Педагогика

Педагогика

Емоційний компонент міжособистісного спілкування в контексті формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Автор статті досліджує теоретичні питання емоційного компоненту міжособистісного спілкування в контексті формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським колективами. В статті розглядається вплив особистісних властивостей вчителів та учнів на побудову міжособистісного спілкування. Аналізується зміст понять «психологічна близькість», «афіліація» та «атракція». Розкриття змісту вище зазначених понять дає змогу прослідкувати яку роль вони відіграють в побудові міжособистісного спілкування.

Подробнее

Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Як відзначає Р. Кулен, підвищення міжнародної мобільності є додатковим бонусом в процесі розвитку так званих «навичок XXI століття». Завдання підготовки студентів до майбутнього настільки значне, що постає питання про доцільність впровадження принципів інтернаціоналізації вже на рівні середньої, а не тільки вищої освіти [11, с. 5].

Подробнее

Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису "Вільна українська школа"

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Так Я. Чепіга, на сторінках часопису «Вільна українська школа» доводив необхідність створення установ для дітей дошкільного віку на основі аналізу шкільної освіти в Німеччині, Англії, Америці, Бельгії, Новій Зеландії, де широко впроваджувалася «широка сітка інституцій по дошкільному вихованню» [14, с. 60].

Подробнее

Мистецька освіта: теоретичні основи методики викладання

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-теоретичний фундамент практичних основ професії хорового диригента завжди вбачався у розумінні специфіки музично-хорового виконавства, знанні основних питань хорової теорії, опануванні диригентсько-виконавською технікою, осмисленому засвоєнні методів та прийомів роботи з хором. Нині важливою частиною сучасного процесу підготовки хорових диригентів постає завдання педагогічної підготовки, яка передбачає опанування системою аналізу методик викладання та синтезу фахових дисциплін, володіння програмним обсягом загально педагогічних знань та методикою організації та проведення навчально-виховного процесу в музично-освітніх навчальних закладах.

Подробнее

Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Дотичною до нашого дослідження є класифікація мотивації/мотивів на три види, запропонована одним із класиків психологічної науки П.М. Якобсоном, - негативна та позитивна, пов’язані з позанавчальною ситуацією, - та мотивація, залежна від навчального процесу [8]. Метою нашого вивчення є третій тип, який визначається вузькоособистісними цілями - процес набуття знань, насолода від результату, реалізація своїх схильностей.

Подробнее

Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної для студентів-медиків: теорія і практика

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В сучасному освітньому дискурсі все більшу увагу науковців привертає питання діалогу культур, що в умовах тотальної глобалізації стає не абстрактним, теоретичним поняттям, а реальним явищем, представленим у повсякденному спілкуванні. В українському контексті окреслений досвід актуалізований в площині комунікації з іноземними громадянами, що репрезентують такий соціальний сегмент, як студентство. Володіння мовою країни, в якій знаходиться інокомунікант, виступає важливим фактором адаптації іноземців в інокультурному середовищі. Для здобувачів медичної освіти в Україні це питання є особливо актуальним, оскільки процес навчання української мови як іноземної має на меті формування адаптивної, загальнонаукової, професійно орієнтованої компетенцій, а передусім, оволодіння системою знань, вмінь і навичок, необхідних для впевненого спілкування з пацієнтом, знання медичної термінології в українській мові, правильного оформлення медичної документації. Власне, з такими проблемами стикається іноземний студент при проходженні медичної практики в українській, тобто «чужій» з перспективи «свого» культурного центру реальності, сприйняття якої може бути ускладненим через різну концептуальну та мовну картини світу інокомуніканта. Впровадження лінгвокультурологічного інструментарію у викладанні української мови як іноземної уможливлює сприйняття іноземними студентами «чужого» як «іншого», пізнання якого дозволить зрозуміти сутність мови в її гумбольдтівському значенні як «духу народу». Все ж у викладанні важливим є так званий зворотній зв’язок — врахування викладачем у педагогічному процесі приналежності студента до іншого культурного світу, специфіки сприйняття навколишнього середовища іноземця та необхідності виокремлення культурних «невідповідностей» вже на етапі методичної підготовки до заняття.

Подробнее

Проведення занять хорового класу в контексті дисципліни "Методика викладання фаху"

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Працюючи над хоровим репертуаром викладач показує і пояснює вокально-технічні прийоми, які сприяють загальному розвитку хору і його окремих партій, закріплює їх, послідовно розширюючи діапазон хорового звучання і майстерність виконання. Показуючи співочий і виконавський бік роботи, викладач демонструє систему педагогічних прийомів, які застосовуються в подоланні вокально-хорових труднощів. Педагог зобов’язаний показувати різноманітні конкретні і доцільні методичні прийоми, які використовуються в роботі над хоровими творами, різноманітними за музичною фактурою, жанром, рівнем складності. При цьому викладач повинен доводити роботу над хоровим твором до належного виконавського рівня.

Подробнее

Мотивація до вивчення іноземних мов

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Статтю присвячено проблемі вивчення іноземних мов як феномену сучасної науки та практики. Доводиться, що найголовніше у вивченні іноземної мови - це мотивація учнів. Розглядаються концепти внутрішньої і зовнішньої мотивації, наводиться визначення поняттю «мотив». Розглядаються різноманітні мотиваційні підходи і мотиваційні блоки занять.

Подробнее

Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Аналіз теоретичних і практичних розробок в області гуманістичного спрямування навчання і виховання показав, що діяльність командирів військових підрозділів представляє собою не якийсь певний метод, а, перш за все, особливу спрямованість особистості, сукупність цінностей, світоглядні уявлення про життя, про людей. Систему установок і цінностей педагога, на думку К. Роджерса, складають переконання: в особистісній гідності кожної людини незалежно від віку, рівня культурного та інтелектуального розвитку; здатності до вільного вибору і відповідальності за його наслідки; в умовах позитивних особистіших взаємин [5].

Подробнее

Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Спробуймо тепер перевести теоретичну розмову про тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва у площину практичну й дати короткий начерк тих технологічних рішень, які є доступними на сьогодні практично кожному, хто цікавиться саме освоєнням новітніх технологій та їх застосуванням у власному творчому процесі.

Подробнее

Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Проте в країнах Європи і США, незважаючи на дані зміни в державному управлінні освітою осіб з особливими потребами не було проведено цілеспрямованої державної реформи в галузі загальної початкової освіти, щодо слабо розумово відсталих, глибоко розумово відсталих, душевнохворих дітей, питання можливості організації їх навчання залишалися поза увагою держави, а лікарями та педагогами до кінця 18 — початку 19 ст. даний процес часом сприймався скептично. Відтак долею дітей з особливими потребами займалися виключно спеціальні заклади [7].

Подробнее

Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Розвиток особистості спеціаліста реалізується в результаті підкорення двом типам норм: нормам компетентних предметних дій і нормам соціальних відносин в колективі. В такому «контекстному» навчанні досягнення дидактичних і виховних цілей поєднано в одному потоці соціальній по природі активності навчання, що реалізується як ігрова діяльність.

Подробнее

Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Означена проблема є актуальною у зв’язку з тим, що сформульовані цілі навчання в пояснювальній записці до типових навчальних програм з окремих дисциплін виражені в загальному вигляді і потребують оновлення, уточнення для забезпечення можливості здійснення ефективної професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Подробнее

Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Етап підготовки до змагань. Завдання: продовжувати удосконалювати технічні навички; проводити ігри з командами дітей; формувати розуміння залежності успіху команди від дій кожного гравця. На цьому етапі основним засобом являється проведення змагань із флорболу між командами. Успішність команд на даному етапі визначає стратегія, іншими словами можна сказати — мистецтво управління підготовкою і виступом команд на змаганнях [9, с. 12; 10, с. 34]. Стратегія передбачає розробку плану розподілу сил на досить тривалому проміжку часу під час змагань, рішень завдань організаційного характеру. Наприклад, при рівності фізичної, технічної і психологічної підготовленості виграє команда з більш високим рівнем тактичної підготовленості. Отримати такий рівень — задача стратегічна [1, с. 46; 8, с. 111]. Таким чином, стратегічні цілі та задачі повинні реалізовуватися за допомогою тактики (рис. 1).

Подробнее

Комунікаційний простір навчального закладу в парадигмі особистісно орієнтованої освіти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Досліджено проблему створення єдиного комунікаційного простору освітнього закладу, утвердження творчо збагаченого навчально-виховного середовища на основі реалізації комплексу особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій. Визначено поняття комунікаційного простору навчального закладу. Зроблено теоретичне обґрунтування особистісно орієнтованої стратегії педагогічного спілкування. Розглянуті основні комунікативні функції освітньої системи, проведено їх аналіз. Надані пропозиції щодо підвищення результативності та ефективності комунікаційного простору навчального закладу.

Подробнее

Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У підготовці спеціалістів педагогічних професій і забезпечення їхнього професійного зростання аксіологічний підхід розкрито в працях І. Блінова, М. Богуславського, Р. Вендровської, Е. Ільєнкова, Б. Лихачова, В. Междєва, В. Огнев’юка, Н. Чавчавадзе.

Подробнее

Інтеграція технологій при навчанні природничо-математичних дисциплін у вищому навчальному закладі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У сучасному суспільстві природничо-математична освіта виступає основною рушійною силою його розвитку. Основна ідея Концепції української освіти — забезпечення якості освіти відповідно до вимог міжнародних стандартів і запитів споживачів освітніх послуг, суспільства, держави. Однією з провідних тенденцій розвитку професійної освіти є посилення уваги до проблеми підготовки кадрів якісно нового рівня, здатних до професійного саморозвитку, самореалізації, до творчого пошуку, до вміння застосувати нові педагогічні технології у майбутній діяльності.

Подробнее

Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Безпосереднє спілкування учасників колективу з народними виконавцями відбувається в ході експедиційної роботи, подальше освоєння фольклорних джерел (звукозаписів, відеоматеріалів, предметів матеріальної культури (одяг, знаряддя праці, елементи хатнього інтер’єру тощо) здійснюється на базі ансамблю — в лабораторії музичного фольклору Київського Національного університету культури і мистецтв.

Подробнее

Социально–педагогическая деятельность с детьми из неблагополучных семей

Дипломная работа пополнение в коллекции 05.02.2018

Актуальность исследования. Сегодня в обществе каждый день становиться все больше неблагополучных семей, сталкивающихся с разными проблемами. Сейчас очень актуальна социально-педагогическая деятельность в данной области. Социальный педагог ведет свою работу с различными неблагополучными семьями. Такие семьи, в которых проживает ребёнок в систематических ссорах родителей, где родители пьют или употребляют наркотики, постоянно больные или инвалиды, семьи с плохими детско-родительскими отношениями и другие. Сейчас объектом социально-педагогической деятельности часто могут выступать еще и неполные семьи. Это семьи, которые состоят из одного родителя, имеющего одного или несколько несовершеннолетних детей. Из - за того, что нет одного из родителей появляются материальные, бытовые проблемы и проблемы в воспитании ребёнка. Социальный педагог оказывает всестороннюю помощь такого типа семьям, которые оказались в трудной ситуации, помогают укрепить семьи.

Подробнее

Методика использования личностно-ориентированного подхода на уроках биологии

Дипломная работа пополнение в коллекции 02.02.2018

Диагностический этап. Этот этап включал проведение тестов на определение следующих свойств личности каждого ученика: межполушарного взаимодействия, ведущего канала восприятия информациии модели мышления. На прохождение тестов потребовалось несколько уроков.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>