Предпринимательство

Предпринимательство

Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Здійснюючи продаж електропобутових товарів вітчизняного та іноземного виробництва, працівники субєкта господарської діяльності зобовязані надати покупцям у доступній наочній формі (у супровідній документації, на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів) необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари на державній мові, яка має містити:

 1. назву товарів;
 2. назву нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари;
 3. дані про основні властивості товарів;
 4. відомості про вміст шкідливих для здоровя речовин (у разі їх наявності) порівняно з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів, а також протипоказання щодо застосування;
 5. ціну, умови та правила придбання товарів;
 6. дату виготовлення;
 7. умови зберігання;
 8. гарантійні зобовязання виробника;
 9. правила та умови ефективного і безпечного використання товарів;
 10. термін служби (придатності) товарів, відомості про необхідні дії покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
 11. найменування та адресу виробника або підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;
 12. інформацію про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають обовязковій сертифікації).
Подробнее

Контрольна

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Наявність такого обміну внаслідок спеціалізації веде до удосконалення виробництва. Уже давно відомо, що відсутність спеціалізації, так звана самозабезпеченість у господарстві, породжує неефективність виробництва. Як зауважують американські економісти Стенлі Брю і Кемпбел Макконел в своїй «Економікс», «людина, яка береться за все, може бути досить яскравою особистістю, але вже продуктивністю праці вона явно не відзначається». Які переваги забезпечує спеціалізація виробництв?

 1. По-перше, вона значно збільшує продуктивність праці. Це пов'язано з тим, що спеціалізація створює умови для організації безперервного (поточного) процесу виробництва, застосування найдосконаліших засобів праці, впровадження механізації та автоматизації виробництва, досягнення повного і ефективного використання технологічного устаткування, удосконалення структури підприємств, підвищення кооперації праці.
 2. По-друге, спеціалізація дає можливість краще використати головну продуктивну силу людину на основі врахування її індивідуальних відмінностей і здібностей. Як відомо, люди не однакові за своїми фізичними і розумовими здібностями. Є працівники, які відрізняються досить високою фізичною підготовкою. Вони можуть успішно виконувати важку роботу. Інші ж від природи не мають достатніх фізичних сил для важкої роботи, але здатні виконувати роботу, де переважає частка розумової праці. У таких людей є здібності до аналітичної розумової діяльності. Поділ праці дає можливість це враховувати.
 3. По-третє, спеціалізація на виконанні певної роботи формує кваліфікацію працівника. Давно відомо, що у більшості випадків людина не може однаково спритно виконувати багато видів діяльності. Проте вона може досягти неабиякої майстерності у деяких видах робіт.
 4. По-четверте, спеціалізація у виконанні виробничих функцій веде до економії часу, позбавляє виробництво від зайвих витрат, особливо під час зміни одного виду діяльності іншим видом.
 5. По-п'яте, спеціалізація дає можливість краще використовувати регіональні особливості.
Подробнее

Контрольна з підприємницької діяльності

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

 1. визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 2. внесення змін до статуту товариства;
 3. обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
 4. затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;
 5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
 6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
 7. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
 8. встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
 9. вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
 10. виключення учасника з товариства;
 11. визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
 12. затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
 13. прийняття рішення про припинення діяльності товариства.
Подробнее

Кооперативные организации Германии и России

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Список литературы

 1. Конституция Российской Федерации: комментарий/ Б.Н.Топорнин; Юридическая литература., 1994.
 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1); Новая волна, 1997.
 3. Программа стабилизации и развития потребительской кооперации в Российской Федерации на 1998-2002 гг. Принята на общем собрании представителей потребительских обществ Российской Федерации 30 июля 1998 года. //Российская газета, 15 августа 1998 года № 34-35.
 4. Потребительская кооперация России на пороге третьего тысячелетия (Обращение участников пятого общего Собрания представителей потребительских обществ Российской Федерации к пайщикам и работникам потребительской кооперации России 1 августа 1997 г.). Крестьянские ведомости, № 33 (18-24 августа 1997 года, с.11-12.
 5. Уколова Л.В. Кооперативные организации Германии: Законодательство, структура, деятельность. - Белгород: Белгородский университет потребительской кооперации, 1998.
 6. Уколова Л.В. Кооперативы современной России: Учебное пособие. Белгород: Белгородский университет потребительской кооперации, 1998.
 7. Чаянов А.И. Краткий курс кооперации. М.: Кооперативное издательство. 1995.
 8. Шашнов С.А., Иванова Е.А. Кооперативный уклад в экономике. М.: Финансы и статистика, 1991.
Подробнее

Кооперативная собственность

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Подводя итоги анализа состояния и тенденций хозяйственной и социальной деятельности исследованных кооперативных организаций можно сделать следующие выводы о причинах их убыточности:

 1. «Основная причина состоит в отношении руководителей к своим обязанностям, их компетентность, укомплектованность организаций кадрами. Рентабельная деятельность напрямую зависит от этих факторов.
 2. Ущерб экономике и имиджу системы наносят отдельные руководители, злоупотребляющие служебным положением в корыстных целях, недобросовестно относящиеся к работе, а также не умеющие или не желающие работать и те, кто совмещает официальную должность в потребительской кооперации с собственным бизнесом. Во многих организациях не изжита психология иждивенчества, что проявляется в ориентации на помощь извне при собственной пассивности в коммерческой деятельности.
 3. Другая серьезная причина убыточности состоит в неэффективной организационной структуре, наличии большого числа хозрасчетных организаций и предприятий, а, следовательно, распылении финансовых и материальных ресурсов. В ряде организаций, в которых предприятия перешли на единый баланс, имеются серьезные недостатки по внедрению внутреннего хозрасчета, что снижает эффективность их функционирования.
 4. Доходы системы уменьшаются, так как во многих организациях продолжают сокращаться объемы хозяйственной деятельности в торговле (оптовой, розничной), предприятиях питания, заготовках, производстве, падает производительность и эффективность труда. В таких организациях не просчитываются объемы, которые способны обеспечить безубыточную хозяйственную деятельность.
 5. Неумение эффективно управлять финансами, ослабление контроля за соблюдением расчетно-платежной дисциплины, рост дебиторской и кредиторской задолженности в значительной степени повинны в создании кризисной ситуации. Убытки организаций и предприятий во многом определены даже не самой кредиторской задолженностью, а ее структурой, большой долей кредиторской задолженности, которая приходится на внутрисистемные расчеты между юридическими лицами своей организации, что вызвано той же множественностью хозрасчетных организаций.
 6. Убыточные организации характеризуются недостатком собственного оборотного капитала, пассивным отношением к его формированию путем займа у пайщиков и некооперированного населения, неумением работать с банками, отстаивать свои экономические интересы в период заключения и перезаключения кредитных договоров, и в повседневной деятельности. Многие организации вообще не участвуют в составлении таких договоров, всецело полагаясь на добросовестность банков, не научились использовать денежную, наличную выручку как товар, который тоже должен приносить определенный доход.
 7. Фонд развития потребительской кооперации как источник пополнения собственного оборотного капитала не везде начисляется в оптимальных размерах. Таким образом, не в полной мере задействован важнейший фактор стабилизации экономики, который создан Центросоюзом для повышения конкурентоспособности системы. ==» Одновременно с недостатком оборотного капитала констатируем избыток основных средств относительно фактических объемов деятельности. Неэффективное использование материально-технической базы, большие налоги на имущество увеличивают убытки кооперативных организаций. Не везде временно «излишние» предприятия грамотно законсервированы. Организации, проводя переоценку основных фондов, экономически не просчитывали варианты по налогооблагаемой базе при выборе методов переоценки, не в полной мере использовали эту возможность для сокращения суммы налога на имущество.
 8. Потребительские общества и союзы несут значительные расходы по оплате налогов и штрафных санкций не только из-за незнания законов по налогам и налогообложению, но и из-за неумения противостоять незаконным притязаниям налоговых служб.
 9. Одна из причин убыточности отчуждение (зачастую в корыстных целях) лучших объектов недвижимости (магазинов, столовых, производственных предприятий), расположенных в районных центрах, где наиболее стабильные покупательские потоки, и, таким образом, потеря наиболее престижного и выгодного сегмента потребительского рынка.
 10. Сократив число пайщиков, многие организации потребительской кооперации подорвали собственную социальную базу, лишившись гарантированных покупателей, основных сдатчиков сельскохозяйственной продукции. Уменьшилась возможность использования заемных средств пайщиков и паевого фонда для пополнения собственных оборотных средств. Сокращение числа пайщиков отразилось на престиже потребительской кооперации, на взаимоотношениях с органами местного самоуправления.
 11. Недостаточна методическая и консультационная помощь потребительским обществам, райпотребсоюзам и райпо со стороны областных (краевых, республиканских) потребсоюзов по налогам и налогообложению, правовым вопросам, экономической работе.
 12. Экономические управления (отделы) сохранены в потребсоюзах, экономисты в потребительских обществах. Однако существует отставание в знании ими современных методов анализа, бизнес-планирования, компьютерных технологий. Экономисты не просчитывают экономические последствия принимаемых организацией решений».
Подробнее

Купе-дизайн

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

 

 1. Бизнес-план: Методические материалы/Р.Г. Маниловский, Л.С. Юлкин и др.; Под ред.: Н.А. Колесниковой. 3-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2000.253 с.
 2. Бизнес-план: Опыт, проблемы: Учеб.-практ. пособие/ Т.Б. Любанова, Л.В. Мясоедова. М.: Эксперт. бюро: Приор, 2000. 89 с.: ил.
 3. Бизнес-план в НТБ: Рекомендации/М-во науки и технол. Рос. Федерации; Сост.: К.М. Ключникова. М.: Изд-во ГПНТБ, 1997. 29 с.
 4. Бизнес-план инвестиционного проекта/Под ред. И.А. Иванноковой. М.: Эксперт. бюро М,1997 111 с.: табл.
 5. Бизнес-план инновационного проекта. Методика составления/ Центр. институт повышения квалификации; В.Г. Буров. М.: Б.и., 1997 100 с.: табл.
 6. Бизнес-план фирмы: Комментарий к методике составления. Реальный пример/ Ассоц. авт. и изд. “Тандем”; Д.Н. Акуленок. М.: ООО “Гном-пресс”, 1998. 88с.
 7. Бизнес-планирование: Учеб. для вузов по экон. специальностям/ Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова; В.М. Попов, С.И. Ляпунов и др.; Под ред.: В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 2000. 669 с.
 8. Г. Джоунс “Торговый бизнес; как организовать и управлять”, М. Инфра-М, 1996 г.
 9. Как составить бизнес-план сервисной компании. М. Дело, 1997 г.
 10. Как составить бизнес-план торговой компании. М. Дело, 1997 г.
 11. Как разработать бизнес-план. Изд. Европейской комиссии, 1996 г.
 12. Т. А. Слука “Энциклопедия малого бизнеса, или как вести свое дело”. Москва 1994 г.
 13. М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин “Малое предпринимательство”, М. Инфра-М, 1997 г.
 14. Как начать собственный бизнес и получить финансовую независимость. Москва , 1996 г.
 15. Мерилин и Том Рос Большие идеи для малого бизнеса/ Пер. с англ. Г. Моисеенко М.: Агенство “ФАИР”, 1996. 304 с.: ил.
 16. Бородина Е. И., Финансы предприятия, М., ЮНИТИ, 1995г.
 17. Казаков А. П., Экономика, М., ЦИПККАП, 1996г.
 18. Маниловский Р. Г., Бизнес план, М., Финансы и статистика, 1997
 19. Пелих А. С., Малые предприятия, М., Гардарика, 1996г.
 20. Уткин Э. А., Бизнес план, М., Тандем, 1997г.
Подробнее

Курсовая работа по дисциплине «Сырье и материалы рыбной промышленности» Технохимическая характеристика темного окуня

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

2.4Миграции3Краткие сведения о способах лова, транспортирования и хранения объекта до обработки 3.1Техника тралового лова окуня. 3.1.1Регулировка хода трала 3.1.2Режим траления 3.2Особенности тралового лова окуня в Беринговом море 3.3Первичная обработка рыбного сырья 3.3.1Заготовка живой рыбы 3.3.2Сохранение качества рыбы сырца в орудиях лова. 3.3.3Транспортировка и хранение рыбы-сырца на добывающих судах. 3.3.4Перегрузка рыбы сырца 3.3.5Сохранение качества рыбы до обработки.

Подробнее

Лекции по IT экономике

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Модули SAP R/3

 1. Базовый модуль для:
 2. Мониторинга системы SARP для центральной управляющей системы
 3. Системы обслуживания
 4. Управление системой разграничивающего доступа
 5. Управление системой переноса данных
 6. Управление клиентами
 7. Архивация данных включает планированную систему разработки.
 8. Модуль учета и отчетности:
 9. Основные записи (счета, баланс, проводки)
 10. Счета кредиторов
 11. Счета дебиторов
 12. Учет основных средств (плюс их амортизация)
 13. Операции по закрытию
 14. Информирование системы финансов
 15. Модуль контролинга
 16. Калькуляция себестоимости
 17. Учет накладных расходов
 18. Анализ прибыльности
 19. Модуль управления инвестициями
 20. Планирование инвестициями на основные средства
 21. Модуль финансирования менеджмента
 22. Управление финансами (бюджетирование, кратко и долгосрочное планирование)
 23. Денежные потоки и управление бюджетом
 24. Управление фондами
Подробнее

Лекции по организации малого бизнеса

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Общие требования к менеджерам.

 1. Организационная деятельность.
 2. Уметь выделять и решать приоритетные и первоочередные задачи.
 3. Находить нестандартные решения в условиях неопределенности.
 4. Умение заключать сделки, вести переговоры, устанавливать контакты.
 5. Знание методов решения организационных задач.
 6. Способность ориентироваться в сложной ситуации (сохраняя спокойствие) принимать рациональные решения.
 7. Уметь организовывать групповую работу людей.
 8. По аналитической деятельности.
 9. Уметь давать взвешенные оценки.
 10. Умение оценивать перспективу, прогнозировать (90% деятельности).
 11. Анализ хода работ и выводы из собственных ошибок.
 12. Умение оценивать воздействие внешних и внутренних факторов.
 13. Умение профессионально оценивать свою деятельность.
 14. Разрабатывать различные варианты решений.
 15. Уметь разрабатывать стратегию и тактику любого дела.
 16. По коммерческо-экономической деятельности.
 17. Умение разрабатывать новые коммерческие идеи.
 18. Умение оценивать экономические последствия принимаемого решения (с т.з. затрат, прибыли).
 19. Менеджер должен уметь читать и комментировать баланс предприятия. Задавать интересные вопросы экономисту или бухгалтеру.
 20. Знать предпосылки банкротства.
 21. По социально-психологическим видам деятельности.
 22. Уметь мотивировать труд.
 23. Воспитывать в работниках способность мыслить и действовать самостоятельно.
 24. Определять принципиальностью и убежденностью.
 25. Соблюдать спокойствие и выдержку в самых трудных ситуациях.
 26. Оценивать свои действия с т.з. этики и морали.
 27. Быть требовательным, но не дергать людей, не унижать их достоинства, не оскорблять.
 28. Умение убеждать, доказывать и разъяснять (и как можно проще).
 29. Сохранять ровные отношения ко всем исполнителям.
 30. Требования к инновационной деятельности.
 31. Понимать необходимость различных новаций.
 32. Уметь организовывать реализацию этих новаций.
 33. Определять эффективность этих новаций.
 34. Разъяснять исполнителю сущность этой новации.
 35. Мотивация инновации (внедрение новаций).
 36. Требования к предпринимательской деятельности.
 37. Чувство нового.
 38. Видение экономической выгоды.
 39. Умение находить инвесторов.
 40. Изобретательность.
Подробнее

лекции по товароведению для студентов ТГИС - Кормина

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Основные классы услугСфера услуг1. Осязаемые действия направленные на тело человека.Услуги спортивных заведений, парикмахерские, здравоохранение и т.д.2. Осязаемые действия направленные на товары и другие физические объекты.Все виды ремонтных работ, химчистка, мойка машин, СТО и т.д.3. Неосязаемые действия направленные на сознание человека.Образование, наука, культурные заведения и т.д.4. Неосязаемые действия с неосязаемыми активамиБанки, страхование, реклама, торговля недвижимостью и т.д.

Подробнее

Лекция по основам торговой деятельности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

эксплуатационныеОпределяют практическую пригодность мебели к эксплуатации, удобства пользования ею. К основным эксплуатационным требованиям относятся: прочность, устойчивость, разборность, подвижность, достаточная вместимость, соответствие товарному ассортименту, форме продажи товаров и лр.

 1. ЭргономическиеУказывают соответствие размеров мебели (длина, ширина, высота) и ее деталей среднему росту и пропорциям тела человека. Это обеспечивает свободный доступ к товарам, хороший показ и минимальную утомляемость работника.
 2. ЭкономическиеСводятся к созданию недорогой мебели. Поэтому мебель изготовляют простой и облегченной конструкции, из недорогого материала, индустриальными методами производства. Снижению стоимости мебели способствуют также ее надежность, долговечность, возможность легкого и быстрого ремонта.
 3. ЭстетическиеХарактеризуют роль мебели в улучшении показа товаров и украшении помещений торговых залов магазинов. Красивый внешний вид мебели придают простота формы, изящество и четкость линий, использование современных материалов и высокое качество декоративной отделки.
 4. Санитарно
 5. гигиеническиеПредусматривают стойкость мебели к химическим и механическим воздействиям, легкость ухода за ней. Мебель изготовляют с гладкой, ровной поверхностью, без лишних углублений, зазоров и выступов. Рабочие поверхности мебели, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, должны изготовляться из материалов, допущенных к применению в продовольственном машиностроении.

Подробнее

Ликвидация юридических лиц: вопросы имущественной ответственности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам (п. 2 ст. 105 ГК). Кроме того, участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему. Трудности с привлечением основного общества к субсидиарной ответственности будут возникать в связи с неконкретностью определения в законодательстве понятия "дочернее общество". В соответствии с п. 1 ст. 105 ГК "хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом". На кредитора, таким образом, возлагается обязанность доказывания, что общество является дочерним. Из-за нечеткости формулировок общество может быть признано дочерним и в том случае, когда по формальным признакам его нельзя отнести даже к зависимому обществу (ст. 106). Представляется, что определение дочернего общества, содержащееся в Положении об акционерных обществах, более приемлемо.

Подробнее

Лицензирование розничной торговли

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. За рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии указанным органом взимается плата, максимальный размер которой не может превышать трехкратный минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом. Размер платы за рассмотрение заявления соискателя лицензии устанавливается Правительством Российской Федерации. Суммы платы за рассмотрение заявлений соискателей лицензий зачисляются в соответствующие бюджеты. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. Более короткие сроки принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии могут устанавливаться положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о принятии решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в течение трех дней после принятия указанным органом соответствующего решения. Уведомление о выдаче лицензии направляется (вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора.

Подробнее

Бізнес

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Загальноприйнятими принципами корпоративного управління є:

 1. захист прав та законних інтересів акціонерів - визначення корпоративних прав акціонерів та забезпечення їх належного захисту;
 2. рівноправність акціонерів - рівне ставлення до акціонерів. Усі акціонери повинні мати можливість використовувати ефективні засоби захисту у разі порушення їхніх прав;
 3. урахування законних інтересів зацікавлених осіб - визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб та заохочування активного співробітництва між товариством та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць та поліпшенні фінансового стану товариства;
 4. розкриття інформації та прозорість - забезпечення своєчасного і повного розкриття інформації з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, які включають його фінансовий стан, результати діяльності, власників та управління товариством;
 5. розмежування повноважень органів управління - чіткий розподіл функцій та обовязків між загальними зборами, спостережною (наглядовою) радою та правлінням;
 6. дієвість, незалежність та відповідальність спостережної ради - забезпечення стратегічного управління товариством, ефективного контролю за діяльністю правління (виконавчого органу), а також відповідальність спостережної ради перед товариством та акціонерами. Спостережна рада повинна мати можливість ухвалювати рішення з питань діяльності товариства незалежно від правління.
Подробнее

Международное движение капитала по дисциплине: Мировая экономика

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

На развитие процесса международной миграции капитала влияют две группы факторов, среди которых:

 1. Факторы экономического характера:
 2. развитие производства и подержание темпов экономического роста;
 3. глубокие структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в экономике отдельных стран (особенно с воздействием НТР и развитием мирового рынка услуг);
 4. углубление международной специализации и кооперации производства;
 5. рост транснационализации мировой экономики (так, объемы производства продукции зарубежными фирмами США в 4 раза превышают объемы товарного экспорта из самих США);
 6. рост интернационализации производства и интеграционных процессов;
 7. активное развитие всех форм международных экономических отношений.
 8. Факторы политического характера:
 9. либерализация экспорта (импорта) капитала (СЭЗ, оффшорные зоны и т.д.);
 10. политика индустриализации в странах ''третьего мира'';
 11. проведение экономических реформ (приватизация государственных предприятий, поддержка частного сектора, малого бизнеса);
 12. политика поддержки уровня занятости.
Подробнее

Методы управления риском

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Таким образом, концепция приемлемого риска, ориентируя хозяйственного руководителя на сознательное, рациональное - в противовес авантюрному, безответственному - отношение к риску, предлагает важные для деловой активности в сфере материального производства методические рекомендации. Во-первых, риск - это не статическая характеристика, а управляемый параметр, на его уровень можно и, самое главное, необходимо оказывать воздействие. Во-вторых, поскольку такое воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то его надо анализировать, т. е. выявлять и идентифицировать факторы риска, оценивать последствия их проявления и т.д. В-третьих, для корректного учета риска в деятельности производственного предприятия полезно различать «стартовый» уровень риска, или риск замысла первоначальной идеи проекта (хозяйственного мероприятия) или варианта стратегии, и «финальный» уровень риска, оценка которого произведена (для выбранной стратегии предприятия, принятого варианта проекта, намеченного к осуществлению хозяйственного мероприятия и т.п.) после выполнения необходимых процедур оценки риска и разработки комплекса мероприятий по смягчению или нейтрализации последствий проявления факторов риска.

Подробнее

Механизм и формы акционерной собственности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробнее

Виды запасов

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Технологические и переходные запасы. В любой момент времени в системе материально-технического снабжения обычно имеются определенные запасы, движущиеся из одной части этой системы в другую. В тех же случаях материально-технического снабжения, когда перемещение запасов с одного уровня на другой занимает много времени, объемы переходных запасов будут велики. При длительных сроках реализации заказов (например, при больших промежутках времени между изготовлением товара и его прибытием в готовом виде на склад) общее количество технологических запасов окажется сравнительно большим. Точно так же при больших временных интервалах, между моментом выхода товара со склада и моментом его получения заказчиком будет накапливаться большое количество переходных запасов. К примеру, при среднем уровне спроса на данный товар, равном 200 изделий в неделю, и сроке его поставки заказчику, равном двум неделям, общий объем переходных запасов этого товара составит в среднем 400 изделий.

Подробнее

Недобросовестная конкуренция в рекламе

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Следует отметить, что на сегодняшний день в России существует целый ряд лиц или организаций, которым в силу определенных обстоятельств доверяют широкие круги населения. От них потребители ждут независимых оценок и объективных мнений. И если должностные лица, ссылаясь на объективность своего мнения, используют этот статус с целью побудить потребителей приобрести определенные товары или услуги, они тем самым злоупотребляют доверием населения и действуют неправомерно. Не случайно статья 7 Федерального закона «О рекламе» содержит запрет на распространение в рекламе не соответствующих действительности сведений в отношении прав на использование государственных символов (флагов, гербов, гимнов), а также символов международных организаций. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 14 февраля 1992 года № 2355-1 «О порядке использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур» предусматривает возможность использования наименований «Российская Федерация», «Россия» только с согласия Правительства Российской Федерации и в соответствии с принятыми законодательными актами. А Указы Президента «О государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года № 2050 и «О государственном флаге Российской Федерации» от 11 декабря 1993 года № 2126 устанавливают, что использование данных государственных символов возможно только при осуществлении деятельности государственных органов и представлении Российской Федерации в иностранных государствах. Указанные нормативные акты в достаточной степени защищают интересы потребителей от вводящих в заблуждение ссылок на официальную геральдику российского государства.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>