Педагогика

Педагогика

Комп'ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті зосереджено увагу довкола питань, пов’язаних з місцем презентаційних умінь у процесі професійного становлення менеджера соціокультурної сфери. Виявлено основні цілі презентації в професійній діяльності менеджера. Розглянуто елементи забезпечення належної комунікативності комп’ютерної презентації. Запропоновано алгоритми планування презентацій. Висунуто рекомендації щодо забезпечення ефективності комп’ютерних презентацій.

Подробнее

Формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків як умова створення психологічно безпечного освітнього середовища

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Учені відзначають, що міжособистісні стосунки охоплюють систему установок, ціннісних орієнтацій, очікувань, стереотипів, через які люди сприймають і оцінюють один одного. До структури міжособистісних стосунків автори відносять когнітивний, емоційний та інтеракційний компоненти [6, с. 423].

Подробнее

До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

При цьому провідними стають не засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність стосунків, свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, творча самореалізація особистості та використання нестандартних форм мислення. Трансформація суспільства відбувається за рахунок виховання нового типу особистості, який характеризується творчою активністю, ініціативністю, здатністю приймати нестандартні рішення та бути гнучким до змін в оточенні. Основні характеристики особистості, які є базовими компонентами формування майбутньої креативності, закладаються саме в дошкільному віці. Тому, даний віковий етап є періодом бурхливих інтеграційних процесів психіки та становлення дитячої творчості. При цьому чи не найважливішим компонентом, який видається нам базовим, при формуванні творчої особистості є її творча уява. В той же час, як свідчить досвід численних психолого-педагогічних досліджень, результативність організації планомірного розвитку тої чи іншої якості особистості, в тому числі і її творчої уяви безпосередньо залежить від ефективного психологічного діагностування зазначених якостей, оскільки результати такого діагностування є базовим компонентом цілеспрямованої, індивідуалізованої програми розвитку, критерієм для її коригування під час запровадження та надійним підсумком її ефективності в цілому.

Подробнее

Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті представлено обґрунтування концепції формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Результати аналізу і узагальнення організаційно-педагогічних і дидактичних засад підготовки офіцерів до діяльності з охорони і захисту державного кордону свідчать про наявність суперечностей в освітньому процесі вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України. Ці суперечності, а також нові виклики і загрози на державному кордоні, складна військово-політична обстановка визначають актуальність модернізації освітнього процесу та розроблення сучасної методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Ця методична система має сприяти покращенню якості підготовки офіцерів для прикордонного відомства, забезпечити взаємну відповідальність суб’єктів освітнього процесу за кінцеві результати навчання офіцерів-прикордонників. Впровадження методичної системи має на меті виведення з рівноваги замкнутої та інертної системи освітнього процесу вищого військового навчального закладу, що характеризується низкою суперечностей. Авторська методична система є підсистемою педагогічного процесу, а також цілісним, багатокомпонентним утворенням, що охоплює інтегровані взаємопов’язані системотвірні зв’язки її основних елементів.

Подробнее

Професійна самореалізація вчителя англійської мови в освітній діяльності

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

In the present article the professional self-realization of an English language teacher in educational activities has been defined as the process of achieving professional acme by improving the system of competencies (pedagogical, foreign language communicative, etc.) and constant personal self-development. The method of professional self-realization of an English language teacher is the individual educational trajectory as a strategy and tactics for developing teacher’s pedagogical potential in educational activities. The peculiarities of the individual educational trajectory in the process of postgraduate education of English language teachers at the professional development training sessions have been considered. The stages of the individual educational trajectory which actualize the components of professional self-realization of an English language teacher (motivation and values, cognition, operation, control and correction) have been determined.

Подробнее

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.04.2018

В последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья, физической подготовленности и развитию детей дошкольного и школьного возраста. Использование средств физической культуры для повышения физического потенциала организма детей и укрепление здоровья в целом является одной из актуальнейших научно-практических задач [17, С. 140]. Особое значение приобретает данная проблема применительно к детям дошкольного возраста, когда закладываются основы нормального психофизического развития и сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам риска [66, 65.]. Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онтогенеза является важнейшей социальной задачей.

Подробнее

Формирование готовности будущих учителей к самосовершенствованию личности младших школьников во внеклассной деятельности

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников вуза ключевых и профессиональных компетенций, поэтому методы и технологии их формирования, измерения являются актуальными. Не менее важным вопросом является и формирование у обучающихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Подробнее

Теоретические основы организации предметно-пространственной среды с использованием технологий дошкольного образования

Контрольная работа пополнение в коллекции 12.04.2018

Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.

Подробнее

Формирование игровых умений у детей младшего возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 11.04.2018

В связи с принятием закона «Об образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ставится задача по развитию детей деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Подробнее

Военное воспитание

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.04.2018

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Подробнее

Исторический аспект развития учебно-воспитательных учреждений

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

В определенный момент развития общества возникает острая необходимость помощи людям в поиске нравственной опоры для преодоления различных жизненных трудностей. Воспитание становится общественной функцией, т. е. возникают специальные воспитательные учреждения, появляются люди, которые могут обучать и передавать опыт, накопленный человечеством. В различные исторические периоды проводится выявление и анализ основных направлений в области воспитания и обучения детей, равно как и разработка эффективных форм организации учебно-воспитательных учреждений. Тщательное изучение накопленного исторического наследия, когда он рассматривается как результат труда предшествующих поколений, изучение и выявление фактов и определение тенденций, имевших место в истории возникновения и развития учебно-воспитательных учреждений, а также оценка деятельности видных педагогов, работавших в данном направлении, помогает осуществлять учебно-воспитательную работу на более высоком уровне. Обращение к истории становления учебно-воспитательных организации и изучение их опыта представляется более чем необходимым особенно сегодня, когда существует реальная опасность утери данного историко-педагогического материала, вследствие того, что уничтожаются архивные документы, освещающие этот опыт.

Подробнее

Загадки и пословицы в формировании личности старшего дошколькниа

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Формирование личности детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего периода образовании я в дошкольном учреждения. В понятие «личность» включается социальный образ, который личность принимает, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Личность старшего дошкольника— относительно устойчивая система его поведения, построенная, прежде всего, на основе включенности его в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках другими людьми и оценке, которую даёт себе сам ребенок.

Подробнее

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках математики в 3 классе

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, увеличиваются требования к интеллектуальным способностям учащихся. В то же время растет число учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы. «За последние 20 лет оно возросло в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более». Как видим, существуют расхождения требований к учащимся с их потенциальными возможностями.

Подробнее

Проверка знаний учащихся на уроках математики

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что контроль знаний и умений учащихся является важной составной частью процесса обучения математике в школе. Его основной целью является определение качества усвоения учащимся учебного материала, достижения ими нужного уровня овладения знаниями и умениями, определяемые программными требованиями к математической подготовке школьников.

Подробнее

Логопедическая работа по преодолению нарушений сонорных звуков

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Самым распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. Данное нарушение может являться не только самостоятельным дефектом речи, и частью других, более сложных, речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Подробнее

Формирование стандарта профессионала нового типа в перспективной модели цифровых гуманитарных технологий

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Приступая к проектированию магистерской программы, мы считаем важным дать обоснование выбору именно такой формы реализации образовательного продукта, как магистратура. Причины такого выбора следующие: 1) образовательные стандарты ФГОС ВО по магистратуре предполагают достаточно большую степень свободы по компоновке учебного плана дисциплинами, позволяя реализовывать креативные идеи разработчиков (примерно 90% учебного плана - это учебные курсы, предлагаемые самим вузом); 2) вместе с тем, объем учебной нагрузки составляет порядка 2300 часов, что обеспечивает необходимую глубину усвоения материала и профессиональное погружение; 3) выполнение требований работодателя к уровню образования, обусловленное профессиональными стандартами и устойчивым мнением общественности; 4) краткость освоения магистерской программы (2 и 2,5 года) максимально приближает их к формату курсов профессиональной переподготовки (от 1 года до 2-х лет), позволяя оперативно вносить изменения в структуру учебного плана, учитывая мнение работодателей и самих обучающихся, а также закрывать неактуальные программы или открывать новые. В целом, мы полагаем, что магистерская программа в дистанционной (заочной, очно-заочной) форме максимально сочетает в себе удобство и эффективность в ее освоении.

Подробнее

Формирование показателей результативности Тюменского индустриального университета в контексте инновационного развития региона

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Кроме образовательного и научно-исследовательского предназначения существования университетов, как правило, выделяют третью компоненту – предпринимательскую, связанную с территорией их базирования, служения обществу. Университеты позиционируются как важная составляющая инновационной системы, развивая связи, как с государственными, так и частными организациями и обществом, в целом. В связи с этим, представляется интересным рассмотрение воздействия региональных вузов на процессы социально-экономического и культурного развития их территорий.

Подробнее

Связь факторов образовательной среды и академических достижений учащихся в школах, работающих в сложных социальных контекстах (на примере образовательных организаций города Тулы)

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

«Проблема качественного образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей, - одна из ключевых проблем современного образования» [17, с.172]. Разрыв в учебных результатах детей и тот факт, что определенные группы учеников лишены возможности использовать потенциал своей познавательной активности, объясняется разницей в результатах образовательных учреждений, что в свою очередь является показателем неравенства доступа к качественному образованию.

Подробнее

Визуализация учебных текстов

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

В работе проанализированы учебные пособия для высшей школы (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, РАНХиГС и Оксфордского университета) на предмет использования в них визуализации учебных текстов. Описаны результаты анкетирования участников издательского процесса, преподавателей и магистрантов, относительно их взглядов на возможности визуализации учебных текстов.

Подробнее

Классификация образовательных комплексов города Москвы по уровням моделирования школ ступеней

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Реформа столичного образования в 2012-2016 гг. привела к созданию новых форм образовательных организаций, произошло объединение школ в территориальные образовательные комплексы (далее - образовательные комплексы). По состоянию на 1 января 2016 года система столичного образования включает в себя:

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>