Педагогика

Педагогика

Деякі аспекти навчання іноземного усного мовлення

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. Зростання значення іноземних мов у житті суспільства і кожної людини, наявність багатомовного й полікультурного середовища в усіх європейських країнах вимагає розширення індивідуального мовного досвіду особистості. Сприйняття іноземної мови як засобу міжнародного спілкування стимулює пошук нових підходів в організації процесу навчання іноземних мов.

Подробнее

Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розглянуті питання формуванні нового типу сімейного лікаря, який не тільки досягнув необхідного рівня професійної культури, а й здатний ефективно вирішувати лікарські проблеми у нестандартних ситуаціях. Метою роботи стало обґрунтування поглибленого вивчення студентами-медиками у закладах вищої освіти циклу світоглядних дисциплін, які допоможуть їм підвищити професійну культуру та зробити більш конкурентоспроможними на ринку праці. Аналіз праць як класичних, так і сучасних філософів та педагогів засвідчив необхідність не лише виховної роботи з групою лікарів, а й індивідуальної виховної роботи упродовж усього періоду навчання у закладах вищої освіти, а також в інтернатурі, спрямованої на формування особистості як ціннісного джерела розвитку демократичного суспільства третього тисячоліття - рівноправного суб’єкта; гармонійно розвиненої індивідуальності, здатної до співтворчості й духовної взаємодії у вирішенні проблем сучасності на основі конструктивного діалогу; конкурентноспроможного фахівця, готового до інтерактивного спілкування, адаптації в нових соціально-економічних умовах, здатного до виходу в європейський і світовий простір.

Подробнее

Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті проаналізовано окремі аспекти формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Узагальнено різні підходи до визначення структури професійної компетентності з огляду на наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених. На основі теоретико-практичного аналізу автором виокремлено компоненти професійної компетентності бакалаврів з лабораторної діагностики: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний.

Подробнее

Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Однією з новітніх праць з означених питань є навчально-методичний посібник «теорія і методика постановки виконавського апарату трубача» (І. Гішка, О. Горман), де аналізуються класичні методи формування виконавського апарату трубача, пропонуються методи формування та вдосконалення виконавського дихання тощо. Монографія Н. Волкова висвітлює основні науково-практичні проблеми, пов’язані з удосконаленням виконавства на духових інструментах В наукових статтях методистів-дослідників О. Палаженка, Т. Пастушка, І. Пермякова розглядаються питання розвитку виконавського дихання, надано педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах.

Подробнее

Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті йдеться про основи управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Визначено та охарактеризовано рівні управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Розроблено алгоритм діяльності для директора закладу дошкільної освіти, дотримання якого підвищить ефективність вирішення питань впровадження інноваційних оздоровчих технологій.

Подробнее

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.04.2018

В последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья, физической подготовленности и развитию детей дошкольного и школьного возраста. Использование средств физической культуры для повышения физического потенциала организма детей и укрепление здоровья в целом является одной из актуальнейших научно-практических задач [17, С. 140]. Особое значение приобретает данная проблема применительно к детям дошкольного возраста, когда закладываются основы нормального психофизического развития и сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам риска [66, 65.]. Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онтогенеза является важнейшей социальной задачей.

Подробнее

Формирование готовности будущих учителей к самосовершенствованию личности младших школьников во внеклассной деятельности

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников вуза ключевых и профессиональных компетенций, поэтому методы и технологии их формирования, измерения являются актуальными. Не менее важным вопросом является и формирование у обучающихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Подробнее

Теоретические основы организации предметно-пространственной среды с использованием технологий дошкольного образования

Контрольная работа пополнение в коллекции 12.04.2018

Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.

Подробнее

Формирование игровых умений у детей младшего возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 11.04.2018

В связи с принятием закона «Об образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ставится задача по развитию детей деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Подробнее

Военное воспитание

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.04.2018

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Подробнее

Исторический аспект развития учебно-воспитательных учреждений

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

В определенный момент развития общества возникает острая необходимость помощи людям в поиске нравственной опоры для преодоления различных жизненных трудностей. Воспитание становится общественной функцией, т. е. возникают специальные воспитательные учреждения, появляются люди, которые могут обучать и передавать опыт, накопленный человечеством. В различные исторические периоды проводится выявление и анализ основных направлений в области воспитания и обучения детей, равно как и разработка эффективных форм организации учебно-воспитательных учреждений. Тщательное изучение накопленного исторического наследия, когда он рассматривается как результат труда предшествующих поколений, изучение и выявление фактов и определение тенденций, имевших место в истории возникновения и развития учебно-воспитательных учреждений, а также оценка деятельности видных педагогов, работавших в данном направлении, помогает осуществлять учебно-воспитательную работу на более высоком уровне. Обращение к истории становления учебно-воспитательных организации и изучение их опыта представляется более чем необходимым особенно сегодня, когда существует реальная опасность утери данного историко-педагогического материала, вследствие того, что уничтожаются архивные документы, освещающие этот опыт.

Подробнее

Загадки и пословицы в формировании личности старшего дошколькниа

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Формирование личности детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего периода образовании я в дошкольном учреждения. В понятие «личность» включается социальный образ, который личность принимает, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Личность старшего дошкольника— относительно устойчивая система его поведения, построенная, прежде всего, на основе включенности его в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках другими людьми и оценке, которую даёт себе сам ребенок.

Подробнее

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках математики в 3 классе

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, увеличиваются требования к интеллектуальным способностям учащихся. В то же время растет число учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы. «За последние 20 лет оно возросло в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более». Как видим, существуют расхождения требований к учащимся с их потенциальными возможностями.

Подробнее

Проверка знаний учащихся на уроках математики

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что контроль знаний и умений учащихся является важной составной частью процесса обучения математике в школе. Его основной целью является определение качества усвоения учащимся учебного материала, достижения ими нужного уровня овладения знаниями и умениями, определяемые программными требованиями к математической подготовке школьников.

Подробнее

Логопедическая работа по преодолению нарушений сонорных звуков

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Самым распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. Данное нарушение может являться не только самостоятельным дефектом речи, и частью других, более сложных, речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Подробнее

Профессиональной подготовки школьников

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Выпускные классы играют наиболее важную роль в процессе образования человека. Именно здесь происходит социальное и профессиональное становление личности. ФГОС СОО ориентирован на становление таких личностных характеристик выпускника как «готовность к осознанному выбору профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества», мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.

Подробнее

Проектирование образовательной программы

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Одна из социально-значимых проблем современной экономики – отсутствие специального образования для будущих специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и, как следствие, недостаточно высокие требования к профессиональной подготовке кадров. Государственный стандарт по подготовке специалистов сферы ЖКХ в связке СПО–ВО появился только в 2015 году, и до настоящего времени не готов к массовому внедрению в вузах.

Подробнее

Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности педагогов

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Здесь необходимо пояснить, что это определение мы преобразуем, поскольку при анализе компетентностного подхода в образовании нам ближе понимание А.В. Хуторского (разделение понятий «компетентность»: «cтепень присвоения компетенции, то есть, владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение к ней и предмету деятельности, называет компетентностью»; и «компетенция»: «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [42, стр. 19]) с уточнением В.А. Болотова («возможности эффективно действовать вне стандартных учебных ситуаций» [4, стр.8]). Технических знаний и навыков ИКТ недостаточно, необходимо понимание того, насколько это обосновано образовательным процессом.

Подробнее

Формирование стандарта профессионала нового типа в перспективной модели цифровых гуманитарных технологий

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Приступая к проектированию магистерской программы, мы считаем важным дать обоснование выбору именно такой формы реализации образовательного продукта, как магистратура. Причины такого выбора следующие: 1) образовательные стандарты ФГОС ВО по магистратуре предполагают достаточно большую степень свободы по компоновке учебного плана дисциплинами, позволяя реализовывать креативные идеи разработчиков (примерно 90% учебного плана - это учебные курсы, предлагаемые самим вузом); 2) вместе с тем, объем учебной нагрузки составляет порядка 2300 часов, что обеспечивает необходимую глубину усвоения материала и профессиональное погружение; 3) выполнение требований работодателя к уровню образования, обусловленное профессиональными стандартами и устойчивым мнением общественности; 4) краткость освоения магистерской программы (2 и 2,5 года) максимально приближает их к формату курсов профессиональной переподготовки (от 1 года до 2-х лет), позволяя оперативно вносить изменения в структуру учебного плана, учитывая мнение работодателей и самих обучающихся, а также закрывать неактуальные программы или открывать новые. В целом, мы полагаем, что магистерская программа в дистанционной (заочной, очно-заочной) форме максимально сочетает в себе удобство и эффективность в ее освоении.

Подробнее

Конфликт норм и практик в работе учителя средней школы

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Процессы, происходящие в современном образовании, значительно влияют на состояние гражданского общества и являются областью государственных интересов. Предлагаемое исследование посвящено положению учителя, противоречиям в его работе и последствиям этих противоречий.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>