регуляція настрою шляхом роботи, постійне збільшення обсягу праці, аби осягнути ті самі психологічні ефекти що й раніше, негативні прояви самопочуття, коли праця припиняється, конфлікти з оточенням, спричинені надмірними очікуваннями відносно інших співробітників, критична оцінка їхньої праці, недбалість у процесі виконання інших соціальних ролей, рецидиви (тенденція до повторювання стилю надмірної праці після невдалих спроб її обмеження) [2, с. 298].

Подробнее

Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті здійснено спробу розглянути особливості та хід застосування тренінгів особистісного розвитку в навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою, в результаті з'ясовано тематику і підходи до використання тренінгів у навчальному процесі. Розглянуті особливості застосування тренінгів особистісного розвитку в процесі підготовки фахівців у ВНЗ. Висвітлена специфіка проведення тренінгових занять зі студентами-психологами. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Подробнее

Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article deals with the issue of psychological resource in the structure of the personality of the future psychologist. The nature of psychological resource is described. The article contains some information about charscteristics of the resource. It is noted that psychological resource plays a significant role of professional development. The role of psychological resource in during professional activity of the future psychologist is determined.

Подробнее

Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Проблематика формування та розвитку професійної ідентичності особистості достатньо широко представлена в роботах українських (А.С. Борисюк, Н.Ю. Волянюк, А.М. Лукіянчук, С.Д. Максименко, В.І. Осьодло, О.В. Радзімовська) та зарубіжних (Т.А. Мардасова, П.Р. Юсупов, Л.М. Мітіна, Ю.П. Поварьонков, М.С. Пряжніков, І.Б. Субботін, Л.Б. Шнейдер) вчених. На важливості розвитку професійної ідентичності через опору на власні потенційні можливості у контексті суб’єктності професіонала наголошують А.О. Деркач, Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, В.І. Осьодло, В.Ф. Вінтоняк, І.Б. Субботін.

Подробнее

Комплексная методика коррекции психоэмоционального состояния фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.04.2018

По данным Всемирной организации здравоохранения (Worldhealthstatistics, 2010), доля людей с ограниченными возможностями, обусловленными стойкими структурными и функциональными изменениями организма, составляет не менее 10% населения большинства стран. Инвалидность отражает не только проблемы, возникающие в функциях или структурах организма, но и взаимодействие человека с ограниченными возможностями и общества, в котором этот человек живет, что создает необходимость как медицинской, так и психосоциальной реабилитации [5].

Подробнее

Обучение игре на музыкальном инструменте как фактор снижения тревожности у мальчиков и девочек подросткового возраста

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.04.2018

Актуальность исследования. Пожалуй, не много найдется таких психологических явлений, значение которых одновременно оценивается и чрезвычайно высоко, и достаточно узко, даже функционально. Но такова тревожность. С одной стороны, это «центральная проблема современной цивилизации», как важнейшая характеристика нашего времени: «XX век - век тревоги». Ей придается значение основного «жизненного чувства современности». С другой - психическое состояние, вызываемое специальными условиями эксперимента или ситуации (соревновательная, экзаменационная тревожность), «осевая симптома» невроза и т. п.

Подробнее

Профессиональные деформации педагога

Контрольная работа пополнение в коллекции 10.04.2018

Модернизация системы российского образования выдвигает особые требования к личности педагога. Это обусловлено новыми и все более сложными задачами, стоящими перед учебно-воспитательными учреждениями. Признается важность педагогического профессионализма, наличие специальных знаний и широкой эрудиции, сформированность профессионального поведения в целом, включая эмпатию, психолого-педагогическую грамотность и профессиональную рефлексию.

Подробнее

Игра и ее роль в психическом развитии ребенка

Контрольная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Проявляя интерес к миру взрослых, но, не имея возможности включиться в него, дошкольник моделирует этот мир в игре. Эта деятельность является социальной по своему происхождению и содержанию, она возникает в ходе усложнения опыта человечества, его производственных и культурных взаимоотношений и отражает изменения в обществе. Сюжет и роли в игре дети заимствуют в обществе.

Подробнее

Роль старшей сестры в современной российской семье

Курсовой проект пополнение в коллекции 22.03.2018

Значительное влияние на развитие личности ребенка оказывают его братья и сестры. Отношения между ними дают каждому ребенку особый опыт, который в корне отличается от опыта, получаемого в ходе общения с родителями. В общении друг с другом сиблинги приобретают первый неоценимый опыт социализации. Научившись общаться с себе подобными, им легче ладить с соучениками, друзьями, противоположным полом, а впоследствии выстраивать семейные отношения. В то же время необходимо анализировать и ситуации дисфункционального, дисгармоничного развития ребенка под влиянием сиблинговой позиции, корректировать искажения в становлении процесса межличностного общения, которые формируются в связи со спецификой этой позиции.

Подробнее

Характеристики интеракций, содержащих ложь, в повседневном общении

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.03.2018

Тема лжи и обмана интересовала человечество еще с самых давних времен. Невозможно точно датировать появление такого феномена, как и определить момент, когда он начал интересовать человеческие умы. Данная проблема рассматривалась еще в трудах Геродота и не была пропущена ни одним философом, занимающимся вопросами этики и морали.

Подробнее

Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Студентські роки є періодом найбільш інтенсивного соціального формування особистості. Тут проходить період пошуків самоствердження, самостійності, морального становлення, формування соціальної зрілості, розвитку професійних знань, навичок, мислення і способу поведінки. Цей період суттєво впливає на долю і становлення як спеціаліста у подальшому житті. Іде формування особистості. Головне завдання під час навчання повинно полягати в організації спілкування і колективних форм навчання, щоб ці форми давали одночасно максимальні ефекти в пізнавальному і особистісному розвитку людини.

Подробнее

Міжособистісне спілкування в сім’ї як показник щасливого буття дитини

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті охарактеризовано міжособистісне спілкування в сучасній українській сім’ї, зазначено основні тенденції її функціонування. З’ясовано, що дослідження, проведені науковцями, дозволяють оцінити стан сім’ї як недостатньо сприятливий для формування особистості дитини. Теоретично обґрунтовано необхідність встановлення міжособистісного спілкування в сім’ї.

Подробнее

Виконавство на духових інструментах в сучасних умовах

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Диригент оркестру — це чи не одна з найскладніших музичних професій. Він повинен володіти всім набором знань і умінь в музичному мистецтві, бути майстром своєї справи, як часто називають диригента. Це серйозний, вдумливий керівник творчого колективу. Починаючи від високої культури виконання оркестром музичного твору і до самого дрібного організаційного питання — все це турботи диригента.

Подробнее

Дослідження впливу емоцій на стан особистості

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Статтю присвячено теоретичному дослідженню питання емоцій та емоційного впливу на стан особистості., Розглянуто таламічну, периферичну, психоаналітичну та інші теорії емоцій. Передумови прояву емоційних станів та форми переживання почуттів: настрій, афект, стрес, дистрес, фрустрація. Вплив стенічних та астенічних емоцій на організм.

Подробнее

Акцентуації характеру та їх вплив на поведінку підлітків

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У статті представлений теоретичний аналіз проблеми впливу акцентуацій характеру на поведінку підлітків, що дозволило визначити основний зміст і структурно-функціональні компоненти зазначеного феномену, здійснити базову класифікацію типів акцентуацій характеру у підлітковому віці. Розкрито особливості підліткового віку, поняття характеру, передумови розвитку акцентуацій. Визначаються головні фактори виникнення порушень поведінки неповнолітніх. Проаналізовані класичні характеристики основних акцентуацій характеру з урахуванням їх впливу на особистість підлітків. підлітковий характер акцентуація особистість

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>