Педагогика

Педагогика

Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Однією з новітніх праць з означених питань є навчально-методичний посібник «теорія і методика постановки виконавського апарату трубача» (І. Гішка, О. Горман), де аналізуються класичні методи формування виконавського апарату трубача, пропонуються методи формування та вдосконалення виконавського дихання тощо. Монографія Н. Волкова висвітлює основні науково-практичні проблеми, пов’язані з удосконаленням виконавства на духових інструментах В наукових статтях методистів-дослідників О. Палаженка, Т. Пастушка, І. Пермякова розглядаються питання розвитку виконавського дихання, надано педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах.

Подробнее

Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер в процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін в медичному коледжі

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. Зростаюча роль медичної сестри в системі охорони здоров’я України з надання пацієнтам, сім’ям та суспільству кваліфікованих медичних послуг очевидна. Комплекс заходів, що виконує медична сестра є сутністю лікувального процесу, в основі якого взаємно пов’язані і взаємодоповнюючі його ланки — лікування та догляд. Нині основний тягар по догляду за хворими лягає на плечі медичної сестри. Крім цього її функціональні обов’язки передбачають спілкування з членами сім’ї хворого, з метою створення для нього спокійної моральної атмосфери, сприятливих побутових і гігієнічних умов, котрі сприятимуть швидкій реабілітації та одужанню. Вся діяльність медичної сестри переслідує основну мету — оздоровлення недужого, збереження та зміцнення його здоров’я.

Подробнее

Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розглянуті питання формуванні нового типу сімейного лікаря, який не тільки досягнув необхідного рівня професійної культури, а й здатний ефективно вирішувати лікарські проблеми у нестандартних ситуаціях. Метою роботи стало обґрунтування поглибленого вивчення студентами-медиками у закладах вищої освіти циклу світоглядних дисциплін, які допоможуть їм підвищити професійну культуру та зробити більш конкурентоспроможними на ринку праці. Аналіз праць як класичних, так і сучасних філософів та педагогів засвідчив необхідність не лише виховної роботи з групою лікарів, а й індивідуальної виховної роботи упродовж усього періоду навчання у закладах вищої освіти, а також в інтернатурі, спрямованої на формування особистості як ціннісного джерела розвитку демократичного суспільства третього тисячоліття - рівноправного суб’єкта; гармонійно розвиненої індивідуальності, здатної до співтворчості й духовної взаємодії у вирішенні проблем сучасності на основі конструктивного діалогу; конкурентноспроможного фахівця, готового до інтерактивного спілкування, адаптації в нових соціально-економічних умовах, здатного до виходу в європейський і світовий простір.

Подробнее

Сучасні вимоги до викладання класичного танцю у вищих навчальних мистецьких закладах

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Варто відзначити, що на формування особистості вчителя в сучасній науці звертається належна увага, зокрема на такі аспекти, як індивідуальність майбутнього педагога (К. Альбуханова-Славська, Г. Балл, В. Рибалко та ін.), творча індивідуальність майбутнього педагога (Л. Мільто, О. Пєхота, О. Сергєєнкова та ін.), індивідуальний стиль педагогічної діяльності (Н. Амінов, В. Бездухов, З Вяткіна). Сучасне хореографічне мистецтво має ряд досліджень у руслі мистецтвознавства (С. Легка, А. Підлипська, О. Семак, В. Шкоріненко а ін.); підготовки вчителів хореографії (О. Бурля, С. Забредовський, О. Таранцева та ін.).

Подробнее

Можливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Стаття присвячена питанню використання інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних закладах при підготовці морських фахівців. Автори проаналізували роль і місце інтерактивних технологій з урахуванням компетентнісного підходу, результати застосування інтерактивних технологій у системі професійної підготовки майбутніх судноводіїв на прикладі навчальної дисципліни «Навігаційні інформаційні системи». Розглянуті можливості навігаційного тренажеру Navi - Trainer Professional 5000 для відпрацювання практичних навичок.

Подробнее

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.04.2018

В последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья, физической подготовленности и развитию детей дошкольного и школьного возраста. Использование средств физической культуры для повышения физического потенциала организма детей и укрепление здоровья в целом является одной из актуальнейших научно-практических задач [17, С. 140]. Особое значение приобретает данная проблема применительно к детям дошкольного возраста, когда закладываются основы нормального психофизического развития и сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам риска [66, 65.]. Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онтогенеза является важнейшей социальной задачей.

Подробнее

Формирование готовности будущих учителей к самосовершенствованию личности младших школьников во внеклассной деятельности

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников вуза ключевых и профессиональных компетенций, поэтому методы и технологии их формирования, измерения являются актуальными. Не менее важным вопросом является и формирование у обучающихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Подробнее

Теоретические основы организации предметно-пространственной среды с использованием технологий дошкольного образования

Контрольная работа пополнение в коллекции 12.04.2018

Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.

Подробнее

Формирование игровых умений у детей младшего возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 11.04.2018

В связи с принятием закона «Об образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ставится задача по развитию детей деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Подробнее

Военное воспитание

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.04.2018

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Подробнее

Исторический аспект развития учебно-воспитательных учреждений

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

В определенный момент развития общества возникает острая необходимость помощи людям в поиске нравственной опоры для преодоления различных жизненных трудностей. Воспитание становится общественной функцией, т. е. возникают специальные воспитательные учреждения, появляются люди, которые могут обучать и передавать опыт, накопленный человечеством. В различные исторические периоды проводится выявление и анализ основных направлений в области воспитания и обучения детей, равно как и разработка эффективных форм организации учебно-воспитательных учреждений. Тщательное изучение накопленного исторического наследия, когда он рассматривается как результат труда предшествующих поколений, изучение и выявление фактов и определение тенденций, имевших место в истории возникновения и развития учебно-воспитательных учреждений, а также оценка деятельности видных педагогов, работавших в данном направлении, помогает осуществлять учебно-воспитательную работу на более высоком уровне. Обращение к истории становления учебно-воспитательных организации и изучение их опыта представляется более чем необходимым особенно сегодня, когда существует реальная опасность утери данного историко-педагогического материала, вследствие того, что уничтожаются архивные документы, освещающие этот опыт.

Подробнее

Загадки и пословицы в формировании личности старшего дошколькниа

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Формирование личности детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего периода образовании я в дошкольном учреждения. В понятие «личность» включается социальный образ, который личность принимает, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Личность старшего дошкольника— относительно устойчивая система его поведения, построенная, прежде всего, на основе включенности его в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках другими людьми и оценке, которую даёт себе сам ребенок.

Подробнее

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках математики в 3 классе

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, увеличиваются требования к интеллектуальным способностям учащихся. В то же время растет число учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы. «За последние 20 лет оно возросло в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более». Как видим, существуют расхождения требований к учащимся с их потенциальными возможностями.

Подробнее

Проверка знаний учащихся на уроках математики

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что контроль знаний и умений учащихся является важной составной частью процесса обучения математике в школе. Его основной целью является определение качества усвоения учащимся учебного материала, достижения ими нужного уровня овладения знаниями и умениями, определяемые программными требованиями к математической подготовке школьников.

Подробнее

Логопедическая работа по преодолению нарушений сонорных звуков

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Самым распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. Данное нарушение может являться не только самостоятельным дефектом речи, и частью других, более сложных, речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Подробнее

Расширение образовательного пространства школьника

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Мы предполагаем, что крупные образовательные комплексы в ходе своего развития и расширения могут «капсулироваться», то есть меньше внимания уделять территории, на которой находятся и на которой проживают семьи их обучающихся. Они, зачастую, сами могут расширить свой образовательный потенциал за счет внутренних ресурсов и в меньшей мере при этом зависят от образовательного потенциала территории и культурного капитала семьи. Небольшие комплексы не могут обеспечить широкий спектр привлекательных для обучающихся форм проведения организованного досуга, а потому вынуждены искать такие формы вне образовательной организации.

Подробнее

Разработка стратегии многопрофильного опорного университета, создаваемого в Кемеровской области

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Нормативно-правовая база, задающая вектор современного этапа реформирования системы высшего образования в РФ (см. Федеральная целевая...., 2015), содержит новый, никогда ранее не применявшийся в практике высшей школы термин «опорные вузы». Его появление в официальных государственных документах, а следом и в пространстве дискурса развития российского высшего образования, ознаменовало начало очередного этапа реформы в системе высшей школы, непосредственно затрагивающей региональный уровень её организации.

Подробнее

Организация коммуникативной площадки для осуществления взаимодействия администрации школы и современных родителей с использованием социальной сети

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

То есть школы сегодня пытаются сделать предельно «открытыми», а образовательный процесс – прозрачным: все данные, начиная с учебных планов и расписания, и заканчивая средней заработной платой работников, размещены на типовых официальных сайтах, каждому учителю можно задать вопрос напрямую через электронный дневник, а электронный журнал рассылает родителям смс с выставленными оценками, Департамент образования подавляющую часть совещаний перевел в он-лайн режим с открытым доступом (сервис «Открытый департамент»), создал специальную службу, которая следит за позиционированием школ в соцсетях, все ОО, соответственно, имеют там свои страницы, и т.д. Однако, по нашему мнению, это открытость мнимая, происходящая исключительно в информационном поле, то есть открывается то, что хочет (и должна) открыть сама школа, с оглядкой на все вышестоящие инстанции; в сфере подлинной коммуникации, с ориентаций на многосторонний диалог между всеми участниками образовательного процесса, школа по-прежнему закрыта. То есть родителей в основном ставят в известность о чем-то (данные о сотрудниках школы, отчеты о проведенных мероприятиях, анонсы важных событий, приглашения на собрания и проч.), но не ждут обратной связи, кроме «лайков» и комментариев типа: «как здорово» и «обязательно придем». Одним словом, официальный аккаунт школы в соцсетях фактически является дубликатом сайта с односторонним, монологичным каналом сообщения, только с иными контент-возможностями.

Подробнее

Связь факторов образовательной среды и академических достижений учащихся в школах, работающих в сложных социальных контекстах (на примере образовательных организаций города Тулы)

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

«Проблема качественного образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей, - одна из ключевых проблем современного образования» [17, с.172]. Разрыв в учебных результатах детей и тот факт, что определенные группы учеников лишены возможности использовать потенциал своей познавательной активности, объясняется разницей в результатах образовательных учреждений, что в свою очередь является показателем неравенства доступа к качественному образованию.

Подробнее

Профессиональной подготовки школьников

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Выпускные классы играют наиболее важную роль в процессе образования человека. Именно здесь происходит социальное и профессиональное становление личности. ФГОС СОО ориентирован на становление таких личностных характеристик выпускника как «готовность к осознанному выбору профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества», мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>