Литература

Литература

Творчість Дмитра Гнатюка: сторінками особистісного

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Постановка проблеми. Наукова думка сьогодення стимулює до перманентного переосмислення сталих і вже канонізованих методів та механізмів вивчення творчої біографії як явища культури, закладаючи непохитні основи для розвитку гуманітаристики у просторі новітніх осягань та дискурсів. Досліджуючи творчу біографію Д.М. Гнатюка, сучасне мистецтвознавство заповнить значні прогалини національної культурно-мистецької спадщини.

Подробнее

Кобзар чи бандурист: до питання дефініції термінів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У першому виданні «Атласу музичних ин- струментів» автори дуже стисло говорять про кобзу і навіть не згадують про неї, як про інструмент, що ще побутує в народі [2, с. 41], У другому виданні статтю про кобзу значно розширено [3, с. 52 — 54], але передусім у історичній площині. Одинока згадка про реконструйовану кобзу (насправді перелицьовану домру) бачимо під фотографією оркестру народних інструментів Музично-хорового товариства України під керівництвом Я. Орлова від 1970-го року [3, с. 57], тут корпус ще досить малий і округлий. Кобзи, які згодом використовувалися в Державному оркестрі народних інструментів, були дещо більшими й овальнішими [4]. На нашу думку, ці інструменти ніяк не стосуються кобзарства.

Подробнее

Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виклад основного матеріалу. Еволюція історичної повістевої прози ХХІ ст. пов’язана з інтенсивним урізноманітненням хронотопних структур текстів, виводячи їх на новий, менш обмежений жанровими традиціями ступінь осмислення реалій минулого, через бінарні опозиції «людина-час», «людина-батьківщина» з виявами можливостей патріотичного й морального зростання особистості, рівнів життєрозуміння і життєдіяльності.

Подробнее

Мариністичні образи в ліриці О. Олеся та європейських символістів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье исследуется влияние европейских символистов на формирование художественно-эстетической концепции Александра Олеся. Сосредоточено внимание на символике моря в поэтических системах украинского лирика и европейских символистов, выяснении его структурно-семантической роли в мироощущении художников.

Подробнее

Місце С. Пилипенка у вітчизняному загальнокультурному просторі ХХ століття

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

О. Мукомела, «нинішні літературознавці та культурологи здебільшого згадують ім’я Сергія Пилипенка тільки як фундатора «Плуга» з його «масовізмом», однобоко оцінюючи значення цієї організації та її керівника без коректив на тодішні соціально-політичні і духовні реалії української громадськості» [4, с. 6]. Однією із спроб подолати усталені багаторічні стереотипи сприйняття особи С. Пилипенка в українському літе-ратурознавстві є «Шкіц до портрета Сергія Пи- липенка» Р. Мельниківа, де автор сподівається «бодай частково передати багатогранність його таланту та велич постаті» [4, с. 31].

Подробнее

Тропы в произведениях В. Маяковского

Курсовой проект пополнение в коллекции 02.04.2018

В искусстве XX века В. Маяковский — феномен громадного масштаба. Подлинное великолепие В. Маяковского — не только в широте проявления его творческой оригинальности, не только в том, что ему были равномерно приемлемы тайны стихотворного искусства и знание законов сцены, способность владеть пером очеркиста и кистью художника. В. Маяковский — поэт, и именно как поэт социалистической революции, зашел в понимание миллионов людей. троп стилистический маяковский

Подробнее

Нравственный идеал Шарлотты Бронте и его воплощение в романе "Джен Эйр"

Реферат пополнение в коллекции 01.04.2018

Роман Шарлотты Бронте “Джен Эйр” был одним из ярчайших явлений английской литературы XIX века. Роман вызвал много споров, начиная от авторства (Бронте прекрасно понимала, что к женщине в литературе отнесутся с меньшей доброжелательностью, поэтому опубликовала свой роман под мужским псевдонимом Каррер Белл) и заканчивая моралью и нравственностью. Английская критика по-разному воспринимала главную героиню: кто-то восхищался ее сильным характером, кто-то напротив считал, что женщина такой быть не должна и не может.

Подробнее

Жанровое своеобразие скандинавской саги и эпоса

Реферат пополнение в коллекции 01.04.2018

Большинство героических песен “Эдды" восходит по своим сюжетам к героической поэзии континентальных германцев, однако мифологические сюжеты не имеют параллелей ни с германцами, ни с англосаксами. Скорее всего, это связано с тем, что последние подверглись более “основательной” христианизации, в то время как в Исландии, как уже было сказано, христианская культура сосуществовала с языческой. Мифологические песни “Эдды" - это сказания о богах и житейская мудрость, обличенная в мифологическую форму божественных установлений. Они основаны на верованиях скандинавов в “эпоху викингов”, но корнями уходят в мифологические воззрения древних германцев.

Подробнее

Идеология и реалии советского общества в повести–сказке Л.И. Лагина "Старик- Хоттабыч"

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Вопрос о том, что должно входить в круг детского чтения, по сей день занимает умы психологов, учителей и родителей. Считается, что полюбившиеся герои становятся друзьями детей, а их поступки и дела - примером для подражания. Хорошая литература должна формировать вкус, развивать речь, мышление, создавать мировоззрение маленького человека. И поэтому, помимо родителей и педагогов, книга - еще один «учитель» ребёнка.

Подробнее

Взаимодействие поэзии и прозы

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

На первый взгляд, здесь не должно быть никаких противоречий: прозаик пишет прозаический текст, а поэт — стихотворный. Однако на деле смешение возникает с обеих сторон: как поэтическая запись может стремиться к прозе или быть написана прозой, так и прозаический текст может приближаться к стихотворному.

Подробнее

Творчество Владимира Тендрякова

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Поиск такого "рецепта нравственности" ведут все герои произведений В.Ф. Тендрякова. При этом произведения писателя не назидательны, неоднозначны, художественно состоятельны. Все вместе обуславливает важность обращения к творчеству В.Ф. Тендрякова в школе.

Подробнее

Исследование концепта "дом" в творчестве Варлама Шаламова

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

Испокон веков человек имел дом. Даже древние люди имели пещеры, где жили целыми общинами, взаимодействовали, помогали друг другу. Дом расценивался как защищенное от врагов и непогоды место. Часто люди оценивают свое место в мире и определяют поведение через оппозицию «дом» – «антидом», проводя границу между своим и чужим.

Подробнее

Стихотворения-послания К.И. Галчиннского

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.03.2018

В настоящее время, когда культурное пространство рассматривается не дискретно, а в качестве непрерывного единства, новое звучание приобретают вопросы, актуализирующие связи славянских культур, своеобразие их развития, взаимодействия, этнолингвистического родства, общности исторических судеб. Данные вопросы представляются значимыми и в свете всё более популярного и распространяющегося поликультурного образования. галчинский военный компаративистика

Подробнее

Драматургія Федеріко Ґарсія Лорки в українських перекладах: інтертекстуальність і католицька символіка

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Питання особистої релігійності Лорки не раз хвилювало іспаномовний науковий дискурс. Але не можна розглядати це вузько, у рамках атеїзму чи нігілізму. Специфіка у тому, що проблематика драматургії цього автора часто пов’язана з народним католицизмом (про це докладніше нижче), що не дивно, враховуючи і традиції народного театру (а також «літературного» — наприклад, режисерський досвід Лорки у постановці «Життя є сон» Кальдерона), бароко, саму фольклорну стихію Андалузії, а також виховання автора в єзуїтському коледжі. Роздуми письменника — рефлексія героя ХХ ст., під час зміщення парадигм: догматизм поступився новим випробовуванням часу, як розвитку техніки, війнам (точніше, Першій Світовій війні, яка докорінно змінила систему мислення, а відтак, і втілення у мистецтві), революціям та іншим змінам. Одне з питань, яке стривожило навіть віруючу інтелігенцію: як Господь міг припустити, щоб відбулися такі трагедії. Відповідно, християнська база і клерикалізм, закладені з дитинства у Лорці та інших та сумовані досвідом численних поколінь (є підстава казати про християнські архетипи), були переосмислені.

Подробнее

Крутійський роман Алена-Рене Лесажа "Приигоди Жіля Блаза із Сантільяни" в цнотливій рецепції Григорія Сковороди

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Тобто, десь у віці трохи більше ніж сорок років Григорій Савич Сковорода прочитав роман Алена-Рене Лесажа «Історія Жіль Блаза із Сан- тільяни». Перше за все філософа зацікавив зміст згаданої вже раніше стародавньої епіграми, котра була вмонтована у художню тканину тексту роману. А свідченням цього є його листи до учня.

Подробнее

Жанрово-стильові особливості поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Б. Рубчак [14] окреслює комплекс рис анти- поетичного стилю Тарнавського на матеріалі наступних збірок — «Пополудні в Покіпсі» (1960), «Ідеалізована біографія» (1964), «Спомини» (1964): заперечення канонів традиційного віршування (ритмомелодики, рими), «оголеність образу», «оскелетення мови» [14, с. 47].

Подробнее

Концептуалізація простору в художніх казках Германа Гессе

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Художній простір літературного тексту завжди заповнений і предметний. Поза предметами (у широкому значенні цього слова: будь-який опис пейзажу, інтер’єру) він не існує. Предмети визначають межі простору й організовують його структурно, наділяючи певного значимістю [6, с. 234]. На такому фоні зображення порожнього простору — достатньо виразний авторський прийом.

Подробнее

Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Задля опису, відображення дійсності, що відкривається, нової та невідомої, віддавна мандрівники, іммігранти послуговувалися нарисом. Цей жанр є доволі популярними серед українців, які по Другій світовій війні, розпорошені світом, на всіх континентах, відкривали світ Свого та Іншого. Під нарисом українська інтелігенція в екзилі розуміла як есе, що має історичний, релігійний чи науковий аспект (В. Дідюк «Нарис історії Конгресу Українців Канади в Торонто», митрополит Иосиф Сліпий «Філософічні нариси», Д. Козій «Глибинний етос. Нариси з літератури та філософії» тощо), так і літературний жанр, у якому працювали І. Багряний, І. Боднарчук, П. Ваку- ленко, Діма (Діамара Камілевська), Ю. Лаврінен- ко, Л. Полтава, Л. Храплива-ГЦур, Д. Чуб та ін.

Подробнее

Прозаические произведения А.Н. Апухтина

Дипломная работа пополнение в коллекции 31.01.2018

В соответствии с целью определены следующие задачи: рассмотреть мотивы произведений Апухтина; обозначить композиционные особенности; выявить приемы, используемые автором для достижения определенного эффекта (передача точки зрения персонажа, качественные изменения в характере героя и проч.)

Подробнее

Частное письмо в художественном тексте XIX в. на примере творчества А.С. Пушкина

Дипломная работа пополнение в коллекции 14.01.2018

Неоспорима культурная значимость эпистолярного жанра в последующей детей. Приобретение навыков и умений составления собственных писем будет способствовать расширению их кругозора, знакомство с образцами писем классиков русской литературы может существенно пополнить их лексический запас, обогатить речь. Лексика русского языка динамичной. С изменением условий меняется лексический состав языка: некоторые лексические единицы исчезают из употребления, становясь архаизмами, уступая место новым. Зачастую это связано с модернизацией общества, с увеличением международных контактов в современном мире. В этой знакомство школьников с образцами писем классиков русской литературы может способствовать формированию у них представлений о культуре письменной речи.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>