Юриспруденция, право, государство

Юриспруденция, право, государство

Захист прав інтелектуальної власності у всесвітній мережі

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

До речі, вказаний результат творчої діяльності, слід віднести до такого об’єкту інтелектуальної власності, як літературний твір. Саме за характером форми відображення рядки літературного твору та комп’ютерної програми схожі: і рядки літературного твору, і рядки комп’ютерної програми автор поновлює символами-літерами або символами-операторами [2, с. 133].

Подробнее

Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Основною проблемою у вивченні особи є вивчення співвідношення біологічного і соціального, тобто вродженого і набутого. В останні роки зростає кількість злочинів, які вчинюються неповнолітніми з психічними аномаліями, як приклад вроджених причин, що сприяють формуванню

Подробнее

Законодавче та нормативно-правове забезпечення організаційної діяльності у сфері рекреаційних послуг

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Правове підґрунтя здійснення рекреаційної діяльності становлять багато норм, що регулюють весь спектр відносин, з-поміж яких суттєва роль належить нормам господарського і екологічного законодавства з урахуванням господарського характеру такої діяльності та залежності її від наявності і стану природного рекреаційного потенціалу. У той же час саме господарсько-правове і еколого-правове регулювання рекреаційної діяльності відзначається складністю, суперечливістю і незавершеністю, що стримує її розвиток [1, с. 1; 2, с. 1].

Подробнее

Медична реформа в умовах децентралізації влади в Україні

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Вітчизняні науковці вивчали науково-теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів місцевими бюджетами, особливу увагу приділили цій тематиці такі вчені-економісти, як: С. Буковинський, О. Василик, А. Даниленко, О. Кириленко, В. Кравченко, В. Опарін, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова. Окрім наукових праць існують і багато розробок сучасних політичних діячів, але навіть така кількість досліджень не достатня для вивчення питання децентралізації фінансових ресурсів і їх раціонального розподілу між органами місцевого самоврядування [2, с. 22].

Подробнее

"Біле рабство" як один із найпоширеніших транснаціональних злочинів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

«Торгівля людьми» означає найм, перевезення, переміщення, приховування або прийняття осіб, із використанням погрози або сили чи інших форм примусу: насильницького викрадення, обману, шахрайства, зловживання владою або безпорадним станом, отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, що має владу над іншою [7]. Так, Національною поліцією України протягом 2014—2016 років виявлено 335 кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми (у 2014 році — 109, у 2015 році — 111, у 2016 році — 115), не враховуючи показники про осіб, яким повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми.

Подробнее

Інформаційні технології в криміналістиці: крок в майбутнє

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Постановка проблеми. Від часу виникнення криміналістики як окремої науки пройшло не мало часу, в світі за цей час відбулось багато змін, особливо в сфері інформаційних технологій. Відповідно це потребує введення інновацій, нових технологій в криміналістику, для забезпечення максимальних результатів у розслідуванні злочинів. Ефективність роботи правоохоронних органів може бути підвищена завдяки розробленню й запровадженню в їх діяльність новітніх інформаційних технологій і науково-технічних засобів попередження злочинів. Використовувати технологічний підхід можна не лише в криміналістичній техніці, й у тактиці й методиці розслідування. Вивчення проблем теорії формування і практики застосування інформаційних технологій у криміналістиці, програмування й алгоритмізації на їх підставі діяльності органів кримінальної юстиції, дозволяло б долати проблеми кримінального процесу, криміналістики та організації правоохоронних органів, випереджаючи розвиток злочинності й запобігаючи її поширенню в умовах інформаційного суспільства, забезпечувало б стійку інформаційну перевагу правоохоронних і судових органів над організованою злочинністю.

Подробнее

Анализ правового регулирования общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы юридического лица

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Так, например, исторический метод позволил выявить признаки общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы, появившейся в законодательстве в результате развития акционерной формы и товарищеской формы. Метод сравнительного правоведения был использован при изучении минимально необходимых размеров уставных капиталов компаний, создаваемых за рубежом, и позволил сделать вывод о том, что минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, установленный российским законодательством, является явно недостаточной величиной.

Подробнее

Комплексное рассмотрение правовых вопросов, связанных с институтом встречного иска в гражданском и арбитражном процессе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Институт встречного иска имеет многолетнюю историю: он подробно исследовался как в дореволюционный период развития процессуального права, так и в советское, и в современное время. Тем не менее, несмотря на пристальное внимание к проблемам встречного иска, определенные пробелы и коллизии действующего гражданского и арбитражного процессуального законодательства обусловливают необходимость вновь обратиться к проблемам названного института.

Подробнее

Оспаривание реорганизации юридических лиц

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Актуальность темы исследования. Развитие цивилистической науки неизбежно связано с развитием гражданских правоотношений. Среди устоявшихся и признанных отношений гражданско-правового характера существуют правовые связи, изучение которых необходимо для совершенствования как самой науки, так и законодательства.

Подробнее

Общественные отношения по защите гражданских прав, возникающие в результате совершения ничтожной или оспоримой сделок

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Сложившаяся ситуация вызвана усложнением общественных отношений в связи с переходом России к жизни в условиях рынка, стремлением значительной части предпринимателей и других граждан использовать предоставленные им правовые возможности в целях, явно противоречащих назначению права в современной России, в частности, укрыть свои доходы от налогов, а также любым способом завладеть имуществом лиц, оказавшихся менее подготовленными к тому, чтобы своевременно разгадать замыслы своих контрагентов и защитить свои права. Достаточно обширная практика рассмотрения дел по искам о признании сделок недействительными при этом не всегда единообразна. Причем многие проблемы практики явились следствием отсутствия четкой и детально разработанной теории недействительности сделок и пороками законодательного урегулирования вопроса о недействительности сделок.

Подробнее

Нормы права, регламентирующие уголовную ответственность принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения

Курсовой проект пополнение в коллекции 06.02.2018

История показала, что наибольшее количество преступлений совершают лица в возрасте от 31 года до 40 лет (42,3%). Доминируют лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы, имеют устоявшиеся жизненные позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их в достижении своих преступных целей.

Подробнее

Институт кассационного обжалования решений суда первой инстанции

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Вместе с тем измененное законодательство не является идеальным. Оно содержит в себе пробелы и требует исследования его с целью совершенствования и удобства для правоприменителя. Этим фактором обусловлена актуальность и выбор темы выпускной квалификационной работы.

Подробнее

Информационная политика российского государства на современном этапе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

В России миграционные проблемы совокупно представлены в Дальневосточном регионе, Закавказье, а также на территории Северного Кавказа - стратегической геополитической зоны, где развиваются сложнейшие взаимодействия этнических, социально-экономических, культурных и политических процессов. Они детерминированы последовавшими за распадом Советского Союза многочисленными вооруженными, межнациональными, межконфессиональными конфликтами, превратившими Кавказ в один из самых сложно регулируемых миграционных регионов России. Местные жители воспринимают мигрантов как угрозу своему благополучию, а в отдельных случаях и жизни. У мигрантов на новом месте кроме социально-экономических проблем, возникают проблемы информационно-коммуникативного характера: установление диалоговых связей и благоприятных для жизни отношений с людьми, выработка лояльных оценок новых объектов, процессов, явлений, формирование новых жизненных привычек и т.д. Решение этих проблем невозможно без целенаправленной государственной политики в информационно-коммуникативной сфере, реализуемой посредством системы массовой информации. Признание органами государственного и муниципального управления системообразующей функции средств массовой информации, являющихся основными механизмами обеспечения содержанием массовых коммуникаций, способствует эффективности государственной политики в области миграции. Ее формирование и реализация в условиях становления информационного общества в России требует создания адекватных технологий, средств и методов функционирования журналистики, что и актуализирует исследование данной проблематики.

Подробнее

Меры принудительного исполнения, применяемые к должникам по исполнительным документам

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Принятие нового федерального закона «Об исполнительном производстве» решила некоторые проблемы применения мер принудительного исполнения. Однако неразрешёнными остались многие проблемы, в частности, обращение взыскания на имущество супругов в случае отсутствия брачного контракта.

Подробнее

Нормы таможенного права

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

При перевозке товаров через таможенную границу образуются многообразные общественные отношения при реализации хозяйственной, экономической, международной, политической деятельности, требуя соответствующей организации сотрудничества всех участников этих отношений. В противном случае, как правило, возникают конфликты, из-за расхождения интересов вреди участников. Указанные и многие другие общественные отношения выражаются через правовые отношения, выступающие в качестве юридической формы взаимодействия всех участников общественных отношений.

Подробнее

Институт прав и свобод человека

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Для современной России очень важными считаются понятия прав индивида. Огромная их весомость в жизни общества, а также в развитии взаимодействий и нормальных связей между социальными группами и людьми, между государством и личностью требует рассмотрения общих закономерностей данных явлений, которые позволяют упорядочивать и координировать различные общественные отношения. В сознании общества, в культуре страны – как послереволюционной, так и дореволюционной – права индивида не занимали приоритетного места. На сегодняшний день в нашей стране всё ещё отсутствует нужное уважение к людям и их правам, так как изменения правосознания, которые происходили десятилетия, укоренившегося пренебрежения к правам и свободам делают ситуацию незащищенности людей, их неуверенность в предсказуемости поступков органов власти.

Подробнее

Конфликты между кредиторами и гражданами-должниками, связанные с процедурой банкротства физических лиц

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

В данной работе использовались материалы из журнала «Арбитражный Управляющий» для рассмотрения практической стороны применения норм закона о банкротстве физических лиц, а также различные публицистические материалы, в которых отражено общественное мнение по поводу отношений несостоятельности и закона о банкротстве физических лиц.

Подробнее

Институт подсудности в гражданском процессе

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Институт подсудности в гражданском процессе занимает одно из центральных мест, ведь верное определение подсудности чрезвычайно важно для правильного разрешения дела. Во-первых, потому, что правила определения подсудности призваны способствовать более легкому и быстрому разрешению дела. Во-вторых, потому, что определение подсудности влияет на законность судебного решения (если дело принято и рассмотрено с нарушением правил подсудности, то решение подлежит отмене как принятое в незаконном составе суда). Поэму тема проблемных вопросов, связанных с определением правил подсудности была и остается актуальной для рассмотрения.

Подробнее

Незаконный оборот наркотических средств, веществ их прекурсоров и аналогов

Курсовой проект пополнение в коллекции 26.01.2018

Одной из важнейших проблем современности является рост производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья людей, и оказывает негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества.

Подробнее

Понятие и структура гражданского общества

Курсовой проект пополнение в коллекции 24.01.2018

Тема курсовой работы является очень актуальной, т.к. гражданское общество это неотъемлемый элемент правового государства, модель которого является самой распространенной в современном мире. Россия, США, Великобритания, Германия, Австрия, Япония, Франция – эти и многие другие государства считают себя правовыми. В демократической общественно-политической системе выделяют взаимосвязанные и взаимозависимые подсистемы: экономико-хозяйственную, социальную, духовную и политическую. Социальная и духовная сферы в совокупности составляют гражданское общество, которое предусматривает общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, независимыми от государства, но взаимодействующие с ним. Важным моментом развития отношений, складывающихся в гражданском обществе, является поиск путей правового взаимодействия и взаимовлияния общества и государства. Это бесконечный процесс совершенствования общества, власти, политики и человека. И главной задачей является выявление функции конкретного человека как главного элемента в процессе становления гражданского общества.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>