Налоги

Налоги

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Так во многих регионах показатели базовой доходности, оказывающие определяющие влияние на размер вмененного дохода, устанавливаются для организаций применительно к индивидуальным предпринимателям, имевшим до их перевода на уплату единого налога значительно меньшую базу для налогообложения, чем у организаций. В результате размер вмененного дохода по организациям не обеспечивает в ряде случаев сумму поступлений от единого налога, эквивалентную сумме налогов (НДС, прибыль, акцизы и т.п.) подлежащей уплате при общеустановленном режиме налогообложения. Очевидно, минимальные и максимальные размеры вмененного дохода и иных значений, составляющих формулы расчета единого налога на вмененный доход по видам деятельности необходимо устанавливать решениями правительства РФ. При этом следует учесть, что в настоящее время при определении базовой доходности за основу принимаются статистические данные о налоговой нагрузке и другие показатели по группе плательщиков, которые явно занижены в связи со значительным неуточненным наличным денежным оборотом. В 12 регионах РФ на уплату единого налога на вмененный доход переведены только индивидуальные предприниматели. С введением единого налога на вмененный доход по отдельным регионам РФ, поступление обязательных платежей за загрязнение окружающей природной среды сократилось в значительных размерах (до40%). Особенно значительно платежи сократились в регионах с большим количеством малых предприятий (автостоянки, автозаправки, автомойки, ремонтно-строительные, сервисное обслуживание автотранспортных средств, розничной торговлей, в том числе горюче-смазочными материалами)

Подробнее

Налоговая система Республики Чад

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ãðàæäàíñêèé íàëîã ðàíåå â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè íàçûâàëñÿ ïîäóøíûì íàëîãîì, êîòîðûì ôðàíöóçñêàÿ âëàñòü îáëàãàëà íàñåëåíèå ×àäà, êàê è äðóãèõ ôðàíêîÿçû÷íûõ ñòðàí Àôðèêè, â öåëÿõ èçúÿòèÿ äîõîäîâ è ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîò ïî íàéìó.  óñëîâèÿõ êîëîíèàëèçìà äàííûé íàëîã âûíóæäàë íàñåëåíèå ×àäà òðóäèòüñÿ â êà÷åñòâå íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû. Ýòî áûëà åäèíàÿ ôèêñèðîâàííàÿ ñóììà ïëàòåæåé, íå ñâÿçàííàÿ ñ ðàçìåðàìè äîõîäîâ. Îí äî ñèõ ïîð äåéñòâóåò êàê â Ðåñïóáëèêå ×àä, òàê è â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Àôðèêè. Ýòèì íàëîãîì îáëàãàåòñÿ "äóøà", òî åñòü ôèçè÷åñêîå ëèöî, íåçàâèñèìî îò äîõîäà èëè èìóùåñòâà. Ïëàòåëüùèêàìè ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, òîëüêî ìóæ÷èíû.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîäóøíîãî íàëîãà èçìåíèëîñü, åãî ôèñêàëüíîå çíà÷åíèå òåïåðü íåâåëèêî, è îí ñêîðåå âûïîëíÿåò ôóíêöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî õàðàêòåðà, ïîçâîëÿÿ ó÷èòûâàòü íàñåëåíèå â ãîðîäàõ è äðóãèõ ìåñòíîñòÿõ è åãî ïåðåäâèæåíèå. Èñ÷èñëÿåòñÿ îí ïî òâåðäûì ñòàâêàì êàæäîãî ãîäà, âçèìàåòñÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé (àãåíòàìè ñóïðåôåêòóð). Îäíàêî ìíîãèå íàëîãîïëàòåëüùèêè ñêðûâàþòñÿ îò ýòîãî íàëîãà, õîòÿ è ìîãëè áû åãî ïëàòèòü. Íàïðèìåð, åñëè â 1995ã. îò âñåõ áþäæåòíûõ äîõîäîâ ïîäóøíûé (ãðàæäàíñêèé) íàëîã ñîñòàâëÿë 3,14%, òî â 1996ã. 0,85%, â 1997ã. 0,35% , â 1998 ã. 0,36 % è â 1999ã. 0,56%.

Подробнее

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Аналіз податкової системи Японії має особливе значення, оскільки її податкова система як і економіка в цілому, має виняткову гнучкість і високу адаптивність, чуйно реагуючи на всі помітні зміни як в економічній так і в соціальної сферах. Унікальність податкової політики Японії забезпечується сполученням таких факторів, як високі темпи економічного росту і помірний у порівнянні з іншими країнами рівень державних витрат (чому в чималій ступені сприяла майже повна відсутність військового бюджету). Тому аналіз сучасної податкової системи Японії дозволяє виділити наступні її особливості:

 • помірний рівень податкового тягаря (щонайнижчий рівень серед розвинутих країн: частка податків у національному доході Японії - 26%, тоді як, наприклад, у Великобританії 40%, Франції 34%);
 • високий рівень місцевих податків;
 • висока частка прямих (Direct Tax) і низька непрямих (Indirect Tax)податків;
 • найвища серед розвинутих країн частка прибуткових податків (Incom Tax) - близько 50%;
 • стабільний високий рівень податків на прибуток корпорацій (Corporation Income Tax) - близько 40%;
 • більш низьке оподатковування корпорацій у порівнянні з прибутком підприємців;
 • помітна роль податкових пільг (Tax Incentives) у підвищенні ефективності економіки і досягнення цілей економічної політики;
 • низький рівень ПДВ (Value Added Tax) 3% (останнє місце серед розвинутих країн: у Франції, наприклад, 20%, у Великобританії 15%, Південній Кореї 10%), що був уведений лише в 1989 р.;
 • високий рівень податків на власність (15,8%);
 • централізований збір податків (у відмінність, наприклад, від США, Канади й ін.).
Подробнее

Податок на прибуток підприємств

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

У випадку застосування безтарифної системи оплати праці витрати на оплату праці включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) у частині (процентне співвідношення), яка визначається підприємством за даними про фактичний склад фонду оплати праці за три місяці, що передували переходу на безтарифну систему оплати праці. До собівартості продукції (робіт, послуг) не включаються, а здійснюються за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, чи інших спеціальних коштів такі виплати:

 • додаткова оплата праці (включаючи натуральну оплату) у вигляді премій, винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, які не передбачені законодавством чи виплачуються понад розміри, встановлені законодавством, у тому числі премії за виробничі результати, економію конкретних видів матеріальних ресурсів, винагорода за річні підсумки роботи, виплата одноразових заохочень окремим працівникам за виконання особливо важливих виробничих завдань, винагороди за вислугу років, не передбачені законодавством, премії за підсумками змагань, оглядів і конкурсів, спрямованих на пошук і використання резервів виробництва, матеріальне заохочення працівників, організацій, які обслуговують трудовий колектив, тощо;
 • оплата додаткових (понад установлену законом тривалість) відпусток, у тому числі жінкам, які виховують дітей, а також оплата додаткових відпусток у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;
 • матеріальна допомога працівникам, у тому числі для першого внеску на кооперативне житлове будівництво, на часткове погашення кредиту, наданого на кооперативне й індивідуальне житлове будівництво, а також безпроцентна позика на поліпшення житлових умов, обзаведення домашнім господарством та інші спеціальні потреби, витрати на благоустрій колективних садиб;
 • надбавки до пенсій, одноразова допомога ветеранам праці, які виходять на пенсію, оплата житла, доходи (дивіденди, проценти), які виплачуються за акціями та внесками трудового колективу, компенсаційні виплати понад установлені законодавством розміри індексацій доходів, витрати на здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, профілакторіях, крім спеціального харчування для окремих категорій працівників відповідно до законодавства, а також на посилене харчування дітей у дитячих дошкільних закладах і оздоровчих комплексах (таборах) літнього відпочинку;
 • цінові різниці на продукцію (роботи, послуги), які надаються працівникам підприємства чи відпускаються допоміжними господарствами для громадського харчування, витрати на відшкодування різниці в цінах на паливо, покупні електро- і теплоенергію, інші цінності, які реалізуються робітникам підприємства;
 • внески у Пенсійний фонд для покриття витрат на виплату пенсій за пільговими умовами, призначеними відповідно до ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення ”, починаючи з 1996 року;
 • оплата праці працівникам соціально-культурних установ, які перебувають на балансі підприємства, включаючи премії, стимулюючі та компенсаційні виплати, в тому числі компенсації на оплату праці у зв'язку з індексацією доходів, а також стипендії стипендіатам підприємства;
 • витрати на проведення оздоровчих заходів та організацію відпочинку трудящих, у тому числі придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, які перебувають на балансі підприємств, путівок на відпочинок і лікування, на екскурсії й подорожі по місцевих маршрутах вихідного дня, на проведення культурно-освітніх і фізкультурних заходів, передплату періодичних видань і товарів для особистого користування працівників, а також суми компенсації на відшкодування витрат працівників на службові відрядження понад установлені законодавством норми;
 • оплата проїзду до місця роботи транспортом загального користування, спеціальними маршрутами, відомчим транспортом, за винятком сум, які повинні зараховуватись на витрати виробництва (обігу);
 • виплати, пов'язані із зменшенням тривалості робочого часу за рішенням трудового колективу (понад установлені законодавством);
 • інші види виплат, не пов'язані безпосередньо з основною заробітною платою.
Подробнее

Налоговая система Канады

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Налоговая система Канады оказывает серьезное воздействие на экономические процессы страны. В середине 1990-х годов налоговое регулирование было направлено на стимулирование совокупного спроса, но первостепенное внимание все же уделялось государственным расходам. В результате федеральное правительство и правительства провинций требовали причитающиеся части важнейших налогов. Доля подоходных налогов в 1994 г. составляла около 45% всех налоговых поступлений (37% приходится на подоходный налог с физических лиц, 8% на налог с корпораций); налоги на потребление примерно 30%. Доля налогов, собранных в провинциях, относительно значительна (и в сборах подоходных налогов, и в налогах на потребление). Бюджет провинции пополняется более, чем на 100 млрд. долл. ежегодно (из них 40% приходится на долю подоходных налогов и почти половина на налоги на потребление).

Подробнее

Единый социальный налог, уплачиваемый предпринимателями

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В первой главе своей работы я рассмотрела эволюцию развития ЕСН, а также основные элементы налога, такие как: плательщики данного налога: существует две основные категории: работодатели и так называемые самозанятые граждане (индивидуальные предприниматели, адвокаты, крестьянские хозяйства, а также родовые, семейные общины малочисленных народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования). Если налогоплательщик относится сразу к двум категориям, то он уплачивает налог по двум основаниям. Например, индивидуальный предприниматель, использующий труд наемных работников, платит ЕСН как с полученных доходов от предпринимательской деятельности за вычетом связанных с ними расходов, так и с начисленных выплат в пользу работников; объект налогообложения: это - выплаты в пользу работников, доходы от предприн-ой и иной деятельности; ставки единого социального налога: ставки единого социального налога отличаются в зависимости от категории плательщиков, Ставки, установленные статьей 241 НК РФ, в связи с этим не могут быть применены для целей перерасчета страховых взносов в ПФР за 1999 и 2000 годы для индивидуальных предпринимателей (в том числе частных нотариусов, детективов), глав крестьянских (фермерских) хозяйств и адвокатов; порядок исчисления и уплаты налога.

Подробнее

Податкова політика України

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Отже, незважаючи на певні недоліки, найприйнятнішою, на мій погляд, є концепція Податкового кодексу України, розроблена робочою групою, створеною за розпорядженням Кабінету Міністрів. На відміну від інших концепцій, вона характеризується виваженістю, комплексним підходом до різноманітних аспектів оподаткування, позбавлена революційного запалу, духу руйнації. Водночас ця концепція грунтується на уявленні, ніби ухвалення Податкового кодексу в Україні автоматично приведе до стабілізації податкового права. Це ілюзія. На відміну від економічно розвинутих країн, у яких кодифікація спрямовувалася передусім на зменшення дестабілізуючого впливу на податкове законодавство субєктивних чинників, повязаних із боротьбою інтересів різних політичних груп і партій, в Україні нестабільність податкового законодавства обумовлена насамперед впливом обєктивних чинників: початковим етапом становлення податкового законодавства. Воно відбувається переважно методом спроб і помилок, виявлення яких супроводжується постійними корективами, а також хисткою ситуацією в соціально-економічній сфері, що спонукає до термінових заходів для збільшення надходжень до бюджету. Усунути негативний вплив цих чинників, а отже, виконати функцію стабілізації податкового права, кодифікація як така не в змозі.

Подробнее

Налогообложение религиозных организаций

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Непредпринимательские источники доходов религиозных организаций, не являющиеся в соответствии с законодательством РФ объектами налогообложения, при отсутствии предпринимательской деятельности (Закон РФ № 2116-1 от 27.12.91, ст.2,п.11): (1) отчисления на содержание религиозных организаций, поступившие от других организаций и граждан; (2) долевые вклады участников религиозных организаций и расходы, производимые за их счет, в составе доходов и расходов религиозных организаций не учитываются . (3) Не подлежат налогообложению также иностранные гранты , получаемые религиозными организациями от зарубежных благотворительных организаций для осуществления целевых программ, относящихся к их уставной деятельности, а также (5) средства, полученные от иностранных организаций в порядке безвозмездной помощи; (6) средства, полученные в рамках безвозмездной помощи, оказываемой иностранными государствами в соответствии с межправительственными соглашениями.

Подробнее

Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

В соответствии со ст.16 закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" налоговые органы и их сотрудники обязаны сохранять коммерческую тайну. Ущерб (включая упущенную выгоду), причиненный налогопательщикам вследствие ненадлежашего осуществления налоговыми органами и их сотрудниками возложенных на них обязанностей, подлежит возмещению в установленном порядке. Под установленным порядком в данном случае следует понимать порядок, установленный гражданским законодательством, в частности п.1 ст.127 Основ гражданского законодательства. В соответствии со ст.17 того же закона защита прав и интересов налогоплательщиков осуществляется в судебном и ином порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации. В соответствии со ст.22 АПК РФ арбитражному суду подведомственны споры о возмещении убытков, причиненных организациям и гражданам-предпринимателям в связи с ненадлежащим исполнением государственными органами своих обязанностей. По смыслу ч.4 ст.2 АПК по таким спорам необходимо соблюдение претензионного порядка. Вместе с тем, для граждан-предпринимателей соблюдение такого рода порядка необязательно (поскольку это споры в сфере управления). Возникает вопрос, распространяется ли на споры о возмещении убытков, причиненных организациям и гражданам-предпринимателям, действие ст.14 закона Российской Федерации "О государственной налоговой службе", устанавливающей, что жалобы предприятий любой организационно-правовой формы на действия должностных лиц государственных налоговых инспекций подаются в те государственные налоговые инспекции, которым они непосредственно подчинены, и только решение Государственной налоговой службы Российской Федерации может быть обжаловано в Высший арбитражный суд РФ? Представляется, что нет, т.к. в данном случае речь идет не о действиях налоговых органов, а об ущербе, вызванном действиями этих органов. Представляется, что ущерб, причиненный незаконными действиями сотрудников органов налоговой полиции, также может быть взыскан через арбитражный суд в соответствии с п.1 ст.127 Основ гражданского законодательства.

Подробнее

Налоговая система Африки

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Налог, включенный в цену товара и взимаемый с потребителей, обычно превышает сумму, уплаченную в государственную казну производителями подакцизного товара. Косвенные налоги повышают цены на товары, так как торговцы прибавляют к этим ценам не только сумму косвенных налогов, но и процент, и прибыль на капитал, авансированный на их уплату. В результате трудящиеся вынуждены сокращать свое потребление до минимума, а предприниматели получают дополнительную прибыль, которые буржуазные исследователи считают, что в условиях африканских стран вносят элемент прогрессивности в налогообложение той части населения которая уплачивает лишь пропорциональный подушный налог. Необходимо признать, что в условии низкой эффективности прямого обложения в африканских странах внутренние косвенные налоги часто являются единственным инструментом, позволяющим мобилизовать доходы значительной части африканского населения. Однако прогрессивность налогообложения, очевидно, достигаться не за счет обложения невысоких денежных доходов основной массы сельского и части городского населения, а путем увеличения а в государственный бюджет наиболее состоятельных членов африканского общества. Стремление к увеличению поступлений от внутренних косвенных налогов заставило африканские государства в конце 60-х - начале 70-х годов ввести универсальный акциз - общий .налог на продажи. Первоначально он был установлен во франкоязычных ( а позднее - в бывших английских) колониях. Универсальный характер этого налога заключается в том, что им облагаются все товары, реализуемые и страны, как произведенные национальной промышленностью, так и импортированные из-за рубежа. Существуют различные виды налога на продажи:

Подробнее

Налоговый кредит

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Производство по делу о налоговом правонарушении происходит в порядке, предусмотренном ст. 101 Налогового кодекса. Виды налоговых правонарушений указаны в разделе VI Налогового кодекса. К ним относят:

 1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (Статья 116).
 2. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе (Статья 117).
 3. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке (Статья 118).
 4. Непредставление налоговой декларации (Статья 119).
 5. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (Статья 120).
 6. Неуплата или неполная уплата сумм налога (Статья 122).
 7. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (Статья 123).
 8. Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового органа, таможенного органа, органа государственного внебюджетного фонда на территорию или в помещение (Статья 124).
 9. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест (Статья 125).
 10. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (Статья 126).
 11. Ответственность свидетеля (Статья 128).
 12. Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода (Статья 129).
 13. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу (Статья 129.1).
Подробнее

Платежи в бюджет за природные ресурсы

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Инвестиции в основной капитал всего 2,5 3,3 3,0 52,9 592,8 2368,3 6403,6 8254,3 8615,6 В том числе: На охрану и рациональное использование водных ресурсов 1,8 2,2 2,0 32,9 346,2 1326 3397,3 4080,3 4148,4 На охрану атмосферного воздуха 0,3 0,5 0,4 9,2 114,4 423,4 1643,9 212,4 2086,9 На охрану и рациональное использование земель 0,2 0,4 0,4 7Д 103,4 455,5 845,5 1390,4 1302,9 Другие мероприятия 0,2 0,2 0,2 3,7 28,8 163,4 416,9 656,2 1077,4 Источник: Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 1998. С. 93.

Подробнее

Налоговая система Давида Рикардо

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Незаконное увольнение работника, осмелившегося не согласиться с начальством по какому-либо вопросу; наглая выходка хулиганов, испортившая семье воскресный отдых; сгоревшая квартира в результате неисправности купленного телевизора; не состоявшаяся туристическая поездка из-за незаконного отказа чиновника в выдаче заграничного паспорта; инвалидность, наступившая вследствие неудачно проведенной операции - эти и многие другие нарушения наших прав, к несчастью, могут коснуться каждого из нас и причинить немалое огорчение. Как защитить свои права и наказать обидчиков, если нечто подобное действительно произошло? Самое верное для этого - прибегнуть к помощи государства в лице его правоприменительных органов - суда, прокуратуры, милиции и т.д., и с помощью закона добиться желаемого правового результата. Конечно, работу этих органов сегодня еще нельзя назвать достаточно эффективной - даже очень умудренному опытом общения с ними человеку хорошо известна судебная волокита, бессодержательные отписки прокуратуры и другие пороки современной российской правоприменительной системы. Тем не менее, другого законного пути добиться восстановления справедливости не существует, и, чем чаще мы будем прибегать к судебной защите своих прав и свобод, чем требовательнее к правоохранительным органам и осведомленнее в своих правах станет каждый человек, тем раньше завершится становление России как подлинно правового государства.

Подробнее

Действующий механизм исчисления и взимания НДС

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

 ïîñëåäíåå âðåìÿ íåêîòîðûå íàëîãîâûå îðãàíû ñòàëè òðåáîâàòü îò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, èñïîëüçóþùèõ ìåòîä îïðåäåëåíèÿ âûðó÷êè «ïî îïëàòå», íà÷èñëåíèÿ è óïëàòû ÍÄÑ íå â ìîìåíò îïëàòû, à â ìîìåíò ñïèñàíèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÷åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 20 äåêàáðÿ 1994 ã. ¹ 2204 «Îá îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïëàòåæåé ïî îáÿçàòåëüñòâàì çà ïîñòàâêó òîâàðîâ (âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã)» è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18 àâãóñòà 1995 ã. ¹ 817 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïëàòåæåé ïî îáÿçàòåëüñòâàì çà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã». Íî äàííûå òðåáîâàíèÿ íå îñíîâàíû íà äåéñòâóþùåì íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå.

Подробнее

Податкова система

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Ñèñòåìà îïîäàòêîâóâàííÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà ÏÄÂ, äຠìîæëèâ³ñòü âèëó÷àòè ïîäàòêè ÷àñòèíàìè, ïîñòóïîâî. ϳä îáêëàäåííÿ ïîòðàïëÿþòü óñ³ ïðîäàæ³ ô³ðìè, àëå ïîäàòêè, ñïëà÷åí³ â ðåçóëüòàò³ ïðîì³æíèõ ïîêóïîê, íàäàë³ â³äðàõîâóþòüñÿ ç çàãàëüíî¿ ñóìè. Öåé ìåòîä, â³äîìèé ÿê “ïîäàòêîâèé êðåäèò”, âíîñèòü ó ïîäàòêîâó ñèñòåìó åëåìåíò ñàìîðåãóëþâàííÿ, ùî ïîêðàùóº ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ ïîäàòê³â. Ãîëîâíà ïåðåâàãà ÏÄ ó òîìó, ùî íà êîæí³é ñòà䳿 âèðîáíèöòâà ìîæíà îá÷èñëèòè ñóìó ñïëà÷åíîãî ïîäàòêó. Öå äîçâîëÿº, íàïðèêëàä, òî÷íî ðîçðàõîâóâàòè ïîäàòêîâ³ çíèæêè íà åêñïîðò ³ çàïîá³ãàòè ïîðóøåííÿ ïðè íàäàíí³ åêñïîðòíèõ ñóáñèä³é. Êð³ì òîãî, âèêîðèñòàííÿ òàêî¿ áàãàòîð³âíåâî¿ ïîäàòêîâî¿ øêàëè çìåíøóº ñóìó ïîäàòêó ïðè âèðîáíèöòâ³ òîâàð³â ó ðàìêàõ îäí³º¿ ô³ðìîâî¿ ñòðóêòóðè (àáî àñîö³àö³¿ ï³äïðèºìñòâ ) ³ òèì ñàìèì ñòèìóëþº âåðòèêàëüíó ³íòåãðàö³þ ô³ðì.

Подробнее

Контроль: принципы, субъекты и виды

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Для выполнения обозначенных задач согласно НК РФ налоговые органы имеют право:

 1. проводить налоговые проверки;
 2. требовать от налогоплательщика или налогового агента документы, являющиеся основанием для исчисления и уплаты налогов;
 3. проводить выемку документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях;
 4. приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков в банках и налагать арест на имущество налогоплательщиков;
 5. осматривать любые производственные, складские, торговые и иные помещения, используемые налогоплательщиком для извлечения доходов;
 6. определять суммы налогов расчетным путем на основании имеющейся дополнительной информации;
 7. взыскивать недоимки по налогам и сборам, а также пени;
 8. предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски.
Подробнее

Прибутковий податок

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Прибутковий податок (на заробітну плату) є найбільшим загальним податком в ФРГ. Прибутковий податок сплачується фізичними особами, а податок на заробітну плату щомісячно вноситься роботодавцями на основі отриманих від своїх робітників податкових карток, які видаються за місцем проживання. При визначенні загальної суми доходу, з якого стягують податки, враховуються пільги, обумовлені віком, сімейним станом, внеском на охорону здоровя, страхуванням, пенсією. При річному доході до 5600 DM податок не стягується, від 5600 до 8100 DM - його ставка дорівнює 19%, при більшому доході вона поступово збільшується і при перевищенні 120 000DM досягає максимального рівня - 53%. Доходи одержані за місцем основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові ввідносини, за умови обовязкового ведення в цьому місці трудової книжки і проваження відрахувань до фонду соціального страхування. Таким чином, порівняльний аналіз ставок оподаткування України з світовим досвідом оподаткування розвинених країн слідчить про більш високі ставки прибуткового податку з громадян в Україні.

Подробнее

Налоговая система Нидерландов

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Подробнее

Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Нинішній податок на прибуток підприємств в Україні має значну зовнішню схожість із податком на прибуток корпорацій. Фактично підприємства в даний час за організацією несуть у собі більшою мірою ознаки колективної форми власності, тобто їх прибуток має явні ознаки колективного доходу. Основною формою процесу приватизації стає акціонування, тобто перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, їх прибуток уже прямо е формою колективного доходу. Це свідчить про необхідність створення чіткої системи прибуткового оподаткування, котра не може, як діючий нині податок на прибуток, спиратися на систему платежів державних підприємств і організацій з прибутку в бюджет, що існувала раніше. Це зовсім нова форма оподаткування, яка повинна базуватися на відповідних їй принципах і засадах. Система прямих податків регулює насамперед доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціни. Але в кінцевому підсумку і прямі, і непрямі податки скорочують споживання, впливаючи тим самим на баланс попиту й пропозиції.

 1. Основи прибуткового оподаткування підприємств
Подробнее

Конспект по налогообложению

Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

Статья 237. Налоговая база
1. Налоговая база налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 Налогового Кодекса, осуществляющих прием на работу по трудовому договору или выплачивающих вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), а также по авторским и лицензионным договорам, определяется как сумма доходов, предусмотренных пунктом 1 статьи 236 Налогового Кодекса, начисленных работодателями за налоговый период в пользу работников.
При определении налоговой базы учитываются любые доходы (за исключением доходов, указанных в статье 238 Налогового Кодекса), начисленные работодателями работникам в денежной или натуральной форме, в виде предоставленных работникам материальных, социальных или иных благ или в виде иной материальной выгоды.
При осуществлении налогоплательщиками, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 Налогового Кодекса, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, выплат в виде материальной помощи или иных безвозмездных выплат в пользу физических лиц, не связанных с ними трудовым договором либо договором гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ (оказание услуг), авторским или лицензионным договором, налоговая база определяется как сумма указанных выплат в течение налогового периода. Указанные выплаты не учитываются при исчислении налоговой базы, если они производятся из прибыли, остающейся в распоряжении организации. Выплаты в виде материальной помощи, иные безвозмездные выплаты, выплаты в натуральной форме, производимые сельскохозяйственной продукцией и (или) товарами для детей, включаются в налоговую базу в части сумм, превышающих 1 000 рублей в расчете на календарный месяц.
2. Налогоплательщики, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 235 Налогового Кодекса, определяют налоговую базу отдельно по каждому работнику с начала налогового периода по истечении каждого месяца нарастающим итогом.
При определении налоговой базы не учитываются доходы, полученные работниками от других работодателей. В случае, если работник получает налогооблагаемые доходы от нескольких работодателей и совокупная налоговая база, исчисленная по нескольким местам работы, подпадает под иную ставку социального налога, право на зачет или возврат излишне уплаченных сумм налога не возникает.
3. Налоговая база налогоплательщиков, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 235 Налогового Кодекса, определяется как сумма доходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 236 Налогового Кодекса, полученных такими налогоплательщиками за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности в Российской Федерации и исчисляемых в соответствии со статьей 210 Налогового Кодекса, за вычетом расходов, связанных с их извлечением, предусмотренных в пункте 1 статьи 221 Налогового Кодекса. При расчете указанного дохода не производятся налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 220 Налогового Кодекса.
4. Доходы, полученные в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), учитываются в составе налогооблагаемых доходов как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день получения таких доходов, исчисленная исходя из их рыночных цен (тарифов), определенных с учетом положений статьи 40 Налогового Кодекса, а при государственном регулировании цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги) - исходя из государственных регулируемых розничных цен.
При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, налога с продаж, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов.
В аналогичном порядке в составе доходов учитываются следующие виды дополнительных материальных выгод, получаемых работником и (или) членами его семьи за счет работодателя, за исключением случаев, когда материальная выгода образуется в результате получения услуг или сумм взамен этих услуг, на основании законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации или решений органов местного самоуправления. К такой дополнительной материальной выгоде относится, в частности:
дополнительная выгода от оплаты (полностью или частично) работодателем приобретаемых для работника и (или) членов его семьи товаров (работ, услуг) или прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах работника;
дополнительная выгода от приобретения работником и (или) членами его семьи у работодателя товаров (работ, услуг) на условиях, более выгодных по сравнению с предоставляемыми в обычных условиях их продавцами, не являющимися взаимозависимыми с покупателями (клиентами);
материальная выгода в виде экономии на процентах при получении работником от работодателя заемных средств на льготных условиях, определяемая по правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 212 Налогового Кодекса;
материальная выгода, получаемая работником в виде суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования (за исключением сумм страховых взносов, указанных в подпункте 9 пункта 1 статьи 238 Налогового Кодекса) в случаях, когда страховые взносы полностью или частично вносились за него работодателем.
5. Сумма вознаграждения, учитываемая при определении налоговой базы в части авторского и лицензионного договоров, определяется в соответствии со статьей 210 с учетом расходов, предусмотренных пунктом 3 статьи 221 Налогового Кодекса.
6. Налоговые базы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, определяются независимо друг от друга.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>