Педагогика

Педагогика

Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Однією з новітніх праць з означених питань є навчально-методичний посібник «теорія і методика постановки виконавського апарату трубача» (І. Гішка, О. Горман), де аналізуються класичні методи формування виконавського апарату трубача, пропонуються методи формування та вдосконалення виконавського дихання тощо. Монографія Н. Волкова висвітлює основні науково-практичні проблеми, пов’язані з удосконаленням виконавства на духових інструментах В наукових статтях методистів-дослідників О. Палаженка, Т. Пастушка, І. Пермякова розглядаються питання розвитку виконавського дихання, надано педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах.

Подробнее

Післядипломна педагогічна освіта, як педагогічна система

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передусім варто відзначити, що післядипломна освіта як педагогічне явище достатньо широко представлена в сучасному науково-педагогічному дискурсі. Сучасні дослідники (В. Бондар, Зубко, Н. Клокар, С. Крисюк, А. Кузьмінський, Олійник, В. Примакова, Н. Протасова, А. Розенберг, Т. Сущенко, І. Титаренко, І. Якухно та ін.) висвітлюють нормативно-правові, організаційно-структурні та науково-теоретичні аспекти функціонування закладів післядипломної педагогічної освіти в історико-педагогічній ретроспективі та на тлі сучасних реформувальних процесів, визначають її структуру та функції, описують особливості змістового наповнення тих чи тих форм післядипломної педагогічної освіти вчителів різних фахових спеціалізацій. Зважаючи на широке представлення проблем післядипломної педагогічної освіти в сучасній науці, звертаємо увагу на процес її реформування, який з позицій системного підходу, на нашу думку, потребує більшої уваги.

Подробнее

Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статті висвітлено риси сучасної мистецької парадигми відповідно до теоретичних концепцій мистецтвознавців, розглянуто специфіку викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі. Зазначено, що в умовах сьогодення необхідним є перегляд раніше встановлених норм. Визначено традиції, які полягають у збереженні необхідного для засвоєння масиву знань. Виокремлено потребу у внесенні інновацій, котрі полягають у включенні звукових матеріалів сучасної естрадно-джазової музики, а також з творів академічної музики, що сприятиме як відповідності «інтонаційному словникові» часу, так і розширенню знань новітніх технік композиції та прийомів нотації. Підкреслено необхідність залучення інформаційно-комп’ютерних технологій в процес викладання музично-теоретичних дисциплін, зокрема й з метою ефективної самостійної підготовки студентів, здійснення контролю знань тощо.

Подробнее

Специфіка використання медіа-засобів у вивченні іноземної мови в юридичному вузі

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

An article has examined the influence of informational-communicative technologies on the higher education in Ukraine. An author has analyzed main shifts in the methods of foreign languages teaching, discovering positive and negative trends. The article has revealed the major media equipment that is aimed to improve studying process. Teacher’s role and place in conditions of the intense media use have been analyzed. The article has also defined the new forms of communication between teacher and students. Keywords: informational-communicative technologies, the media, foreign languages, law institutions, informatization of society.

Подробнее

Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Актуальність формування особистості викладача, який володіє високим рівнем управлінської культури, пояснюється зростаючими вимогами до рівня його професіоналізму в умовах реформування вищої освіти. Об’єктивна необхідність інтенсивних змін педагогічних систем і процесів зумовлює високий рівень готовності майбутнього викладача до управлінської діяльності, наявність у нього управлінської свідомості та мислення.

Подробнее

Формирование готовности будущих учителей к самосовершенствованию личности младших школьников во внеклассной деятельности

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников вуза ключевых и профессиональных компетенций, поэтому методы и технологии их формирования, измерения являются актуальными. Не менее важным вопросом является и формирование у обучающихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Подробнее

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.04.2018

В последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья, физической подготовленности и развитию детей дошкольного и школьного возраста. Использование средств физической культуры для повышения физического потенциала организма детей и укрепление здоровья в целом является одной из актуальнейших научно-практических задач [17, С. 140]. Особое значение приобретает данная проблема применительно к детям дошкольного возраста, когда закладываются основы нормального психофизического развития и сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам риска [66, 65.]. Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онтогенеза является важнейшей социальной задачей.

Подробнее

Теоретические основы организации предметно-пространственной среды с использованием технологий дошкольного образования

Контрольная работа пополнение в коллекции 12.04.2018

Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.

Подробнее

Формирование игровых умений у детей младшего возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 11.04.2018

В связи с принятием закона «Об образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ставится задача по развитию детей деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Подробнее

Военное воспитание

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.04.2018

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Подробнее

Исторический аспект развития учебно-воспитательных учреждений

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

В определенный момент развития общества возникает острая необходимость помощи людям в поиске нравственной опоры для преодоления различных жизненных трудностей. Воспитание становится общественной функцией, т. е. возникают специальные воспитательные учреждения, появляются люди, которые могут обучать и передавать опыт, накопленный человечеством. В различные исторические периоды проводится выявление и анализ основных направлений в области воспитания и обучения детей, равно как и разработка эффективных форм организации учебно-воспитательных учреждений. Тщательное изучение накопленного исторического наследия, когда он рассматривается как результат труда предшествующих поколений, изучение и выявление фактов и определение тенденций, имевших место в истории возникновения и развития учебно-воспитательных учреждений, а также оценка деятельности видных педагогов, работавших в данном направлении, помогает осуществлять учебно-воспитательную работу на более высоком уровне. Обращение к истории становления учебно-воспитательных организации и изучение их опыта представляется более чем необходимым особенно сегодня, когда существует реальная опасность утери данного историко-педагогического материала, вследствие того, что уничтожаются архивные документы, освещающие этот опыт.

Подробнее

Загадки и пословицы в формировании личности старшего дошколькниа

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Формирование личности детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего периода образовании я в дошкольном учреждения. В понятие «личность» включается социальный образ, который личность принимает, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Личность старшего дошкольника— относительно устойчивая система его поведения, построенная, прежде всего, на основе включенности его в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках другими людьми и оценке, которую даёт себе сам ребенок.

Подробнее

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках математики в 3 классе

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, увеличиваются требования к интеллектуальным способностям учащихся. В то же время растет число учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы. «За последние 20 лет оно возросло в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более». Как видим, существуют расхождения требований к учащимся с их потенциальными возможностями.

Подробнее

Проверка знаний учащихся на уроках математики

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что контроль знаний и умений учащихся является важной составной частью процесса обучения математике в школе. Его основной целью является определение качества усвоения учащимся учебного материала, достижения ими нужного уровня овладения знаниями и умениями, определяемые программными требованиями к математической подготовке школьников.

Подробнее

Логопедическая работа по преодолению нарушений сонорных звуков

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Самым распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. Данное нарушение может являться не только самостоятельным дефектом речи, и частью других, более сложных, речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Подробнее

Проектирование образовательной программы

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Одна из социально-значимых проблем современной экономики – отсутствие специального образования для будущих специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и, как следствие, недостаточно высокие требования к профессиональной подготовке кадров. Государственный стандарт по подготовке специалистов сферы ЖКХ в связке СПО–ВО появился только в 2015 году, и до настоящего времени не готов к массовому внедрению в вузах.

Подробнее

Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности педагогов

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Здесь необходимо пояснить, что это определение мы преобразуем, поскольку при анализе компетентностного подхода в образовании нам ближе понимание А.В. Хуторского (разделение понятий «компетентность»: «cтепень присвоения компетенции, то есть, владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение к ней и предмету деятельности, называет компетентностью»; и «компетенция»: «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [42, стр. 19]) с уточнением В.А. Болотова («возможности эффективно действовать вне стандартных учебных ситуаций» [4, стр.8]). Технических знаний и навыков ИКТ недостаточно, необходимо понимание того, насколько это обосновано образовательным процессом.

Подробнее

Классификация образовательных комплексов города Москвы по уровням моделирования школ ступеней

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Реформа столичного образования в 2012-2016 гг. привела к созданию новых форм образовательных организаций, произошло объединение школ в территориальные образовательные комплексы (далее - образовательные комплексы). По состоянию на 1 января 2016 года система столичного образования включает в себя:

Подробнее

Формирование показателей результативности Тюменского индустриального университета в контексте инновационного развития региона

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Кроме образовательного и научно-исследовательского предназначения существования университетов, как правило, выделяют третью компоненту – предпринимательскую, связанную с территорией их базирования, служения обществу. Университеты позиционируются как важная составляющая инновационной системы, развивая связи, как с государственными, так и частными организациями и обществом, в целом. В связи с этим, представляется интересным рассмотрение воздействия региональных вузов на процессы социально-экономического и культурного развития их территорий.

Подробнее

Формирование стандарта профессионала нового типа в перспективной модели цифровых гуманитарных технологий

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Приступая к проектированию магистерской программы, мы считаем важным дать обоснование выбору именно такой формы реализации образовательного продукта, как магистратура. Причины такого выбора следующие: 1) образовательные стандарты ФГОС ВО по магистратуре предполагают достаточно большую степень свободы по компоновке учебного плана дисциплинами, позволяя реализовывать креативные идеи разработчиков (примерно 90% учебного плана - это учебные курсы, предлагаемые самим вузом); 2) вместе с тем, объем учебной нагрузки составляет порядка 2300 часов, что обеспечивает необходимую глубину усвоения материала и профессиональное погружение; 3) выполнение требований работодателя к уровню образования, обусловленное профессиональными стандартами и устойчивым мнением общественности; 4) краткость освоения магистерской программы (2 и 2,5 года) максимально приближает их к формату курсов профессиональной переподготовки (от 1 года до 2-х лет), позволяя оперативно вносить изменения в структуру учебного плана, учитывая мнение работодателей и самих обучающихся, а также закрывать неактуальные программы или открывать новые. В целом, мы полагаем, что магистерская программа в дистанционной (заочной, очно-заочной) форме максимально сочетает в себе удобство и эффективность в ее освоении.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>