Юриспруденция, право, государство

Юриспруденция, право, государство

Анализ института административной ответственности в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций в РФ

Дипломная работа пополнение в коллекции 10.05.2018

Делегирование координирующих государственных функций негосударственным организациям - это важная, с точки зрения административного права, задача, которая затрагивает интересы общества. Государственные функции управления, соответствующие поставленным целям и не противоречащие действующему законодательству, могут быть переданы субъектам, которые не являются органами публичной власти, что позволит предоставить возможность снизить непродуктивную деятельность государства в экономике, снизит расходы бизнеса на одоление административных преград. Детальная проработка юридических условий на теоретическом и практическом уровнях, а так же передача таких функций является обязательным условием создания и развития общественных отношений в сфере саморегулирования предпринимательской деятельности. Ввиду того, что природа таких отношений отличается от традиционного понимания государственного управления экономикой, именно поэтому необходимо углубленно исследовать правовой статус саморегулируемых организаций (далее - СРО).

Подробнее

Анализ развития миграционного законодательства

Дипломная работа пополнение в коллекции 06.05.2018

Целью данной работы является краткий исторический экскурс, последующее исследование современного миграционного национального и зарубежного законодательства в конституционно-правовом разрезе, научных работ по заявленной теме, а также итоговый прогностический анализ разрешения проблемна основе законодательных изменений в иностранных государствах.

Подробнее

Взаимодействие правовых систем в современном мире

Курсовой проект пополнение в коллекции 05.05.2018

Цель исследования – изучение теоретических основ понятий и содержания категорий «международная правовая система» и «национальная правовая система» в выявлении ключевых компонентов, а также в комплексном изучении предпосылок и основных направлений взаимодействия их компонентов.

Подробнее

Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку грошових коштів та їх потоків. Описано основі нормативно-правові акти, які регулюють облік грошових коштів та їх потоків в Україні. Проведено порівняння основних положень національних нормативно-правових документів, які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проведено систематизацію нормативно-правової бази, що регулює бухгалтерський облік грошових коштів та їхніх потоків. Представлення нормативно-правової бази в вигляді піраміди з чотирьох рівнів.

Подробнее

Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів, скоєних неповнолітніми

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням особливостей та характерів труднощів у поведінці, відхилення від норм займалося багато дослідників, наприклад: А.С. Белкін, Л.С. Виготський, Л.М. Зюбін, О.І. Кочетов та ін. Що стосується правового та психологічного аспекту впровадження програм відновного правосуддя, то зазначеній тематиці присвятили свої роботи: С.М. Міщенко, В.М. Трубніков та ін.

Подробнее

Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям за- хідні/європейські цінності. Вважається, що європейські цінності є глибинними смисложиттєвими орієнтаціями індивіда або груп людей, які визначають цілі життя й переконання та можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. Наприклад, фундаментальні права і свободи людини були втілені в конституціях європейських країн, в системі поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, в таких демократичних інститутах як свобода слова, організацій, вільних, таємних та прозорих виборів. Тобто важливою є інституалізація цінностей, яка означає створення правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, насамперед — органів влади, відповідальних за реалізацію та дотримання прав і свобод людини.

Подробнее

Правова природа та характерні особливості колективних суб’єктів права

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика тлумачення сутності понять пра­вового статусу, правосуб’єктності та її складо­вих знайшла своє місце в ґрунтовних працях таких науковців як С. Алєксєєв, В. Копєйчиков, А. Малько, О. Мурілова, Т. Фоменко та бага­тьох інших. Всебічна характеристика складу адміністративних правовідносин нада­валась у працях таких вчених як А. Васильєв, Д. Бахрах, Ю. Битяк, С. Гончарук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, Т. Мацелишин та багатьох інших.

Подробнее

Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття. Серед робіт, присвячених питанням державного управління, слід зазначити праці провідних учених таких, як: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, О. Ковалюка, М. Корецько – го, О. Коротича, В. Малиновського, Н. Нижник, Г. Одінцевої, Р. Рудницької, О. Федорчака та ін. Питанням щодо формування механізмів розвитку сервісно-орієнтованої держави та основних підходів визначення поняття «севісно-орієнтова – на держава» присвячено низку наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: О. Карпенко, Р. Войтович, А. Попка, Ю. Ковбасюка, А. Чемериса, Ю. Шарова, О. Євсюта, О. Алі – мова, О.В Євсюкова М. Барбера, В. Багдасаряна, М. Буткевича, О. Васильєвої, Б. Гаврилишина, О. Ігнатенка, О. Козлової, В. Рубцова, Ю. Тихомирова та ін.

Подробнее

Крайняя необходимость и ее соотношение с необходимой обороной

Курсовой проект пополнение в коллекции 24.04.2018

В Уголовном Кодексе Российской Федерации, предусматриваются обстоятельства, ( в общей части) исключающие преступность деяния (Глава 8). В данной курсовой работе, я рассматривал следующие обстоятельства, это: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) и крайняя необходимость(ст. 39 УК РФ), их соотношение, они не влекут уголовной ответственности и наказания.

Подробнее

Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На жаль, процеси, які є поширеними в сучасному українському суспільстві, призводять до руйнування сприятливих умов для самостійного розвитку дитини, що нерідко призводить до відхилень у поведінці неповнолітнього, і як наслідок до вчинення злочинів.

Подробнее

Защита прав на недвижимость

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Актуальность темы исследования. В условиях развития рыночных отношений в России особое значение приобретают вопросы, связанные с регламентацией и правовым регулированием отношений собственности, поскольку право собственности, наряду с иными вещными правами, является центральным институтом любой мировой правовой системы. Отношения собственности, являясь фундаментом экономики, должны быть стабильными. Постоянный и крупномасштабный передел собственности есть разрушение фундамента экономической жизни. Задача, следовательно, состоит в стабилизации отношений собственности.

Подробнее

Нормы российского и зарубежного законодательства, регулирующие отношения по регистрации и использованию доменных имен

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Актуальность темы исследования. С развитием наукоемких технологий все больше объектов вовлекается в гражданский оборот. Одним из таких объектов выступает доменное имя. Стремительное проникновение Интернета в различные сферы жизни общества стало толчком для создания крупнейших национальных доменов верхнего уровня и регистрации в них доменных имён. На сегодняшний день к крупнейшим национальным доменам верхнего уровня (ccTLD) относятся домены с базой выше одного миллиона доменных имен. В настоящее время в России все большее количество юридических и физических лиц регистрируют доменные имена как в национальном домене верхнего уровня RU, так и в родовых доменах верхнего уровня. По состоянию на апрель 2016 года в России зарегистрировано 5196594 доменов, причем на юридических лиц зарегистрировано 21,6 % всех доменных имен. Целями использования доменных имен предпринимателями являются как размещение информации о субъекте предпринимательской деятельности и видах его деятельности, так и осуществление предпринимательской деятельности в сети Интернет или с использованием сети Интернет.

Подробнее

Основы правового регулирования производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Среди основных причин неэффективности борьбы правоохранительных органов с преступностью можно назвать не отвечающую современным требованиям профессиональную подготовку следователей, которые не имеют достаточных теоретических знаний и практического опыта расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними либо в отношении их. Независимо от квалификации совершенного несовершеннолетним деяния его психологические особенности осложняют расследование преступления. В числе этих особенностей: повышенная эмоциональность, склонность к фантазированию, внушаемость и самовнушение, неустойчивость поведения, незрелость мышления и т.д.

Подробнее

Институт особого производства в гражданском процессе

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

«Рассмотрение судами дел о безвестном отсутствии и объявлении умершими сотрудников органов внутренних дел». Сравнительному анализу российского и французского законодательства в области особого производства посвящена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук А.В. Аргунова «Особое производство в гражданском процессуальном праве России и Франции».

Подробнее

Виды упрощенных судебных производств в гражданском судопроизводстве

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Степень разработанности проблемы. Несмотря на их актуальность, упрощенные судебные производства в гражданском судопроизводстве в настоящий момент недостаточно изучены. Лишь с переходом к рыночной экономике некоторые исследования появились, что было обусловлено в числе прочего насущной необходимостью помочь судам справиться со всевозрастающим количеством гражданских споров.

Подробнее

Гражданско-правовой статус публичных юридических лиц

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Необходимость развития в нашей стране рыночной экономики значительно ослабила внимание к вопросам участия в гражданском обороте публично-правовых образований, как со стороны ученых, так и со стороны законодателя. Однако приверженность принципам рыночной экономики и господство в гражданском обороте частных субъектов не снимает вопроса выражения имущественных интересов государства в гражданско-правовых отношениях. Существование таких интересов не зависит от принятых идеологических концепций и объясняется закономерностями экономического развития.

Подробнее

Понятие и классификация юридических лиц

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Российская (советская) юридическая наука уделяла особое внимание рассмотрению указанных вопросов. Так, в дореволюционный период теоретическое осмысление правовой сущности юридического лица и изучение отдельных классификационных видов и организационно-правовых форм юридического лица стали предметом деятельности многих ученых: Ю. Барона, Н.Л. Дювернуа, В.Б. Ельяшевича, И.Б. Новицкого, Е.Н. Трубецкого, Н.С. Суворова, И.А. Покровского и других.

Подробнее

Анализ гражданско-правового регулирования организационно-правовых форм некоммерческих организаций в Российской Федерации

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Коммерческие организации существуют за счет получаемой ими прибыли, а некоммерческие — в основном за счет добровольных пожертвований или соответствующего целевого финансирования. Вместе с тем некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, которая служит достижению целей, ради которых они созданы

Подробнее

Анализ понятия и сущности принципов открытости и гласности в гражданском и арбитражном процессе

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

В настоящее время открытость и гласность правосудия уже не является исключительно принципом процесса, но становится направлением государственной политики. В связи с этим В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно отмечал, что для осуществления правосудия закрытость вредна, поскольку создает «информационный вакуум», который порождает у граждан ложные представления о деятельности судов. Каждый судья должен с пониманием относиться к деятельности средств массовой информации стремящихся наиболее подробно освещать деятельность судов по рассмотрению судебных дел и содействовать им в этом, естественно при условии, что это не повредит проведению судебных заседаний.

Подробнее

Особенности договора коммерческой концессии

Дипломная работа пополнение в коллекции 20.04.2018

Полагаем, что в настоящее время в Российской Федерации в условиях кризисных процессов в экономической сфере, установлении, а порой и ужесточении санкций со стороны европейских государств по отношению к нашим производителям, достаточно остро стоят проблемы дополнительной поддержки среднего и малого бизнеса, продвижения российского производителя на рынке товаров, работ и услуг повышения конкурентоспособности выпускаемых российскими предпринимателями товаров, развития международного сотрудничество в товарном (торговом) обороте и другие.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>