Медицина, физкультура, здравоохранение

Медицина, физкультура, здравоохранение

Артериальная гипертензия

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Значительным разделом медицинской реабилитации является группа немедикаментозных технологий, которые используются в комплексной терапии пациентов с различными соматическими заболеваниями [38; 140]. Особенно актуальным за последние десятилетия является применение этих технологий в комплексном лечении пациентов, которые длительно (практически пожизненно) вынуждены принимать стандартную медикаментозную терапию. Активные исследования по применению большого спектра гипотензивных препаратов в отечественной и зарубежной медицине свидетельствуют о достаточно скромных результатах в достижении целевых значений уровня артериального давления и снижения риска осложнений у пациентов с эссенциальной гипертензией. Так, в США и Западной Европе такой результат достигается только в 24-37% случаев [256; 275], в России –в 18-21% случаев [60; 62; 190], что снижает качество жизни указанной группы пациентов [9; 112].

Подробнее

Аналіз підходів до експертної оцінки змін стоматологічного статусу: судово-стоматологічні та методологічні аспекти

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виклад основного матеріалу. Попередні пропозиції щодо оцінки стоматологічного статусу включають аналіз таких критеріїв як локалізація проблемної області, сукупний показник втрати функціонально-компенсаційних можливостей зубо-щелепового апарату, обсяг необхідних ятрогенних втручань, кількість уражених твердих та м’яких тканин ротової порожнини, період хронізації патологічного процесу, інтерпретацію критеріїв ВООЗ та міжнародних класифікацій у відповідності до діагностованих патологій. Morita I. та колеги (2007) провели дослідження, в якому проаналізували залежність між змінами стоматологічного статусу та родом професійної зайнятості стоматологічних пацієнтів різних груп. У відповідності до запропонованого підходу дослідники виявили, що показники індексу реставрації (restorative index) були статистично вищими у осіб із вищими фаховими вміннями та вищим якісним рівнем професійної зайнятості [1, 2]. Показник КПВ у таких осіб був навпаки нижчим, ніж осіб із низькопрофільним рівнем професійної зайнятості. Підхід виражений у Military Dental Classification передбачає категоризацію пацієнтів за потребою у проведенні ятрогенних втручань: 1 клас — повна відсутність потреби у стоматологічному лікуванні; клас 2 — особи, у котрих відсутність лікування або моніторингу на протязі 12 місяців може потенційно спровокувати, але не обов’язково викликати розвиток невідкладного клінічного стану; клас 3 — особи із таким станом стоматологічного статусу, що без лікування спровокує виникнення невідкладного клінічного стану протягом 12 місяців; клас 4 — особи, у яких стоматологічний огляд не проводився на протязі останніх 13 місяців [5, 6]. Однак дана класифікація визначає факт потреби проведення стоматологічних втручань та допомагає виокремити осіб із високим ризиком виникнення невідкладних клінічних ситуацій, проте не забезпечує однозначну категоризацію пацієнтів у відповідності лиш до одного класу, та не може слугувати базою для розробки відповідних рекомендацій щодо обсягу страхового відшкодування чи оцінки компенсаційного потенціалу. Є.Я. Костенко, В.І. Біда та В.Д. Мішалов (2013) запропонували судово-медичну класифікацію стоматологічного статусу, згідно з якою виділили 7 груп: особи, яким не було проведено жодних стоматологічних втручань; особи, яким було проведено виключно терапевтичне лікування; особи, яким було проведено ортопедичне лікування; особи зі зміненим стоматологічним статусом; особи з частковою втратою зубів; особи з дистально-необмеженими та повними дефектами; некласифіковані [10]. Дана систематизація може бути використана як для категоризації всіх видів стоматологічних втручань, так і факт їх відсутності, так і для розподілу рентгенограм як об’єктів судово-стоматологічної ідентифікації. Інтеграція даної категоризації в ході епідеміологічних та судово-слідчих досліджень дозволить чітко виокремити вибірки пацієнтів із різним станом зубо-щелепового апарату в залежності від потреби лікування, обсягу уже проведених маніпуляцій, забезпечуючи об’єктивну реєстрацію морфо-функціональних змін та можливість надання судово-слідчим органам інформації медико-біологічного характеру. Специфіка оцінки змін стоматологічного статусу в результаті травм з урахуванням можливостей страхового відшкодування була висвітлена у публікації П.П. Брехлічука, Є.Я. Костенка, М.Ю. Гончарука-Хомина (2017) [7]. У більшості вітчизняних підходів до експертної оцінки травм та переломів щелепно-лицевих кісток критеріями важкості пошкодження, за даними авторів, виступає тривалість розладу здоров’я, яка залежить від топографії, виду перелому і розвитку ускладнень. Окрім того, відомим є підхід до проведення судово-медичної оцінки пошкоджень щелепно-лицевого апарату за відсотком стійкої втрати працездатності. Так при звуженні ротового отвору, пошкодженні верхньої чи нижньої щелеп, формуванні слинної фістули, стійка втрата працездатності при функціональних порушеннях легкого ступеню складає — 15%, середнього — 30%, сильного — 50% [7]. Відомо, що тривалість розладу здоров’я до 7 днів відносить до легких тілесних ушкоджень, що не несуть за собою короткочасного розладу здоров’я, від 7 до 28 днів — до легких тілесних ушкоджень, що супроводжуються тимчасовим розладом здоров’я, більше 28 днів — до більш важких тілесних пошкоджень. Проте питання щодо оцінки саме об’єму необхідних реабілітаційних заходів у розрізі їх часткової чи повної компенсації та адекватності у відповідності до вихідних умов клінічної ситуації та прогресуючих змін залишаються відкритим та актуальним, особливо за умов добровільного чи обов’язкового медичного страхування.

Подробнее

Адаптация организма учащихся к учебным нагрузкам

Дипломная работа пополнение в коллекции 02.02.2018

Оценка режима дня, уровень и динамика показателей функционального состояния основных физиологических систем учащихся, изменение состояния их здоровья всегда (Агаджанян Н.А., 1987; Баевский Р.М., Берсенева А.П., 1997) считались основными критериями физиолого- гигиенических исследований. В последнее время в связи с реформой образования особо актуальными становятся исследования, касающиеся изучения проблемы влияния учебных нагрузок на работоспособность, утомляемость, состояние нервной и других функциональных систем организма учащихся (Панькова М.Н., Жебровская Н.Е., 2001; Малых Т.В., 2005).

Подробнее

Артериальная гипертония и когнитивные функции

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.01.2018

Артериальная гипертония относится к одним из наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы. Частота этого диагноза в общей популяции достигает 30%. Стойкое и продолжающееся длительное время повышение артериального давления вызывает развитие тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, среди которых инфаркт миокарда, мозговой инсульт, хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность и многие другие. Это является причиной высокой смертности и инвалидизации населения. Во многом это связано с поражением органов-мишеней (сердца, почек, головного мозга), и, вместе с тем с все более ранним началом заболевания.

Подробнее

Хронический вирусный гепатит С легкой степени тяжести

Реферат пополнение в коллекции 19.09.2012

Очень трудна дифференциальная диагностика у вирусного гепатита и механических желтух, так как начало заболевания постепенное, без выраженных симптомов интоксикации, присутствует желтуха, посветление кала, потемнение мочи, высокий уровень общего билирубина, что характерно для обоих заболеваний. Механическая желтуха развивается в результате частичной или полной непроходимости желчевыводящих путей с нарушением пассажа желчи в кишечник. Она чаще обусловлена холедохолитиазом, стриктурой большого дуоденального сосочка, опухолью головки поджелудочной железы и желчевыводящих путей. В отличии от гепатита для механической желтухи не характерен особенный эпидемиологический анамнез. Заболевания развиваются постепенно, но для гепатита характерна цикличность (преджелтушный период, желтуха, период реконвалесценции), для механической желтухи - медленное, прогрессирующее нарастание симптомов. Так при подпеченочной желтухе кожный покров приобретает желтовато-зеленую окраску, а при обтурирующих желчевыводящие пути опухолях - характерный землистый оттенок. При очень длительной механической желтухе кожный покров приобретает черновато-бронзовую окраску. При вирусных гепатитах цвет кожи желтый с шафрановым оттенком, меняется только его интенсивность. При надпеченочной желтухе, обусловленной желчекаменной болезнью, в начале заболевания появляются, характерные приступообразные боли по типу печеночной колики, иногда желтуха появляется на фоне острого холецистита. Боли же при гепатите, если возникают, носят постоянный, тянущий характер, или больной чувствует тяжесть в правом подреберье (как данного больного). А вот при опухолях панкреатодуоденальной зоны желтуха появляется без предшествующих болевых ощущений, что затрудняет дифференциальную диагностику. Но при них выявляют положительный симптом Курвуазье, что для гепатитов не характерно и не выявляется у больного. Кожный зуд при механических желтухах выражен, при гепатитах он может быть только при явлениях холестаза, и не наблюдается у больного. Печень при обтурационных желтухах чаще не увеличена, безболезненная и эластической консистенции. У больного она увеличена, болезненна, плотноэластическая - что характерно для гепатита. В анализе крови отмечают увеличение СОЭ, лейкоцитоз (при остром холецистите в сочетании с холелитиазом). При гепатите у больного - лейкопения, СОЭ в норме или снижено. Никогда у больного механической желтухой при биохимическом исследовании не выявляется гипо - и диспротеинэмия, как это бывает при гепатитах, так как нарушается белковообразовательная функция печени. Трансаминазы повышены очень незначительно при механической желтухе, а вот активность щелочной фосфатазы увеличена в несколько раз, белково-осадочные пробы не изменены. При гепатитах и у больного наоборот. Решающими в дифференциальной диагностике этих заболеваний будут инструментальные методы (для подтверждения механической желтухи) и серологические (для подтверждения вирусного гепатита и его идентификации). Данные за поражение паренхимы печени и нахождение анти HCV позволяет отвергнуть механическую желтуху у данного больного.

Подробнее

Торговые наименования лекарственных средств

Курсовой проект пополнение в коллекции 18.09.2012

Замечания экспертов обобщаются и анализируются Секретариатом для обсуждения в ходе консультации.

 1. В целях проведения дважды в год консультаций МНН Группа экспертов по МНН выбирает координатора из числа своих членов. Координатор резюмирует мнения, высказанные в ходе предварительного этапа консультаций, после чего эксперты по МНН обсуждают просьбу об утверждении нового МНН и либо выбирают предложенное МНН, либо откладывают рассмотрение этого вопроса в соответствии с положениями, изложенными в пунктах 11 и 14.
 2. Секретариат готовит проект доклада о работе каждого совещания, в котором отражаются все принятые решения.
 3. По истечении приблизительно одного месяца после консультации Секретариат направляет проект доклада всем членам Группы экспертов по МНН, предлагая им высказать в шестинедельный срок свои замечания относительно того, точно ли отражены в докладе результаты состоявшихся обсуждений и мнения, высказанные в ходе консультации. Если в течение указанного шестинедельного срока письменные замечания не представлены, считается, что доклад точно отражает результаты обсуждения и мнения, высказанные в ходе консультации.
 4. Эксперты, которые не могут принять участия в консультации, должны выразить свое мнение в письменном виде. Если мнение не получено, то считается, что данный эксперт воздержался. Решение может быть принято только в случае большинства членов Группы экспертов по МНН, высказавших свое мнение либо лично в ходе консультаций, либо в письменном виде до консультации (кворум для принятия решений). Решения принимаются консенсусом членами Группы экспертов по МНН, выразившими свое мнение.
 5. В случае отсутствия консенсуса, в соответствии с положением пункта 10 выше, этот вопрос подлежит дальнейшему обсуждению путем переписки или, в случае необходимости, - на следующей консультации. По просьбе Группы экспертов по МНН Секретариат представляет Группе экспертов по МНН дополнительную информацию и/или альтернативные предложения по таким дальнейшим обсуждениям. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет подтверждено предложенное МНН в соответствии с положением пункта 10 выше.
 6. В случае отсутствия замечаний по поводу того, каким образом отражено то или иное решение в проекте доклада, данное решение считается окончательно принятым. В таком случае Секретариат информирует автора просьбы об утверждении нового МНН о наименовании, которое было выбрано в качестве предложенного наименования. Одновременно Секретариат принимает меры по включению выбранного наименования в предстоящий перечень предлагаемых МНН.
 7. Правила, изложенные выше в отношении новых МНН, в равной степени применяются к:
 8. выбору новой общей основы;
 9. рассмотрению возражений, выдвинутых против предложенных МНН;
 10. решению не предлагать МНН (пункт 14 ниже);
 11. рассмотрению вопроса о замене ранее рекомендованного МНН.
 12. Группа экспертов по МНН может решить совсем не предлагать МНН. Такое решение обычно принимается в тех случаях, когда уже есть общепринятое наименование, которое используется для данного фармацевтического вещества, и когда данное наименование не соответствует критериям отбора для МНН, или когда выбор такого МНН приведет к путанице. МНН также не предлагается в тех случаях, когда не соблюдаются общие принципы отбора МНН, например в случае комбинации двух фармацевтических веществ.[4]
Подробнее

Хронический панкреатит с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы

Реферат пополнение в коллекции 18.09.2012

Хронический панкреатит в стадии обострения.На основании жалоб больного: Подташнивание, которое, не связанно с приёмом пищи, так же носящее постоянный и тягостный характер, несколько усиливающееся после приёма жирной, жаренной, острой пищи, после перечисленной пищи может возникнуть рвота, не приносящая облегчения. Часто к жирной пище возникает отвращение. Боли, носящие постоянный, тянущий характер, локализующиеся в правом подреберье и эпигастрии, усиливающаяся при приёме, жирной, жареной, острой пищи, в положении на спине и по ночам. Ещё больной предъявляет жалобы на ощущение тяжести в эпигастрии после приёма пищи, чувство быстрого насыщения, значительное снижение аппетита, отрыжку, метеоризм, урчание в животе, чередование запоров и поносов, снижение массы тела (с 115 до 84).Жалобы на раздражительность, вялость, общую слабость, утомляемость; анамнеза заболевания: болеет приблизительно месяц, когда после приёма жирной, жареной, острой пищи, алкогольных напитков, в небольших количествах, стал ощущать тошноту, тяжесть в эпигастрии, иногда болезненные неинтенсивные ощущения. 4,052012, появились резкие боли в верхней половине живота, приступообразного характера, сопровождающиеся рвотой, расстройством стула, повышением температуры. На основании результатов объективного исследования: положительные симптомы Чухриенко,, Раздольского, Кёрте, Холстеда, френикус-симптом справа, поколачивание сзади слева вдоль длинной оси железы приводит к усилению болей, имеется болезненность при пальпации в холедохопанкреатической зоне Шоффара. Наблюдается феномен «мышечной защиты» при пальпации живота в эпигастральной области и над пупком. При глубокой пальпации определяется поперечно-ободочная кишка спазмированная, болезненная; выделенных симптомов и синдромов (болевого, диспепсического, нарушения внешней секреции, интоксикационного, воспалительного, астенического). Опираясь на все вышеперечисленные признаки можно вынести лишь предварительное диагностическое заключение: Хронический панкреатит с нарушением внешнесекреторной функции. Рецидивирующее течение. Болевая форма. Стадия обострения. Для подтверждения диагноза требуется лаборатоно-инструментальное исследование.

Подробнее

Особенности топографической анатомии у детей

Методическое пособие пополнение в коллекции 18.09.2012

Пищевод относительно длинный, легко смещается. Физиологические сужения и расширения его выражены слабо. В верхней трети грудной полости к передней поверхности пищевода прилежит трахея, левая общая сонная артерия, левая плечеголовная вена, блуждающие и возвратные нервы. Левый блуждающий нерв прилежит к стенке пищевода, а правый смещен несколько кпереди от него. В пределах II грудного позвонка к передне-левой поверхности пищевода прилежит дуга аорты, правый блуждающий нерв приближается к пищеводу, а левый отходит латерально. На уровне III грудного позвонка спереди к пищеводу прилежит бифуркация трахеи, левый блуждающий нерв прилегает к соответствующему краю пищевода, а правый отделен от пищевода дугой непарной вены. На уровне V-VI позвонков пищевод прилежит к перикарду. Вследствие более выраженного у новорожденного горизонтального наклона продольной оси сердца к пищеводу всегда прилежит левое предсердие. Оба блуждающих нерва прилегают к соответствующим сторонам пищевода, формируя на его стенках нервные сплетения. К боковым поверхностям нижней трети грудного отдела пищевода прилегает медиастинальная плевра.

Подробнее

Гипертоническая болезнь II стадии, умеренная артериальная гипертензия, лабильное течение

Реферат пополнение в коллекции 17.09.2012

На момент курации больная предъявляла следующие жалобы:

 • постоянная общая слабость, недомогание;
 • сухость и неприятные ощущения во рту особенно через несколько часов (2-3) после еды;
 • небольшие болевые ощущения в ногах (ощущение гипертонуса в икроножных мышцах) после ходьбы на средние расстояния или длительного поднимания по порожкам;
 • резкое похудание, особенно в последний год;
 • тахикардия, учащение пульса, иногда чувствует "перебои" в работе сердца, особенно после физической нагрузки;
 • небольшие отеки на ногах в конце дня;
 • чрезмерная эмоциональная раздражительность сочетающаяся с плаксивостью.
 • РАССПРОС ПО СИСТЕМАМ ОРГАНОВ
 • ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Дыхание через нос свободное, насморка нет. Ощущение сухости, царапанье в горле, кашель не беспокоят, отмечает небольшую сухость во рту. Голос не звучный. Кровохарканье, удушье и боли в груди отрицает.
 • СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ: Одышки, удушья, нет. Иногда, даже после небольшой физической нагрузки отмечает перебои в работе сердца, резкое повышение частоты сердечных сокращений и неприятные ощущения в области сердца.
 • ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ: Аппетит хороший, вкус не изменен. Имеет место постоянная сухость во рту. Слюнотечения нет. Отмечает чувство жажды. Пережевывание пищи хорошее. Глотание и прохождение пищи по пищеводу свободное. Отрыжки, изжоги, рвоты нет. Желудочных кровотечений не было.
 • ПЕЧЕНЬ: Жалоб не предъявляет, тяжесть, болезненные ощущения отсутствуют.
 • СЕЛЕЗЕНКА: Чувства тяжести, болей в левом подреберье не ощущает.
 • МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Болей в области поясницы и над лобком не испытывает. По вечерам отмечает отеки ног. Мочеиспускание в норме, не сопровождается ощущением жжения и болями.
 • ПОЛОВАЯ СИСТЕМА: Функциональных нарушений со стороны органов половой системы не отмечает. Менструации начались с 14 лет, регулярные, безболезненные, длятся 4 дня через 28 дней.
 • КОЖА: Зуда не отмечает. Сыпей, изъязвлений, шелушений нет.
 • ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: В местах локализации лимфатических узлов болезненности, припухлости не отмечает. Свищей нет.
 • ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ: Отмечает мышечную слабость и легкую болезненность в мышцах нижних конечностей, особенно при ходьбе.
 • НЕРВНАЯ СИСТЕМА: Сон глубокий, без кошмарных сновидений. Засыпание быстрое. Бессонницей не страдает. Отмечается эмоциональная раздражительность, плаксивость.
 • ОРГАНЫ ЧУВСТВ: За последние 3 года отмечает небольшое ухудшение зрения. Со стороны слуха, обоняния, вкуса нарушений нет.
 • Беспокоит слабость, утомляемость. Работоспособность снижена. Резкое похудание за последний год.
 • АНАМНЕЗ ЖИЗНИ
 • Родилась в Курске 16 апреля 1934 года. Росла и развивалась нормально. После окончания 9 классов средней школы поступила в техникум советской торговли, где проучилась три года. После чего 33 года работала бухгалтером, сначала в Орле в тресте управления торговли, затем переехала в Курск и начала работать бухгалтером на швейной фабрике. Последние несколько лет работала на заводе " Прибор". Имеет двоих сыновей, работающих в органах внутренних дел г. Курска.
 • Заболевания ЖКТ у родственников отрицает, мама рано умерла (в 46 лет) от сердечной недостаточности. Хронических заболеваний, врожденных пороков развития у близких родственников нет. Непереносимости к различным лекарствам не имеет. Венерические заболевания, гемотрансфузии, склонность к фурункулезу отрицает.
 • В стационаре были взяты на анализ кровь, моча, кал. Проведены следующие исследования: ФГДС, УЗИ и рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки, на основании результатов которых был поставлен диагноз: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Больной получал следующее лечение: капельные вливания глюкозы с аскорбиновой кислотой; витамины группы В внутримышечно; таблетированные препараты гастрофарм, гистодил; физиотерапевтические процедуры (УВЧ-терапия).
 • В результате проведенного лечения состояние больной улучшилось: интенсивность болей постепенно уменьшалась, а к концу 3-ей недели болевые ощущения полностью исчезли. Больной был выписан с рекомендацией соблюдать режим питания и диету N1.
 • В последующем приступы болей возникали после погрешностей в диете (долгие перерывы между приемами пищи, употребление острой, жареной пищи, алкоголя), психо-эмоционального перенапряжения. По поводу болей больной к врачу не обращался, лечился самостоятельно, принимая гастрофарм, но-шпу.
 • Осенью 1995 года после продолжительных психо-эмоциональных переживаний (смерть отца) появились интенсивные тупые боли в подложечной области справа от средней линии живота, которые самостоятельно больная купировать не могла и была вынуждена обратиться к врачу по месту жительства. Была повторно госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение городской больницы N6. В стационаре были проведены исследования кислотности желудочного сока и ФГДС. Был поставлен диагноз язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, стадия обострения. В результате проведенного медикаментозного лечения (инъекции и капельные вливания препаратов, названия которых больная не знает; а также таблетированными формами гастрофарма, трихопола) состояние больной улучшилось, боли исчезли.
 • В период ремиссии больная чувствовала себя удовлетворительно, диету и режим питания соблюдала.
 • В настоящее время причиной обращения к врачу явилось ухудшение состояния больной: в течении последнего месяца без видимой причины периодически стали возникать интенсивные боли ноющего характера в подложечной области справа от средней линии живота. Боли усиливались при долгих перерывах в приеме пищи, сопровождались тошнотой без рвоты. В течении этого периода больная похудела на 2 кг. По направлению врача больная была госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение клинической отделенческой больницы станции Курск.
 • В стационаре были взяты на анализ кровь, моча, кал. После проведения ФГДС, УЗИ органов брюшной полости диагноз язвенной болезни двенадцатиперстной был подтвержден. Назначено следующее лечение: внутримышечные инъекции витаминов группы В, папаверина; таблетированные препараты гастрофарм и других, назвать которые больная затрудняется.
 • На момент курации больная улучшения состояния не отмечает, так как лечение заболевания только началось.
 • ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 • Общее состояние удовлетворительное. Внешний вид соответствует возрасту. Сознание ясное. Положение тела активное. Выражение лица обычное. Рост 174 см, вес 60 кг. Телосложение астеническое, упитанность пониженная. Кожные покровы телесного, слабо розового цвета, сыпей, кровоизлияний, изъязвлений, шелушений, пигментаций, депигментаций нет. Кожные рубцы отсутствуют. Тонус кожи нормальный, кожные покровы влажные. Видимые слизистые обычной окраски, чистые.
 • Подкожная жировая клетчатка развита недостаточно, распределена равномерно. Отеков, подкожной эмфиземы нет.
 • Лимфатические узлы не пальпируются, окраска кожи над ними не изменена.
 • Мускулатура развита недостаточно, симметрично; мышцы в тонусе. Болезненности, судорог, дрожания не отмечается. Мышечная сила одинакова на обеих руках.
 • Кости без патологических изменений, деформаций, укорочений, искривлений. Периоститов нет. При пальпации - безболезненны.
 • Суставы обычной формы и величины, изменений кожи над ними нет. Температура на ощупь не изменена. При пальпации безболезненны, флюктуации, хруста нет. Движения в суставах активные, в полном объеме, безболезненные.
 • Позвоночник в норме: патологических изменений нет. Подвижность нормальная. При пальпации остистые отростки позвонков и паравертебральные зоны безболезненны.
 • Голова обычной величины и формы; деформаций, покачиваний, дрожаний нет.
 • Форма носа обычная, крылья носа в акте дыхания не участвуют, герпеса нет.
 • Глазные щели одинаковые, обычные; экзофтальма, энофтальма не наблюдается. Блеск глаз, окраска склер обычные, роговая оболочка прозрачная, влажная. Реакция зрачков на свет сохранена.
 • Губы обычной окраски. Герпеса, рубцов, трещин нет.
 • Щитовидная железа не пальпируетя.
 • Температура тела в момент исследования 36,7 С.
 • ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
 • слабость отек эмоциональный тахикардия
 • Грудная клетка астеническая, деформаций и ассиметрий нет, межреберья не расширены, обе половины равномерно участвуют в акте дыхания.
 • Окружность грудной клетки при спокойном дыхании на вдохе 85 см, на выдохе 83 см, при глубоком вдохе 87 см, при глубоком выдохе 81 см.
 • Перкуторно - ясный легочный звук над всей поверхностью легких. Высота стояния верхушек легких спереди на 3 см выше ключицы справа и слева; сзади - на уровне отростка YII шейного позвонка. Поля Кренига: слева - 7 см, справа - 6 см.
 • Нижние границы легких
Подробнее

Организация фармацевтической деятельности в аптеке "Снежфарм"

Отчет по практике пополнение в коллекции 17.09.2012

Рабочее место провизора-аналитика размещается в отдельном помещении - контрольно-аналитическом кабинет - площадью 10 м2 расположенном рядом с ассистентской, асептическим блоком, и дефектарской, и сообщающимся с ними через окно-шлюз. Контрольно-аналитический кабинет оснащается вытяжной системой, аналитическим столом, стулом подъемно-поворотной конструкции с регулируемой по высоте, спинкой, современной аппаратурой для быстрого проведения анализов (рефрактометр, фотоэлектроколориметр, рН-метр; солюциоскоп. (прибор для просмотра инъекционных растворов и глазных капель на отсутствие механические включений), аппарат для флюоресцентного анализа растворов, титровальная установка с микробюретками), реактивами и другими средствами (пипетки, груши и т.д.). Провизор-аналитик должен быть обеспечен справочной литературой и НТД по контролю качества лекарственных средств, методиками анализа многокомпонентных лекарственных форм, концентратов и полуфабрикатов. При выделении в аптеке структурных подразделений провизоры-аналитики работают в РПО.

Подробнее

Рентген в стоматологии

Контрольная работа пополнение в коллекции 17.09.2012

Методика рентгенографии вприкус (окклюзионная). Простая и распространенная методика внутриротовой съемки. Снимки вприкус выполняют при необходимости исследования больших участков альвеолярного отростка - 4 и более зубов, при поисках ретинированных и дистопированных зубов. Рентгенографию вприкус применяют при обследовании детей, а также в тех случаях, когда невозможны внутриротовые контактные снимки (при повреждениях челюстей, тугоподвижности ВНЧС, повышенном рвотном рефлексе). Методика показана для получения изображения дна полости рта при подозрении на конкременты поднижнечелюстной и подъязычной слюнной желез, а также для изучения состояния твердого неба. Рентгенография вприкус позволяет оценить состояние наружной и внутренней кортикальных пластинок челюстей при кистах и новообразованиях, выявить реакцию надкостницы. При проведении окклюзионной рентгенографии соблюдаются правила биссектрисы и касательной. Пленка размерами 5х6 или 6х8 см вводится между зубными рядами и удерживается за счет их смыкания. При рентгенографии верхней челюсти пленка до предела глубоко вводится в ротовую полость и зажимается зубами. Больной сидит в стоматологическом кресле, среднесагитальная плоскость черепа перпендикулярна полу, а линия, соединяющая козелок уха и крыло носа, должна быть параллельна полу кабинета. Центральный луч под углом +80є направляется на корень носа. На снимке получает отображение значительная часть альвеолярного отростка верхней челюсти и дна носовой полости.

Подробнее

Биполярное аффективное расстройство (маниакальная фаза)

Реферат пополнение в коллекции 16.09.2012

Общее состояние удовлетворительное. Сознание не помрачено. Положение активное. Гиперстенический тип конституции. Осанка сутуловатая. Т тела 36.70С. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, умеренно влажные. Тургор снижен. Видимые слизистые обычной окраски, чистые, влажные. На лбу имеется горизонтальный рубец длиной 2см. полученный в родах. Оволосение по женскому типу, волосы на голове седые. Ногти обычной формы, бледные, грибковые поражения отсутствуют. Склеры белого цвета. Подкожно-жировая клетчатка развита чрезмерно, места наибольшего отложения жира на животе. Толщина кожной складки на передней поверхности живота 4 см. При осмотре лимфатические узлы не видны. При пальпации определяются единичные подчелюстные лимфатические узлы, одинаково выраженные с обеих сторон, размером с небольшую горошину, мягко-эластической консистенции, подвижные, безболезненные, не спаянные друг с другом и окружающими тканями. Прилегающие к лимфатическим узлам кожные покровы и подкожная клетчатка не изменены. Другие группы лимфатических узлов (затылочные, заушные, околоушные, подбородочные, поверхностные шейные, над- и подключичные, грудные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные) не пальпируются. Мышцы развиты удовлетворительно, тонус сохранен. Кости и суставы без деформаций. Расширение вен грудной клетки, видимой пульсации и набухания вен шеи, брюшной стенки и конечностей нет.

Подробнее

Слюнокаменная болезнь

Курсовой проект пополнение в коллекции 16.09.2012

(1930). В рукописном сочинении штаб-лекаря Кольвинского «О вырезывании камня из-под языка» (1795) также имеется указание на возможность камнеобразования в слюнной железе, а первая русская печатная работа по этому вопросу (В. А. Басов, 1851) уже содержала достаточно подробное изложение всех известных к тому времени сведений о слюннокаменных отложениях. В первой диссертации о них (De Closmodene, 1885) уже есть ссылка на 112 собранных в литературе наблюдений, а в 1913 г. Heinike (350 литературных источников о болезнях слюнных желез) посвящает в своей большой работе целую главу сиалолитиазису. В 30-х годах нашего столетия ряд диссертаций и монографий посвящен данному вопросу (Nachmansohn, 1931; Ludwig, 1932; Bockstroh, 1933; Voss, 1936, и др.). В СССР к настоящему времени имеется значительное число монографических (А. В. Клементов, 1960; С. Н. Угулава, 1960) и диссертационных (Н. Е. Ямпольский, 1940; В. П. Снежков, 1944; Н. Г. Бадзошвили, 1949; Н. Д. Лесовая, 1956; А. В. Клементов, 1957; М. Н. Михайлов, 1957; И. Худояров, 1965; В. А. Балоде, 1965; В. М. Соболева, 1966; Н. Ф. Пшеничный, 1966, и др.) исследований. Обстоятельные статьи о слюннокаменной болезни опубликовала В. С. Коваленко (1957-1969). Несмотря на достаточное освещение данного вопроса в литературе, количество диагностических (а следовательно - и лечебно-тактических) ошибок, допускаемых в поликлиниках при слюннокаменной болезни, все еще очень велико (у 30-88% больных). Вместе с тем, слюннокаменная болезнь составляет от 40 до 60% всех заболеваний слюнных желез (С. Н. Угулава,; А. В. Клементов; В. С. Коваленко; В. М. Соболева, и др.). Это налагает на практических врачей обязанность изучать основательно все аспекты слюннокаменной болезни. По данным В. М. Соболевой, болезнь встречается у жителей города в 3 раза чаще, чем у сельского населения; ">Первые указания на возможность образования «маленьких камушков вокруг языка» имеются в сочинениях Гиппократа; Гален также наблюдал у больных слюну, смешанную с маленькими телами, похожими на градинки. Термин «слюнные камни» предложил в 1937 г. Scherer, установивший впервые связь конкрементов полости рта с слюнными железами; термин «слюннокаменная болезнь» предложен Л. П. Лазаревичем <http://click01.begun.ru/click.jsp?url=HvHPg11bWlusXXGhz9Q-iKLpcJa3E9-TFd97*tnNG12SlUn7GaGSp5Nz1cKVFS10wZtXIHQ6QgQqDLh0th77CvWH4Ny88RwwqdzDSsbm10jPZ5Qo9opVme5UM7waa3YDpVdDrUl2eBVIxBlRWjd*LEK4OqKGrpcNW5rQZtrh24R76yMCDCdJRcD-NaCJdkUNYptjwGFRBf60k7wOyr3x-Osam8QGO1*CLCNMMpLT5ydSSsVsoey-vqoHuc3VTN0P9KalJPRzNfN0QxKiEUgu5yKq81qsG9CmeOQX0eXzsHN9Aj40jDY2kMvYWv2boLA4ni391u8aR*u8uSwPKRZ-2uvn1HaQwzG6O4iDAw&eurl%5B%5D=HvHPg6enpqcy9tog5PT*wbCejXg6XrtJlb2*cSiVcvzGG80r7c9gHUN06niwlnPcIIjRVg> (1930). В рукописном сочинении штаб-лекаря Кольвинского «О вырезывании камня из-под языка» (1795) также имеется указание на возможность камнеобразования в слюнной железе, а первая русская печатная работа по этому вопросу (В. А. Басов, 1851) уже содержала достаточно подробное изложение всех известных к тому времени сведений о слюннокаменных отложениях. В первой диссертации о них (De Closmodene, 1885) уже есть ссылка на 112 собранных в литературе наблюдений, а в 1913 г. Heinike (350 литературных источников о болезнях слюнных желез) посвящает в своей большой работе целую главу сиалолитиазису. В 30-х годах нашего столетия ряд диссертаций и монографий посвящен данному вопросу (Nachmansohn, 1931; Ludwig, 1932; Bockstroh, 1933; Voss, 1936, и др.). В СССР к настоящему времени имеется значительное число монографических (А. В. Клементов, 1960; С. Н. Угулава, 1960) и диссертационных (Н. Е. Ямпольский, 1940; В. П. Снежков, 1944; Н. Г. Бадзошвили, 1949; Н. Д. Лесовая, 1956; А. В. Клементов, 1957; М. Н. Михайлов, 1957; И. Худояров, 1965; В. А. Балоде, 1965; В. М. Соболева, 1966; Н. Ф. Пшеничный, 1966, и др.) исследований. Обстоятельные статьи о слюннокаменной болезни опубликовала В. С. Коваленко (1957-1969). Несмотря на достаточное освещение данного вопроса в литературе, количество диагностических (а следовательно - и лечебно-тактических) ошибок, допускаемых в поликлиниках при слюннокаменной болезни, все еще очень велико (у 30-88% больных). Вместе с тем, слюннокаменная болезнь составляет от 40 до 60% всех заболеваний слюнных желез (С. Н. Угулава,; А. В. Клементов; В. С. Коваленко; В. М. Соболева, и др.). Это налагает на практических врачей обязанность изучать основательно все аспекты слюннокаменной болезни. По данным В. М. Соболевой, болезнь встречается у жителей города в 3 раза чаще, чем у сельского населения; ">мужчин <http://click01.begun.ru/click.jsp?url=HvHPg3h*f359FQaG6PMYr4XOV7H4K9L6B3bbrv6*YCc*gcDL0G5wFYSTeeJA9CGykU58kn*tob86qtXyEYgpohVKJSgI4lqP3f83kZw8wW3279fEotQg6TPJ*j1FJn8ebGtgZWdqD5908Hj3s5ZZ3hIPmE3quextgYuOQuUpw2cnMmTJB9S-TPV37b5C-8oNOy-hziTcjTVQ3NIXCrlars2uHIyMA-K65iVQyYGbzhDt5T3u4H1tVAirBGbEMvstAQfSLlOWiduYU2RF6-Gkeedr-pL3pyZqb9qM79LQZScFLgEcrOiSIKxW-yGlG1DZv1ak5Ph3CZ1TZLAy8gIGZdxZFn9I4W2mvchNqQ&eurl%5B%5D=HvHPg6Kio6IKCsrwNCQuEWBOXajqjmuZRW1uofhFoiwWyx37Bv1-z5gseSu9R8PDSZhTJw> она поражает в 1 1/2 раза чаще, чем женщин, преимущественно в возрасте около 30 лет. Излюбленная локализация слюнных камней - подчелюстная железа и вартонов проток. Так, по данным М. Н. Михайлова, подчелюстные слюнные железы и их протоки были поражены у 89,5% больных, подъязычные железы - у 7,5%, а околоушные - у 3% больных.

Подробнее

Особенности амбулаторной хирургии

Информация пополнение в коллекции 14.09.2012

При хорошей организации хирургической работы в поликлинике производят более разнообразные малые операции. Преобладают вмешательства по поводу липом, атером, хирургическая обработка ран, вскрытие панариция, гнойного мастита, флегмон кисти; довольно часто выполняют операции по поводу вросшего ногтя, вальгусного искривления I пальца стопы, вскрытие абсцессов ягодичной области, вмешательства при локтевом бурсите, кон трактуре Дюпюитрена; несколько реже производят операции по поводу сухожильного ганглия, молоткообразного пальца, разрыва сухожилия пальцем кисти, стенозирующего лигаментита, поверхностно расположенных инородных тел, копчиковой кисты, а также вскрытие поверхностных абсцессов и флегмон других локализаций.

Подробнее

Артерии латеральной поверхности головного мозга

Курсовой проект пополнение в коллекции 13.09.2012

Вывод: был изготовлен учебный анатомический препарат «Артерии латеральной поверхности головного мозга», на котором также были выделены цветом соответствующие доли: красным цветом - лобная, желтым- теменная, синим- затылочная, розовым - височная, зеленым обозначена лимбическая система. В результате выполнения курсовой работы была изучена методика изготовления анатомических препаратов по ЦНС.

Подробнее

Физиологические особенности долговременной адаптации организма акробаток к скоростно-силовым спортивным нагрузкам

Дипломная работа пополнение в коллекции 13.09.2012

В ходе эксперимента были обследованы 65 спортсменок-акробаток, которые были разделены нами на 5 возрастно-квалификационных групп:

 1. группа (п = 11) - девочки 7-10 лет (препубертатный период), имеющие III-I юношеские разряды. Спортсменки занимались по стандартному учебному плану, где были использованы упражнения на развитие всех основных двигательных качеств, с акцентом на скоростно-силовые. В общую физическую подготовку (ОФИ) включались прыжки в длину и высоту, приседания за 20 сек., челночный бег с набивным мячом, весом 1 кг, прыжки на скакалке за 20 сек. и т.д. Специальная физическая подготовка (СФП) также основывалась на скоростно-силовых и собственно-силовых упражнениях. Занятия проводились три раза в неделю по 1 часу 30 мин.
 2. группа (п = 16) - девочки 11-14 летнего возраста (пубертатный период), имеющие 3-1 спортивные разряды. В тренировочном процессе этой группы широко использовались бросковые (вольтижные), вращательные, балансовые упражнения, а также упражнения с локальными отягощениями, которые по группе (п = 10) - девушки 15-17 лет (постпубертатный период), являющиеся кандидатами в мастера спорта и занимающиеся в группе спортивного совершенствования (ГСС) Программирование тренировочных нагрузок проводилось согласно современных требований организации учебно-тренировочного процесса, для которых особенно характерен скоростно-силовой режим работы. Девушки тренировались 6 раз в неделю по 3 часа.
Подробнее

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей II Б стадии; окклюзия поверхностной бедренной артерии справа, берцовой артерии слева

Реферат пополнение в коллекции 10.09.2012

Препарат, восполняющий дефицит никотиновой кислоты (витамин РР, В3); проявляет сосудорасширяющее, гиполипидемическое и гипохолестеринемическое действие. Никотиновая кислота и ее амид (никотинамид) является компонентом никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотина мидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ), играющих существенную роль в нормальном функционировании организма. НАД и НАДФ - соединения, осуществляющие окислительно-восстановительные процессы, тканевое дыхание, углеводный обмен, регулируют синтез белков илипидов, распад гликогена; НАДФ участвует также в переносе фосфата. Препарат является специфическим противопелларгическим средством (недостаточность никотиновой кислоты у человека приводит к развитию пеллагры). Оказывает сосудорасширяющее действие (непродолжительное), в т. ч. на сосуды головного мозга, улучшает микроциркуляцию, повышает фибринолитическую активность кровии уменьшает агрегацию тромбоцитов (уменьшает образование тромбоксана А2). Угнетает липолиз в жировой ткани, снижает скорость синтеза липопротеинов очень низкой плотности. Нормализует липидный состав крови: снижает уровень триглицеридов, общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, повышает содержание липопротеинов высокой плотности; оказывает антиатерогенный эффект. Обладает дезинтоксикационными свойствами. Проявляет эффективность при болезни Хартнупа - наследственно обусловленном нарушении обмена триптофана, сопровождающемся дефицитом синтеза никотиновой кислоты. Никотиновая кислота оказывает положительное влияние при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и энтероколитах, вяло заживающих ранах и язвах, заболеваниях печени, сердца; обладает умеренным гипогликемическим эффектом. Способствует переходу трансформы ретинола в цисформу, используемую в синтезе родопсина. Способствует высвобождению гистамина из депо и активации системы кининов.

Подробнее

Острый калькулезный холецистит. Механическая желтуха

Реферат пополнение в коллекции 08.09.2012

На основании жалоб больной на чувство тяжести и распирающие боли в правом подреберье, тошноту позволяют сделать диагностическое предположение о наличии хронического гепатита. Однако при хроническом гепатите, даже при его доброкачественном течении, при объективном обследовании выявляется небольшое увеличение печени, а при пальпации умеренно плотный, слегка болезненный край. У нашей больной край печени находится на уровне нижнего края реберной дуги, мягкий, закругленный, умеренно болезненный. При гепатите любой формы выявляется также небольшое увеличение селезенки, а при хроническом активном гепатите селезенка достигает значительных размеров. У данной больной селезенка не пальпируется. Ее размеры в норме. При сборе анамнеза для хронического гепатита характерно либо перенесенное инфекционное заболевание ( бруцеллез, сифилис, болезнь Боткина), либо токсическое отравление ( промышленными, бытовыми, лекарственными средствами). При сборе анамнеза больная контакт с вышеперечисленными инфекционными заболеваниями отрицала. Исходя из сущности заболевания ( хронический гепатит), можно ожидать появления в клинической картине у больной периодов обострения, во время которых его беспокоят слабость, лихорадка, кожный зуд, желтушность кожных покровов. Но у курируемой пациентки боль появляется после приема жирной пищи. Также в клинической картине данной больной наблюдается наибольшая болезненность в точке Кера, а при хроническом гепатите наиболее болезненной точки не существует, болит вся область правого подреберья. Также желтушность кожных покровов не связана с хроническим гепатитом, так как при эндоскопической ретроградной холангиографии был обнаружен камень от 1,5 до 2,0 см. в средней трети холедох, который плотно прилежит к стенке. Также при биохимическом анализе крови было выявлено увеличение уровня общего билирубина ( 275,8 ммоль/л.) и фракции прямого билирубина ( 117,8 ммоль/л.). В следствии механической желтухи у больной ахоличный кал и моча темного цвета, что не характерно для клиники хронического гепатита. Всвязи с отсутствием характерной клинической картины, отсутствием в анаменезе контакта с инфекционными заболеваниями и отравлений токсическими веществами, а также периодов обострения предположение о наличии у курируемой пациентки хронического гепатита может быть опровергнуто.

Подробнее

Лекарственные растения восточной медицины

Курсовой проект пополнение в коллекции 08.09.2012

Ниже приведены краткие описания некоторых наиболее популярныt лекарственных растений, употребляемых в китайской народной медицине.

 1. Си-синь - Asarum Sieboldi Miq. (копытень Зибольда). Высушенному корню этого растения врачи приписывают боле утоляющее, потогонное, мочегонное и отхаркивающее действие.
 2. Фан-фэн - Siler divaricatum Benth. et Hook. f. (лазурник растопыренный). Высушенный корень этого растения входит в состав многих лекарственных прописей. Ему приписывают общеукрепляющее и жаропонижающее действие. Это средство рекомендуют при лихорадочных состояниях.
 3. Ма-хуан - Ephedra sinica Stapf. (эфедра китайская). Стебли этого растения давно применяются в Китае как жаропонижающее и потогонное средство.
 4. Чай-ху-Bupleurum falcatum L. (володушка серповидная). Корень этого растения считается жаропонижающим и вяжущим средством; применяется при ревматизме и лихорадке.
 5. Жу-сян -Pistacia khinjuk Stocks, (фисташка). Смола этого дерева используется как болеутоляющее и седативное (успокаивающее) средство; ему приписывается также обще укрепляющее и мочегонное действие.
 6. Хуан-ци - Astragalus hoantchy Fr. (астрагал). Корень этого растения считается в народной медицине отличным общеукрепляющим, потогонным и мочегонным средством; рекомендуется при диабете и асците.
 7. Ню-си - Achyranthes bidentata Blume (ахирантес двузубчатый) Медицинское применение в Китае имеют корень, стебель и листья этого растения. Им приписывается болеутоляющее и мочегонное действие. Данное средство назначают при болях различного происхождения, гипертонии и заболеваниях мочеполового аппарата.
 8. Бэй-му - Fritillaria verticillata Willd. (рябчик мутовчатый). Корень этого растения имеет широчайшее применение в народной медицине. Ему приписывают общеуспокаивающее и антиспазматическое действие; особенно эффективно это средство для успокоения кашля.
 9. Юань-чжи - Polygala tenuifolia Willd. (истод тонколистый)- Корень этого растения широко используется в Китае как отхаркивающее, антиспазматическое и желчегонное средство.
 10. Бань-ся - Pinellia ternata (Thunb.) Breit. (пинеллия тройчатая). Корень и стебель этого растения широко применяются как средство против кашля, рвоты, головокружения, а также как жаропонижающее и потогонное. В сочетании, а разведенной соляной кислотой особенно эффективно при лечении рвоты и тошноты у беременных женщин.
 11. Хуан-цинь - Scutellaria baicalensis Georgi, (шлемник байкальский). Корень этого растения назначается прираз личных лихорадочных состояниях, гипертонии, желтухе, нарушениях менструального цикла. Это средство часто комбинируют с Хуан-лянем и назначают в виде пилюль. Такие пилюли широко применяются как общеукрепляющее средство, а профилактической целью.
 12. Ша-шень - Adenophora polymorpha Ledeb. '(бубенчик многообразный). Корням этого растения врачи приписывают общеукрепляющее и отхаркивающее действие; особенно рекомендуют его при заболеваниях дыхательных путей.
 13. Ша-жэнь - Amomum xanthioides Wall, (амомум желтоватый). Семена этого растения применяются против рвоты, а также как средство, обладающее вяжущим и седативным действием.
 14. Хуан-лянь - Coptis Teeta Wall, (коптис). Корень этого растения очень ценится в китайской медицине и рекомендуется при дизентерии, поносах и воспалительных заболеваниях кишечника (колиты и энтероколиты).
 15. Чжан-хун-хуа - Crocus sativus L. (шафран посевной). Ему приписывают антиспазматическое и стимулирующее действие; применяется также при лечении различных заболеваний крови,
 16. Чан-шань - Dichroa febrifuga Lour, (дихроа противолихорадочная). Произрастает на юге Китая; корень, стебель и листья этого растения употребляются в отварах как специфическое средство против малярии.
 17. Бпнь-пянь - Dryobalanops aromatica Gaertn. (дриобаланопс ароматный). Из этого дерева получают род камфоры, которая применяется в китайской медицине не столько как сердечное средство, сколько как средство, обладающее седативным, противоспазматическим, потогонным и отхаркивающим действием.
 18. Гань-цао - Glycyrrhiza glabra L. (солодка гладкая). Это растение является одним из самых популярных в медицине Китая целебным средством; оно входит в состав многих лекарственных прописей, назначаемых при лихорадочных состояниях, болях, кашле, одышке и т. п. Часто применяется в прописях для детей.
 19. Жень-шень - Panax ginseng С. А. М. - в китайской медицине находит широчайшее применение при лечении главным образом длительно текущих, изнуряющих заболеваний, и в частности при общей слабости, плохом аппетите, истощении, пониженной работоспособности, головных болях, бессоннице, неврастении, анемии, диабете, гастритах, при функциональном нарушении сердечной деятельности, половой слабости и импотенции. Обычно жень-шень употребляется в комбинации с другими лекарствами или его вводят в организм с пищей (далее в своей курсовой работе я буду более подробнее рассматривать это растение).
 20. И-му-цао - Leonurus sibiricus L. (пустырник сибирский). Обычно используются стебель и семена этого растения, они стимулируют кроветворение, регулируют цикл менструаций, обезвреживают яды, прекращают боли в области матки и обладают кровоостанавливающим действием.
 21. У-вэй-цзы- Schizandra chinensis Bail], (лимонник китайский). Высушенные плоды и семена этого вьющегося кустарника применяют в качестве мощного стимулятора для лечения слабости сердечной мышцы и при других заболеваниях сердечнососудистой системы и органов дыхания. Это средство повышает работоспособность, снимает сонливость, обладает общеукрепляющим действием.
 22. Инь-чэнь - Artemisia capillaris Thunb. (полынь волосовидная). Листья и стебли этого растения обладают ярко выраженным желчегонным и жаропонижающим действием. Это растение с успехом применяют при лечении желтухи.
 23. Май-мэнь-дун - Liriope spicata Lour, (лириопе колосистый). Стебель этого растения широко применяют в китайской медицине; ему приписывают общеукрепляющее, моче гонное и противолихорадочное действие. Это средство рекомендуется при лечении туберкулеза, бронхита и бронхиальной астмы.
Подробнее
1 2 3 4 5 > >>