Педагогика

Педагогика

Основні форми позааудиторної роботи у формуванні здорового способу життя студентів

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу. Позааудиторна робота – це процес, в якому переважає елемент самореалізації студентів. Вона дає студентам змогу гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Позааудиторна робота має бути орієнтована на особистість студента. Зростання ролі позааудиторної та самостійної роботи є однією з провідних ланок перебудови навчання – виховного процесу у вищій школі. Самостійна позааудиторна робота – це не лише засіб зростання інтелектуального потенціалу, професійної культури, а й платформа формування відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти студентів [5].

Подробнее

Підготовка майбутніх менеджерів туризму в сучасних умовах

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Туризм знаходить все більше поширення в усьому світі. Це одна з прибуткових галузей народного господарства любої країни, тому підготовка фахівців галузі туризму в університетах набуває все більшого значення. Ефективність організації туристичної справи багато в чому залежить від якості підготовки фахівців даної галузі у вищих навчальних закладах. Серед технологій, які суттєво впливають на підготовку майбутніх менеджерів туризму, ми виділили інформаційно-комунікаційні і проектна технології.

Подробнее

Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Структура професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи як у Великій Британії, так і в Україні є двоступеневою. Однак, у Великій Британії для вчителів початкової школи є обов’язковим отримання статусу кваліфікованого вчителя (QTS). Молодий педагог має пропрацювати один рік в школі з метою адаптації та підтвердження свого статусу під керівництвом досвідченого вчителя. На нашу думку, такі особливості професійної підготовки вчителя у Великій Британії є вартими уваги, адже позитивний досвід для України в цьому напрямку дозволить «відсіяти» ті педагогічні кадри, які не змогли на достатньому рівні реалізувати себе у практичній діяльності в початковій школі.

Подробнее

Особливості професійної діяльності та змісту підготовки офіцерів-прикордонників в сучасних умовах

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Для дослідження проблеми формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності важливе значення має виокремлення найбільш значущих характеристик їх професійної діяльності загалом та оперативно-службової діяльності зокрема, що визначають напрями підготовки фахівців у вищому військовому навчальному закладі щодо застосування методів аналізу ризиків.

Подробнее

До питання про застосування лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання іноземної мови

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Статтю присвячено розгляду поняття лінгвокраїнознавчого підходу. Досліджується сутність цього підходу як важливої складової у процесі навчання іноземної мови. Уточнено поняття лінгвокраїнознавчого підходу та лінгвокраїнознавчої компетенції. Проаналізовано можливості застосування досліджуваного підходу під час вивчення іноземної мови (німецької) у загальноосвітніх закладах. З’ясовано, що використання лінгвокраїнознавчого підходу спрямоване на набуття фонових знань, без яких неможлива повноцінна комунікація.

Подробнее

Опрацювання іншомовної фахової літератури студентами вищих медичних навчальних закладів

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Аналіз останніх досліджень. Нами проведено дослідження щодо ролі іншомовної фахової літератури у професійній підготовці майбутніх лікарів. Дослідження феномену роботи з іншомовними фаховими текстами розпочато у працях О. Пумпянського, який ще на початку 60-х років минулого століття пропонував створити окрему дисципліну — переклад науково-технічної літератури.

Подробнее

Обґрунтування компонентів методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу статті. За результатами експертного опитування, а також з урахуванням даних аналізу науково-теоретичних основ навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін, особливостей професійної діяльності та професійно-особистісних вимог, що викладені у нормативно-правових документах ДПС України, а також результатів аналізу традиційної системи навчання майбутніх офіцерів-прикордонників військово-спеціальних дисциплін з позиції системного підходу з’ясовано, що ефективність методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін обумовлена дієвістю кожного її елемента. Суттєво покращити якість формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників і вивести з рівноваги замкнуту та інертну систему освітнього процесу ВНЗ ДПСУ можна лише шляхом покращення кількісних і якісних параметрів усіх підсистем методичної системи [6]. Для цього необхідно впровадити педагогічні умови, які б активізували функціонування усіх підсистем методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін.

Подробнее

Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У статті охарактеризовано категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін; перелік основних понять проблеми формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін «компетентність», «мовлення», «мовленнєву компетентність», «фахові дисципліни» та деякі суміжні з ними поняття; понятійний аналіз проблеми дослідження уможливлює також формулювання визначення поняття «формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов» як розвитку сукупності мовленнєвих знань, умінь і навичок іншомовного спілкування майбутніх учителів іноземних мов, з одночасним формуванням у них позитивної мотивації та самооцінки розвиненості означеної компетентності на засадах компетентнісного, діяльнісного та соціолінгвістичного підходів. Ключові слова: компетентність, мовлення, мовленнєва компетентність, фахові дисципліни, суміжні поняття, мовленнєві знання, уміння і навички іншомовного спілкування.

Подробнее

Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PHD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основної матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Планування і забезпечення навчаннядокторантів у Великій Британії загальним компетентностям (transferrable skills) відбувається на основі наступних документів: The Researcher Development Framework – RDF («Структура розвитку дослідника») і The Researcher Development Statement (RDS) («Декларації розвитку дослідника») [10]. Зазначені документи були розроблені для практичного запровадження основних принципів докторської освіти Великобританії і затверджені у 2010 році всіма науково-дослідними радами Великобританії, національною асоціацією «Університети Великобританії» та іншими провідними національними організаціями, які працюють у сфері досліджень.

Подробнее

Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Термін CLIL (Content and Language Integrated Learning) був запроваджений дослідником Девізом Маршем у 1994 році для позначення методики викладання загальноосвітніх предметів іноземною мовою. В українській мові абревіатура CLIL розшифровується як предметно-мовне інтегроване навчання (або за Л.Г. Мовчан: контекстно-мовне інтегроване навчання [2, с. 217]). Тобто CLIL, як стверджує Коченкова О.М. — це предметно-мовне інтегроване навчання, що дозволяє сформувати у студентів лінгвістичні та комунікативні компетенції на іноземній мові в тому ж учбовому контексті, в якому формуються та розвиваються загальноосвітні знання та вміння [1]. На сьогоднішній день велика кількість наукових публікацій обґрунтовує необхідність впровадження CLIL у вищих навчальних закладах

Подробнее

Здоров’язберігаючі освітні технології у формуванні здорової особистості

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У даній статті обґрунтовано необхідність пошуку педагогічних умов та шляхів розв’язання проблеми виховання здорового способу життя сучасних школярів. Зокрема підкреслено, що важливим і перспективним є завдання збереження, зміцнення здоров’я учнів, як за допомогою організації здійснення особистісно орієнтованого педагогічного процесу, з урахуванням основних валеологічних принципів, так і виховання відповідального ставлення до власного здоров’я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Встановлено, що до здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі відносяться методи спрямовані на поліпшення здоров’я, профілактику захворювань і методи корекції функціонального стану школярів. У статті представлено короткий теоретичний аналіз стану вивчення питань, що стосуються впровадження здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрито поняття «здоров’язбережувальні технології». Перераховано ті технології, які можна успішно використовувати в школі.

Подробнее

Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Ключовим завданням професійної підготовки майбутніх учителів у педагогічному університеті є формування їх професійної компетентності, одним із показників якої є рівень сформованості їх професійно-педагогічних умінь. Формування професійних умінь майбутніх учителів (освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр), є комплексним процесом, який здійснюється впродовж усього курсу навчання в педагогічному університеті та включає в себе соціально-гуманітарну, психолого-педагогічну, фахову та практичну підготовку. Соціально-гуманітарна підготовка перед-

Подробнее

Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 30-ті роки ХХ століття)

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Звертаючись у контексті означеної проблеми до питання розвитку, вважаємо доцільним прослідкувати зародження й трансформацію ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на фоні змін політичних та економічних ситуацій, що є чинниками розвитку освіти. Це, у свою чергу, вимагає формування чіткої та вмотивованої періодизації розвитку наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці.

Подробнее

Экопедагогический образовательный процесс формирования экологической культуры у будущих учителей начальных классов

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Проблема взаимосвязи с природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, учёт многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек – это всего лишь часть природы. Это означает, что эколого-нравственная проблема встаёт сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно развивающиеся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке достаточного уровня экологической культуры, экологического и нравственного сознания, воспитание и образование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь.

Подробнее

Развитие творческих способностей педагога-психолога средствами театральной педагогики

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

На современном этапе, несмотря на положительные тенденции в теоретическом и практическом направлении решения вопросов по подготовке специалистов в психолого-педагогической области, возникает необходимость в новых научных исследованиях в области творческого подхода, развития, как важнейшей области духовного развития будущих профессионалов. Это объясняется, прежде всего, тем, что все более ясно выявляются проблемы между желаемым требованием к профессионализму педагога-психолога и реальным уровнем подготовки выпускников педагогических вузов к выполнению профессиональных функций; между традиционной системой обучения педагога-психолога и индивидуальным, креативным содержанием его будущей деятельности в области будущей профессии. Проанализировав современную социокультурную ситуацию, мы можем утверждать, что содержание тех преобразований, которые сложились в системе образовательного процесса, определяются сменой ориентаций с узконаправленной специальной подготовки выпускника на развитие ориентаций на творческую деятельность. На сегодняшний день в прошлое уходит основная парадигма образования, понимаемая как передача новому поколению социально-культурных знаний, ознакомление обучающихся с научной картиной мира.

Подробнее

Вокально-хорове виконавство як засіб формування національної свідомості майбутнього вчителя музичного мистецтва

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Глибока та всебічна модернізація української освіти, спрямована на довгострокову перспективу й націлена на визначення пріоритетів в освіті і вихованні молодого покоління, передбачає рішення важливих задач, які пов’язані з посиленням роботи щодо морально-етичного та патріотичного виховання; удосконалення виховної роботи щодо подолання негативних проявів у молодіжному середовищі. На початку нового тисячоліття осягнення культурних норм і цінностей, звичаїв, традицій, мови, рідної культури, що приводять до становлення духовно-особистісних якостей людини та відповідають гуманістичним запитам суспільства, усвідомлюється як гостра необхідність.

Подробнее

Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

У педагогічному словнику (за ред. М. Д. Яр- маченка) [1] зазначено наступне визначення: «індивідуальність — сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів; людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість» [1]. Під поняттям «індивідуалізація навчання» розуміється виділення одного індивіда за його характерними особливостями, урахування особливостей кожної одиниці при вивченні сукупності предметів чи явищ [1].

Подробнее

Музична імпровізація як основа навчання студента-музиканта

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

На початку XX століття у вітчизняній педагогіці набули поширення ідеї діячів у галузі музичної освіти. Видатні композитори М. Верховинець, М. Леонтович, М. Лисенко, Я. Степовий, К. Стецен- ко, Б. Яворський розробляли й видавали музичні посібники, нотні збірки, методичні рекомендації щодо музичного виховання і навчання. Із їхньою діяльністю науковці пов’язують період розвитку музично-естетичної думки України, формування національних засад музично-естетичного виховання. Своєрідну концепцію музично-естетичного виховання розробив В. Сухомлинський. Його музично-просвітницька діяльність є вагомим внеском у скарбницю музичної педагогіки. Музика, з її потенційними виховними і культурними можливостями, проголошена педагогом могутнім засобом виховання особистості.

Подробнее

Мотивація вивчення іноземних мов на мовних курсах у контексті імерсійного методу

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Дотичною до нашого дослідження є класифікація мотивації/мотивів на три види, запропонована одним із класиків психологічної науки П.М. Якобсоном, - негативна та позитивна, пов’язані з позанавчальною ситуацією, - та мотивація, залежна від навчального процесу [8]. Метою нашого вивчення є третій тип, який визначається вузькоособистісними цілями - процес набуття знань, насолода від результату, реалізація своїх схильностей.

Подробнее

Музична акустика і сучасні музичні технології у викладанні учбової програми вузів для студентів творчих факультетів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Спробуймо тепер перевести теоретичну розмову про тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва у площину практичну й дати короткий начерк тих технологічних рішень, які є доступними на сьогодні практично кожному, хто цікавиться саме освоєнням новітніх технологій та їх застосуванням у власному творчому процесі.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>