Менеджмент

 • 61. Swot-аналіз бюджетної установи
  Контрольная работа пополнение в коллекции 28.10.2010

  ПоказникиМинулий рік (2006)Звітний рік (2007)Відхилення+;-%ПРИБУТКОВІСТЬЗатверджені кошторисом видатки634680071788006544200113,10Співвідношення видатків і доходів загального фонду11-100Співвідношення видатків і доходів спеціального фонду----Відношення видатків до власного капіталу15,8514,74-1,1192,99РЕПУТАЦІЯПрихильність споживачівВелика прихильність споживачівВелика прихильність споживачів--Довіра ділових партнерівВелика довіра ділових партнерівВелика довіра ділових партнерів--ПРОДУКТИВНІСТЬОбсяг фінансування, що припадає на одного працюючого22818256642846112,47Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів10,8212,842,02118,66Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості матеріальних ресурсів165,69229,0463,35138,3АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГГоловними завданнями Управління є: забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль: - проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; - проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів. Проводить ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства: - передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби; - здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,правоохоронним органам; - готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення. Розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення. У межах, визначених законодавством України, перевіряє і координує роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів. 11. Надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування та іншим державним органам за їх зверненнями (направлення працівників Управління для участі у нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад у межах повноважень і компетенції ДКРС) . 12. Здійснює заходи щодо комп'ютеризації та створення інформаційно- аналітичної системи ДКРС у Контрольно-ревізійних підрозділах на місцях. 13. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду . 14.Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 15.Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 16.Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в підрозділах Управління. 17.Управління, у разі необхідності, видає разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення Управління а питань контрольно-ревізійної діяльності, видані у випадках, передбачених законодавством та у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності. 18.Управління не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання за винятком випадків, передбачених законодавством України.ФІНАНСОВІ РЕСУРСИКоефіцієнт фінансової незалежності11-100Коефіцієнт фінансової стабільності----Частка позикового капіталу----Оборотність власного капіталу1,110,9-0,2181,08ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІВартість необоротних активів11731111579161,96406050,96134,61Ступінь зношеності обладнання0,690,790,1114,49ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність в КРУ в Рівненській області не здійснюється. Проте, згідно Положення про КРУ в Рівненській області, для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИКонтрольно-ревізійне управління в Рівненській області було створено 1993 року після прийняття 26 січня ЗУ Про Державну контрольно-ревізійну службу в України, воно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича 21. Управління є органом виконавчої влади, входить до складу державної контрольно-ревізійної служби в Україні і підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню ( надалі ГоловКРУ). Установа у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, директивними наказами Міністра фінансів України, ГоловКРУ України та Положеннями про Контрольно-ревізійні управління, а також іншими нормативно-правовими актами. До складу КРУ в Рівненській області входять контрольно-ревізійні відділи в районах та в м. Рівному. Управління контролює свою діяльність за місцевими державними адміністраціями та органоми місцевого самоврядування, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контрольними органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та спеціальний рахунки в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні бланки.ТРУДОВІ РЕСУРСИКоефіціент обороту по прийому0,10,06-0,0460Коефіціент обороту по звільненню0,020,02-100Коефіціент плинності кадрів0,020,02-100СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.2. Підтримка благочинних фондів безпосередньо Контрольно-ревізійним управлінням не здійснюється в силу тих причин, що асигнування з державного бюджету на ці заходи не проводиться.

 • 62. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"
  Контрольная работа пополнение в коллекции 22.10.2010

  Показники2007 р. 2008 р. ВідхиленняТр%1. Прибутковість: - обсяг прибутку 97923811402243,21 - рентабельність продукції0, 190,210,02110,53 - рентабельність капіталу0,030,060,03200 - рентабельність власного капіталу0,060,120,062002. Репутація: - прихильність споживачівЗа рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів. - довіра ділових партнерівЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів. 3. Продуктивність: - продуктивність праці185,67308,16122,49165,97 - фондовіддача3,094,881,79157,92 - Матеріаловіддача2,622,670,05101,914. Асортимент продукції (робіт, послуг) На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема: борошно вищого ґатунку; борошно 1 ґатунку; борошно житнє; висівки та відходи від переробки зернових культур; мука кормова пшенична. 5. Фінансові ресурси: - коефіцієнт фінансової незалежності0,250,260,01104 - частка позичкового капіталу у структурі капіталу0,750,74-0,0198,67 - співвідношення власного і позикового капіталу0,330,350,02106,06 - оборотність капіталу1,131,530,4135,406. Виробничі потужності: - вартість необоротних активів9152108061654118,07 - ступінь зношеності0,340,350,01102,947. Дослідження і впровадження новинок: На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість8. Організація фірми Розподіл ділових обовязків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.9. Трудові ресурси,%: - коефіцієнт обороту по прийому451125 - коефіцієнт обороту по звільненню7,97,2-0,791,14 - коефіцієнт плинності кадрів7,97,2-0,791,14 - підвищення професійного рівняПідприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами, - робоча дисциплінаРобоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обовязки за що вони отримують винагороду у вигляді премії. 10. Соціальна відповідальність: - працевлаштування безробітнихПрацевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу. - підтримка благочинних фондівПідприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.

 • 63. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"
  Контрольная работа пополнение в коллекции 16.05.2010

  КомпонентаНайважливіші чинникиФінанси - активи товариства - - структура капіталу - - рівень рентабельності - - обсяг інвестицій - значні інвестиції в новітні технології та обладнання, використання натураль- ної, екологічно чистої місцевої сировини та імпорт високоякісних інгредієнтів з-за кордону, залучення до співпраці авторитетних європейських фахівців - всі ці чинники зумовили популярність пивних продуктів Корпорації не тільки серед українських, але й закордонних споживачівМаркетинг - частка ринку -на ринку пива становить 0,6%, а на ринку соків -3%; - асортимент продукції - натуральні 100 % соки без цукру; Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.; Соки з натуральною м'якоттю; Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас - веселі та потішні); Яямінне пиво, пшеничне пиво, квас. - стимулювання збуту - регіональні представ- ники корпорації знаходяться по всій території України, також продукція реалізовується у Німеччині (мережа супермаркетів "Гетренкеланд": Берлін, Гамбург, Бремен, Мекленбург, Франкфурт-на-Одері); Росії (мережі популярних супермаркетів - "Седьмой континент" (понад 100 магазинів), "Остров" (10 маг.), "Котэкст-торг" (20 маг.), "12 месяцев" (16 маг.), "Рамстор" і "Самохвал" - близько 30 магазинів кожний); Великій Британії (найбільша мережа супермаркетів "TESCO": понад 700 магазинів по всій країні) Також Корпорація "Рідна Марка" постійно працює над підвищенням популярності своїх брендів серед споживачів, активно реалізуючи бренд-маркетингову підтримку всіх своїх продуктів, протягом тільки одного року (2008) були проведені відразу 2 широкомасштабні рекламні кампанії з перепозиціонування ТМ "Мрія" та виведення на ринок ТМ "Kristall", а також 2 цільові піар-кампанії ТМ "Пшеничне Еталон" і "Морс Лісова Ягода". - наявність торгових марок, брендів - під ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів: · «Мрія. Надзвичайні фрукти» · «Мрія. Соки з м'якоттю» · «Мрія. Прикольні фруктики» · «Мрія. Природні мікси» У пивний пакет продуктів Корпорації "Рідна Марка" на даний момент входять: · Оригінальне пшеничне пиво баварського типу Weissbier "Пшеничне Еталон" · Легке світле пиво верхового бродіння "Kristall" · Класичне ячмінне пиво "Радомишль" · .%d0%9a%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8-%20%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20-%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb.%20%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82%d1%8c%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b9%20%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%96%20%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.%20-%20%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2%20-%20%d1%83%d1%81%d1%96%20%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%20%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d0%b7%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8e%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d1%96%20%d1%88%d0%ba%d1%96%d0%bb%20-%20%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b2%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%86%d1%8c%20%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%81%20%d0%ae%d0%bd%d0%b3%d0%b1%d0%bb%d1%83%d1%82,%20%d0%b0%20%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc%20%d0%ba%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%94%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b6%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%84%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%86%d1%8c,%20%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86%d1%8c%20%d0%9d%d1%96%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%20%d0%a3%d0%bb%d1%8c%d1%80%d1%96%d1%85%20%d0%9f%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b5.%20%d0%9d%d0%b0%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%96%20%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8e%d1%8e%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8,%20%d1%8f%d0%ba%d1%96%20%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97,%20%d1%89%d0%be%20%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be-%20%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82%d1%8c%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%83%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8e%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%20%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%20(%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2,%20%d1%8f%d0%b3%d1%96%d0%b4%20%d1%96%20%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d1%96%d0%b2)%20%d0%92%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%87%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20-%20%d0%b2%202001%20-%202003%20%d1%80%d1%80.%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%bb%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%20%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%96%20%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be%20%d0%b7%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%202%20%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%b7%d0%b0%20%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%97%d0%bc%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8%20%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8:%20%d0%b7%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87-%20%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.%20%d0%a2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b6%20%d1%83%20%d0%a5%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96,%20%d0%b2%20%d1%81.%d0%bc.%d1%82.%20%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%96%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%b7%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%20%d0%b7%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20-%20%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8.%20%20-%20%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%96%d0%bd%d0%b0%d1%82%20%d0%bc%d0%b0%d1%94%20%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b8%20%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d1%96%d0%b2%20%d1%82%d0%b0%20%d1%84%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d0%b7%20%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%bc%20%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d0%bc%20%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96%d0%b2%20%d1%96%20%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2,%20%d1%89%d0%be%20%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%94%20%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b8:%20%20">Серія "Пиво Радомишльської пивоварні" А також квас «Древлянський» <http://www.ridnamarka.com.ua/ukr/products/type-3/group-4/>.Кадри- кадрова політика - для роботи на комбінатах спеціально підбирається та навчається персонал. Провідні спеціалісти проходять стажування за кордоном та інтегрують найкращий західний досвід на підприємстві Корпорації. - кваліфікація працівників - усі рецептури пива розробляються за участю провідних баварських спеціалістів і шкіл - налагоджував запуск виробництва пива корінний баварець Маркус Юнгблут, а сьогодні пивним виробництвом керує також сертифікований фахівець, уродженець Німеччини Ульріх Пайзе. На соковому комплексі Корпорації працюють провідні спеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозво- ляють виробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід і овочів) Виробництво- виробничі потужності - в 2001 - 2003 рр. на Радомишлівськомі заводі було збудовано відразу 2 унікальних за своїми технічними характеристиками комплекси: з виробництва оригінального пшенич- ного пива та натуральної сокової продукції. Також у Херсонській області, в с.м.т. Зеленівка на комбінаті запущено проект з розвитку виробничих потужностей з виробництва продуктів харчування - максимального спектра продуктів бакалійної групи. - Комбінат має широкий виробничий цикл обробки овочів та фруктів з максимальним збереженням вітамінів і мінералів, що дозволяє виробляти: · Ягідно-фруктове та овочеве пюре асептич- ного консервування · Томатну пасту та соуси · Ягідно-фруктові та овочеві соки · Суцільноплідну консервацію. · - рівень диверсифікованості виробництва - рівень диверсифікованості знаходиться на середньому рівні: корпорація веде діяльність тільки на рівні харчової галузі, проте в різноманітних спектрах: виготовлення квасу та пива, виготовлення соків, продуктів харчування, переробкою фруктів та овочів, виробництвом склотари. - доступність сировини - сировина, яку Корпорація використовує для виробництва сокової продукції, надходить з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також і сировина українського походження. В підпорядкуванні «Рідної марки» знаходиться ТОВ "Плодоовочевий комбінат «Херсон». Рішення щодо розвитку цього підприємства було продиктоване, в першу чергу, необхідністю розвитку власної сировинної бази для виробництва сокової продукції. - переваги розташування - основними виробничими площадками Корпорації є АТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль", розташований у 70-ти кілометрах від Києва, що виробляє всю сокову та пивну продукцію Корпорації, та ТОВ "ПОК Херсон", який знаходиться у надзвичайно вдалому регіоні для виробництва бакалійної групи продукції - Херсонському, що славиться вирощуванням найкращих в Україні сортів овочів і фруктів. - екологічна безпека виробничих процесів - на даний момент усі виробничі потужності "Рідної марки" пройшли міжнародний аудит якості та отримали офіційне підтвердження відповідності виробництва міжнародним стандартам ISO.Інновації- дослідницький потенціал - у корпорації діє новітня лабораторія, все обладнання якої офіційно атестовано в Україні. Вона здійснює контроль якості вхідної сировини та готової продукції (цей процес водо підготовки включає в себе високо- технологічну фільтрацію, має 8 ступенів очищення) - інтенсивність та ефективність досліджень - завдяки проведенні різноманітних досліджень спеціалізованою лабораторією корпорація планує розпочати виготовлення та реалізацію фруктового та овочевого пюре, томатної пасти під новою торговою маркою на імя «Бон Херсон»,

 • 64. SWOT-исследование в стратегическом менеджменте
  Дипломная работа пополнение в коллекции 30.08.2011

  Основная задача этапа выполнения стратегии состоит в том, чтобы создать необходимые предпосылки для успешной реализации стратегии. Таким образом, выполнение стратегии- это проведение стратегических изменений в организации, переводящих ее в такое состояние, в котором организация будет готова к проведению стратегии в жизнь. Под стратегией понимается доминирующая линия поведения, главное направление осуществления миссии ОАО «Железногорский хлебозавод», достижения ее целей. Конкретные стратегии, выбираемые разными организациями, вследствие специфики внешних и внутренних условий, различных взглядов руководства на пути развития организации и др. причин могут существенно различаться. Однако все частные стратегии можно обобщить и вести речь о так называемых базисных, или генетических, стратегиях. Обычно для их формулирования используются две координаты: рынок и продукт, а результаты представляются в виде матрицы. Такие матрицы могут строиться для формулирования стратегий организаций как находящихся в стадии развития, так и в стадии спада. Стратегия расширения присутствия на освоенных рынках может быть весьма успешной, когда организация имеет технологические или производственные преимущества, которые позволяют увеличивать рыночную долю за счет конкурентов. Такие стратегии обычно являются высокозатратными, так как, помимо вложений в технологию и производство, сопровождаются использованием относительно низких, по сравнению с конкурентами, цен. Стратегия развития продукта предполагает разработку, производство и сбыт новых продуктов на освоенных рынках. Реализация такой стратегии прежде всего, предполагает наличие развитой научно-исследовательской и конструкторской базы и персонала, мотивированного на поиск и освоение новых идей. Применение данной стратегии может закончиться неудачей, если конкурент может легко скопировать продукт, сэкономив на НИОКР, производстве и сбыте. Стратегия развития новых рынков предполагает поиск новых рынков для сбыта освоенных продуктов. Такая стратегия подразумевает большие инвестирования в новые рынки; она, как правило, носит достаточно агрессивный характер и предполагает высокий накал конкурентной борьбы. Стратегия диверсификации заключается в поставках новых продуктов на новые рынки. Этот термин часто ассоциируется с экспансией в область, не связанную с текущей деятельностью организации. Такую стратегию, требующую для своей реализации больших инвестиций, могут проводить обычно только крупные организации. При ее реализации возникают большие трудности достижения эффективного управления. Как было сказано выше, организация СХЕ является ответом на эти трудности. Тенденции последних лет заключаются в том, что организации стараются диверсифицироваться в рамках своих компетенции, используя в полной мере свой накопленный опыт.

 • 65. SWOT-исследование деятельности организации
  Дипломная работа пополнение в коллекции 08.08.2011

  СфераФакторыВопросы для анализаКадры- управленческий персонал; - мораль и квалификация сотрудников; - совокупность выплат работникам в сравнении с аналогичным показателем у конкурентов и в среднем по отрасли; - кадровая политика; - использование стимулов для мотивирования выполнения работы; - возможность контролировать циклы найма рабочей силы; - текучесть кадров и прогулы; - особая квалификация сотрудников; - опыт- какой стиль управления использует высшее руководство; - что является доминантой в системе ценностей высшего руководства; - как долго высшие руководители находятся на своих позициях и как долго собираются оставаться в организации; - на сколько квалификация менеджеров среднего уровня позволяет им справляться с вопросами планирования и контроля, относящимися к календарному графику действий, снижению издержек и повышению качества; - соответствует ли квалификация персонала организации ее текущим и будущим задачам; - каково в общем расположение работников и каковы их работа в организации; -какова политика оплаты труда в организации по сравнению с другими организациями аналогичного профиляОрганизация общего управления- организационная структура; - престиж и имидж фирмы; - организация системы коммуникаций; - общая для всей организации система контроля (эффективность и использование); - организационный климат и культура; - использование систематизированных процедур и техники в процессе принятия решений; - квалификация, способности и интересы высшего руководства; - система стратегического планирования; - внутриорганизационная синергия (для многоотраслевых фирм)- четко ли распределены в организации права и обязанности; - существует ли в организации практика снижения управленческих издержек; - эффективно ли взаимодействие различных структурных подразделений в процессе достижения цели организацииПроизводство- стоимость сырья и его доступность, отношения с поставщиками; - система контроля запасов, оборот запасов; - местонахождение производственных помещений, расположение и использование мощностей; - экономия от масштаба производства; - техническая эффективность мощностей и их загруженность; - использование системы субконтрактирования; - степень вертикальной интеграции, чистая продукция и прибыль; - отдача от использования оборудования; - контроль за процессом изготовления продукта; - проектирование, составление графика работы; - закупка; - контроль качества; - сравнительная по отношению к конкурентам и средней по отрасли величина издержек; - исследования и разработки, инновации; - патенты, торговые марки и аналогичные правовые формы защиты товара- соответствуют ли производственные мощности конкурентным требованиям сегодняшнего дня, являются ли они самыми современными или же они уже морально устарели; - насколько эффективно используются производственные мощности, есть ли недозагрузка и существуют ли возможности для расширения производственной базы; - какова отдача от исследований и разработок; - приводят ли НИР к созданию принципиально новых продуктов Маркетинг- продукты (услуги), производимые фирмой; - сбор необходимой информации о рынке; - доля рынка; - номенклатура товаров (услуг) и потенциал расширения; - жизненный цикл основных продуктов; - каналы распределения: число, охват и контроль; - организация сбыта: знание потребностей покупателей; - имидж, репутация и качество товара (услуги); - продвижение товаров на рынок и их реклама; - ценовая политика; - процедуры установления обратной связи с рынком; - развитие новых продуктов, услуг и рынков; - послепродажное обслуживание и отслеживание проданного товара; - отношения к марке- что является сильными и слабыми сторонами продукта организации: дизайн, качество, доставка, гарантия; - какова ценовая политика организации, является ли она ценовым лидером или ценовым производителем; - какую долю рынка и на сколько твердо удерживает организация, каковы тенденции в изменении ее доли рынка; - имеются ли возможности для выхода на рынок с новыми продуктами и для освоения новых рынков; - обеспечивают ли организации проводимые ею исследования рынка необходимой информацией, позволяющей ей ориентировать свою деятельность на запросы покупателей Финансы и учет- возможность привлечения краткосрочного капитала; - возможность привлечения долгосрочного капитала; - стоимость капитала по сравнению со средней отраслевой и стоимостью капитала у конкурентов; - отношения к налогам; - отношения к хозяевам, инвесторам, акционерам; -возможность использования альтернативных финансовых стратегий; - «рабочий» капитал: гибкость структуры капитала» -эффективный контроль за издержками, возможность снижения издержек; -система учета издержек, составления бюджета и планирование прибыли- каковы тенденции в изменении финансовых показателей деятельности организации; - какой процент прибыли обеспечивается отдельными подразделениями; - достаточно ли осуществляется капитальных затрат для того, чтобы обеспечить будущие производственные потребности; - относятся ли финансовые институты с должным уважением к руководству организации; - обеспечивает ли менеджмент агрессивную и базирующуюся на глубоких знаниях налоговую политику

 • 66. SWOТ-аналіз підприємства
  Информация пополнение в коллекции 27.10.2010

  )%d0%a0%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%20%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d1%87%d0%b8%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%20%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%96%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%96%d0%b2%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%20%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%96%20%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b2%20%d1%96%d0%b7%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%91%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be%20%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%20%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85,%20%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97,%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%96%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b8,%20%d0%b7%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0,%20%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b2%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%96%20%d0%b2%20%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85%20%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bd,%20%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%97%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8%20%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%92%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%96%d1%82%d1%82%d1%8f.%20%d0%a1%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b3%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%20%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%20%20%20%20%20%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%20%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%92%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%9a%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%92%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%9d%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%b2%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96%d0%a3%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%20%d0%92%d0%90%d0%a2%20%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%20%d0%bd%d0%b5%d1%87%d1%96%d1%82%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c,%20%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%83%d0%bc%d1%96%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%85%20%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%85%20%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%9d%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%9d%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%bd%d1%8c%20%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%96%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%9d%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%a4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%20%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d0%9f%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%20%20%20%20%d0%9d%d0%b8%d0%b7%d1%8c%d0%ba%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%20%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%96%20%d0%90%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d1%96%20%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83%20%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%20%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%8e.%20%d0%97%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d0%b2%20%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%86%d1%96%d0%b2%20%d0%b4%d0%be%20%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b2%20%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d0%97%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d1%83%20%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%96%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97%20%d0%b7%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%20%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%bc%20%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bc,%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%20%d1%96%20%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%83%d0%b6%d0%bd%d1%96%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%20%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d1%96%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97,%20%d0%b0%20%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b6%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%88%d1%96,%20%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%96%20%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97,%20%d1%96%d0%bd%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d1%96%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d1%84%d1%96%d1%80%d0%bc%d0%b8,%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%97-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2%20%20%d0%91%d1%80%d0%b0%d0%ba%20%d0%b4%d1%96%d0%b9%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc">Група факторівПоказники Фактори макросередовища ЕкономікаКризовий економічний стан країни Падіння попиту через зниження доходів населенняНизькиий рівень підтримки держави будівельної галузі Високі темпи інфляції (у січні 2010 року інфляція виросла до 1,8% у порівнянні з 0,9% у грудні 2009 року <http://www.epravda.com.ua/news/4b6fbc3775fd4/>)Ризик неплатоспроможності чи банкрутства підприємств даної галузіВиникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачамиБдівництво залежить від тенденцій на фінансових ринках, соціальної, економічної і фінансової політики держави, зокрема, щодо методів державного регулювання галузі в умовах ринкових відносин, прямої державної підтримки будівництваВисокий рівень безробіття. Спостерігається тенденція до зростанняПолітика Політична кризаЗаконодавча нестабільність Відсутність Податкового КодексуВисокий рівень корумпованості владиНизький рівень виконання державних програм розвитку будівництва в УкраїніУскладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавстваНауково-технічний прогресНизький рівень науково технічного прогресуНизький ступінь запровадження інноваційПриродне середовищеНезадовільний екологічний стан навколишнього середовищаФактори безпосереднього оточенняПопит Низькі темпи зростання галузі Ативність населення в області будівництва і ремонту залишається високою. Зниження купівельної спроможності покупців Прихильність покупців до товарів і послуг підприємства Конкуренція З розвитком ринку виникають як крупні компанії з повним будівельним циклом, так і потужні фінансово-управлінські генпідрядні компанії, а також менші, спеціалізовані будівельні компанії, інжинірингові фірми, компанії-посередники Велика кількість конкурентів Брак дій для помякшення конкурентного тиску виробництво з високими витратами, старіння потужностей Наявність у іноземних конкурентів більш широкого спектру послуг Наявність багатьох барєрів входу на ринок і виходу з ньогоЗбутСлабка система розподілу Дороговизна та дефіцит будматеріалів Наявність компаній-посередників

 • 67. Team-building в организации
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  По мнению Эдварда Лолера, в идеале команда должна включать пять-девять и никогда не больше 15 человек. Хотя некоторые задания, например в промышленном производстве, могут требовать создания команд из 25-30 человек. Гленн Паркер утверждает, что производительность, ответственность, участие и доверие все эти показатели ухудшаются по мере увеличения численности команды. Г. Паркер приходит к заключению: оптимальный размер команды от четырех до шести человек, а 10-12 членов это предел, когда еще сохраняется эффективность. Ян Р. Катценбах и Дуглас К. Смит говорят, что в команде должно быть от двух до 25 человек, «потому что большие группы людей просто в силу их размеров испытывают трудности в плане конструктивного взаимодействия друг с другом. Они достигают гораздо меньшего согласия по поводу деталей выполнения работы. Вероятность того, что 10 человек будут успешно работать по общему плану и нести солидарную ответственность за результаты своего труда, несмотря на их индивидуальные, функциональные и должностные различия, гораздо выше, чем вероятность столь же успешной работы 50 человек».

 • 68. The differences between management and leadership
  Доклад пополнение в коллекции 13.02.2012

  There is a big difference between management and leadership. In my opinion management is a very huge term; covering many aspects, while leadership may be considered as a part of management. Management refers to the art of directing, controlling, and supervising a group of people or employees with the help of many management tools, which can also include leadership, while leadership can be said as the process of leading a group of certain people. (4)can be properly defined as "the art of managing people and the person is called manger who utilizes human resource, finances, technology, and natural resources to get certain results in the favor of the organization. Leadership is a part of management and it is the inborn capability of the individual which makes him a successful leader. It is very necessary for a leader that his subordinates should be purely his followers, otherwise the leader might not be considered as a good leader.scholars have agreed on this theory that management process includes leading the management, organizing the complete management, planning how to handle the management, controlling all the factors and besides these all the problems faced is a part of management. So in my opinion the difference between management and leadership exist because of the vastness in terminologies. Management is a vast term which covers the term leadership and thus making it a part of management.fact a person who wants to be a real manager has to pass through three levels to achieve its aim. While both managers and leaders play important organizational roles, only a real manager can not only to inspire his team, but to achieve high results.people are first appointed to the manager role, they tend to behave like overseers and become task focused. We can call this Level 1. They are just trying to figure it all out. "What are we trying to do here? How do we get it done?" They are basically focused on the work and achieving on-time and on-budget delivery.leaders understand what it takes to be successful in the work, they then begin to realize that they can be more effective if their people are more effective. When that happens, they make the leap to Level 2. They go from being an overseer to a coach, from being task-focused to people-focused.2 leaders direct their energies toward understanding their people's skills, maximizing their strengths and minimizing their weaknesses. Level 2 leaders focus on communicating the overall picture of what they are trying to accomplish. They delegate, they groom, and they spend a lot of time ensuring that everyone is clear about the goals. They understand that to be successful, their people have to understand the leader's objectives and the key principles for decision-making.your people do not understand your principles of operation, they will make decisions based on their own principles - which may or may not match yours!you are in the presence of a Level 2 leader, you know it because the difference is like night and day. Level 1 leaders talk about the tasks, the deliverables and the factors related to accomplishing them. Level 2 leaders, however, tend to be focused on people. They realize that they can be more successful if their people are more successful.while the difference between Level 1 and Level 2 leaders is significant, the difference between Level 2 and Level 3 leaders is even more so. While Level 1 leaders focus on task, and Level 2 leaders focus on people, Level 3 leaders focus on the future. They are constantly forward focused. We call Level 3 the visionary level.3 leaders want to know how decisions today will impact the future. They consistently ask themselves, "Where is the business going? How do we align our efforts with the business objectives? What do our customers want? What is coming down the pike that we need to be preparing for today? What do we need to be doing today to better prepare our business for the future?", the three levels are not positions in an organization. They are levels of development for a leader. Tragically, you can have the CEO of an organization operating at Level 1. You can also have someone in a position like receptionist acting at Level 3. For example, while a Level 1 receptionist is just trying to get all the phone calls answered while greeting people who walk through the door, a Level 3 receptionist would be constantly looking for ways to improve how the phone and greeting processes could better support the business. To move from Level 1 to Level 2, you have to understand what it takes to be successful in the job. You don't have to know how to do the job, just what it takes to be successful so you can recruit, coach, groom and evaluate others. Until you are clear on what it takes to be successful, we recommend focusing your energies on Level 1 activities.2 is called coach. Therefore to have the luxury of focusing your energies on Level 3, you have to have people in place who know what it takes to be successful and who can coach other people. If you do not have people who can coach others, you will be kept at Level 2 because you will be the one coaching. To move from Level 2 to Level 3, you have to have people who know what they are doing, but those people must also know how to develop other people.Level 3 model is intended to encourage striving for a higher vision for leadership. However if we only reward people who get things done on time and under budget, our leaders will be encouraged to focus on Level 1. We must have rewards and incentives for building leadership skills in others, anticipating customer needs, and creating and implementing higher visions.

 • 69. The Electronic accounting
  Информация пополнение в коллекции 31.10.2010

  Now arbitrage practice is folded so that a taxpayer can bring to the account on an item 119 NK RF only for presentation of declaration in the term set by a law. Disturbing of her presentation of responsibility does not draw. As an example we will present Decision FRONT of ВСО from 16.10.2007 № А58-2710/07-Ф02- 7689/07, a next situation is considered in which. Organization in good time presented in a tax organ declarations in an electronic kind on a diskette with confirmation on paper transmitters. In turn, налоговики said no in the reception of accounting, specifying on the duty of firm to present declarations in an electronic kind on telecommunication communication channels. Firm long did not argue and went under the thumb of inspectors, but the date of dispatch of declarations on telecommunication communication channels appeared outside the set terms. In the total organization was brought to the account on п. of a 1 item 119 NK of Russian FEDERATION. However judges decided that налоговики in this case had extended the sphere of action of norms of НК РФ about tax responsibility and, alluding to the Informative letter YOU Russian FEDERATION from 17.03.2003 № 71, specified on absence of grounds for bringing in of taxpayer to responsibility. Result of "battles" - the decision of tax organ is acknowledged by illegal. Moreover, grounds for the overvalue of conclusions of court on this dispute YOU Russian FEDERATION did not find (Decision from 14.02.2008 № 1475/08).

 • 70. Авоматизация текущего планирования
  Контрольная работа пополнение в коллекции 24.01.2012

  С необходимостью планирования своих действий люди столкнулись, очевидно, еще в глубокой древности. Первые шаги в направлении систематизации и обобщения опыта планирования сделаны в XIX в. американскими и европейскими специалистами. К родоначальникам методов планового управления в экономике относят Ф. Тейлора, Г. Форда, Ч. Ганнта, А. Файоля. В частности, Ганнт разработал систему плановых графиков («графики Ганнта»), позволивших осуществлять контроль за управляемым объектом и составлять календарные планы работ на будущее Файоль - основатель западной административной школы - выделял планирование как одну из важнейших административных операций. По его мнению, планирование - «функция управления, определяющая цели деятельности, а также необходимые для достижения цели средства и методы, работающие в наиболее эффективных конкретных условиях». Однако планирование, которое включает и составление прогнозов, у Файоля и других западных специалистов замыкается рамками фирмы, хотя и в тесном взаимодействии с окружающей ее средой.

 • 71. Автоматизация бизнес-процессов с помощью систем электронного документооборота
  Информация пополнение в коллекции 25.06.2012

  Центральным понятием документооборота является документ. Отслеживать и управлять процессом можно, внося изменения в реальном времени в текущий документ и связанный с ним процесс. Следовательно, весь функционал СЭД может быть легко адаптирован для задачи управления бизнес-процессами. Документ становится основой управления[2], а СЭД - базовой платформой для создания автоматизированных систем управления (АСУ). В этом и заключается документно-ориентированный подход к управлению предприятием[2]. Но «автоматизация» подразумевает не только управление, но и автоматическую обработку бизнес-процессов без участия человека. Для этого самого по себе документооборота не достаточно. Требуются дополнительные инструменты автоматической обработки документов.

 • 72. Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях
  Курсовой проект пополнение в коллекции 17.12.2010

   

  1. БалабайченкоЕ.Е., МуштоватыйИ.Ф.: «Компьютер для бухгалтера»; Феникс. 2005г. 320 c.
  2. Белов B.C. 6«Информационно-аналитические системы: Учебное Пособие», М.: МЭСИ, 2004. 69с.
  3. БрагаВ.В., Левкин АЛ.: «Компьютерные технологии в бухгалтерском учете на базе автоматизированных систем: Практикум.», М.: Финстатинформ, 2006. 220с.
  4. БрагаВ.В. «Компьютеризация бухгалтерского учета: Учебное пособие для вузов / ВЗФЭИ», М.: Финстатинформ, 2007. 95с.
  5. БрагаВ.В., ФедороваГ.В., КоняшинаГ.Б.: «Компьютеризация бухгалтерского учета и аудиторской деятельности: Методические указания по проведению лабораторных занятий с использованием системы Парус / ВЗФЭИ», М.: Экономическое образование, 2007. 68с.
  6. БулгаковаС.В. 6«Модели учёта основных хозяйственных процессов: Учебное пособие». Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. 20с.
  7. БрынковаН.В. «Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия»: изд. центр «Академия». 2008. 80с.
  8. Вендров A.M.: «Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник», М.: Финансы и статистика, 2008. 352с.
  9. ГинзбургА.И.: «Экономический анализ», 2- е изд. СПб.: Питер, 2007. 208с.: ил. (Серия «Краткий курс»)
  10. ГлушаковС.В.: «ПК для бухгалтера»; АСТ Москва, 2008. 448с.
  11. ГолкинаГ.Е.: «Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие.», М.: МЭСИ, 2004. 26с.
  12. ИльинаО.П.: «Информационные технологии бухгалтерского учета»; Питер, 2005. 688с.
  13. Каширина Ирина: «Автоматизированное рабочее место бухгалтера», Издательство: ФЕНИКС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, 2004г., 288 стр.
  14. КожиновВ.Я.: «Бухгалтерский учет в торговле. Типовые хозяйственные операции и ситуации». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Экзамен», 2006. 589, [3] с.
  15. МатвейкинВ.Г., ДмитриевскийБ.С.: «Автоматизированный бухгалтерский учёт процессов реализации: Учеб. Пособие». Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 56с.
  16. «О бухгалтерском учете: Федеральный закон». изд. Ось-89, 2008. 16 стр.
  17. «План счетов бухгалтерского учета». изд. Экзамен, 2007г. 320 стр.
  18. ПродановаН.А., ЗацариннаяЕ.И.: «Бухгалтеское дело: учебное пособие»; Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 320с. (Среднее профессиональное образование).
  19. СоколовЯ.В. «Бухгалтерский учет»; Проспект, 2004. 768 c.
  20. ТиторенкоГ.А. «Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник»: ЮНИТИ, 2005. 400с.
  21. УринцовА.И., ПодольскийВ.И., ЩербаковаН.С., ПодольскийВ.В.: «Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов.», Изд. 2, Издательство журнала «Юнити», ЮНИТИ-ДАНА, 2005г. 255 стр.
  22. ФигурновЕ.П.: «1C Бухгалтерия 7.78.0. Практический курс бухгалтера», 2 изд., 2008г., Изд.: Эксмо, 224 стр.
  23. ФилатоваВ.: «Компьютер для бухгалтера. Самоучитель». СПб.: Питер, 2006. 272с.: ил.
  24. ФилимоноваЕ.В., КирилловаН.А.: «1-С: ПРЕДПРИЯТИЕ В вопросах и ответах. Учебно-практическое пособие для бухгалтеров», 2-е изд., ИТК «Дашков и К», 2005г., 384 стр.
  25. ФедороваГ.В.: «Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита.», М.: Омега-Л, 2004. 304с.
 • 73. Автоматизация бухгалтерского учета на малых предприятиях
  Информация пополнение в коллекции 13.02.2011

  ПараметрыИнфо-Бухгалтер1С: Бухгалтерия 8.0"ПАРУС - Бухгалтерия""БЭСТ-4"

  1. Ведения нескольких юридических лиц Да Да ДаДа
  2. Разбиение проводок на хозяйственные операции Да Да ДаДа
  3. Наличие типовых хозяйственных операций Да Да ДаДа
  4. Самостоятельна настройка типовых хозяйственных операций Да Да ДаДа
  5. Наименование счетов/субсчетов в цифровом и буквенном представлении Да Да ДаДа
  6. Возможность вести учет в любой систем налогообложения без дополнительной переустановки (ОРН, УСН, ЕНВД)НетДаНетНет
  7. Привязать несколько разных справочников Нет Да
  8. Цена (базовая версия, локальная версия)30003300+3000обучение85007440
  9. Ввод хозяйственных операций вручную Да Да ДаДа
  10. Возможность фильтрации журнала проводок Да Да ДаДа
  11. Наличие типовых документов Да Да ДаДа
  12. Набор стандартной отчетности Да Да ДаДа
  13. Набор произвольной отчетности Да Да Да Да
  14. Возможность создания новых документов Да Да НетНет
  15. Возможность создания новых стандартных отчетов Нет Да НетНет
  16. Возможность создания новых произвольных отчетов Да Да НетНет
  17. Возможность изменения документов Да Да ДаДа
  18. Обеспечение электронного документооборота с органами казначейства в части расчетно-платежных документов и отчетностиДаНетДаНет
  19. Он-лайн сервисНетНетНетНет
  20. Наличие локальной версииДаДаДаНет
  21. Готовые отраслевые решенияДаНетНетДа
  22. Возможность пользоваться программой без предварительного обученияДаНетДаДа
  23. Ниже представлен рейтинг автоматизированных программ, используемых юридическими и физическими лицами.
  24. 1С 65%
  25. БЭСТ 7%
  26. Инфо-бухгалтер 6%
  27. Парус 3%
  28. Турбо-бухгалтер 3%
  29. Средства MS Office 3%
  30. Галактика 2%
  31. Самописная 2%
  32. Другое 9%
  33. Также нами были рассмотрены основные преимущества и недостатки изучаемых программ: ПрограммаПреимуществаНедостатки1с1. Конфигурация "открыта". Это означает, что в действующей конфигурации всегда, в любой момент можно ввести корректировки, доработки по улучшению ее работы, по учету особенностей Вашего бизнеса, учесть именно Ваши пожелания, расширить функции так, как Вы сами этого захотите. Другие программы, как правило, недоступны для корректировок 2. Любой программист 1С может прочитать программный код, разобраться в работе Вашей конфигурации и внести соответствующие доработки. Если в программе есть ошибки, то программист может их найти и исправить. 3. Модель, выбранная создателями 1С настолько удачна для решения именно проблем учета (хотя она и не идеальна), что перевод учета из другой системы управления базами данных в 1С может. 4. 1С Предприятие версии 7.7 (с новой версией 8.* - в этом плане сложнее) очень неприхотлива к требованиям компьютера.
  5. В 1С имеется возможность использовать "внешние отчеты и обработки".

 • 74. Автоматизация бухгалтерского учета хозяйственных операций
  Контрольная работа пополнение в коллекции 21.11.2010

  В графе «Доходы всего» общая величина поступления разбита на 3 суммы. Первая из них (6000 руб.) относится к оплате со стороны покупателя за продукцию, работы, услуги, или является авансом полученным (если авансы включаются в доходы для целей налогообложения по мере получения) в бухгалтерском учете она отражена записью по кредиту счета 62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)». Вторая (9000 руб.) поступила в качестве оплаты за товары (отражена в бухгалтерском учете по кредиту счета 62.3 «Расчеты с покупателями за товары в рублях»). А третья сумма (5000 рублей) поступила в оплату реализованных комиссионных товаров поэтому она не включена в состав доходов, учитываемых при определении единого налога. О том, что это #именно оплата за комиссионные товары, свидетельствует признание в качестве дохода комиссионного вознаграждения в сумме 2000 руб. Одновременно с признанием доходов от реализации товаров признаны расходы на приобретение товаров на общую сумму 5850 руб. Три разных строки с ненулевым значением в графе «В т.ч. расходы, учитываемые при расчете единого налога» свидетельствуют о том, что при этом средства от покупателей пришли за 3 разных партии реализованных покупных товаров, оплаченных поставщикам к моменту проведения операции (напомним, что характеристикой партии товаров является совокупность двух показателей у какого поставщика и по какому основанию они были приобретены).

 • 75. Автоматизация деятельности предприятия
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Для того, чтобы реально оценить эффективность системы, очень важно понимать какие задачи может решать правильно разработанная информационная система:

  1. Планирование производственной деятельности. Составление производственных планов различного уровня, - от стратегических до оперативных, - и проверка возможности их исполнения в соответствии с состоянием производственных мощностей и людских ресурсов. Степень детализации планов различного уровня различна - от набора продукции для решения задач стратегического планирования до конкретных материалов или производственных операций для оперативного управления производством;
  2. Управление закупками, запасами, продажами. Это автоматизация процессов планирования и учета для задач снабжения (материально-технического обеспечения) производства, сбыта готовой продукции и управления складскими запасами;
  3. Управление финансами. Как правило, это ведение бухгалтерии, расчеты с дебиторами и кредиторами, учет основных средств, управление наличными средствами и планирование финансовой деятельности;
  4. Управление персоналом. В подсистеме управления персоналом реализованы все основные потребности работы с кадрами: найм и увольнение персонала, учет сведений о сотрудниках, планирование их карьерного роста, расчет заработной платы и учет рабочего времени. Рассмотрение персонала, как отдельного вида ресурса позволяет связать воедино кадровый потенциал предприятия и производственные планы, что также возможно при использовании информационной системы;
  5. Управление затратами. Сюда относится учет всех затрат предприятия и калькуляция себестоимости готовой продукции или услуг;
  6. Управление проектами/программами. Современная деятельность предприятия все больше рассматривается через призму реализации производственных проектов или программ, для которых может осуществляться отдельное планирование и учет;
  7. Проектирование продукции и технологических процессов. Информация о составе продукции, технологических маршрутах ее изготовления, разработка продукции в соответствии с требованиями клиентов, а также оценка затрат, которые понесет предприятие при выпуске такой продукции.
 • 76. Автоматизация начисления и выплаты сдельной заработной платы работникам мебельного цеха
  Курсовой проект пополнение в коллекции 08.11.2009

  Вопросы организации труда занимают одно из ведущих мест в социально-экономической политике государства. В условиях рыночной экономики практическое осуществление мер по совершенствованию организации оплаты труда должно быть основано на соблюдении ряда принципов оплаты труда, которую необходимо базировать на следующих экономических законах: законе возмещения затрат на воспроизводство рабочей силы, законе стоимости. Из требований экономических законов может быть сформулирована система принципов организации оплаты труда, включающие: принцип оплаты по затратам и результатам, который следует из всех указанных выше законов. На протяжении длительного периода времени вся система организации оплаты труда в государстве было нацелена на распределение по затратам труда, которое не соответствует требованиям современного уровня развития экономики. В настоящее время более строгим является принцип оплаты по затратам и результатам труда, а не только по затратам; принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста эффективности производства, который обусловлен, в первую очередь, действием таких экономических законов, как закон повышающейся производительности труда, закон возвышения потребностей. Из этих законов следует, что рост оплаты труда работника должен осуществляться только на основе повышении эффективности производства; принцип опережения роста производительности общественного труда по сравнению с ростом заработной платы, который вытекает из закона повышающейся производительности труда. Он призван обеспечить необходимые накопления и дальнейшее расширение производства; принцип материальной заинтересованности в повышении эффективности труда следует из закона повышающейся производительности труда и закона стоимости. Необходимо не просто обеспечивать материальную заинтересованность в определенных результатах труда, но и заинтересовать работника в повышении эффективности труда. Реализация этого принципа в организации оплаты труда будет способствовать достижению определенных качественных изменений в работе всего хозяйственного механизма.

 • 77. Автоматизация производства и информационные системы на предприятии (на материалах предприятия ООО "Уралресурсы")
  Курсовой проект пополнение в коллекции 12.11.2010

  Организация инструментального обслуживания линии включает комплекс мероприятий, с помощью которых производство эффективно обеспечивается инструментами. Особенно важными мероприятиями являются подготовка инструмента к эксплуатации, его учет, хранение, доставка на линию и порядок смены. Причем предусмотрена регламентированная схема инструмента. Система ремонта обеспечивает организацию ремонтообслуживания автоматических линий. В методических материалах определяется структура ремонтного цикла, численность ремонтного персонала, нормативы простоя оборудования в плановом ремонте, порядок снабжения запасными частями для ремонта, рекомендована оснастка для ремонтных работ. Система контроля качества на АПЛ представляет собой совокупность средств и организационно-технологических мероприятий, предназначенных для обеспечения, поддержания и проверки выполнения заданного уровня качества на всех этапах изготовления продукции. Входной контроль обработанных заготовок и полуфабрикатов и выходной контроль обработанных изделий осуществляется контролерами ОТК, операционный контроль - наладчиками, обслуживающими оборудование автоматических линий. Причем операционный контроль является активным и обеспечивает выполнение технических требований путем подналадочных или ремонтных работ. При разработке этого вида контроля определены контролируемые параметры, число деталей в выборке и периодичность проверки, а также измерительные средства.

 • 78. Автоматизация процессов документооборота
  Дипломная работа пополнение в коллекции 16.05.2010

   

  1. Аладин, Н. Электронный документооборот для всех и для всего / Н. Аладин // Банковские технологии. 2008. - №7. С.57-59
  2. Белая, Т. Р. Автоматизированная система документационного обеспечения управления: организация создания АС ДОУ / Т. Р. Белая // Делопроизводство. 2007. - №3. С.40-47
  3. БОСС-Референт [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.boss-referent.ru/about/
  4. Дело [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/
  5. ЕВФРАТ-Документооборот [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.eos.ru/eos_products/eos_delo/
  6. Журавлева, Н. Распознавание отсканированного документа как необходимый этап организации работы с документами в СЭД / Н. Журавлева // Секретарское дело. 2008. - №9. С.92-95
  7. Корюкин, Ю. Сказка о потерянном времени / Ю. Корюкин // Управление компанией. 2009. - №12. С.63-66
  8. Кузнецов, С. Л. Международные требования к системам автоматизации делопроизводства / С. Л. Кузнецов // Делопроизводство. 2006. - №3. С.63-69
  9. О системе LanDocs [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.landocs.ru/system/index.php
  10. Подолина, О. Автоматизация подготовки организационно-распорядительного документа: работа с его шаблоном / О. Подолина // Секретарское дело. 2008. - №10. С.20-21
  11. Подолина, О. Жизненный цикл входящего документа в системе электронного документооборота / О. Подолина // Секретарское дело. 2009. - №3. С.26-27
  12. Подолина, О. Жизненный цикл исходящих документов / О. Подолина // Секретарское дело. 2008. - №11. С.44-46
  13. Подолина, О. Роль системы электронного документооборота в автоматизации бизнес-процессов компании / О. Подолина // Секретарское дело. 2008. - №8. С.87-91
  14. Подолина, О. Согласование документов в системе электронного документооборота / О. Подолина // Секретарское дело. 2008. - №12. С.26-28
  15. Романов, Д. А., Ильина, Т. Н., Логинова, А. Ю. Правда об электронном документообороте / Д. А. Романов, Т. Н. Ильина, А. Ю. Логинова. М.: Компания АйТи: ДМК Пресс, 2004. 224 с.
  16. Серова, Г. Основные объекты и принципы автоматизации документационного обеспечения управления / Г. Серова // Секретарское дело. 2008. - №1. С30-43
  17. Якобсон, И. «Локальное» решение электронного документооборота / И. Якобсон // Банковские технологии. 2008. - №4. С52
  18. Company Media [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.inttrust.ru/main/products/comp_media/
  19. PayDox [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://www.paydox.ru/Help/DoTour.asp?do=tour&l=ru
  20. Workflow Организация успеха [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://subscribe.ru/archive/business.12apr81/200203/27080515.html
 • 79. Автоматизация работы кадровой службы
  Дипломная работа пополнение в коллекции 01.03.2012

  Наличие электронного документа практически исключает обращение к бумажному подлиннику. Поэтому не менее важно обеспечить упорядоченное хранение документов в электронной форме. Встречаются случаи, когда каждый сотрудник по своему усмотрению создаёт папки, в которые сохраняет файлы с произвольными именами, такими как Doc1, doc2, ccc4 и т.п. Это совершенно недопустимо. Когда таких файлов скапливаются сотни, иногда сам сотрудник с трудом находит нужный документ, а уж если сотрудник заболел или отсутствует по другой причине, найти без него нужный файл становится большой проблемой. Если документы хранятся в виде отдельных файлов, чаще всего используют упорядоченную структуру папок, созданную на основе номенклатуры дел подразделения. Например, приказы по личному составу рекомендуется помещать в специально созданную папку Приказы по личному составу и размещать в ней в соответствии с порядковой нумерацией по годам. Например: С:\Документы\Приказы по личному составу\2004\2004_0405N28.doc. В этом случае имя файла - дата и номер документа (приказ по личному составу № 28л/с от 05.04.2004), помещённого в папку 2004 г. в папке Приказы в папке Документы. Приказы, имеющие срок хранения 5 лет, такие как о предоставлении отпусков и командировках, взысканиях, рекомендуется помещать отдельно от приказов о приёме, переводе, увольнении, имеющих срок хранения 75 лет. Структура папок должна соответствовать номенклатуре дел подразделения. Если в подразделении имеются электронные папки (дела), которым нет аналога в традиционном делопроизводстве, то есть существующие только в электронном виде, то к индексу такого дела в номенклатуре добавляется буква э. Например: Дело 0318э. Если в организации используется централизованная система документооборота и электронного архива, все документы могут создаваться и хранится внутри такой системы.

 • 80. Автоматизация работы отдела планирования компании ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 12.11.2010

  Функциональный блок «Маркетинг» получает данные из внешней среды, на основе которых производится маркетинговый анализ. Результаты маркетингового анализа идут на функциональный блок анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также для осуществления рекламы во внешней среде. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер отдела маркетинга. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники отдела маркетинга. Функциональный блок «Планирование» осуществляет формирование планов на будущий временной период на основании отчетов о продажах и о складировании за предыдущий временной период, а также на основе данных АФХД. Выходной информацией в данном функциональном блоке являются планы продаж, производства, складирования и доставки на будущий временной период. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер отдела планирование. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники отдела планирования. Производство продукции осуществляется на основе сырья, поступающего из внешней среды. Выходом функционального блока является готовая продукция. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер производства. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники производства. Готовая продукция поступает на склад. На складе производится складирование готовой продукции. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер склада. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники склада. Склад сообщает информацию о готовой продукции в отдел продаж. Отдел продаж заключает договора с клиентами. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер отдела продаж. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники отдела продаж. На основании накладных и договоров, которые являются выходной информацией функционального блока «Продажи», осуществляется доставка продукции для клиента. Данные функции выполняет отдел доставки. Управляющим механизмом являются корпоративные стандарты, законодательство РФ, а также менеджер отдела доставки. Исполняющим механизмом является корпоративная ИС и сотрудники отдела доставки.