Педагогика

Педагогика

Інтеграція технологій при навчанні природничо-математичних дисциплін у вищому навчальному закладі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У сучасному суспільстві природничо-математична освіта виступає основною рушійною силою його розвитку. Основна ідея Концепції української освіти — забезпечення якості освіти відповідно до вимог міжнародних стандартів і запитів споживачів освітніх послуг, суспільства, держави. Однією з провідних тенденцій розвитку професійної освіти є посилення уваги до проблеми підготовки кадрів якісно нового рівня, здатних до професійного саморозвитку, самореалізації, до творчого пошуку, до вміння застосувати нові педагогічні технології у майбутній діяльності.

Подробнее

Методичне забезпечення навчального процесу в Полтавському музичному училищі на початку XX століття

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Вимоги до підсумкових іспитів в Училищі свідчать про готовність піаністів до вирішення будь-яких технічних завдань, а також уміння виконувати твори різної стильової спрямованості: «У п’єсах мають бути твори класичного, романтичного і віртуозного напрямків» [3, арк. 3].

Подробнее

Вокально-хорове виконавство як засіб формування національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Глибока та всебічна модернізація української освіти, спрямована на довгострокову перспективу й націлена на визначення пріоритетів в освіті і вихованні молодого покоління, передбачає рішення важливих задач, які пов’язані з посиленням роботи щодо морально-етичного та патріотичного виховання; удосконалення виховної роботи щодо подолання негативних проявів у молодіжному середовищі. На початку нового тисячоліття осягнення культурних норм і цінностей, звичаїв, традицій, мови, рідної культури, що приводять до становлення духовно-особистісних якостей людини та відповідають гуманістичним запитам суспільства, усвідомлюється як гостра необхідність.

Подробнее

Мистецька поліпрофесійність як детермінанта підготовки керівника фольклорного колективу у музичних вишах України

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Безпосереднє спілкування учасників колективу з народними виконавцями відбувається в ході експедиційної роботи, подальше освоєння фольклорних джерел (звукозаписів, відеоматеріалів, предметів матеріальної культури (одяг, знаряддя праці, елементи хатнього інтер’єру тощо) здійснюється на базі ансамблю — в лабораторії музичного фольклору Київського Національного університету культури і мистецтв.

Подробнее

Лінгвокультурологічний аспект у викладанні української мови як іноземної для студентів-медиків: теорія і практика

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В сучасному освітньому дискурсі все більшу увагу науковців привертає питання діалогу культур, що в умовах тотальної глобалізації стає не абстрактним, теоретичним поняттям, а реальним явищем, представленим у повсякденному спілкуванні. В українському контексті окреслений досвід актуалізований в площині комунікації з іноземними громадянами, що репрезентують такий соціальний сегмент, як студентство. Володіння мовою країни, в якій знаходиться інокомунікант, виступає важливим фактором адаптації іноземців в інокультурному середовищі. Для здобувачів медичної освіти в Україні це питання є особливо актуальним, оскільки процес навчання української мови як іноземної має на меті формування адаптивної, загальнонаукової, професійно орієнтованої компетенцій, а передусім, оволодіння системою знань, вмінь і навичок, необхідних для впевненого спілкування з пацієнтом, знання медичної термінології в українській мові, правильного оформлення медичної документації. Власне, з такими проблемами стикається іноземний студент при проходженні медичної практики в українській, тобто «чужій» з перспективи «свого» культурного центру реальності, сприйняття якої може бути ускладненим через різну концептуальну та мовну картини світу інокомуніканта. Впровадження лінгвокультурологічного інструментарію у викладанні української мови як іноземної уможливлює сприйняття іноземними студентами «чужого» як «іншого», пізнання якого дозволить зрозуміти сутність мови в її гумбольдтівському значенні як «духу народу». Все ж у викладанні важливим є так званий зворотній зв’язок — врахування викладачем у педагогічному процесі приналежності студента до іншого культурного світу, специфіки сприйняття навколишнього середовища іноземця та необхідності виокремлення культурних «невідповідностей» вже на етапі методичної підготовки до заняття.

Подробнее

Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Проте в країнах Європи і США, незважаючи на дані зміни в державному управлінні освітою осіб з особливими потребами не було проведено цілеспрямованої державної реформи в галузі загальної початкової освіти, щодо слабо розумово відсталих, глибоко розумово відсталих, душевнохворих дітей, питання можливості організації їх навчання залишалися поза увагою держави, а лікарями та педагогами до кінця 18 — початку 19 ст. даний процес часом сприймався скептично. Відтак долею дітей з особливими потребами займалися виключно спеціальні заклади [7].

Подробнее

Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису "Вільна українська школа"

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Так Я. Чепіга, на сторінках часопису «Вільна українська школа» доводив необхідність створення установ для дітей дошкільного віку на основі аналізу шкільної освіти в Німеччині, Англії, Америці, Бельгії, Новій Зеландії, де широко впроваджувалася «широка сітка інституцій по дошкільному вихованню» [14, с. 60].

Подробнее

Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Як відзначає Р. Кулен, підвищення міжнародної мобільності є додатковим бонусом в процесі розвитку так званих «навичок XXI століття». Завдання підготовки студентів до майбутнього настільки значне, що постає питання про доцільність впровадження принципів інтернаціоналізації вже на рівні середньої, а не тільки вищої освіти [11, с. 5].

Подробнее

Комунікаційний простір навчального закладу в парадигмі особистісно орієнтованої освіти

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Досліджено проблему створення єдиного комунікаційного простору освітнього закладу, утвердження творчо збагаченого навчально-виховного середовища на основі реалізації комплексу особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій. Визначено поняття комунікаційного простору навчального закладу. Зроблено теоретичне обґрунтування особистісно орієнтованої стратегії педагогічного спілкування. Розглянуті основні комунікативні функції освітньої системи, проведено їх аналіз. Надані пропозиції щодо підвищення результативності та ефективності комунікаційного простору навчального закладу.

Подробнее

Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

На початку XX століття у вітчизняній педагогіці набули поширення ідеї діячів у галузі музичної освіти. Видатні композитори М. Верховинець, М. Леонтович, М. Лисенко, Я. Степовий, К. Стецен- ко, Б. Яворський розробляли й видавали музичні посібники, нотні збірки, методичні рекомендації щодо музичного виховання і навчання. Із їхньою діяльністю науковці пов’язують період розвитку музично-естетичної думки України, формування національних засад музично-естетичного виховання. Своєрідну концепцію музично-естетичного виховання розробив В. Сухомлинський. Його музично-просвітницька діяльність є вагомим внеском у скарбницю музичної педагогіки. Музика, з її потенційними виховними і культурними можливостями, проголошена педагогом могутнім засобом виховання особистості.

Подробнее

Методологічні підходи щодо підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в умовах інформаційно-освітнього середовища

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Здобувані вищої освіти інженерних спеціальностей при вивченні загальнотехнічних та спеціальних дисциплін мають специфічні потреби, а саме: робота із формулами, кресленнями, що реалізуються за допомогою електронних програм, зокрема АійоСАВ, Котрає, МаБіСАБ.

Подробнее

Проведення занять хорового класу в контексті дисципліни "Методика викладання фаху"

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Працюючи над хоровим репертуаром викладач показує і пояснює вокально-технічні прийоми, які сприяють загальному розвитку хору і його окремих партій, закріплює їх, послідовно розширюючи діапазон хорового звучання і майстерність виконання. Показуючи співочий і виконавський бік роботи, викладач демонструє систему педагогічних прийомів, які застосовуються в подоланні вокально-хорових труднощів. Педагог зобов’язаний показувати різноманітні конкретні і доцільні методичні прийоми, які використовуються в роботі над хоровими творами, різноманітними за музичною фактурою, жанром, рівнем складності. При цьому викладач повинен доводити роботу над хоровим твором до належного виконавського рівня.

Подробнее

Визначення готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Аналіз теоретичних і практичних розробок в області гуманістичного спрямування навчання і виховання показав, що діяльність командирів військових підрозділів представляє собою не якийсь певний метод, а, перш за все, особливу спрямованість особистості, сукупність цінностей, світоглядні уявлення про життя, про людей. Систему установок і цінностей педагога, на думку К. Роджерса, складають переконання: в особистісній гідності кожної людини незалежно від віку, рівня культурного та інтелектуального розвитку; здатності до вільного вибору і відповідальності за його наслідки; в умовах позитивних особистіших взаємин [5].

Подробнее

Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Спробуймо тепер перевести теоретичну розмову про тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва у площину практичну й дати короткий начерк тих технологічних рішень, які є доступними на сьогодні практично кожному, хто цікавиться саме освоєнням новітніх технологій та їх застосуванням у власному творчому процесі.

Подробнее

Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У педагогічному словнику (за ред. М. Д. Яр- маченка) [1] зазначено наступне визначення: «індивідуальність — сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів; людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість» [1]. Під поняттям «індивідуалізація навчання» розуміється виділення одного індивіда за його характерними особливостями, урахування особливостей кожної одиниці при вивченні сукупності предметів чи явищ [1].

Подробнее

Безпека гри у флорбол серед дітей старшого дошкільного віку

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Етап підготовки до змагань. Завдання: продовжувати удосконалювати технічні навички; проводити ігри з командами дітей; формувати розуміння залежності успіху команди від дій кожного гравця. На цьому етапі основним засобом являється проведення змагань із флорболу між командами. Успішність команд на даному етапі визначає стратегія, іншими словами можна сказати — мистецтво управління підготовкою і виступом команд на змаганнях [9, с. 12; 10, с. 34]. Стратегія передбачає розробку плану розподілу сил на досить тривалому проміжку часу під час змагань, рішень завдань організаційного характеру. Наприклад, при рівності фізичної, технічної і психологічної підготовленості виграє команда з більш високим рівнем тактичної підготовленості. Отримати такий рівень — задача стратегічна [1, с. 46; 8, с. 111]. Таким чином, стратегічні цілі та задачі повинні реалізовуватися за допомогою тактики (рис. 1).

Подробнее

Застосування ділових ігор в навчальному процесі у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Розвиток особистості спеціаліста реалізується в результаті підкорення двом типам норм: нормам компетентних предметних дій і нормам соціальних відносин в колективі. В такому «контекстному» навчанні досягнення дидактичних і виховних цілей поєднано в одному потоці соціальній по природі активності навчання, що реалізується як ігрова діяльність.

Подробнее

Мистецька освіта: теоретичні основи методики викладання

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-теоретичний фундамент практичних основ професії хорового диригента завжди вбачався у розумінні специфіки музично-хорового виконавства, знанні основних питань хорової теорії, опануванні диригентсько-виконавською технікою, осмисленому засвоєнні методів та прийомів роботи з хором. Нині важливою частиною сучасного процесу підготовки хорових диригентів постає завдання педагогічної підготовки, яка передбачає опанування системою аналізу методик викладання та синтезу фахових дисциплін, володіння програмним обсягом загально педагогічних знань та методикою організації та проведення навчально-виховного процесу в музично-освітніх навчальних закладах.

Подробнее

Социально–педагогическая деятельность с детьми из неблагополучных семей

Дипломная работа пополнение в коллекции 05.02.2018

Актуальность исследования. Сегодня в обществе каждый день становиться все больше неблагополучных семей, сталкивающихся с разными проблемами. Сейчас очень актуальна социально-педагогическая деятельность в данной области. Социальный педагог ведет свою работу с различными неблагополучными семьями. Такие семьи, в которых проживает ребёнок в систематических ссорах родителей, где родители пьют или употребляют наркотики, постоянно больные или инвалиды, семьи с плохими детско-родительскими отношениями и другие. Сейчас объектом социально-педагогической деятельности часто могут выступать еще и неполные семьи. Это семьи, которые состоят из одного родителя, имеющего одного или несколько несовершеннолетних детей. Из - за того, что нет одного из родителей появляются материальные, бытовые проблемы и проблемы в воспитании ребёнка. Социальный педагог оказывает всестороннюю помощь такого типа семьям, которые оказались в трудной ситуации, помогают укрепить семьи.

Подробнее

Методика использования личностно-ориентированного подхода на уроках биологии

Дипломная работа пополнение в коллекции 02.02.2018

Диагностический этап. Этот этап включал проведение тестов на определение следующих свойств личности каждого ученика: межполушарного взаимодействия, ведущего канала восприятия информациии модели мышления. На прохождение тестов потребовалось несколько уроков.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>