Педагогика

Педагогика

Особливості професійно-особистісної фізичної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Метою статті є розгляд проблеми збереження і подальшого розвитку в державі належних умов (в першу чергу — в системі вищих навчальних закладів) для фізичного розвитку й удосконалення молоді, в першу чергу — для громадян, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.

Подробнее

Моніторинг сформованості професійних умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

М.С. Герцик та О.В. Вацеба вважають, що «фахівець фізичного виховання повинен знати і вміти застосовувати на практиці: норми раціонального рухового режими осіб усіх категорій; медико-біологічне обґрунтування використання засобів і методів фізичного виховання; педагогічні і медичні методи контролю за процесом фізичного виховання і фізичної підготовки; механізм розвитку фізичних якостей і формування рухових навичок; особливості проведення занять фізичною культурою з особами різного віку, статі, соціального стану, фізичного розвитку; санітарно-гігієнічні вимоги і вимоги щодо безпеки проведення занять фізичними вправами; вміння надати першу медичну допомогу у разі травмування; демонстрацію техніки виконання фізичних вправ; оперування нормативно-правовими знаннями в галузі фізичної культури; мати достатній рівень фізичної підготовленості й володіти навичками страхування» [1, с. 62].

Подробнее

Культура безпеки як складова базової культури особистості

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Проведений аналіз наукових досліджень підтвердив, що в сучасних умовах повинен здійснюватись цілеспрямований процес орієнтації студентів на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я. Концепція такого підходу базується на гуманістичних засадах, в основі яких лежить завдання захисту здоров’я людини, надання їй допомоги у зміцненні здоров’я через різноманітні види предметно-перетворювальної діяльності.

Подробнее

Особливості застосування допоміжних технологій як інструментальної основи у підготовці фахівців фізичної культури в умовах сьогодення

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Початок третього тисячоліття — це новий етап розвитку людської цивілізації — створення глобального інформаційного суспільства, в якому виробництво і споживання інформації є найважливішим різновидом діяльності, а інформаційне середовище разом із соціальним стають новим середовищем існування людини.

Подробнее

Тіловиховна тематика на сторінках буковинських православних календарів (ІІ половина ХІХ - початок ХХ століття)

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Другою причиною непопулярності стала підтримка «язичія» і тої преси, яка на цій мові виходила з сторони прихильників мовної єдності з Російською імперією. Москвофіли також заперечували здатність народної мови піднятись до рівня літературної української мови на народній основі, що формувалась саме в цей період і зневажливо ставились до процесу її розвитку [14-15].

Подробнее

Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджень у галузі медико-біологічних та психолого-педагогічних наук засвідчують, що засоби фізичної культури найбільш позитивно впливають на розвиток систем і функцій організму людини. Науковці також виявили позитивний вплив виконання фізичних вправ на фізичне, психічне, моральне та соціальне здоров’я людини (М.М. Амосов, 1984; В.І. Бобрицька, 2004; Е.Г. Буліч, І.В. Муравов, 2002). Водночас для забезпечення міцного здоров’я необхідно привести спосіб життя учнів у відповідність із віковими закономірностями росту й розвитку організму (Л.В. Волков, 2008; О.Д. Дубогай, 2007, 2008; Л.Я. Іващенко, 1994; І.Я. Коцан, 2009; Н.В. Москаленко, 2009; А.Г. Сухарев, 1991). Важливй і невід’ємнй чинник здорового способу життя школярів — належний рівень рухової активності.

Подробнее

Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

У Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання — здоров’я нації» вказується на необхідність забезпечення здоров’я громадян засобами фізичного виховання з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Це положення сприяє поширенню серед студентської молоді видів занять фізичними вправами, які є традиційними в Україні та інших країнах. І стосується національних єдиноборств та видів спорту, методика яких побудована на основі інноваційних технологій фізичного виховання. Відрізняються передусім філософськими системами світосприйняття, вираженими через рух, розробкою питань духовного збагачення особистості через спілкування з природою при виконанні певних рухів, обґрунтованими засобами психофізичного загартування.

Подробнее

Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

В результаті узагальнення літературних джерел та з урахуванням особистого досвіду роботи за фахом нами було розроблено програму загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для школярів 1-4 класів. Розроблена навчальна програма передбачає реалізацію змісту в обсязі: 1 рік навчання — 2,5 години на тиждень (87 годин на рік), 2 і 3 рік — 3,5 години на тиждень (130 годин на рік), 4 рік — 4 години на тиждень (148 годин на рік). Учитель може варіювати кількість годин, виходячи з матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, а також відведених годин на гурткову, секційну роботу.

Подробнее

Базовий компонент дошкільної освіти як основа фізичного розвитку та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Досліджено теоретичні питання досягнення оптимального рівня фізичного здоров’я та фізичного розвитку дітей дошкільного віку, з урахуванням базового компоненту дошкільної освіти. Критерієм ефективності служить організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. Цілеспрямована педагогічна робота з фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі передбачає вирішення оздоровчих, виховних та освітніх завдань, реалізація яких органічно пов’язана з активною руховою діяльністю дітей дошкільного віку. Обсяг та зміст довільної та цілеспрямованої рухової активності дітей під час перебування їх у дошкільних закладах становлять режим дошкільного навчального закладу. педагогічний фізичний виховання

Подробнее

Разработка методики обучения решению уравнений и неравенств

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

В объяснительной записке программ по математике для общеобразовательных учреждений говорится: «Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по алгоритму и конструировать новые». Задачи с параметрами имеют огромное значение в формировании логического мышления, исследовательских умений, математической культуры учащихся. Но для учащихся их решение является затруднительным, так как их изучение не является отдельной составляющей в школьном курсе математики. В основном, подробное, более глубокое изучение задач с параметрами осуществляется на факультативных занятиях, а не на самих уроках.

Подробнее

Патриотическое воспитание дошкольников на материале художественных промыслов Урала

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современного образования, так как детство и юность - самая благоприятная пора, для воспитания чувства любви к своей Родине, к своему родному краю. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у дошкольников чувства любви к своей Родине, родному краю.

Подробнее

Подготовка спортсменов в акробатическом рок-н-роле

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

При этом важно затрагивать не только физические, но и сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, волевые проявления. Сохранение приблизительно постоянной интенсивности работы облегчает достижение лучшего результата. Однако условия спортивной борьбы нередко вынуждают значительно изменять интенсивность работы по ходу ее выполнения. Далеко не каждый спортсмен может это делать. Данную способность нужно специально развивать.

Подробнее

Развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника с нарушением речи

Курсовой проект пополнение в коллекции 14.01.2018

Детство – это базовый этап эмоционального становления личности, потому что именно в этот период оформляются эмоциональные новообразования и достижения: появляется и совершенствуется способность к распознаванию эмоций (А. С. Золотнякова, А. М. Щетинина), осуществляется эмоциональная децентрация (Г. М. Бреслав), расширяются и систематизируются представления об эмоциях (Дж. Рассел, Н. Д. Былкина, Д. В. Люсин), актуализируются социальные эмоции (Л. И. Божович, Т. Д. Марцинковская, Т. П. Гаврилова), формируется устойчивая система эмоциональных отношений (В. Н. Мясищев, П. М. Якoбсон), становится доступной эмоциональная коррекция поведения (А. В. Запoрожец, Л. И. Божович), усложняются интонационно-речевые характеристики эмоциональных явлений (О. В. Гордеева, Н. В. Витт, Н. В. Соловьева).

Подробнее

Развитие словаря у детей с общим недоразвитием речи III уровня в процессе трудового воспитания

Курсовой проект пополнение в коллекции 14.01.2018

Одним из средств развития словаря дошкольников с ОНР наряду с организацией дидактических игр и упражнений является процесс трудового воспитания, в ходе которого у детей накапливается значительный объем знаний и соответствующий словарь, что обеспечивает свободное их общение в широком плане (общение со взрослыми и сверстниками, понимание литературных произведений, теле- и радиопередач). Этот словарь характеризуется разнообразием тематики, в нем представлены все части речи, что позволяет сделать речь ребенка в конце дошкольного детства содержательной, достаточно точной и выразительной.

Подробнее

Лингвострановедческий компонент содержания обучения иностранным языкам в средней школе

Курсовой проект пополнение в коллекции 14.01.2018

Зa пoслeдниe гoды знaчитeльнo выpoслo числo paбoт, свидeтeльствующиx oб интepeсe и стpeмлeнии лингвистoв к исслeдoвaнию языкoвыx явлeний в шиpoкoм экстpaлингвистичeскoм кoнтeкстe. Пoявляeтся pяд paбoт, в кoтopыx дeлaются пoпытки oбнapужить oбуслoвлeннoсть языкa в сaмoм знaчeнии лeксичeскиx eдиниц, выдeлить тaк нaзывaeмый «культуpный» кoмпoнeнт знaчeния, вскpыть лингвистичeскую пpиpoду «фoнoвыx» знaний, пoкaзaть oсoбeннoсть и свoeoбpaзиe иx функциoниpoвaния в кaждoй из paссмaтpивaeмыx языкoвыx oбщнoстeй.

Подробнее

Совершенствование механизма управления проектом инклюзивного образования в дошкольных образовательных учреждениях города

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

Основными целями современного дошкольного образования являются обеспечение его общедоступности, расширение вариативности и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых дошкольным образовательным учреждением. В настоящее время обозначен приоритет личностно-ориентированных, индивидуализированных технологий воспитания и обучения, направленных на реализацию потребностей и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения им полноценного образования.

Подробнее

Подготовка специалистов по туризму

Дипломная работа пополнение в коллекции 02.01.2018

Стратегия развития системы формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года определяет основным направлением государственной политики подготовку квалифицированных специалистов среднего звена в соответствии с основными положениями Федерального Закона от 29декабря 2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеющих ключевое значение для инновационной экономики нашего государства. Задачей, требующей безотлагательного решения, считает Министр образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанов, является приведение содержания образования и технологий подготовки кадров в соответствие современными требованиями к квалификациям со стороны работодателей (Д.В.Ливанов, 2013).

Подробнее

Повышение уровня финансовой грамотности учащихся 10-11 классов при изучении математики на углубленном уровне (на примере компонента инвестирование)

Дипломная работа пополнение в коллекции 01.01.2018

Современная экономическая обстановка в России, обусловленная глобальным экономическим кризисом, заставляет поднять вопрос об улучшении уровня финансовой грамотности населения. Современной России нужны люди, способные эффективно осуществлять экономическую деятельность, рационально распоряжаться своими финансами.

Подробнее

Методическое сопровождение курса по выбору "Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике" для обучающихся 9 класса

Дипломная работа пополнение в коллекции 01.01.2018

Актуальность исследования. В настоящее время концепция инженерного образования является ключевым моментом в системе обучения и выборе обучающимися своей дальнейшей профессии. Изучение информатики в рамках концепции инженерного образования является значимым, и если обучение информатике будет выходить за рамки школьного курса, будет включать в себя задачи, не входящие в состав основного содержания. Это позволит расширить кругозор обучающихся, повысить значимость данного предмета и сделать осознанный выбор в пользу профиля информатики в 10-11 классах.

Подробнее

Создание дистанционной образовательной среды для обучения детей с ОВЗ

Дипломная работа пополнение в коллекции 01.01.2018

Современную систему образования невозможно представить без информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. Интенсивное распространение интернет-технологий и оснащение образовательных учреждений современным парком вычислительной техники привело к тому, что начали интенсивно развиваться системы дистанционного образования. Появились новые формы дистанционного обучения (ДО), которые позволяют обучающемуся в удаленно обучаться, в интерактивном режиме общаться с преподавателем, самому выбирать место и время, которое он может выделить на обучение.

Подробнее
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>