Юриспруденция, право, государство

Юриспруденция, право, государство

Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В період горбачовської перебудови ситуація, здавалося, почала змінюватися на краще. Окрім того, що було створено загалом сприятливу атмосферу для перегляду забутих суспільствознавчих концепцій, схем, наближення до наукової істини, значного імпульсу для справді об’єктивного всебічного аналізу життєвого і творчого шляху таких особистостей, як М. Скрипник, надала схвалена вересневим Пленумом ЦК КПРС 1989 року Платформа КПРС «Національна політика партії в сучасних умовах». Вона визнала, що в часи культу особи Сталіна безпідставно обвинувачувались у націоналізмі і переслідувались багато партійних та державних працівників республік, представників національної інтелігенції. Комісії Політбюро ЦК з політичної реабілітації доручалося відновити імена тих партійних і державних діячів, які були заборонені.

Подробнее

Глобалізація та місце у ній основних принципів міжнародного права

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Розглянуто питання взаємодії глобалізації та права на сучасному етапі розвитку суспільства. Обґрунтована необхідність державного регулювання в умовах глобалізації економіки. Визначені основні напрями державного регулювання на національному рівні та в міжнародній інтеграції. Досліджується поняття правової глобалізації та її вплив на міжнародно-правове регулювання відносин, а також місце та трансформація основних принципів міжнародного права в цьому процесі. Аналізується вплив держави, міжнародних організацій та міжнародного співтовариства в цілому на глобалізацію міжнародного правопорядку, а також на формування загальнокультурних принципів у міжнародному правопорядку.

Подробнее

Ґенеза формування символізму права: історія розвитку правових символів та сучасний символізм права

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Із зародженням держави і початком формування правових знань та уявлень категорія правових символів в силу їх великої соціальної значущості санкціонується державою і стає основою юридичного права. Згодом, поряд з ними, починають отримувати поширення і цілком раціональні методи слідства і судочинства: огляд місця злочину, ознайомлення з речовими доказами і показаннями свідків. Юридична думка починає знаходити своє вираження в різних видах усного та письмового діловодства (нормативно-правовому акті, судовому або адміністративному рішенні), які також не позбавлені символічної природи.

Подробнее

Методи та засоби перевірки фактажу в умовах інформаційної війни

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

До розпалу українсько-російського протистояння фейк сприймався як жарт — навмисне перекручення фактів з метою викликати позитивні емоції, сміх тощо. Однак тепер дедалі частіше фейк перетворюється на дезінформацію, яка вводить в оману [5, с. 282] і несе небезпеку для політичної, економічної та інформаційної сфери країни.

Подробнее

Зловживання монопольним (домінуючим) положенням в антимонопольному законодавстві Європейського Співтовариства та України

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Цікавим також є поняття зловживання, яке сформульоване Судом ЄС при розгляді справи "Hofmann – La Roche", воно полягає у наступному: це поведінка, яка впливає на структуру ринку, при цьому вона взагалі не схожа на поведінку, яка передбачає існування нормальної конкуренції на ринку товарів та послуг. При цьому така поведінка перешкоджає збереженню нормального рівня конкуренції зростання конкуренції [3, с. 228].

Подробнее

Криміналістична методика розслідування злочинів: проблеми застосування та шляхи вдосконалення

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. З безперервним розвитком організованої злочинності, появою нових видів злочинів криміналістична методика знаходиться у стані активного розвитку і тому потребує постійного вивчення й удосконалення. В Україні існує низка проблем, пов’язаних зокрема з відсутністю єдиної структурованої системи криміналістичних методик, різноманітність поглядів і наукових пояснень одних і тих же методик, складність доступу до криміналістичних методик, внаслідок відсутності єдиного контенту, який би містив згруповану інформацію, необхідну правоохоронним органам для ефективного розслідування злочинів. криміналістичний злочин правоохоронний

Подробнее

Анализ правового регулирования общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы юридического лица

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Так, например, исторический метод позволил выявить признаки общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы, появившейся в законодательстве в результате развития акционерной формы и товарищеской формы. Метод сравнительного правоведения был использован при изучении минимально необходимых размеров уставных капиталов компаний, создаваемых за рубежом, и позволил сделать вывод о том, что минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, установленный российским законодательством, является явно недостаточной величиной.

Подробнее

Комплексное рассмотрение правовых вопросов, связанных с институтом встречного иска в гражданском и арбитражном процессе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Институт встречного иска имеет многолетнюю историю: он подробно исследовался как в дореволюционный период развития процессуального права, так и в советское, и в современное время. Тем не менее, несмотря на пристальное внимание к проблемам встречного иска, определенные пробелы и коллизии действующего гражданского и арбитражного процессуального законодательства обусловливают необходимость вновь обратиться к проблемам названного института.

Подробнее

Информационная политика российского государства на современном этапе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

В России миграционные проблемы совокупно представлены в Дальневосточном регионе, Закавказье, а также на территории Северного Кавказа - стратегической геополитической зоны, где развиваются сложнейшие взаимодействия этнических, социально-экономических, культурных и политических процессов. Они детерминированы последовавшими за распадом Советского Союза многочисленными вооруженными, межнациональными, межконфессиональными конфликтами, превратившими Кавказ в один из самых сложно регулируемых миграционных регионов России. Местные жители воспринимают мигрантов как угрозу своему благополучию, а в отдельных случаях и жизни. У мигрантов на новом месте кроме социально-экономических проблем, возникают проблемы информационно-коммуникативного характера: установление диалоговых связей и благоприятных для жизни отношений с людьми, выработка лояльных оценок новых объектов, процессов, явлений, формирование новых жизненных привычек и т.д. Решение этих проблем невозможно без целенаправленной государственной политики в информационно-коммуникативной сфере, реализуемой посредством системы массовой информации. Признание органами государственного и муниципального управления системообразующей функции средств массовой информации, являющихся основными механизмами обеспечения содержанием массовых коммуникаций, способствует эффективности государственной политики в области миграции. Ее формирование и реализация в условиях становления информационного общества в России требует создания адекватных технологий, средств и методов функционирования журналистики, что и актуализирует исследование данной проблематики.

Подробнее

Нормы права, регламентирующие уголовную ответственность принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения

Курсовой проект пополнение в коллекции 06.02.2018

История показала, что наибольшее количество преступлений совершают лица в возрасте от 31 года до 40 лет (42,3%). Доминируют лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы, имеют устоявшиеся жизненные позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их в достижении своих преступных целей.

Подробнее

Общественные отношения по защите гражданских прав, возникающие в результате совершения ничтожной или оспоримой сделок

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Сложившаяся ситуация вызвана усложнением общественных отношений в связи с переходом России к жизни в условиях рынка, стремлением значительной части предпринимателей и других граждан использовать предоставленные им правовые возможности в целях, явно противоречащих назначению права в современной России, в частности, укрыть свои доходы от налогов, а также любым способом завладеть имуществом лиц, оказавшихся менее подготовленными к тому, чтобы своевременно разгадать замыслы своих контрагентов и защитить свои права. Достаточно обширная практика рассмотрения дел по искам о признании сделок недействительными при этом не всегда единообразна. Причем многие проблемы практики явились следствием отсутствия четкой и детально разработанной теории недействительности сделок и пороками законодательного урегулирования вопроса о недействительности сделок.

Подробнее

Меры принудительного исполнения, применяемые к должникам по исполнительным документам

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Принятие нового федерального закона «Об исполнительном производстве» решила некоторые проблемы применения мер принудительного исполнения. Однако неразрешёнными остались многие проблемы, в частности, обращение взыскания на имущество супругов в случае отсутствия брачного контракта.

Подробнее

Оспаривание реорганизации юридических лиц

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Актуальность темы исследования. Развитие цивилистической науки неизбежно связано с развитием гражданских правоотношений. Среди устоявшихся и признанных отношений гражданско-правового характера существуют правовые связи, изучение которых необходимо для совершенствования как самой науки, так и законодательства.

Подробнее

Институт кассационного обжалования решений суда первой инстанции

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Вместе с тем измененное законодательство не является идеальным. Оно содержит в себе пробелы и требует исследования его с целью совершенствования и удобства для правоприменителя. Этим фактором обусловлена актуальность и выбор темы выпускной квалификационной работы.

Подробнее

Нормы таможенного права

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

При перевозке товаров через таможенную границу образуются многообразные общественные отношения при реализации хозяйственной, экономической, международной, политической деятельности, требуя соответствующей организации сотрудничества всех участников этих отношений. В противном случае, как правило, возникают конфликты, из-за расхождения интересов вреди участников. Указанные и многие другие общественные отношения выражаются через правовые отношения, выступающие в качестве юридической формы взаимодействия всех участников общественных отношений.

Подробнее

Институт прав и свобод человека

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Для современной России очень важными считаются понятия прав индивида. Огромная их весомость в жизни общества, а также в развитии взаимодействий и нормальных связей между социальными группами и людьми, между государством и личностью требует рассмотрения общих закономерностей данных явлений, которые позволяют упорядочивать и координировать различные общественные отношения. В сознании общества, в культуре страны – как послереволюционной, так и дореволюционной – права индивида не занимали приоритетного места. На сегодняшний день в нашей стране всё ещё отсутствует нужное уважение к людям и их правам, так как изменения правосознания, которые происходили десятилетия, укоренившегося пренебрежения к правам и свободам делают ситуацию незащищенности людей, их неуверенность в предсказуемости поступков органов власти.

Подробнее

Конфликты между кредиторами и гражданами-должниками, связанные с процедурой банкротства физических лиц

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

В данной работе использовались материалы из журнала «Арбитражный Управляющий» для рассмотрения практической стороны применения норм закона о банкротстве физических лиц, а также различные публицистические материалы, в которых отражено общественное мнение по поводу отношений несостоятельности и закона о банкротстве физических лиц.

Подробнее

Институт подсудности в гражданском процессе

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Институт подсудности в гражданском процессе занимает одно из центральных мест, ведь верное определение подсудности чрезвычайно важно для правильного разрешения дела. Во-первых, потому, что правила определения подсудности призваны способствовать более легкому и быстрому разрешению дела. Во-вторых, потому, что определение подсудности влияет на законность судебного решения (если дело принято и рассмотрено с нарушением правил подсудности, то решение подлежит отмене как принятое в незаконном составе суда). Поэму тема проблемных вопросов, связанных с определением правил подсудности была и остается актуальной для рассмотрения.

Подробнее

Незаконный оборот наркотических средств, веществ их прекурсоров и аналогов

Курсовой проект пополнение в коллекции 26.01.2018

Одной из важнейших проблем современности является рост производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья людей, и оказывает негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества.

Подробнее

Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участками в современных условиях

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется тем, что земля - это один из важнейших ресурсов, которые занимают исключительное место в жизнедеятельности любого государства и общества. Понятие «земля» с точки зрения экономической теории – это естественные ресурсы. Вследствие этого все вопросы, связанные с использованием земли приобретают значимость. Особое значение в политико-правовом поле занимают вопросы, которые связаны с разделением полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участками. Распоряжение землей дает возможности развития для Российской Федерации в целом, любого субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Управление таким ресурсом как земля подразумевает взаимодействие всех уровней власти как государственных органов и органов субъектов Российской Федерации, так и органов местного самоуправления. Только посредством целенаправленного разграничения полномочий возможно эффективное управления земельными ресурсами. Помимо этого формируется система, где все элементы взаимодействуют и образуют прямые и обратные связи.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>