Налоги

Налоги

Система формирования и исполнения местного бюджета

Дипломная работа пополнение в коллекции 10.02.2018

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: законодательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы представительных и исполнительных органов Ставропольского края и Изобильненского района, а также труды ведущих отечественных экономистов В.М. Родионовой. А.З. Дадашева, Д.Г. Черника, А.Г. Игудина, Г.Б. Поляка, В.А. Улюкаева и других [35, 36, 21, 23, 24, 38], на которые опирался автор в работе. Практическая значимость работы заключается в возможности использования рекомендаций при составлении проекта бюджета района на очередной финансовый год.

Подробнее

Економіко-правові аспекти податку на прибуток підприємства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Сучасні податкові системи європейських країн мають досить складну структуру, яка включає в себе різні види податків. Така різновидність форм податків обумовлена рядом причин, зокрема, бажанням врегулювати розбіжності в платоспроможності платників податків, зробити оподаткування в цілому більш простим, здатність через податки впливати на рівень споживання і накопичення населення.

Подробнее

Грошові потоки в системі управління підприємством

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Важливість вивчення грошових потоків обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність підприємства в усіх її напрямках. Від якісного управління грошовими потоками залежить подальший розвиток підприємства та кінцевий результат його господарської діяльності.

Подробнее

Діагностика ймовірності банкрутства, покладаючись на галузевий та регіональний аспект

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Широке застосування моделі Альтмана в зарубіжній практиці обумовлено наступними її позитивними якостями: модель включає велику кількість показників, що забезпечує низьку трудомісткість її використання при достатньо високій точності результатів; передбачає інтегральну оцінку і дає можливість порівняння стану різних об’єктів; інформація для розрахунку всіх показників доступна і міститься в основних формах звітності; існує можливість не тільки прогнозування банкрутства, але і оцінка зони ризику, в якій знаходиться підприємство [4, с. 321].

Подробнее

Бюджетування як елемент контролю діяльності торговельних підприємств: сучасний орієнтир теоретико-практичних аспектів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

На нашу думку, бюджетування — інструментарій вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства, завдяки якому забезпечується ефективність системи внутрішнього контролю, здійснюється узгодження стратегії діяльності, оперативності бюджетів з плановими показниками, оптимізації рівня витрат та вдосконалення системи організаційно-фінансової структури управління.

Подробнее

Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Взагалі, починаючи з 2014 р., значення більшості показників зберігають негативну динаміку — коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт фінансового левериджу та коефіцієнт фінансової стійкості погіршують свої значення та не відповідають нормативам.

Подробнее

Молодіжне іпотечне кредитування в Україні та перспективи його розвитку

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Ще в 1992 році Асоціація молодіжних житлових комплексів України вийшла з ініціативою на законодавчому рівні закріпити право молоді на отримання довгострокових кредитів на придбання житла, за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті. Ця пропозиція знайшла відображення у статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». З метою подальшої реалізації програми молодіжного житлового будівництва в 1992 році Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.92 No 369 створено Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі Фонд). В 1996 році Фонд був підпорядкований Міністерству у справах сім’ї та молоді, а у 2000 році — безпосередньо Кабінету Міністрів України.

Подробнее

Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Дебіторська заборгованість як актив має потенційні можливості прямо або опосередковано сприяти припливу коштів до підприємства, що характеризує її економічну вигідність. Так, «якість» дебіторської заборгованості слід розглядати крізь призму економічної вигідності даної конкретної дебіторської заборгованості для конкретного підприємства. Можливі випадки, коли при зростанні обсягів дебіторської заборгованості спостерігається зменшення частки прострочених боргів, тобто якість дебіторської заборгованості збільшується [7, с. 169].

Подробнее

Совершенствование управления финансовой устойчивостью предприятия (по материалам ООО Торговый Дом "Агро-Сита", г. Краснодар)

Дипломная работа пополнение в коллекции 05.02.2018

В выпускной квалификационной работе рассмотрено развитие теории анализа финансовой устойчивости предприятия, проанализирована система показателей анализа и оценки финансовой устойчивости предприятия, изучен системный подход к управлению финансовой устойчивостью предприятий.

Подробнее

Максимизация прибыли ООО "Релеком" с помощью операционного левериджа

Дипломная работа пополнение в коллекции 30.01.2018

Важнейшая роль прибыли в деятельности предприятия определяет необходимость совершенствования политики управления формированием прибыли на предприятии, поскольку от того, насколько достоверно будет определена плановая прибыль, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Подробнее

Управление кредиторской и дебиторской задолженностью организации

Дипломная работа пополнение в коллекции 27.01.2018

Большой объем просроченной и безнадежной задолженности существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств и как следствие негативно сказывается на финансовой устойчивости, повышает риск финансовых потерь компании.

Подробнее

Совершенствование системы управления тарифной политикой в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Необходимость рассмотрения основных правовых вопросов функционирования и формирования тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере также разъясняется недостатком учебных и методических работ согласно этой проблематики, обладающих комплексным характером. Более того, систематический анализ жилищно-коммунальной проблемы в научной и учебной литературе в последнее десятилетие в целом не дискустировался. Цель исследования: проанализировать и разработать предложения по совершенствованию системы управления тарифной политикой в сфере ЖКХ.

Подробнее

Финансовая система государства

Курсовой проект пополнение в коллекции 24.01.2018

Финансы выступают в денежной форме, но не все денежные отношения относятся к финансовым. Для финансов характерен распределительный характер отношений, означающий отсутствие эквивалентного обмена, имеющего место при купле-продаже товаров. Финансы обладают таким признаком, по которому их можно безошибочно выделить среди других денежных отношений: они всегда опосредованы правовыми актами, регулирующими денежные отношения.

Подробнее

Финансирование природоохранной деятельности региона на примере Республики Татарстан

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.01.2018

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство.

Подробнее

Система цілеспрямування управління дебіторською заборгованістю

Статья пополнение в коллекции 15.01.2018

Виникнення дебіторської заборгованості є природним, об’єктивним явищем в ході фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства. Відтак постає дуже важливе питання ефективного використання й управління цим активом. Розглянемо детально систему управління дебіторською заборгованістю та її елементи.

Подробнее

Анализ Европейской международной денежной системы

Курсовой проект пополнение в коллекции 14.01.2018

Денежная система – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически, закрепленная и регулируемая национальным законодательством. Ее составной частью является национальная валютная система, которая в то же время относительно самостоятельна. Денежные системы сформировались в Европе в XVI-XVII вв. в период укрепления государственной власти и формирования национальных рынков, хотя отдельные их элементы появились в более ранний период.

Подробнее

Анализ влияния валютного курса на темпы экономического роста национального хозяйства

Курсовой проект пополнение в коллекции 14.01.2018

Валютный курс, являясь одним из основных индикаторов функционирования валютного рынка, фокусирует в себе основные проблемы национальной и международной экономики, с одной стороны, а с другой – является эффективным инструментом регулирования и стабилизации экономических процессов. Указанные факты определяют актуальность исследования влияния валютного курса на экономический рост национального хозяйства.

Подробнее

Управление стоимостью компаний на российском рынке

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

Управление компанией, нацеленное на повышение стоимости для акционеров (value-based management, VBM), является ведущей концепцией управления в рамках корпоративных финансов, широко распространенным практическим приложением неоклассической финансовой теории к решению задачи максимизации стоимости компаний. Вопрос управления стоимостью компании был рассмотрен в ряде научно-теоретических работ [16, 23, 24], а также в работах, посвященных практической разработке концепции оценки акционерной стоимости для планирования инвестиций и управления бизнесом [9, 27].

Подробнее

Выбор источников финансирования компании ПАО "Лукойл"

Дипломная работа пополнение в коллекции 12.01.2018

В настоящее время рынок как никогда предлагает широкий спектр услуг, касающихся финансирования деятельности компаний. Глобализация экономики даёт компаниям возможность развиваться, выходить на новый уровень, используя при этом всевозможные формы финансирования. Выбор источников финансирования для расширения компаний имеет большую актуальность в связи с нехваткой финансовых ресурсов в периоды мировых кризисов и по мере восстановления экономики лишь усиливается. В такие трудные для компании времена для её развития требуются высокоэффективные решения по выбору и управлению финансовыми ресурсами, которые также включают в себя поиск наиболее альтернативных источников финансирования компании.

Подробнее

Современные проблемы валютной политики Российской Федерации

Сочинение пополнение в коллекции 12.01.2018

Среди огромного количества общеэкономических проблем, которые выявляются в процессе финансовой стабилизации в России, большое внимание акцентируется на вопросы макроэкономической политики. Так как от эффективности валютной политики государства зависит устойчивость отечественной валюты, рост и развитие экономики в целом, то она является неотъемлемой частью экономической политики.

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>