Социология

 • 101. Аналіз культурного характеру соціальної діяльності
  Курсовой проект пополнение в коллекции 11.01.2011

  У перших ґрунтовних працях з соціально-культурної проблематики на пострадянському просторі поняття “соціально-культурна діяльність” розглядається вченими як специфічна людська діяльність, спрямована на перетворення особистості та суспільства, певна сфера соціальної діяльності, орієнтована на залучення людини до культури. На думку Т. Кисельової та Ю. Красильникова, соціально-культурна діяльність сфера соціальної діяльності, орієнтована на залучення людини до культури, самостійна складова загальної системи соціалізації особистості, соціального виховання та освіти [6, С.12]. Ю. Стрельцов розглядає соціально-культурну діяльність як синтез відносно самостійних видів діяльності, у контексті яких культурна діяльність повязується із світом свідомості особистості та її формуванням, а соціальна діяльність спрямована на розвиток людських взаємин та організацію суспільного життя в цілому [15, С.80]. В.Туєв пропонує розглядати соціально-культурну діяльність як процес, що управляється суспільством та його соціальними інститутами, як процес, до якого активно залучається людина [17, С.60]. О. Генисаретський вважає, що соціально-культурна діяльність є комплексним обєктом соціального управління, який охоплює аксіологічні, функціонально-галузеві та територіально-мережеві аспекти життєдіяльності населення [1, С.29]. А. Марков та Г. Бірженюк визначають соціально-культурну діяльність як діяльність соціального субєкта (особистості, спільноти, соціального інституту, етносу, нації), “сутність та зміст якого складають процеси створення, збереження, трансляції, засвоєння та розвитку традицій, цінностей та норм культури художньої, історичної, духовно-моральної, екологічної, політичної” [9;31].

 • 102. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
  Контрольная работа пополнение в коллекции 23.05.2010
 • 103. Аналіз системи соціального захисту на ринку праці України
  Курсовой проект пополнение в коллекции 29.03.2011

   

  1. Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст.171
  2. Закон України Про пенсійне забезпечення Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10
  3. Бараник З.П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка. К.: КНЕУ, 2007. 392 с.
  4. Боярчук Т. Сутність нової парадигми соціального захисту в системі державної політики України / Т. Боярчук //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. кафедри управління трудовимиресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. Тернопіль: Економічна думка, 2004. Вип. 9. С. 290293
  5. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Управління персоналом. К.: ЦНЛ, 2006 . 504 с.
  6. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах //Україна: аспекти праці. 2008. № 6. С. 26-32.
  7. Герасименко С., Свистун Л. Узагальнююча оцінка соціально-економічних явищ // Проблеми статистики: Зб. Наук. Праць. К.: НДІ статистики Держкомстату України, 2000. Вип. 2. С. 14-19.
  8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О.А. Грішнова. К. : Знання, 2004. 535 с.
  9. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л.С. Головко. К. : Знання Прес, 2000. 209 с.
  10. Дмитрієв-Заруденко В.В.Особливості працевлаштування громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: Навч.-метод. розробка К.: ІПК ДСЗУ, 2010. 22 с.
  11. Завіновська Г.Т.Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.
  12. Заяць Т.А., Жаховська В.Л. Національний ринок праці та його молодіжний сегмент: методологія, практика, перспективи розвитку: Монографія, К.: Фенікс, 2008. 312 с.
  13. Економічна статистика: Практикум / А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О.Пальян. К.: ЕксОб, 2002. 232 с.
  14. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання:монографія / А. М. Колот. К. : КНЕУ, 2005. 230 с.
  15. Папієв М. Соціальний захист населення в умовах фінансовоекономічної кризи в Україні //Україна: аспекти праці. 2009. № 2. С. 7-13.
  16. Петрова І.Л., Близнюк В.В., Куліков Г.Т., Галустян Ю.М., Лавриненко Л.М., Петрова Т.П. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування: монографія/За ред. І. Л. Петрової. К.: Інститут економіки та прогнозування, 2009. 368 с.
  17. Ринок праці України у 2007 р.: аналіт.-стат. зб. К. : Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, 2008. 299 с.
  18. Скульська В.Є. Рівень безробіття обрахований за методикою Міжнародної організації праці. Професіійне навчання незайнятого населення в сучасних соціально-економічних умовах// Профорієнтаціія та професійне навчання. -2009. - С.22-24
  19. Статистичний щорічник України / Держкомстат України / За ред. Осауленка. К.: Консультант, 2008.
  20. Стефанишин О.В. Зайнятість молоді в Україні: проблеми і шляхи їх розвязання //Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 1. Хмельницький: ТУП, 1997. С. 251-253.
  21. Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты. - М., 2002.
  22. Шевченко Л.С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія / Л.С. Шевченко. Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. 336 с.
  23. Шульга Н.М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили. Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. 148 с.
  24. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.
  25. www.ukrstat.gov.ua. - інформація Державного комітету статистики України
  26. www.dcz.gov.ua Державна служба зайнятості
  27. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2010_3/tom3/1048.pdf Проблеми безробіття молоді в Україні
 • 104. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.03.2010
 • 105. Анархизм А. Бакунина и П. Кропоткина
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Восприняв ряд социалистических идей Прудона, Бакунин развил их в своей теории социализма и федерализма. Основные из этих идей сводились к тому, что социализм как общественный строй должен быть основан на личной и коллективной свободе, на деятельности свободных ассоциаций. В нем не должно быть никакой правительственной регламентации деятельности людей и никакого покровительства со стороны государства, последнее вообще должно быть устранено. Все должно быть подчинено удовлетворению потребностей и интересов личности, коллективов промышленных и иных ассоциаций и общества как совокупности свободных людей. Отношения между всеми субъектами общества строятся на принципах федерализма, т. е. их свободного и равноправного союза .

 • 106. Анимационная деятельность в социальной работе зарубежных стран
  Курсовой проект пополнение в коллекции 25.06.2012

  В проекте «Игра и сказки» выступления детского театра в дортмундском центре пенсионеров «вызвали» к жизни ответное действо - спектакль «вечер сказок». В этом проекте важна идея общения двух поколений - сегодняшних детей, подвергающих мощному воздействию технизированного развлечения и сегодняшних пенсионеров, сохранивших со времен своего детства и юности традицию рассказывания историй и сказок. История о принце из Эмдена была задумана как скрытый театр [11, с. 90]. Детей ждали «детективные» путешествия с пожилой «писательницей», которая попросила помощи в розысках кумира своей юности, своего «принца». «Сказка для детей и взрослых» помогла общению и дружбе двух поколений. Художественный аспект в сфере домашнего хозяйства стал темой одного из гамбургских проектов. Цель его - раскрепостить, изменить сферу домашнего хозяйства. В течение года в культурном центре для взрослых «Калепнагель» были организованы шесть тематических мастерских под общей вывеской «Кухонная латынь»: «Курс грязи и чистки», «Швейная аэробика», «Чудо-стирка» и др. Кроме того, в культурных центрах города были проведены соответствующие представления: «Танец с метлой», «Демонстрация половых тряпок» и т.п., в которых с одинаковым успехом принимали участие и дети, и люди среднего возраста, и пенсионеры. «Старые - да, но не слишком старые» - художественный проект для пенсионеров. Пластика, графика, искусство - связующая материя между одинокими людьми. Успех курса был необычно велик. Культурная комиссия муниципалитета г. Кобленца согласилась частично финансировать его еще два семестра. Не был обойден проект и вниманием общественности: заключительная выставка работ прошла в краеведческом музее при полном аншлаге.

 • 107. Анкета по проблеме курения среди студентов
  Контрольная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  15. Основная причина по которой вы не хотите/не можете бросить курить?

 • 108. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Компания “Saulīte” основной распространитель алкогольной продукции в стране N. Основная цель данной анкеты выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию. Ваши ответы помогут обозначить предпочтения жителей, а также существенно повлияют на ценовую политику рижских магазинов. Анонимность гарантируется.

 • 109. Анкета по социологии: Проблемы алкоголизма и наркомании в студенческой среде
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Мы, группа студентов горного факультета,приглашаем вас ответить на вопросы анкеты. Данная анкета является социологическим исследованием,проводимым нами с целью изучения проблемы алкоголизма и наркомании в студенческой среде.Нас интересует Ваше отношение к данной проблеме.

 • 110. Анкетирование, составление анкет
  Контрольная работа пополнение в коллекции 18.08.2010
 • 111. Анкетный опрос как метод сбора социальной информации
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Анкетирование -- один из основных видов опроса, осуществляемого путем опосредованного общения социолога и респондента. Различают следующие виды анкетирования: а) по способу общения между исследователем и опрашиваемым --- прессовый ( вопросник печатают в газете, журнале ) ; почтовый ( рассылают анкеты по почте ) и раздаточный ( анкетер раздает их группе респондентов ). В первых двух случаях (заочное анкетирование) нет непосредственного контакта с респондентом. В третьем случае ( очное анкетирование) анкетер выступает в качестве инструктора по заполнению анкет, раздатчика анкет, однако анкета заполняется респондентом самостоятельно ; б) по месту проведения --- анкетирование по месту жительства и по месту работы или учебы. В последнем случае он может быть групповым ( или аудиторным ) ; в) по уровню стандартизации --- полностью или частично стандартизированным. Этот вид анкетирования определяется характером вопросов ( закрытыми или полузакрытыми).

 • 112. Анкетный опрос как метод сбора социальной информации
  Курсовой проект пополнение в коллекции 03.07.2012

  №ВопросБалл / критерийКол-во (чел.)%1Порядок организации получения стационарной медицинской помощи в учреждении (срок ожидания плановой госпитализации, срок ожидания в приемном отделении, своевременность первичного осмотра лечащего врача, своевременность назначения диагностических и лечебных процедур и т. д.)125,62719,4392541233,35616,72- квалификацию и профессионализм врачей (устраивают ли Вас советы врачей, часто ли меняются лечебные процедуры и медикаменты, обоснованность их смены, привлечение к лечебно-диагностическому процессу заведующих отделениями и т.д.)1--212,83411,141130,652055,6- среднего медперсонала (техника владения манипуляциями и процедурами, даются ли разъяснения по характеру процедур, советы и т.д.)1--238,3338,341822,252261,23состояние материально-технического обеспечения (наличие и качество постельного белья, столовой посуды, предметов ухода за больным)112,82719,431336,241233,3538,34состояние санитарно-гигиенических условий (своевременность и качество уборки помещений, возможность проведения гигиенических процедур)1--2--31336,2418505513,25организация питания (качество приготовления, ассортимент блюд, их температура, достаточность)1--2822,231130,541336,25411,16состояние лекарственного обеспечения1--2--31130,541952,85616,77вежливость и внимательность врачей1--225,63411,141438,951644,4 среднего медперсонала1--225,6338,341438,951747,28адекватность оказания медицинской помощи (достаточность обследования и лечения)1--2--325,641336,252158,29Вы первый раз пользуетесь услугами нашего стационара?да1644,4нет2055,610Повысился ли уровень оказания медицинских услуг?да1890нет21011Улучшились ли условия оказания медицинских услуг?да1785нет31512Назовите характеристики оказания медицинских услуг, которые Вы считаете традиционно высокими для нашего стационара?профессионализм1995внимательность персонала1680вежливость персонала1785

 • 113. Антиглобализм как социальное движение современного мира
  Информация пополнение в коллекции 23.06.2010
 • 114. Антиглобалістський рух на сучасному етапі. Альтерглобалізм
  Информация пополнение в коллекции 25.09.2010
 • 115. Антропологизация образования переносится в третье тысячелетие
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  4. Выше упоминалось, что разработка человекознания нуждается в предварительных исследованиях потребностей и интересов учащихся. Уточним и разовьем это утверждение. Хотя человекознание как система разновозрастных курсов должно быть по содержанию междисциплинарным и интегративным, но на начальном этапе его проектирования требуется проведение психологических исследований как теоретического, так и эмпирического характера. Перед школьной психологией здесь открывается редкий, если не уникальный, шанс участвовать с самого начала в проектировании содержания и формы нового учебного предмета. В некотором смысле эта работа является аналогом тех исследований, которые проводятся под руководством В.В. Давыдова в русле его концепции развивающего обучения по ряду традиционных школьных предметов. Как известно, лейтмотивом концепции В.В. Давыдова выступает развитие научно-теоретического мышления. Однако специфика системы курсов человекознания, которая заключается в более тесной связи с проблемами педагогически ориентированной психологии личности, требует иной концептуальной основы. В значительной степени такие основы уже созданы в концепции психологической педагогики (психопедагогики), разрабатываемой в последние годы В.П. Зинченко. Психопедагогика, как и развивающее обучение, «исповедует» проективный, а не коррективный, подход к образованию, опирается на плодотворные идеи культурно-исторической психологии Л.С. Выготского, но ее лейтмотивом является личностное развитие путем свободного самоопределения личности в своих отношениях с миром. Психопедагогика проектирует не личность, а когнитивные средства для демонстрации путей развития человека и для его самоовладения этим развитием, причем при проектировании подобных средств В.П. Зинченко предлагает использовать принцип живого знания. Таким образом, психопедагогика вместе с развивающим обучением (развивающим образованием) уже в немалой степени подготовили предпосылки для осуществления стратегии антропологизации образования XXI века, который, по оптимистическим прогнозам, может стать веком Человекознания и гуманизации общества.

 • 116. Антропология (шпаргалка)
  Вопросы пополнение в коллекции 09.12.2008

  Я предлагаю рассмотреть этот вопрос сточки некоторых наук: химии, геометрии и психологии. Казалось бы, как химия может объяснить любовь или привязанность? Но биохимия рассматривает такие летучие органические соединения как феромоны. Ранее считалось что феромоны - это ферменты, выделяемые млекопитающими которые влияют на самочувствие других особей того же вида. Феромоны, как выяснилось позже есть и у человека. Каждый из нас имеет свой набор феромонов, которые в зависимости от ситуации будут выделяться в воздух с нашей кожи. Если человек чего-то боится то с его кожи начинает выделяться феромон страха, и особи вокруг него начинают чувствовать себя настороженно. Потому что они воспринимают феромоны NCD центром расположенном в носу. Надо отметить, что это не рецептор отвечающий за восприятие запаха, этот центр отвечает именно за феромоны. Поэтому людям, перенесшим операцию на носоглотке труднее будет улавливать общее настроение. Так вот эти же вещества отвечают и за чувство любовь, или скорее отвечают за "нравиться - не нравится". Женщины и мужчины обладают разными наборами феромонов, но из-за каких-то аномалий центр может работать не правильно, так возникает привязанность к лицам своего же пола. Необходимо отметить, что такое влечение нельзя называть любовью, т.к. его результатом не может быть здоровое потомство. Парфюмерные компании уже научились вырабатывать искусственные феромоны, для того чтобы добавлять их в свою продукцию - одеколоны и духи. Но надо отметить, что в результате этого нельзя добиться всеобщей любви, для этого нужно еще и другие факторы. Человек пользующийся этой продукцией будет симпатичен многим у кого NCD центр будет способен воспринять эти феромоны. Феромоны меняются с возрастом. Несмотря на то, что феромоны являются такой сильной поддержкой на них нельзя полагаться. Так например в США принят закон по которому основанием для развода является тот факт, что один из супругов пользовался парфюмерией содержащей феромоны.

 • 117. Антропология: учение о человеке и его судьбе
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Смысл жизни - только человеческий феномен. Никто из живых существ, кроме человека, не задумывался над смыслом бытия, не поднималсявыше своих физических возможностей. Проблема смысла жизни реальна лишь там, где ставится вопрос о целом, целостности жизни, о взаимосвязи ее начала и конца ипотому - о том, что после жизни. Как проблема, феномен смысла жизни существует лишь для того, кто задался целью понять до конца свое поведение, свою линиюжизни. Иными словами, "зачем" жизни (а это и есть смысл бытия) появляется лишь тогда, когда человек начинает сопрягать ее "откуда" и"куда". Смысл жизни - это не только ее понимание, но и самооправдание: "голое существование" не самодостаточно, человека ононе удовлетворяет. Под смыслом жизни "скрывается" убеждение, что жизнь достойна того, чтобы ее прожить. И совершенно прав здесь А. Камю: "Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное - имеет ли мир три измерения,руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями - второстепенно". Сама постановка этого вопроса свидетельствует о том, чтоон рождается из сомнения в существовании такого смысла. Все другие, частные наши сомнения восходят в конечном счете к этому фундаментальному сомнению.Смысл жизни выступает в качестве самого глубокого или главного мотива нашего существования. Смысл жизни не есть чисто "знаниевое" образование. Егонельзя просто знать, а тем более доказать. Совершенно справедливо Ф.М. Достоевский назвал вопрос "для чего жить?" тайной бытия человеческого.Познавательно-доказательным представлением смысла жизни философия, естественно, не занимается. Не занимается она и умозрительным конструированием смысловжизни. Философия просто обнажает саму проблему смысла жизни и ту гамму возможностей ее решения, которая открывается перед человеком в том или иномжизненном контексте. Но даже в этой перспективе она говорит не столько о "что-смысле", сколько о "как-смысле" - как можно было быпоступать, вести себя, как выстраивать свою жизненную стратегию. Человек - субъект жизни, а значит и ее смысла. В смысле жизни концентрированно выражается самчеловек, его природа. Человеческая природа, по общему признанию, бивалентна. Традиционно ее изображают в виде оппозиции души и тела, разума и чувств,идеального и материального. В зависимости от того, чему отдается предпочтение, что акцентируется в этой природе, понимается и определяется смысл жизни. Онищется или в опыте чувств или в опыте разума.

 • 118. Асоциальные религии: церковь Сатаны Антона ЛаВея
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Вся предшествующая жизнь ЛаВея, казалось, готовила его к будущей роли. Среди его прародителей были грузины, румыны и эльзасцы, включая бабушку цыганских кровей, которая поведала ему легенды о вампирах и колдунах из своей родной Трансильвании. С пяти лет юный ЛаВей зачитывался такими журналами, как Weird Tales (Таинственные истории) и такими книгами, как "Франкенштейн" Мэри Шелли и "Дракула" Брема Стокера. Несмотря на то, что Антон отличался от других детей, они всегда выбирали его лидером на маршах и маневрах, играя в войну. В 1942 году, когда ЛаВею было 12 лет, его увлечение оловянными солдатиками переросло в интерес ко Второй Мировой войне. Он с головой ушел в военные пособия и обнаружил, что армейское снаряжение и боеприпасы могут быть куплены с такой же легкостью, как и товары в супермаркете, и затем использованы для порабощения наций. Уже тогда в его голове начала формироваться идея о том, что в противоположность утверждениям христианской библии Земля будет унаследована не слабыми, а сильными. Ко времени окончания школы ЛаВей сделался странным вундеркиндом. Он посвятил свободное от школьных занятий время серьезному изучению музыки, метафизики и секретов оккультизма. В 15 лет он был вторым гобоистом Большом Симфоническом оркестра Сан-Франциско. Из-за наскучившей ему школьной программы ЛаВей оставил учебу в выпускном классе, покинул дом и присоединился к цирку Клайда Битти в качестве рабочего по клеткам. В его обязанности входило поить и кормить львов и тигров. Дрессировщик Битти заметил, что ЛаВей не чувствует страха, работая с большими кошками, и сделал его своим помощником. С детства охваченный страстью к искусствам и культуре, ЛаВей не был удовлетворен возбуждением от укрощения обитателей джунглей и работе с ними на арене В возрасте 10 лет он сам на слух научился играть на пианино. Это умение пригодилось ему, когда штатный цирковой музыкант перед выступлением напился в стельку, ЛаВей вызвался заменить его, уверенный в том, что сможет освоить незнакомую органную клавиатуру в достаточной степени, чтобы исполнить фоновую музыку. Однако, оказалось, что он знает больше мелодий и играет лучше основного органиста, поэтому Битти, рассчитавшись с пьяницей, посадил за инструмент ЛаВея. Он аккомпанировал многим известным цирковым артистам того времени: Хьюго Заккини при исполнении его номера Человек-ядро, акробатам на проволоке Уоллендас. Когда ЛаВею исполнилось 18 лет, он оставил цирк и присоединился к карнавалу. Там он стал ассистентом фокусника, выучился гипнозу и больше времени стал посвящать изучению оккультизма. Складывалась любопытная комбинация. С одной стороны, он работал в атмосфере самой что ни на есть плотской жизни: чувственная музыка, запах опилок и диких зверей, номера, в которых малейшая задержка могла привести к гибели, выступления, требовавшие молодости и силы, выбрасывавшие состарившихся как прошлогоднюю одежду; мир физического возбуждения и волшебной притягательности. С другой стороны, работа с магией темной стороны человеческого мозга. Вероятно, именно эта странная смесь и пробудила в нем иную точку зрения на человеческую природу. "Субботним вечером", - вспоминал ЛаВей, - "я видел мужчин, пожирающих взглядами полуголых танцовщиц на карнавале. А в воскресенье утром, когда я играл на органе у палаточных евангелистов на другом конце карнавала, я видел на скамейках тех же самых мужчин с женами и детьми, и эти мужчины просили бога простить их и очистить от плотских желаний. В следующий субботний вечер они снова были на карнавале или в другом месте, потворствуя своим желаниям. Уже тогда я знал, что христианская церковь процветала на лицемерии, а человеческая природа находила выход несмотря на все ухищрения, при помощи которой белосветные религии ее выжигали и вычищали". Уже тогда, еще сам того не осознавая, ЛаВей был на пути кристаллизации религии, послужившей антитезой христианскому и иудаистскому наследию. Это была древняя религия, древнее христианства и иудаизма. Но она еще никогда доселе не была определена и облечена в ритуальную форму. Эта задача и должна была стать ролью ЛаВея в цивилизации ХХ-го века. После того, как в 1951-м году ЛаВей женился в возрасте 21-го года, он покинул волшебный мир карнавала, чтобы посвятить себя занятию, более подходящему для обустройства крыши над головой. Он поступил на факультет криминологии Городского Колледжа Сан-Франциско. Затем он получил свою первую конформистскую работу - место фотографа в Департаменте Полиции Сан-Франциско. Как выяснилось позже, эта работа дала ему столько же, сколько и другие, в развитии идеи Сатанизма, как образа жизни. "Я увидел самую кровавую и мрачную сторону человеческой природы", - вспоминал ЛаВей в одной из бесед, - "людей, застреленных психами, зарезанных своими друзьями, детей, размазанных по сточным канавам водителями, скрывшимися с места происшествия. Это было отвратительно и гнетуще, я спрашивал себя: "Где же Бог?" Я начал ненавидеть ханжеское отношение к насилию со стороны людей, повторявших: на то воля божья". ЛаВей покинул эту работу с чувством отвращения и три года спустя снова стал играть на органе, чтобы заработать на жизнь, на сей раз в ночных клубах и театрах, параллельно продолжая изучение предмета страсти всей своей жизни - черных искусств. Раз в неделю он читал лекции на мистические темы: привидения, экстрасенсорика, сны, вампиры, оборотни, гадание, церемониальная магия и т. д. Эти лекции привлекали множество людей, которые были или стали впоследствии известны в кругах искусства, науки и бизнеса. Постепенно из этой группы образовался "Магический Круг". Главной целью Круга стали встречи для исполнения магических ритуалов, раскопанных или изобретенных ЛаВеем. Он накопил целую библиотеку на тему Черной Мессы и других знаменитых церемоний, совершавшихся такими группами, как тамплиеры во Франции XIV-го века, Клуб Адского Огня и Золотая Заря в Англии XVIII-го и ХIХ-го веков соответственно. Задачей этих тайных орденов стало богохульство, высмеивание христианской церкви и обращение к Дьяволу как антропоморфному божеству, противоположному богу. С точки зрения ЛаВея Дьявол был вовсе не таким. Он, по его мнению, представлял темную, скрытую силу природы, ответственную за свершение дел земных, которой ни наука, ни религия не дала никакого объяснения. Сатана ЛаВея является "духом прогресса, вдохновителем всех великих движений, причастным к развитию цивилизации и прогрессу человечества. Он - дух восстания, ведущего к свободе, воплощение всех освобождающих ересей" В последнюю ночь апреля 1966-го года, - Вальпургиеву ночь, самого важного праздника магии и колдовства, ЛаВей в соответствии с магической традицией ритуально обрил голову и объявил о создании Церкви Сатаны. Для того, чтобы все признавали в нем священника, он начал носить клерикальный воротничок. Но, побритая на манер Чингисхана голова, мефистофелевская бородка и узкие глаза придавали ему демонический вид, необходимый для сана верховного жреца церкви Дьявола на земле. "С одной стороны", - объяснял свои намерения ЛаВей, - "назвав эту затею церковью, я получил возможность следовать магической формуле успеха, состоящей из одной части надругательства и девяти частей социальной респектабельности. Но главной целью было собрать единомышленников для использования общей энергии в призыве темной природной силы, зовущейся Сатаной". Как отмечал ЛаВей, другие церкви базировали свое учение на поклонении духу и отрицании плоти и интеллекта. Он же осознал необходимость церкви, которая снова возвела бы разум человеческий и его плотские желания в ранг объектов поклонения. Рациональный интерес к себе должен поощряться и здоровое эго должно побеждать. Он осознал, что старая концепция Черной Мессы, заключавшаяся в сатире на христианское богослужение уже отжила свое и стала, по словам ЛаВея, "понуканием дохлой лошади". Вместо самоуничижительных христианских служб ЛаВей начал практиковать веселые психодрамы, изгоняя ограничения и гнет религий белого света. В самой христианской церкви в то время происходила революция против ортодоксальных ритуалов и традиций. Стало популярным утверждение "бог мертв". Так же и альтернативные ритуалы, разработанные ЛаВеем, хотя и сохранили некоторые уловки древних ритуалов, превратились из негативного насмехательства в позитивные формы празднования и очищения: Сатанинские свадьбы, освящающие удовольствия плоти, похороны, лишенные ханжеской банальности, ритуалы вожделения, помогающие людям реализовать их сексуальные мечтания, ритуалы уничтожения, позволявшие членам Церкви Сатаны побеждать своих врагов. В особых случаях, таких, как посвящения, свадьбы и похороны во имя Дьявола, освещение в прессе было феноменальным. В 1967 году газеты, что посылали репортеров в Церковь Сатаны, вынуждены были направлять их не только в Сан-Франциско, но и через Тихий океан в Токио и через Атлантику в Париж. Фото обнаженной женщины, едва прикрытой шкурой леопарда, служившей алтарем Сатаны в сочиненной ЛаВеем брачной церемонии, было послано телеграфными агентствами во все ежедневные газеты и было напечатано в таких бастионах масс-медиа, как лос-анджелесская "Таймс". В результате гроты (вместо традиционных шабашей), вдохновленные Церковью Сатаны, распространились по всему миру, доказывая тем самым одно из главных ЛаВеевских утверждений: "Дьявол жив и весьма популярен у большого числа людей". Конечно же, ЛаВей постоянно напоминал тем, кто был в состоянии слушать, что Дьявол для него и его последователей не был стереотипным малым, разряженным в красное трико, с рогами, хвостом и трезубцем, а являл собой темные силы природы, которые человеческие существа только начали пробовать использовать. Но как же он увязывал это со своим обликом: черная ряса и рога? Он объяснял это так: "Людям нужен ритуал с символами, подобным тем, что украшают футбольные команды, церковные службы и войны, символами, служащими проводниками для излияния эмоций, которые они не в состоянии высвободить или даже осознать в одиночку". Но как бы то ни было, ЛаВей сам вскоре устал от игр. Плодом этого относительно тихого периода в жизни ЛаВея стали его широко распространившиеся, читаемые, первопроходческие книги: сначала "Сатанинская Библия", которая выдержала более ста переизданий по всему миру! Затем следует труд "Сатанинские Ритуалы", открывающий более сложный материал, почерпнутый ЛаВеем из его все расширяющегося круга источников. И третья книга -"Полное руководство для ведьм", ставшая бестселлером в Италии. Опомнившись, американские издатели позволили ей исчезнуть из книжных магазинов до того, как ее потенциал был полностью реализован. Переход ЛаВея от ритуальной деятельности к написанию книг расширил число членов Церкви Сатаны по всему миру. Растущую популярность естественно сопровождали ужасные истории, распространяемые различными религиозными группами, обеспокоенных тем, что по продажам в университетских кампусах Сатанинская Библия обогнала христианскую и стала главной причиной неприятия молодежью бога. И, конечно же, кого, как не ЛаВея, имел в виду Папа Павел, выпустив свою всемирную прокламацию, в которой говорится, что Дьявол "жив" и "в обличье людском" распространяет зло по Земле.

 • 119. Аттестация как фактор повышения эффективности труда социальных работников
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Перед социальным работником, как правило, стоит триединая задача: во-первых, подходя к клиенту с позиции социально-психологических наук, ему необходимо хорошо представить антологию деятельности клиента (прошлая, настоящая или будущая деятельность клиента рассматривается как деятельность конкретного индивида, включенного в систему общественных отношений; социальные отношения рассматриваются как основа существования индивида; деятельность человека обусловлена способом производства), учитывать особенности индивидуально-субъективного существования человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию (способы субъектного бытия деятельности - пассивного, неполно-активного и активного); во-вторых, он должен четко уяснить характеристики клиента (клиентов), т.е. определить отличительные качества, черты, свойства, что позволяет более полно и результативно использовать внутренний потенциал клиента. В социальной работе чрезвычайно важно учитывать аксеологические особенности человека - ценностные, потребностные, мотивационные, целевые, оценочные характеристики клиента службы. Хотя, безусловно, социальный работник вынужден учитывать праксиологическне и онтологические характеристики. Пренебрежение к этим характеристикам может привести к неадекватному истолкованию сути конкретного человека, обратившемуся в социальную службу за помощью. Только объективный учет таких характеристик может помочь социальному работнику произвести планирование перехода от одного качественного состояния клиента к другому состоянию, другой модификации, необходимой клиенту для выхода из трудной жизненной ситуации; уяснив характеристику клиента, он может переходить к квалификации характеристик, т.е. определению количественного выражения этих характеристик, их динамики (мера интенсивности).

 • 120. Аттитюд как оценивающее отношение к социальным объектам
  Информация пополнение в коллекции 28.08.2010