Педагогика

Педагогика

Узагальнення сутності дефініції "дослідницька компетентність"

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Theoretical questions of the essence of the definition «research competency» were investigated. The comparison of the national system of qualifications with the European one was carried out, and the necessity of addition of the research one to the list of competences was determined. A number of publications and studies on this issue were analyzed. The preconditions for its formation were determined. Features of the content were established and a generalized determination of the definitions «research competency» and «research competence» was formulated.

Подробнее

Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті представлено обґрунтування концепції формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Результати аналізу і узагальнення організаційно-педагогічних і дидактичних засад підготовки офіцерів до діяльності з охорони і захисту державного кордону свідчать про наявність суперечностей в освітньому процесі вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України. Ці суперечності, а також нові виклики і загрози на державному кордоні, складна військово-політична обстановка визначають актуальність модернізації освітнього процесу та розроблення сучасної методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. Ця методична система має сприяти покращенню якості підготовки офіцерів для прикордонного відомства, забезпечити взаємну відповідальність суб’єктів освітнього процесу за кінцеві результати навчання офіцерів-прикордонників. Впровадження методичної системи має на меті виведення з рівноваги замкнутої та інертної системи освітнього процесу вищого військового навчального закладу, що характеризується низкою суперечностей. Авторська методична система є підсистемою педагогічного процесу, а також цілісним, багатокомпонентним утворенням, що охоплює інтегровані взаємопов’язані системотвірні зв’язки її основних елементів.

Подробнее

Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article reveals the role of innovative technology in learning geography. Pedagogical conditions for the introduction of technology in the learning process. Caution the use of elements of the relaksopedicnon technology. Analyzes the current state of the school of practice for the use of educational technology in geography. Proven efficient impact of relaksopedMn on the quality of learning geography.

Подробнее

Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статті висвітлено риси сучасної мистецької парадигми відповідно до теоретичних концепцій мистецтвознавців, розглянуто специфіку викладання музично-теоретичних дисциплін у вищій школі. Зазначено, що в умовах сьогодення необхідним є перегляд раніше встановлених норм. Визначено традиції, які полягають у збереженні необхідного для засвоєння масиву знань. Виокремлено потребу у внесенні інновацій, котрі полягають у включенні звукових матеріалів сучасної естрадно-джазової музики, а також з творів академічної музики, що сприятиме як відповідності «інтонаційному словникові» часу, так і розширенню знань новітніх технік композиції та прийомів нотації. Підкреслено необхідність залучення інформаційно-комп’ютерних технологій в процес викладання музично-теоретичних дисциплін, зокрема й з метою ефективної самостійної підготовки студентів, здійснення контролю знань тощо.

Подробнее

Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни "Організація екологічного виховання в початковій школі" у майбутніх вчителів початкових класів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті розкривається питання впровадження технології критичного мислення підчас вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів. Формування екологічної компетентності передбачає розвиток екологічного мислення майбутнього вчителя початкових класів. Саме технологія критичного мислення надає викладачу та студентам таку можливість. Навчання орієнтоване на розвиток критичного мислення є нагальною методичною проблемою сучасної освіти. Технології розвитку критичного мислення дозволяє отримати позитивні результати у формуванні активної розумової діяльності студентів. Через те, що дана технологія дозволяє будувати навчальний процес на науково-обґрунтованих закономірності взаємодії особистості та інформації, технологія спрямована на розвиток навичок роботи з інформацією, умінь аналізувати та застосовувати дану інформацію.

Подробнее

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.04.2018

В последнее время отчетливо просматривается тенденция к ухудшению здоровья, физической подготовленности и развитию детей дошкольного и школьного возраста. Использование средств физической культуры для повышения физического потенциала организма детей и укрепление здоровья в целом является одной из актуальнейших научно-практических задач [17, С. 140]. Особое значение приобретает данная проблема применительно к детям дошкольного возраста, когда закладываются основы нормального психофизического развития и сохраняется высокая степень чувствительности организма к различным факторам риска [66, 65.]. Считается, что физическое, психическое и социальное благополучие в детском возрасте определяет состояние здоровья на протяжении всей жизни не только нынешних, но и следующих поколений. В этой связи создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей на этапе дошкольного онтогенеза является важнейшей социальной задачей.

Подробнее

Формирование готовности будущих учителей к самосовершенствованию личности младших школьников во внеклассной деятельности

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников вуза ключевых и профессиональных компетенций, поэтому методы и технологии их формирования, измерения являются актуальными. Не менее важным вопросом является и формирование у обучающихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию.

Подробнее

Теоретические основы организации предметно-пространственной среды с использованием технологий дошкольного образования

Контрольная работа пополнение в коллекции 12.04.2018

Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.

Подробнее

Формирование игровых умений у детей младшего возраста

Курсовой проект пополнение в коллекции 11.04.2018

В связи с принятием закона «Об образовании в РФ» и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ставится задача по развитию детей деятельности в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Подробнее

Военное воспитание

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.04.2018

Элементарное военное образование берет начало с глубокой древности. Его необходимость вызвана участием особой группы людей (дружинников, дворян) в многочисленных войнах и битвах того времени. Его эволюция тесно связана с целями и задачами государственной политики, развитием экономики, образования и науки и, как следствие, развитием вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Подробнее

Исторический аспект развития учебно-воспитательных учреждений

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

В определенный момент развития общества возникает острая необходимость помощи людям в поиске нравственной опоры для преодоления различных жизненных трудностей. Воспитание становится общественной функцией, т. е. возникают специальные воспитательные учреждения, появляются люди, которые могут обучать и передавать опыт, накопленный человечеством. В различные исторические периоды проводится выявление и анализ основных направлений в области воспитания и обучения детей, равно как и разработка эффективных форм организации учебно-воспитательных учреждений. Тщательное изучение накопленного исторического наследия, когда он рассматривается как результат труда предшествующих поколений, изучение и выявление фактов и определение тенденций, имевших место в истории возникновения и развития учебно-воспитательных учреждений, а также оценка деятельности видных педагогов, работавших в данном направлении, помогает осуществлять учебно-воспитательную работу на более высоком уровне. Обращение к истории становления учебно-воспитательных организации и изучение их опыта представляется более чем необходимым особенно сегодня, когда существует реальная опасность утери данного историко-педагогического материала, вследствие того, что уничтожаются архивные документы, освещающие этот опыт.

Подробнее

Загадки и пословицы в формировании личности старшего дошколькниа

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.04.2018

Формирование личности детей дошкольного возраста осуществляется в течение всего периода образовании я в дошкольном учреждения. В понятие «личность» включается социальный образ, который личность принимает, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Личность старшего дошкольника— относительно устойчивая система его поведения, построенная, прежде всего, на основе включенности его в социальный контекст. Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на оценках другими людьми и оценке, которую даёт себе сам ребенок.

Подробнее

Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на уроках математики в 3 классе

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление информационного бума, увеличиваются требования к интеллектуальным способностям учащихся. В то же время растет число учащихся, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы. «За последние 20 лет оно возросло в 2-2,5 раза, достигнув 30% и более». Как видим, существуют расхождения требований к учащимся с их потенциальными возможностями.

Подробнее

Логопедическая работа по преодолению нарушений сонорных звуков

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Самым распространенным речевым нарушением у детей дошкольного возраста является нарушение звукопроизношения. Данное нарушение может являться не только самостоятельным дефектом речи, и частью других, более сложных, речевых нарушений (дизартрии, алалии и др.).

Подробнее

Проверка знаний учащихся на уроках математики

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.04.2018

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что контроль знаний и умений учащихся является важной составной частью процесса обучения математике в школе. Его основной целью является определение качества усвоения учащимся учебного материала, достижения ими нужного уровня овладения знаниями и умениями, определяемые программными требованиями к математической подготовке школьников.

Подробнее

Формирование стандарта профессионала нового типа в перспективной модели цифровых гуманитарных технологий

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Приступая к проектированию магистерской программы, мы считаем важным дать обоснование выбору именно такой формы реализации образовательного продукта, как магистратура. Причины такого выбора следующие: 1) образовательные стандарты ФГОС ВО по магистратуре предполагают достаточно большую степень свободы по компоновке учебного плана дисциплинами, позволяя реализовывать креативные идеи разработчиков (примерно 90% учебного плана - это учебные курсы, предлагаемые самим вузом); 2) вместе с тем, объем учебной нагрузки составляет порядка 2300 часов, что обеспечивает необходимую глубину усвоения материала и профессиональное погружение; 3) выполнение требований работодателя к уровню образования, обусловленное профессиональными стандартами и устойчивым мнением общественности; 4) краткость освоения магистерской программы (2 и 2,5 года) максимально приближает их к формату курсов профессиональной переподготовки (от 1 года до 2-х лет), позволяя оперативно вносить изменения в структуру учебного плана, учитывая мнение работодателей и самих обучающихся, а также закрывать неактуальные программы или открывать новые. В целом, мы полагаем, что магистерская программа в дистанционной (заочной, очно-заочной) форме максимально сочетает в себе удобство и эффективность в ее освоении.

Подробнее

Формирование показателей результативности Тюменского индустриального университета в контексте инновационного развития региона

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Кроме образовательного и научно-исследовательского предназначения существования университетов, как правило, выделяют третью компоненту – предпринимательскую, связанную с территорией их базирования, служения обществу. Университеты позиционируются как важная составляющая инновационной системы, развивая связи, как с государственными, так и частными организациями и обществом, в целом. В связи с этим, представляется интересным рассмотрение воздействия региональных вузов на процессы социально-экономического и культурного развития их территорий.

Подробнее

Связь факторов образовательной среды и академических достижений учащихся в школах, работающих в сложных социальных контекстах (на примере образовательных организаций города Тулы)

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

«Проблема качественного образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей, - одна из ключевых проблем современного образования» [17, с.172]. Разрыв в учебных результатах детей и тот факт, что определенные группы учеников лишены возможности использовать потенциал своей познавательной активности, объясняется разницей в результатах образовательных учреждений, что в свою очередь является показателем неравенства доступа к качественному образованию.

Подробнее

Разработка стратегии многопрофильного опорного университета, создаваемого в Кемеровской области

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Нормативно-правовая база, задающая вектор современного этапа реформирования системы высшего образования в РФ (см. Федеральная целевая...., 2015), содержит новый, никогда ранее не применявшийся в практике высшей школы термин «опорные вузы». Его появление в официальных государственных документах, а следом и в пространстве дискурса развития российского высшего образования, ознаменовало начало очередного этапа реформы в системе высшей школы, непосредственно затрагивающей региональный уровень её организации.

Подробнее

Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности педагогов

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Здесь необходимо пояснить, что это определение мы преобразуем, поскольку при анализе компетентностного подхода в образовании нам ближе понимание А.В. Хуторского (разделение понятий «компетентность»: «cтепень присвоения компетенции, то есть, владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение к ней и предмету деятельности, называет компетентностью»; и «компетенция»: «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним» [42, стр. 19]) с уточнением В.А. Болотова («возможности эффективно действовать вне стандартных учебных ситуаций» [4, стр.8]). Технических знаний и навыков ИКТ недостаточно, необходимо понимание того, насколько это обосновано образовательным процессом.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>