Юриспруденция, право, государство

Юриспруденция, право, государство

Государственные пенсии по случаю потери кормильца

Курсовой проект пополнение в коллекции 22.03.2018

Конституция Российской Федерации закрепляет право на социальное обеспечение каждого человека, провозглашая, что Российская Федерация является социальным государством, чья политика направлена на создание таких условий, при которых каждый гражданин имеет право на достойную жизнь и свободное развитие.

Подробнее

Общее понятие договора аренды и проблемы арендных отношений

Дипломная работа пополнение в коллекции 18.03.2018

Гражданские права осуществляются на базе ряда принципов. В силу одного из них граждане, юридические лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению. Этот принцип целиком отвечает Конституции Российской Федерации и основным началам гражданского законодательства, в том числе заложенной в них идее беспрепятственного осуществления гражданских прав. В то же время субъекты гражданского права, по свободному усмотрению реализуя свои гражданские права, не должны осуществлять их исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотреблять ими в иных формах.

Подробнее

Анализ эффективности правового регулирования домашнего насилия

Курсовой проект пополнение в коллекции 01.03.2018

Во второй половине двадцатого века в США началось изучение вопросов и проблем роста фактов насилия в семье и методов устранения данной ситуации. В российской практике данные вопросы рассматриваются с точки зрения уже имеющихся подходов в зарубежных исследованиях, представленных в работах следующих ученых, которые внесли огромный вклад в исследования насилия в семье: М. Страуса, Р. Джеллза, Р.Геллеса, Р. Берка, Э. Дагласа, К. Йолло, Л. Лермана, Д. Хайнса, Л. Шермана, Д. Финкельхора и др.

Подробнее

Малозначність діяння у злочинах з формальним складом

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Законодавець передбачив формально-матеріальне закріплення поняття малозначності діяння, яке поєднує у собі соціальну і юридичну характеристику злочину. За вітчизняним кримінальним законом, при встановленні ознак злочинності діяння головним матеріальним критерієм є суспільна небезпечність вчиненого. Однак, на даний момент інститут малозначності діяння продовжує по-різному тлумачитись і застосовуватись на практиці, що викликає певні проблеми. Особливо це стосується при визначені малозначності у злочинах з формальним складом. Внаслідок цього виникає потреба знайти оптимальний варіант вирішення цього питання.

Подробнее

Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Загальновідомо, що кількість міжнародно- правових актів, які стосуються прав людини і громадянина, на сьогоднішній день досить великий. Захист прав людини є одним з головних завдань міжнародної спільноти. Тому в цій галузііснує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визначених світовим співтовариством [9, с. 63].

Подробнее

Поняття соціального захисту та його структура в Україні

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Існує досить багато незахищених категорій громадян, яким необхідна соціальна підтримка, особливо в умовах кризи. На цій підставі державі необхідно розробляти систему заходів соціального захисту, удосконалювати організацію системи соціального захисту для запобігання соціальних ризиків.

Подробнее

Морський розбій, проблема в Україні та світі

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Наприклад, О.М. Шемякін визначає піратство — як незаконне захоплення, пограбування або потоплення торгових суден, що здійснюються у відкритому морі приватновласницьких або державними судами. Тобто це протиправні насильницькі дії, що здійснюються у відкритому морі і в іншому місці поза юрисдикцією будь-якої держави [3, с. 5б].

Подробнее

Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Досліджено теоретичні питання вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Проаналізовано наукові підходи до визначення зазначеного поняття. Використано підзаконні нормативно-правові акти для дослідження і виявлення власної позиції. Здійснено пояснення підходу, який застосовується на практиці. Запропоновано доповнення ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України.

Подробнее

ЕЦП та інші ідентифікатори особи як чинники гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Однак, не достатньо розробити та застосовувати на практиці такі електронні засоби ідентифікації, має також існувати правове закріплення їх функціонування та правовий захист, яке сьогодні в українському законодавстві не є досконалі та потребують доопрацювання та оновлення. Ці питання є особливо актуальними, зважаючи на новизну у технічному застосуванні та необхідність врегулювання процесів встановлення особи, адже це найголовніша стадія здійснення будь-якому правочину.

Подробнее

До питання міжнародної відповідальності міжнародних міжурядових організацій

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

У сучасному своєму розумінні міжнародні організації як правовий феномен виникли в кінці XIX — на початку XX століть, коли потреби світового розвитку обумовили необхідність створення постійно діючих колективних міждержавних органів. З появою міжнародних організацій виникла низка теоретичних та практичних проблем, однією з яких є проблема їх відповідальності.

Подробнее

Вдосконалення правового регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Стаття присвячена дослідженню впливу ГМО на організм тварин, вивченню моделей правового регулювання використання ГМО у світі та окресленню напрямків його реформування в Україні. Розглянуто історію появи ГМО, дослідження вчених-біологів щодо впливу ГМО на організм тварин, використання ГМО при виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Вивчено особливості правового регулювання у США та країнах ЄС. Проаналізовано вітчизняне законодавство, наукову літературу та нормативну базу зарубіжних країн з питань регулювання використання ГМО. Визначено сучасний стан законодавства з цих питань в Україні та окреслено можливі напрямки його вдосконалення.

Подробнее

Кібербулінг: агресія у віртуальному світі

Статья пополнение в коллекции 22.02.2018

Потребують більш детального дослідження причини, які не тільки викликають, але й сприяють трансформації традиційного булінгу у віртуальний. Виникає потреба у остаточному розмежуванні цих явищ. Також доцільно проаналізувати ймовірність приєднання до кримінального середовища осіб, які вдаються до кібербулінгу, за наявності у них ознак потенційного злочинця. Є очевидним, що кібербулінг слід досліджувати як єдине явище, яке має свої причини, прояви, суб’єкт та наслідки.

Подробнее

Банкротство юридических лиц как институт конкурсного права

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Актуальность темы исследования. Проблемы правового регулирования конкурсных отношений и пути их решения являются актуальными для любого общества, основанного на свободных рыночных отношениях. Институт несостоятельности (банкротства) является важнейшим правовым инструментом регулирования имущественных отношений.

Подробнее

Договор воздушной перевозки груза и пассажира

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Целью исследования являются выявление и решение правовых проблем, связанных с гражданско-правовым регулированием договоров воздушной перевозки груза и пассажира, а также выработка конкретных предложений по внесению изменений в действующее законодательство с целью устранения выявленных недостатков, более полного и точного регулирования данных договоров.

Подробнее

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Точную дату его появления историки не называют. Он известен был с древности. Многие исследователи считают, что секретом приготовления пороха первыми овладели народы Древнего Востока, в частности, Китая и Индии. Настоящий взрывчатый состав - селитросероугольный порох, по одним сведениям, был принесен в 1 веке нашей эры маврами в Испанию, по другим - в это же время греками в Константинополь.

Подробнее

Общественные отношения, складывающиеся в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Все субъекты гражданских правоотношений в большей или меньшей степени несут риск причинения вреда другим субъектам гражданских правоотношений, вследствие чего первые несут гражданскую ответственность. Одним из способов уменьшения возможности убытков, связанных с обязанностью возмещения вреда, а также предоставления дополнительных гарантий его возмещения является страхование гражданской ответственности.

Подробнее

Деятельность правоохранительных органов по расследованию незаконной охоты

Дипломная работа пополнение в коллекции 16.02.2018

Определенное место в решении задач сохранения фауны России занимает законотворчество. Различные нормативно-правовые акты регламентируют деятельность человека по отношению к биоресурсам страны. За наиболее опасные посягательства на животный мир предусмотрена уголовная ответственность.

Подробнее

Криминологические преступные аспекты экономической деятельности и меры ее предупреждения

Курсовой проект пополнение в коллекции 12.02.2018

Как разновидность противоправных деяний в экономической деятельности можно назвать – легализацию денежных средств, которая была получена преступным путем, предпринимательство, которое является незаконным, банкротство, которое было спланированно преднамеренно или является фиктивным и не только.

Подробнее

Административно-правовые основы организации государственного управления в сфере транспорта в Российской Федерации

Дипломная работа пополнение в коллекции 12.02.2018

Транспорт - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Российской Федерации. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием высоких темпов экономического роста, обеспечения целостности, национальной безопасности и обороноспособности страны, повышения качества жизни населения, рациональной интеграции Российской Федерации в мировую экономику.

Подробнее

Анализ системы реализации интересов жителей муниципального образования г. Ставрополя

Дипломная работа пополнение в коллекции 10.02.2018

На этой основе становится возможным углубленный анализ таких реальностей, обусловливающих социально-политическое содержание муниципальных интересов как «организационная сфера муниципального образования», «территориальная организация системы местного самоуправления», «социальная сфера муниципального образования, «муниципальное хозяйство», «муниципальная экономика».

Подробнее
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>