Юриспруденция, право, государство

Юриспруденция, право, государство

Методи та засоби перевірки фактажу в умовах інформаційної війни

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

До розпалу українсько-російського протистояння фейк сприймався як жарт — навмисне перекручення фактів з метою викликати позитивні емоції, сміх тощо. Однак тепер дедалі частіше фейк перетворюється на дезінформацію, яка вводить в оману [5, с. 282] і несе небезпеку для політичної, економічної та інформаційної сфери країни.

Подробнее

Міжнародне право і процес глобалізації

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Водночас, вивчення й аналіз стану розроблення теми свідчить, що вагомі й своєчасні напрацю-вання науковців не вичерпали можливостей дослідження широкого кола питань, що виникають у процесі трансформації національного права під впливом глобалізаційних процесів. Зокрема, неви- рішеними або недостатньо опрацьованими вважаємо питання співвідношення міжнародного та національного права, трансформації зв’язків права, економіки та політики, розвитку національної правової системи в умовах глобалізації тощо.

Подробнее

"Біле рабство" як один із найпоширеніших транснаціональних злочинів

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

«Торгівля людьми» означає найм, перевезення, переміщення, приховування або прийняття осіб, із використанням погрози або сили чи інших форм примусу: насильницького викрадення, обману, шахрайства, зловживання владою або безпорадним станом, отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, що має владу над іншою [7]. Так, Національною поліцією України протягом 2014—2016 років виявлено 335 кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми (у 2014 році — 109, у 2015 році — 111, у 2016 році — 115), не враховуючи показники про осіб, яким повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми.

Подробнее

Заходи забезпечення позову в господарському процесі в порівнянні з процесом цивільним

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Таке клопотання особи оформлюється за допомогою заяви про забезпечення позову, в які мають бути вказані дані, на підставі яких суд має винести відповідне рішення, на жаль чинний ГПК України не визначає, що саме має міститися у заяві. Тому наведемо положення ч. 2 ст. 151 ЦПК України, в якій зазначено, що в заяві такого виду має бути зазначено причини, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов; вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; інші відомості, потрібні для забезпечення позову [6]. При цьому в Постанові пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року No16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов’язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов’язується застосування певного заходу до забезпечення позову [7].

Подробнее

Державотворча діяльність М. Скрипника: історіографія питання

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

В період горбачовської перебудови ситуація, здавалося, почала змінюватися на краще. Окрім того, що було створено загалом сприятливу атмосферу для перегляду забутих суспільствознавчих концепцій, схем, наближення до наукової істини, значного імпульсу для справді об’єктивного всебічного аналізу життєвого і творчого шляху таких особистостей, як М. Скрипник, надала схвалена вересневим Пленумом ЦК КПРС 1989 року Платформа КПРС «Національна політика партії в сучасних умовах». Вона визнала, що в часи культу особи Сталіна безпідставно обвинувачувались у націоналізмі і переслідувались багато партійних та державних працівників республік, представників національної інтелігенції. Комісії Політбюро ЦК з політичної реабілітації доручалося відновити імена тих партійних і державних діячів, які були заборонені.

Подробнее

Зловживання монопольним (домінуючим) положенням в антимонопольному законодавстві Європейського Співтовариства та України

Статья пополнение в коллекции 07.02.2018

Цікавим також є поняття зловживання, яке сформульоване Судом ЄС при розгляді справи "Hofmann – La Roche", воно полягає у наступному: це поведінка, яка впливає на структуру ринку, при цьому вона взагалі не схожа на поведінку, яка передбачає існування нормальної конкуренції на ринку товарів та послуг. При цьому така поведінка перешкоджає збереженню нормального рівня конкуренції зростання конкуренції [3, с. 228].

Подробнее

Нормы права, регламентирующие уголовную ответственность принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения

Курсовой проект пополнение в коллекции 06.02.2018

История показала, что наибольшее количество преступлений совершают лица в возрасте от 31 года до 40 лет (42,3%). Доминируют лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы, имеют устоявшиеся жизненные позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их в достижении своих преступных целей.

Подробнее

Анализ правового регулирования общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы юридического лица

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Так, например, исторический метод позволил выявить признаки общества с ограниченной ответственностью как организационно-правовой формы, появившейся в законодательстве в результате развития акционерной формы и товарищеской формы. Метод сравнительного правоведения был использован при изучении минимально необходимых размеров уставных капиталов компаний, создаваемых за рубежом, и позволил сделать вывод о том, что минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, установленный российским законодательством, является явно недостаточной величиной.

Подробнее

Информационная политика российского государства на современном этапе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

В России миграционные проблемы совокупно представлены в Дальневосточном регионе, Закавказье, а также на территории Северного Кавказа - стратегической геополитической зоны, где развиваются сложнейшие взаимодействия этнических, социально-экономических, культурных и политических процессов. Они детерминированы последовавшими за распадом Советского Союза многочисленными вооруженными, межнациональными, межконфессиональными конфликтами, превратившими Кавказ в один из самых сложно регулируемых миграционных регионов России. Местные жители воспринимают мигрантов как угрозу своему благополучию, а в отдельных случаях и жизни. У мигрантов на новом месте кроме социально-экономических проблем, возникают проблемы информационно-коммуникативного характера: установление диалоговых связей и благоприятных для жизни отношений с людьми, выработка лояльных оценок новых объектов, процессов, явлений, формирование новых жизненных привычек и т.д. Решение этих проблем невозможно без целенаправленной государственной политики в информационно-коммуникативной сфере, реализуемой посредством системы массовой информации. Признание органами государственного и муниципального управления системообразующей функции средств массовой информации, являющихся основными механизмами обеспечения содержанием массовых коммуникаций, способствует эффективности государственной политики в области миграции. Ее формирование и реализация в условиях становления информационного общества в России требует создания адекватных технологий, средств и методов функционирования журналистики, что и актуализирует исследование данной проблематики.

Подробнее

Комплексное рассмотрение правовых вопросов, связанных с институтом встречного иска в гражданском и арбитражном процессе

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Институт встречного иска имеет многолетнюю историю: он подробно исследовался как в дореволюционный период развития процессуального права, так и в советское, и в современное время. Тем не менее, несмотря на пристальное внимание к проблемам встречного иска, определенные пробелы и коллизии действующего гражданского и арбитражного процессуального законодательства обусловливают необходимость вновь обратиться к проблемам названного института.

Подробнее

Общественные отношения по защите гражданских прав, возникающие в результате совершения ничтожной или оспоримой сделок

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Сложившаяся ситуация вызвана усложнением общественных отношений в связи с переходом России к жизни в условиях рынка, стремлением значительной части предпринимателей и других граждан использовать предоставленные им правовые возможности в целях, явно противоречащих назначению права в современной России, в частности, укрыть свои доходы от налогов, а также любым способом завладеть имуществом лиц, оказавшихся менее подготовленными к тому, чтобы своевременно разгадать замыслы своих контрагентов и защитить свои права. Достаточно обширная практика рассмотрения дел по искам о признании сделок недействительными при этом не всегда единообразна. Причем многие проблемы практики явились следствием отсутствия четкой и детально разработанной теории недействительности сделок и пороками законодательного урегулирования вопроса о недействительности сделок.

Подробнее

Меры принудительного исполнения, применяемые к должникам по исполнительным документам

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Принятие нового федерального закона «Об исполнительном производстве» решила некоторые проблемы применения мер принудительного исполнения. Однако неразрешёнными остались многие проблемы, в частности, обращение взыскания на имущество супругов в случае отсутствия брачного контракта.

Подробнее

Институт кассационного обжалования решений суда первой инстанции

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Вместе с тем измененное законодательство не является идеальным. Оно содержит в себе пробелы и требует исследования его с целью совершенствования и удобства для правоприменителя. Этим фактором обусловлена актуальность и выбор темы выпускной квалификационной работы.

Подробнее

Оспаривание реорганизации юридических лиц

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.02.2018

Актуальность темы исследования. Развитие цивилистической науки неизбежно связано с развитием гражданских правоотношений. Среди устоявшихся и признанных отношений гражданско-правового характера существуют правовые связи, изучение которых необходимо для совершенствования как самой науки, так и законодательства.

Подробнее

Институт подсудности в гражданском процессе

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Институт подсудности в гражданском процессе занимает одно из центральных мест, ведь верное определение подсудности чрезвычайно важно для правильного разрешения дела. Во-первых, потому, что правила определения подсудности призваны способствовать более легкому и быстрому разрешению дела. Во-вторых, потому, что определение подсудности влияет на законность судебного решения (если дело принято и рассмотрено с нарушением правил подсудности, то решение подлежит отмене как принятое в незаконном составе суда). Поэму тема проблемных вопросов, связанных с определением правил подсудности была и остается актуальной для рассмотрения.

Подробнее

Нормы таможенного права

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

При перевозке товаров через таможенную границу образуются многообразные общественные отношения при реализации хозяйственной, экономической, международной, политической деятельности, требуя соответствующей организации сотрудничества всех участников этих отношений. В противном случае, как правило, возникают конфликты, из-за расхождения интересов вреди участников. Указанные и многие другие общественные отношения выражаются через правовые отношения, выступающие в качестве юридической формы взаимодействия всех участников общественных отношений.

Подробнее

Институт прав и свобод человека

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

Для современной России очень важными считаются понятия прав индивида. Огромная их весомость в жизни общества, а также в развитии взаимодействий и нормальных связей между социальными группами и людьми, между государством и личностью требует рассмотрения общих закономерностей данных явлений, которые позволяют упорядочивать и координировать различные общественные отношения. В сознании общества, в культуре страны – как послереволюционной, так и дореволюционной – права индивида не занимали приоритетного места. На сегодняшний день в нашей стране всё ещё отсутствует нужное уважение к людям и их правам, так как изменения правосознания, которые происходили десятилетия, укоренившегося пренебрежения к правам и свободам делают ситуацию незащищенности людей, их неуверенность в предсказуемости поступков органов власти.

Подробнее

Конфликты между кредиторами и гражданами-должниками, связанные с процедурой банкротства физических лиц

Курсовой проект пополнение в коллекции 31.01.2018

В данной работе использовались материалы из журнала «Арбитражный Управляющий» для рассмотрения практической стороны применения норм закона о банкротстве физических лиц, а также различные публицистические материалы, в которых отражено общественное мнение по поводу отношений несостоятельности и закона о банкротстве физических лиц.

Подробнее

Незаконный оборот наркотических средств, веществ их прекурсоров и аналогов

Курсовой проект пополнение в коллекции 26.01.2018

Одной из важнейших проблем современности является рост производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья людей, и оказывает негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества.

Подробнее

Исследование эффективности местного самоуправления

Дипломная работа пополнение в коллекции 24.01.2018

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что местное самоуправление в настоящее время находится на этапе развития. И нужно заметить, что муниципальная демократия развита чрезвычайно слабо. Нежелание граждан менять что-то в своем окружении или равнодушное отношение к общественной жизни на определенной территории приводит к появлению барьера между администрацией и жителями муниципального образования. Плохое информирование приводит к незнанию граждан своих прав, поверхностному знанию законов, что препятствует нормальному функционированию связей между администрацией и местными жителями. Только от понимания граждан, что принимать активное участие в местном самоуправлении важно и необходимо для эффективности достижения общих целей, может подтолкнуть развитие местного самоуправления в нужном направлении, которое приведет к демократии в стране не только формальной, но и реальной.

Подробнее
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>