Налоги

Налоги

Денежно-кредитная политика в Российской Федерации

Реферат пополнение в коллекции 10.05.2018

Если же темпы подъема экономики слишком велик, предпринимаются меры , которые помогают снизить скорости экономического роста, чтобы избежать спадов в будущем. Поэтому денежно-кредитная политика становится жесткой: предпринимаются меры для увеличения процентных ставок. Могут вводиться различные законодательные ограничения.

Подробнее

Совершенствование процессов управления финансовыми потоками (на примере структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО "РЖД")

Дипломная работа пополнение в коллекции 10.05.2018

Теоретическую и методологическую основу исследования составили основные положения экономической теории, финансового менеджмента и научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления финансовыми потоками. В работе использовались методы сравнительного и системного анализа, технико-экономического и финансового анализа и математической статистики.

Подробнее

проблемы развития ипотечного кредитования в России

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.05.2018

Одной из первоочередных потребностей для каждой семьи является приобретение собственного жилья, в этой проблеме заключается актуальность ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование выступает основным способом обеспечения платежеспособного спроса на жилье. Основными привлекательными сторонами ипотеки являются:

Подробнее

Основы финансовых инвестиций

Дипломная работа пополнение в коллекции 03.05.2018

Современный российский рынок ценных бумаг начал развиваться только в начале 90-х гг. толчком к его становлению стал процесс интенсивного акционирования государственных и кооперативных предприятий в ходе их разгосударствления и приватизации. В настоящее время на российском рынке ценных бумаг в основном обращаются акции, облигации и векселя, развивается и рынок производных финансовых инструментов. Наибольшие объемы торгов на российском рынке ценных бумаг приходятся именно на акции корпоративных предприятий.

Подробнее

Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Досліджено підходи щодо визначення економічної сутності категорії «запас фінансової міцності». Виявлено як постійні та змінні витрати впливають на даний показник. Проведено оцінку порогу рентабельності. Проаналізовано механізм дії операційного левериджу. Визначено вплив факторів, що обумовлюють зміну цих показників.

Подробнее

Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні основи оподаткування суб’єктів малого бізнесу досліджували багато вітчизняних науковців, зокрема: В. Андрущенко, Н. Костіна, Н. Судомир, В. Кміть, О.Фурсін, М. Ляшко, Т. Острікова, І. Ковова Т. Чернякова, Л. Жолудь, О. Майстренко та інші, які аналізували діючу податкову систему та можливості подальшого її реформування. Особливості організації та застосування спрощеної системи оподаткування, напрями її вдосконалення розглядали в наукових працях багато вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема: Д. Дема, В. Кміть, А. Крисоватий, Н. Ніпорко, М. Судимира, М. Фурсіна, М. Куц, О. Чепець, В. Юрчук та ін.

Подробнее

Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України, оскільки відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. Він являє собою надзвичайно складне соціально- економічне явище та є головною ланкою фінансової системи держави. Забезпечуючи не тільки акумулювання коштів, необхідних для фінансування держави, використовується не тільки для часткового перерозподілу доходів з метою підтримання сприятливого соціального становища в країні, та й активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси в суспільстві і впровадження вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки [1].

Подробнее

Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. У сучасних умовах однією з найважливіших тем обговорення виступає децентралізації публічних фінансів та її вплив на ефективність функціонування місцевих бюджетів. Складна політична та соціально-економічна ситуація в Україні свідчить про необхідність здійснення децентралізації бюджетних повноважень з метою узгодження інтересів територіальних громад та держави. Бюджетна децентралізація покликана забезпечити високий рівень акумулювання фінансових ресурсів та ефективне використання бюджетних коштів на усіх рівнях влади. Саме тому питання реформування бюджетної системи в Україні набувають дедалі більше актуальності.

Подробнее

Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виходячи з цього, кожна фірма повинна мати вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку. А. Сміт у своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» відзначав цінність грошових коштів в русі. Дж. С. Мілль у своїй книзі «Принципи політичної економії» підкреслював, необхідність управління грошовими коштами і стверджував, що людям властиво мати запас готівки як резерв на випадок непередбачених обставин в майбутньому. За Ю. Брігхемом концепція управління грошовими потоками народилася зі старого «янкі», який брав у позику гроші, щоб купити товари, продавав їх, отримував гроші, віддавав частину цих грошей, виплачуючи банківські позики, а потім повторював заново цей цикл.

Подробнее

Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Встановлено, що фінансові інструменти, використані для контролю за забрудненням навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів, сприятимуть в реалізації екологічної політики країн Євросоюзу. Обґрунтовано доцільність адаптації екологічного законодавства України щодо норм законодавства ЄС, уточненні та запровадженні поняття, фінансові інструменти регулювання екологічних відносин у вітчизняну практику. Усе це реалізує процес оптимізації фінансового забезпечення реалізації екологічної політики в Україні, підвищить ефективність функціонування систем фінансування, сприятиме формуванню коштів для фінансування природоохоронних програм та заходів. Акцентовано увагу на необхідності виконання зобов’язань Україною у рамках Угоди про асоціацію щодо приведення екологічних стандартів виробництва до вимог ЄС, що дасть можливість наблизитися до стандартів ЄС та покращити стан довкілля в Україні.

Подробнее

Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Питання про те, як зберегти свої кошти та як примножити власний капітал, були та залишаються актуальними для більшості людей в усіх країнах світу. У різні часи об’єкти для інвестицій були різними, але найбільш популярними вважались земля, золото або акції. Цю звичну картину змінила фінансова криза 2008 р. Нерухомість стрімко впала в ціні і цей ринок буквально завмер. Аналогічним був і стан ринку землі [5].

Подробнее

Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки ефективності фінансових послуг на ринку житлової нерухомості є предметом досліджень багатьох вчених. Окремими параметрами удосконалення займались І. В. Іваницька [3], В. І. Кравченко [4], О. В. Тригуб [5], К. В. Паливода [6], В. Ю. Прокопенко [7], Т. В. Майорова [8], Т. В. Шевчук [9] та ін.

Подробнее

Податкова політика України: сучасний стан та зміни

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень. Проблеми, пов’язані з податковою реформою, постійно перебувають в полі зору відомих вітчизняних вчених, таких, як О. Василик, В. Геєць, Т. Єфименко, П. Мельник, Ю. Каспрук, Ю. Касперович, О. Крайник, Л. Тарангул та інші. Їх дослідження окреслюють важливість ефективного функціонування податкової системи для розвитку національної економіки держави.

Подробнее

Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Питання казначейського обслуговування виконання державного та місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях Л. Дейкало [2], Е. Курганська [3], Л. Литвиненко [4], М. Огданський [5], Л. Паскаренко [6] та ін. Дослідники зазначають низку проблемних питань казначейського обслуговування державних та місцевих бюджетів, зокрема, недотримання принципу єдності каси, недосконалість існуючої матеріально-технічної бази та єдиної автоматизованої інформаційної системи. Застосування казначейської форми обслуговування державного бюджету України покладає велику відповідальність на органи ДКСУ та зумовлює необхідність наукових пошуків у сфері бюджетного процесу.

Подробнее

Формирование доходной части бюджета муниципального образования

Дипломная работа пополнение в коллекции 22.04.2018

Положительный отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что грамотное проведение бюджетной политики на местах может способствовать устранению многих диспропорций, назревших во всех сферах местного сообщества, являющихся воплощением тех или иных существующих противоречий местного самоуправления, что позволяет рассматривать местный бюджет как один из самых эффективных инструментов их разрешения. Раскрытие экономической природы и внутреннего содержания местного бюджета позволит на практике реализовать подход, при котором он станет надежным инструментом разрешения назревших в муниципальном образовании противоречий.

Подробнее

Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и пути их решения

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.04.2018

Предприятия малого бизнеса являются важной сферой деятельности современной рыночной экономики. С развитием предпринимательства в Российской Федерации стремительно стали создаваться новые рабочие места, произошло оживление на рынке товаров и услуг, появилась возможность у большинства населения страны к поиску самостоятельного источника дохода, снизилась доля социальной нагрузке на расходы бюджетов Российской Федерации.

Подробнее

Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения

Дипломная работа пополнение в коллекции 15.04.2018

В системе анализа финансового состояния предприятия одним из главных является вопрос анализа финансовой устойчивости и платежеспособности, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятия средств для производства, потери платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству.

Подробнее

Анализ и диагностика финансовых процессов предприятия ОАО «Витра» и конечные производственно-хозяйственные результаты его деятельности

Курсовой проект пополнение в коллекции 09.04.2018

Эффективность принимаемых управленческих решений зависит от качества проведенного анализа. Качество же самого анализа зависит от применяемой методики, достоверности данных бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лиц, осуществляющих аналитические процедуры.

Подробнее

Финансовая система Великого Герцогства Люксембург

Информация пополнение в коллекции 05.04.2018

Подробнее

Политика управления финансовыми рисками

Курсовой проект пополнение в коллекции 04.04.2018

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата. Отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной мере прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Конечно, риска можно избежать, т.е. просто уклониться от мероприятия, связанного с риском. Однако для предпринимателя избежание риска зачастую означает отказ от возможной прибыли.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>