Криминалистика и криминология

 • 121. Загальний нагляд прокуратури (ч.1)
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Управлінням загального нагляду, нагляду за додержанням законів на транспорті, головному управлінню військових прокуратур, Генеральної прокуратури України, відділам загального нагляду, нагляду за додержанням природоохоронного законодавства та законодавства про адміністративні правопорушення прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняним до них вдосконалювати методику здійснення нагляду, перевірок виконання законів, для чого систематично узагальнювати прокурорську практику, розробляти рекомендації щодо реалізації завдань, поставлених Законом України "Про прокуратуру", та удосконалення практики загального нагляду. Аналізувати якість документів прокурорського реагування для забезпечення єдиної правозастосувальної практики в органах прокуратури, постійно надавати допомогу підпорядкованим прокурорам в організації загальнонаглядової роботи, організовувати навчання кадрів шляхом проведення семінарів, учбово-практичних конференцій тощо.

 • 122. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Елементом криміналістичної характеристики злочинів є також відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення даної групи (виду) злочинів. В деяких складах злочинів мотив і мета є необхідними ознаками суб'єктивної сторони навмисних злочинів (корисливий мотив при зловживанні владою або службовим положенням - ст. 165 КК; мета наживи при спекуляції - ст. 154 КК; мета збуту при виготовленні підроблених грошей або цінних паперів - ст. 79 КК і т.д.). В окремі же склади вони включені в якості кваліфікуючих ознак (зокрема, хуліганські мотивів і мета приховування іншого злочину при кваліфікованому вбивстві - пп. «б» і «е» ст. 93 КК) або пом'якшуючих обставин (наприклад, при вчиненні деяких військових злочинів). Деякі мотиви вказані в кримінальному законі в якості бтяжуючих та пом'якшуючих обставин (вчинення злочину з корисливих і інших низьких переконань, внаслідок збігу важких особистих або сімейних обставин, під впливом загрози або примушення або в силу матеріальної, службової або іншої залежності від винного). В перерахованих випадках елементами кримінально-правової характеристики злочинів є мотив і мета. Однак для більшості умисних злочинів це - не необхідні елементи суб'єктивної сторони і, отже, не входять в кримінально-правову характеристику. Проте в усіх випадках при розслідуванні мотив і мета повинні бути з'ясовані. Це має важливе значення не тільки для визначення судом покарання за вчинене, але і сприяє повному розкриттю злочини. Відомості про найбільш розповсюджені мотиви і мету вчинення тієї або інший групи (виду) злочинів використовуються при висуненні версій відносно суб'єкта і суб'єктивної сторони злочину, а також при організації цілеспрямованого пошуку злочинця. Слідча практика свідчить, що метою підпалів в ряді випадків є приховування розкрадання державного і громадського майна. Тому при розслідуванні пожежі, яка виникла, наприклад, в організації, що займається торговлею або на складі, де зберігалися товарно-матеріальні цінності, перевірка версії про підпал з метою переховати вчиненерозкрадення може навести на слід злочинців, сприяти повному розкриттю їхньої злочинної діяльності.

 • 123. Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов
  Информация пополнение в коллекции 31.10.2008

  Более того, п. 2 примечаний к ст. 201 УК РФ вводит беспрецедентную норму, которую не знал даже УК РСФСР 1922 г., принятый в условиях начала нэпа, когда частнособственнические отношения преобладали над государственными. В примечании сказано: "Если деяние, предусмотренное настоящей статьей, либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия". Тем самым уголовные дела о злоупотреблениях полномочными управленцами негосударственных структур превращены в дела частного обвинения. Уголовные дела об аналогичных делах государственных служащих сохранили публичный характер. Представить себе в реальной жизни ситуацию, когда бы собственник подал заявление в правоохранительные органы о совершенных им преступлениях, весьма трудно. Кроме того, при таком законодательном решении возникает явное противоречие между п. 2 и 3 данного примечания. Пункт 3 говорит: "Если деяние, предусмотренное настоящей статьей или иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях". В действительности, когда частный собственник или его управляющий причиняет ущерб своему юридическому лицу, то ущерб причиняется не его собственности и не совместной собственности акционеров. Ущерб терпит новый вид собственности - собственность юридического лица либо предприятия без создания юридического лица. Поэтому во всех случаях преступление против них нарушает интересы как самих акционеров, так и других граждан, и тем самым интересы общества и государства.

 • 124. Задачи по уголовному праву
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Нормативный материал и специальная литература:

  1. Баулин Ю.В. Основания, исключающие преступность деяния. Казань, 1989.
  2. Казак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. Саратов, 1972.
  3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ/ Под общ.ред. В.М. Лебедева. Москва, 2003.
  4. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1996 г. "О судебной практике по делам о грабеже и разбое". Сборник ППВС РСФСР, 1978.
  5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств". Сборник ППВС СССР, 1996.
  6. Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. Москва, 1969.
  7. Ткаченко В.И. Токование уголовного закона в практике Пленума Верховного Суда СССР. Сов.гос.право, № 4, 1988.
  8. Уголовное право РФ. Учебник./ Под ред. Б.В. Здравомыслова. Москва, 2000.
  9. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Официальный текст с изменениями и дополнениями. Москва, 2003.
 • 125. Задачи следственного освидетельствования
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Возможности установления в процессе осмотра тела живых лиц других особых признаков по-разному определяются в юридической литературе. Так, одни авторы считают, что «освидетельствованием можно установить конкретно, каким физическим недостатком страдает обвиняемый»", другие - что для установления физических недостатков и степени их выраженности возможно производство освидетельствования". По мнению некоторых исследователей, констатация функциональных признаков внешности динамического характера, не связанных с видимыми изменениями на теле освидетельствуемого (заикание, нервный тик, осанка, походка), должна осуществляться специалистом (экспертом), а не следователем в силу того, что наличие таких признаков должно подтверждаться их происхождением, устойчивостью, причинной обусловленностью, что возможно лишь благодаря выводу, сделанному специалистом. Это положение вызывает возражение по ряду обстоятельств. Во-первых, проведение экспертизы обязательно лишь в случаях, указанных в ст. 79 УПК РСФСР и соответствующих статьях УПК. других союзных республик. Во-вторых, установление (обнаружение) особых примет функционального или анатомического характера, очевидность которых не оспаривается, возможно и с помощью иных процессуальных действий, в том числе путем проведения следственного осмотра живых лиц. Конечно, если функциональные или анатомические признаки не очевидны, латентны по своему существу и формам проявления и не поддаются обычным (неквалифицированным) методам установления (обнаружения), следует назначить судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, в ходе производства освидетельствования желательно, а иногда и необходимо участие специалистов, которые могут оказать следователю помощь в установлении, описании и даже предварительной оценке определенных функциональных особенностей освидетельствуемых.

 • 126. Задержание подозреваемого
  Контрольная работа пополнение в коллекции 17.10.2006

  В конце работы хотелось бы подвести итог вышеизложенному. Резюмируем основные положения:

  • Задержание имеет характер неотложной меры принуждения, представляющей собой кратковременное заключение под стражу лица, заподозренного в совершении преступления. Неотложность этой меры объясняется тем, что она применяется без предварительной санкции прокурора или суда, на кратковременный срок, в течение которого выясняются обоснованность подозрения и необходимость применения к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
  • Задержание должно отвечать строжайшему соблюдению законности, быть обусловленным и мотивированным, проводиться с максимальной безопасностью для всех участников и граждан, случайно оказавшихся на месте проведения операции, и с оптимальной затратой сил, средств и времени. Оно должно отвечать принципу гуманности по отношению к задерживаемому вред, причиненный ему задержанием, должен быть по возможности минимальным.
  • Операция по задержанию в организационном отношении завершается конвоированием задержанных в отдел милиции, а в процессуальном производством тщательного личного обыска и составлением протокола задержания и личного обыска.
  • Подозреваемый имеет право на защиту. Подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, а также с материалами, направляемыми в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения; заявлять отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора; участвовать при рассмотрении судьей жалоб в установленном порядке.
  • Подозреваемый с момента задержания вправе иметь свидания с защитником, родственниками и иными лицами.
 • 127. Заключение под стражу
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

  Следовательно, до наступления указанного срока порядок внесудебного ограничения свободы и личной неприкосновенности по-прежнему должен был сохраниться в качестве составной части правовой системы Российской Федерации, т.е. применительно к этому периоду фактически рассматривался законодателем как соответствующий Конституции Российской Федерации. Тем самым предписание абзаца второго пункта 6 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации реализовано им сугубо формально, чем нарушился действительный смысл данного предписания. Сохранение прежнего порядка задержания и применения в качестве меры пресечения заключения под стражу являлось отступлением не только от провозглашенных статьями 22 (часть 2) и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации особых процессуальных гарантий права на свободу и личную неприкосновенность, но и от закрепленных в статьях 17 и 18 Конституции Российской Федерации принципа непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина, обязанности Российской Федерации признавать и гарантировать их в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, не согласовалось с сохраняющими свою силу правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу, а также было несовместимо с принятыми на себя Россией обязательствами в связи с ратификацией ею Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вследствие этого Конституционный Суд РФ в Постановлении от 14 марта 2002 г. N 6-П "По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан С.С.Маленкина, Р.Н.Мартынова и С.В.Пустовалова" признал положения ряда статей УПК РСФСР, допускающих задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, на срок свыше 48 часов и применение в качестве меры пресечения заключения под стражу без судебного решения, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьями 17, 22 и 46 (часть 1), а также абзацу второму пункта 6 раздела второго "Заключительные и переходные положения". Федеральному Собранию было предписано незамедлительно внести в законодательство изменения, с тем чтобы обеспечить введение в действие норм, предусматривающих судебный порядок применения ареста (заключения под стражу), содержания под стражей, а также задержания подозреваемого на срок свыше 48 часов, с 1 июля 2002 года. Теперь можно перейти к собственно процедуре принятия решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 • 128. Заключение эксперта
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Более слабой, по сравнению с установлением индивидуального тождества, уликой является вывод эксперта о родовой (групповой) принадлежности объекта. Он выступает в качестве косвенного доказательства такого тождества. Доказательственная значимость его тем более, чем уже класс, к которому отнесен объект. Например, совпадение группы крови означает лишь вероятность примерно ¼ того, что эта кровь оставлена данным лицом (поскольку существует четыре группы крови). Еще меньшую доказательственную силу имеет, например, такой вывод: «Вещество наслоения на почве относится к низкокачественному трансмиссионному маслу, не имеющему никаких специфических особенностей», поскольку данное масло широко применяется на автотранспорте. Обычно эксперта, относя объект к какому-то классу, дают характеристику этого класса, указывают на его распространенность. Например, эксперт-почвовед, констатируя, что исследуемые образцы почвы относятся к группе карбонатных, слабо засоренными посторонними примесями, отмечает, что такой тип почв является широко распространенным и характерным для данной местности. Если же этого не сделано, то данное обстоятельство необходимо выяснить при допросе эксперта, иначе определить доказательственную ценность такого вывода невозможно. Например, вывод типа: «Исследуемые частицы резины и образцы резины с правого заднего колеса автомобиля № а 376 вм имеют общую родовую принадлежность, т. е. относятся к резинам, изготовленным по одной рецептуре», невозможно оценить, не зная, сколько существует таких рецептур.

 • 129. Заключение эксперта как вид доказательств
  Курсовой проект пополнение в коллекции 20.03.2008

  Более слабой, по сравнению сустановлением индивидуального тождества уликой является вывод эксперта ородовой (групповой) принадлежностиобъекта. Он выступает вкачестве косвенного доказательства такого тождества. Доказательственная значимость его тем больше, чем уже класс, ккоторому отнесен объект. Например, совпадение группы крови означает лишь вероятность примерно 1/4 того, что эта кровь оставлена данным лицом (поскольку существует 4 группы крови). Еще меньшую доказательственную силу имеет, например, такой вывод: «Вещество наслоения на почве относится книзкокачественному трансмиссионному маслу, не имеющему никаких специфических особенностей», поскольку данное масло широко применяется на автотранспорте. Обычно эксперты, относя объект ккакому-то классу, дают характеристику этого класса, указывают на его распространенность. Например, эксперт-почвовед констатируя, что исследуемые образцы почвы относятся кгруппе карбонатных, слабозасоренных посторонними примесями, отмечает, что такой тип почв является широко распространенным ихарактерным для данной местности. Еслиже этого не сделано, то данное обстоятельство необходимо выяснить при допросе эксперта, иначе определить доказательственную ценность такого вывода невозможно. Например, вывод типа: «Исследуемые частицы резины иобразцы резины справого заднего колеса автомобиля №… имеют общую родовую принадлежность, т. е. относятся крезинам, изготовленным по одной рецептуре»,- невозможно оценить, не зная, сколько существует таких рецептур.

 • 130. Законный оборот наркотических и психотропных средств
  Дипломная работа пополнение в коллекции 14.04.2006

  Нормативный материал

  1. Конституция РФ. М.: Филинъ, 1998.
  2. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.
  3. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.
  4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
  5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. М.: Норма-Инфра М., 2001
  6. Уголовный кодекс РСФСР 1960. М.: Норма-Инфра М., 1993
  7. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (КоАП РСФСР) от 20 июня 1984 г. (действующая редакция)
  8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Российская газета за 31 декабря 2001 г., No 256 (2868).
  9. О введение в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Закон РФ от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ // Российская газета за 31 декабря 2001 г., No 256 (2868).
  10. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ // Российская газета. 1998. 15 января.
  11. Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждено постановлением Правительства РФ от 16 марта 1996 г. N 278 // СЗ РФ. 1996. N 13. Ст.1350.
  12. О государственном регулировании и контроле транзита через территорию Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ и веществ, указанных в таблицах I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года: Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1219
  13. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. ПККН, протокол N 1/76-2000 от 6 марта 2000 г. с дополнением N 1, утвержденным 1 октября 1999 г. протокол N 5/74-99 г.)
  14. Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I)
  15. Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)
  16. Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)
  17. Номенклатура и квоты наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе веществ, включенных в таблицы I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. N 278 (утв. постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930) // Российская газета. 1997. 8 октября
  18. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ: Приказ ГТК РФ от 23 сентября 1996 г. N 580 ;
  19. О государственном регулировании и контроле транзита через территорию Российской Федерации наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ и веществ, указанных в таблицах I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года: Приказ ГТК РФ от 10 ноября 1997 г. N 668
  20. Критерии и перечни психотропных веществ, одурманивающих веществ, крупных и особо крупных размеров количеств наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении или обороте, утвержденные на заседаниях 9 октября 1996 г. (протокол N 51/7-96), 17 декабря 1996 г. (протокол N 53/996), 25 декабря 1996 г. (протокол N 54/10-96) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 3. С.17.
  21. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681.
  22. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые после изъятия из незаконного оборота и обращения в доход государства могут быть переданы государственным унитарным предприятиям ...(Минюст N 1932 11.10.99) Приказ Минздрава России от 23.9.1999 N 350
  23. Сводная таблица заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте, утвержденная 4 июня 1997 г. (протокол N 3/57-97) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 8. С.21.
  24. Заключение Постоянного комитета по контролю наркотиков о размерах незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам, утвержденное 16 июля 1997 г. (протокол N 5/59-97) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 11. С.24.
  25. Заключение от 25 ноября 1987 года, а также Заключение от 19 декабря 1990 года. В кн.: Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. - К.; Одесса, Выща шк. Головное изд-во, 1988, с. 196 - 197.
  26. Список веществ, находящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, в соответствии с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный 9 октября 1996 г. (протокол N 51/7-96) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 3. С.21
  27. Критерии и список инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ, утвержденные 9 октября 1996 г. (протокол N 51/7-96) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 3. С.21
  28. Список инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ, утвержденный 9 октября 1996 г. (протокол N 51/7-96) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. N 3. С.21
  29. Список наркотических средств (наркотических веществ и наркотических лекарственных средств, в том числе синтетических и природных) // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. N 11
  30. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1998, N 7, с. 4.
 • 131. Закономерности развития преступности в Российской Федерации на рубеже веков
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Отличительные черты преступности по России и ее регионам в сопоставлении второй половины XIX и второй половины XX в., к нашему сожалению, выявить не удалось из-за отсутствия уголовной статистики. Что касается отдельных ее показателей по Уралу и России в целом (вторая половина XX в.). то приведем результаты сравнительного анализа. Так, анализ графика динамики преступности Пермской области и ее соседей за 80-90-е годы дает возможность выявить ряд закономерностей объективного свойства. Во-первых, кривая графиков динамики преступности регионов Урала повторяет очертания линии средних показателей динамики преступности по России в целом. При этом в трех крупнейших областях (Пермской, Свердловской и Челябинской) в своем количественном выражении они резко (на несколько порядков отличаются от показателей иных регионов. Во-вторых, уровень преступности на 1 тыс. населения в возрасте от 14 лет и старше по трем названным областям намного выше средних общероссийских показателей, а в других регионах Урала он нлмного ниже. В-третьих, сопоставление данных графика динамики преступности в пермской области и динамики процента раскрываемости преступлений за период 1986 - 1997 гг. указывает на то, что кривые этих показателей направлены в противоположные стороны относительно горизонтальной оси координат. При этом темпы прироста преступности в отдельные годы анализируемого периода значительно опережают темпы прироста раскрываемости преступлений в 1992 г. - в 9 раз; в 1993 г. - в 7 раз; в 1995 г. - в 4,7 ораза и т.д. Аналогичные закономерности отслеживаются и по другим крупным регионам Урала, хотя здесь нами выявлен и обрный "эффект" иногда раскрываемость преступлений (прирост ее динамики) опережает прирост преступности. Например. в Пермской области в 1994 г. - в 2 раза; в 1996 г. - в 5.5 pаза; в 1997 г. в 4.5 раза и т.д.

 • 132. Запаховые следы в расследовании преступлений
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Согласно ст. 78 УПК экспертиза назначается в случаях, когда для разрешения дела необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Эксперт дает заключение на основании произведенных исследований в соответствии с его специальными познаниями (ч. 1 ст. 80 УПК). Однако при производстве одорологической выборки ни кинолог, который ее организует, ни другой криминалист участник исследования запаховых проб не являются специалистами в области одорологии. Среди экспертов, которые производили экспертизу по делам, изученным автором, пятеро имели ветеринарное образование, шестеро биологическое, один зооинженерное, один был специалистом в области химии. Никаких исследований запахов такой эксперт сам, естественно, не производит. В заключении он может лишь описать, как производилась выборка, засвидетельствовать ее результаты, указать, какой из объектов выбрала собака. Но если так, то можно ли рассматривать подобного специалиста как эксперта в области одорологии? И экспертиза ли это вообще? Специалист не имеет возможности указать в заключении, как требует ст. 191 УПК, какие исследования он произвел, не может дать мотивированный ответ на поставленные вопросы. При производстве такой экспертизы трудно обеспечить права обвиняемого, предусмотренные ст. 185 УПК. Как же могут следователь и суд проверить достоверность заключения экспертизы, что они обязаны сделать по закону (ч. 3 ст. 70, ч. 3 ст. 80 УПК)?

 • 133. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью и возможность его применения в современных условиях в РФ
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В 1995 году было организовано специализированное следственное подразделение, находящееся в непосредственном подчинении Следственного комитета при МВД РФ. Северный Кавказ, в криминальном отношении регион сложный. Для тесного взаимодействия с Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью, а также для расследования «громких» уголовных дел было создано самостоятельное следственное подразделение. Получив большую процессуальную самостоятельность, независимость от местных властей и местных руководителей органов внутренних дел, следователи стали работать увереннее и результативнее. Проанализировав их опыт, был сделан вывод, что его следует распространять и на ряд других регионов страны, где складывается неблагоприятная криминальная ситуация и где нагло орудуют организованные преступные группировки. Были подготовлены соответствующие предложения, которые легли в основу приказа МВД РФ - О создании региональных отделов по расследованию организованной преступной деятельности, подчиненных непосредственно Следственному комитету при МВД РФ.

 • 134. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  ЗАЯВА
  про заставу

  У виробництві ________________ суду знаходиться кримінальна справа
  ____________ за обвинуваченням _________________________ по ст. ____ КК РФ.
  (ф., і., о.)


  На підставі ст. 154 КПК України прошу суд обговорити мою (нашу) прохання
  і винести визначення про обрання у відношенні ________________________
  (ф., і., о. підсудного)

  запобіжного заходу у виді застави _______________________________________.
  (указати суму чи грошей цінності)

  Мені (нам) відомі сутність справи, по якому буде обраний
  даний запобіжний захід, а також те, що у випадку відхилення
  _____________________________ від явки по викликах суду, внесений застава
  (ф., і., о. підсудного)

  звертається в доход держави.


  Керівник організації
  (чи особа, що вносить заставу) _________________________
  (підпис)

  "__"_________ 19__ м.

  (Печатка)

 • 135. Захват заложников
  Дипломная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

   

  1. Конституция РФ от 12.12.1993.
  2. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом в РФ» от 25.07.98 №130-ФЗ
  3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля 2005 г.)
  4. Концепция национальной безопасности РФ. Утверждена Указом Президента РФ от 26.12.1997 № 1300.
  5. Положение о межведомственной антитеррористической комиссии РФ. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 16.01.1997 №45
  6. Алиев Х., Таджиэменов Б. Борьба с похищениями людей // Законность. 2000. № 6. С. 30.
  7. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и угловно-правовое исследование. М., 1998.
  8. Адельханян Р. Признаки террористического преступления по международному праву // Российская юстиция. 2002. № 8.
  9. Артамонов И. «Терроризм»: проблемы уголовной ответственности. // Уголовное право. 2002. № 3.
  10. Бриллиантов В. Похищение человека или захват заложника//Рос. юстиция. 1999. №6.
  11. Бриллиантов А. Похищение человека и захват заложника //Адвокатские вести. 2001. №3;
  12. Бюл. Верхов. Суда РФ. 2001. №10.
  13. Бауськов Д. Ограничение насильственного похищения человека от захвата заложника. //Уголовное право. 2002. №2.
  14. Беляева Н.В., Орешкина Т.Ю. Ответственность за преступления, посягающие на личную свободу потерпевшего // Проблемы обеспечения личной безопасности граждан: Труды / Академия МВД России. 1995. С. 127.
  15. Бекмурзин М. С. Некоторые вопросы борьбы с терроризмом// Закон и право. 2003. № 1.
  16. Габибова Г. Отграничение похищения человека от захвата заложника //Законность. 2002. №11.
  17. Гаухман Л., Максимов С., Сауляк С. Об ответственности за захват заложника и похищение человека // Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник.-Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 1999
  18. Гаджиев С.Н. Ответственность за преступления, посягающие на личную свободу человека. //Право: Теория и Практика. 2003. №7.
  19. Законность. 1994. № 10. С. 45.
  20. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003.
  21. Журавлев И.А.. Ответственность за захват заложника в зарубежном и Российском уголовном законодательстве./ Закон и право № 2. 2002.
  22. Зубкова В.И., Тяжкова И.М. Ответственность за похищение человека по уголовному законодательству России // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1996. № 2. С. 55.
  23. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (по состоянию на 31.12.2000г). Авторский коллектив ведущие ученые-юристы и практики, под руководством и при участии Генпрокуратуры М.: Издательство “НОРМА”, 2001 896с.
  24. Кукузов Т.Д. Уголовная ответственность за похищение человека: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 20-21.
  25. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. - Саратов: Полиграфист, 1996. С. 122.
  26. Клишин Ю. Похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложников - преступления разные // Закон. 2002. № 6. С. 133.
  27. Комиссаров В. Захват заложника: стремление к наживе или преступление от безысходности? //Законность. 1999. №3.
  28. Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право. Словарь-справочник. -М.: Норма-Инфра, 2000.
  29. Мартыненко Н.Э. Похищение человека: понятие, анализ состава и проблемы квалификации. Лекция. М.: Академия управления МВД России, 1998. С. 20.
  30. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы. СПБ.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 87.
  31. Оганян Р.Э. Проблемы борьбы с преступлениями, связанными с похищениями людей // Проблемы борьбы с терроризмом / Материалы научно-практической конференции от 21 марта 2000 г. М., 2000. С. 107.
  32. Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М., 1986.
  33. Преступность, статистика, закон / Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Криминологическая ассоциация, 1997. С. 197.
  34. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. Журавлева М.П., Никулина С.И. М., «Спарк», 2000г.
  35. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: БЕК, 1999. С. 97.
  36. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. М.: Юрид. литра, 2000. С. 500.
  37. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. М.: Приор, 1999. С. 71.
  38. http://forum.region15.ru/viewtopic.php?t=1957
  39. http://www.allpravo.ru/jurisprudence/doc1137p1/instrum1562/
  40. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /Под ред. Б.В. Здравомыслова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 72.
  41. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: НОРМА-ИНФРАМ, 1998. С. 104.
 • 136. Защита жизни
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  15 Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть.- Екатеринбург.,1997г.

  1. Козаченко И.Я. Преступление с квалифицированными составами и их уголовно-правовая оценка. -Екатеринбург., 1994г.
  2. Комментарий к уголовному кодексу РФ. Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. - М.: Юристъ, 1996г.
  3. Комментарии к Постановлениям Пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам / Под общ. ред. В.М. Лебедева и Б. Н.Топорнина. М.: Юристъ, 1999.
  4. Кудрявцев В.И., Наумов А.В. Российское уголовное право. Особенная часть.-M.: 1997г.
  5. Кузнецова И.Ф. Вопросы квалификации умышленного убийства. M. 1961г.
  6. Леонтьев А.Н. Практикум по психологии.- М. 1972г.
  7. Никонов В.А. Научные основы квалификации преступлений.- Тюмень1996г.
  8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.99г. "О судебной практике по делам об убийстве".
  9. Постановления и определения по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 1981-1988г. -M.1989г.
  10. Рарог А.И. Уголовное право России. Особенная часть- M.: 1996г.
  11. Сарыев Б., «Ответственность за преступления против жизни и здоровья»,- Ашхабад, 1973, С. 180
  12. Семернева Н.К.. Вопросы квалификации умышленных убийств. Свердловск, 1984г.
  13. Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М.: 1997г.
  14. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам. M.:1999.
  15. Советское уголовное право. Особенная часть. М. 1968г.
  16. Шаргородский М.Д. Преступление против жизни и здоровья -М., Юрид.изд., тип. Им. Евг. Соколовой в Лгр., 1947г.
 • 137. Защита салона автомобиля от съема информации
  Реферат пополнение в коллекции 15.06.2010
 • 138. Заявление о преступлении как повод возбуждения уголовного дела
  Дипломная работа пополнение в коллекции 09.12.2008

  Специальная литература

  1. Анашкин О.А. Обеспечение прав личности при соблюдении процессуальных сроков на стадии возбуждения уголовного дела // Следователь.- 2003. № 1.
  2. Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ // Законность. 2002. № 7.
  3. Багаутдинов Ф.Н. Процессуальное положение заявителя.// Законность. 2001. № 4.
  4. Батанов А. Волокита бывает в милиции // Марийская правда. 2003. № 9.
  5. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002.
  6. Безлепкин Б.Т., Бородин С.В. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. И.Л. Петрухина. М.: ООО «ТК Велби», 2002.
  7. Бобров В.К. Система правоохранительных органов, ее единство и классификация // Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. В.К. Боброва. М.: МЮИ МВД России. Издательство «Щит-М», 1999.
  8. Богдановский А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания не право, а обязанность // Российская юстиция. 2002. № 2.
  9. Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса // Государство и право. 1994. № 11.
  10. Галузин А. Уголовно-правовая защита авторских и смежных прав // Законность. 2001. № 5.
  11. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002.
  12. Голубев В.В. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2003.
  13. Григорьев В.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002.
  14. Гуляев А.П. Глава 3. Уголовное преследование // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002.
  15. Демидов И.Ф. Заявитель в Советском уголовном процессе // Вопросы борьбы с преступностью. 1982. Вып. 32.
  16. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961.
  17. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними // Законность. 2003. № 2.
  18. Калиновский К.Б. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2003.
  19. Коротков А.П. Глава 20. Порядок возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юрист, 2002.
  20. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. М.: Юрид. лит., 1989.
  21. Лунев В.В. Юридическая статистика: Учебник. М.: Юрист, 2002.
  22. Макарцев А. Защита прав потерпевших по делам частного обвинения // Российская юстиция. 2003. № 1.
  23. Масленникова Л.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. М.: Юрист, 2002.
  24. Москалькова Т.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Научн. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2002.
  25. Нестеров В. Альтернативный порядок подачи заявлений по делам частного обвинения // Российская юстиция. 2002. № 1.
  26. Николюк В.В., Кальницкий В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела: (В вопросах и ответах): Учебн. пособие. Омск: ВШМ МВД РФ, 1995.
  27. Рыжак Н.И., Кваша Ю.Ф. Правоохранительные органы: понятие, основные черты и классификация // Васильев В.П., Васильев Н.Н., Кваша Ю.Ф., Кваша Л.Ф., Козлов В.А., Рыжак Н.И., Сурков К.В. Правоохранительные органы Российской Федерации / Под общей редакцией Ю.Ф. Кваши. Часть первая: Учебное пособие. М.: ЧеРо-Контур, 2000.
  28. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 2-е изд., исп. и доп. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002.
  29. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва; Науч. ред. В.Т. Томин. М.: Юрайт-Издат, 2003.
  30. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. А. В. Гриненко. М.: Норма, 2004.
  31. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. К. Ф. Гуценко. Издание 6-е, перераб. и доп. М.: Зерцало, 2005.
  32. Уголовный процесс: Учебник для юридических высших учебных заведений / Под общ. ред. В. И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2003.
  33. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Юристъ, 2003.
  34. Халиулин А.Г. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 мая 2002 года / Под общ. и научн. ред. д.ю.н., проф. А.Я. Сухарева. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002.
  35. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М.: Экзамен, 2003.
  36. Шевчук А.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Новая редакция. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.
  37. Шевчук А.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.
  38. Юрин В. Заявление об экономическом преступлении согласования не требует // Российская юстиция. 2001. № 7.
 • 139. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий
  Дипломная работа пополнение в коллекции 27.03.2006

  Литература

  1. Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.
  2. Криминология. Учебник для юридических вузов. /Под общей ред. Долговой А.И. М.,1997.
  3. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996.
  4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Комментарий законодательства и справочные материалы / Авт. сост. В.С. Буров. Ростов-на-Дону, 1997.
  5. Дорошков В.В. Материально правовые и процессуальные аспекты частного обвинения. Автореф. дисс. - канд. юрид. наук. М., 1997.
  6. Халиулин А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы осуществления в условиях правовой реформы) / Автореф. дисс. - докт. юрид. наук. М., 1997.
  7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 1998.
  8. Уголовный процесс / Под ред. В. П. Божьева. М., 1998.
  9. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. М., 1998.
  10. Якупов Р. Х. Уголовный процесс. М., 1998.
  11. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971.
  12. Багаутдинов Ф. Кто защитит интересы государства? // Законность. 1997. N 11.
  13. Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права / Автореф. дисс. - докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1997.
  14. Лесниевски Т. А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и законодательная практика. М., 1998.
  15. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Рига, 1924.
  16. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
  17. Кравец Ю. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Российская юстиция. 1997. N 7.
  18. Ленский А. В., Якимович Ю. К. Производство по делам частного обвинения в уголовном процессе России. М., 1998.
  19. Скорый без расписания. - “Московский комсомолец”. 9 июня 1999 г..
  20. Министр-голод. - “Версия”. 27 июля-2 августа 1999 г.
  21. Министр ХХI века. - “Московский комсомолец”. 7 июля 1999 г..
  22. Диалог с Хакамадой. - “Московский комсомолец”. 21 июля 1999 г.
  23. Этапы большого пути. - “Московский комсомолец”. 28 июля 1999 г.
  24. Версия. - 20-26 июля 1999 г.
  25. Суслов в юбке. - “Московский комсомолец”. 5 августа 1999 г.
  26. Как Волошин “кротов” обманул. - “Московский комсомолец”. 29 июля 1999 г.
  27. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. /Отв. ред. Решетников Ф.М. М., 1994.
  28. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.
  29. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000.
  30. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / Под ред. А.В. Наумова. М., 1996.
  31. Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1998. N 9.
 • 140. Злоупотребление и превышение должностных полномочий
  Курсовой проект пополнение в коллекции 27.06.2008

  Литература

  1. Авдеев С.В. Злоупотребления должностными полномочиями криминологический анализ// Иркутск; Изд-во Вост.-Сиб. ин-та МВД РФ, 2007.
  2. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник.-М.:НОРМА-ИНФРА-М,2000.
  3. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 8. С.12.
  4. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000.
  5. Кравец Ю. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Российская юстиция. 2007. N 7.
  6. Криминология. Учебник для вузов. /Под общей ред. Малкова В. Д. М.,2007.
  7. Криминология. Учебник для юридических вузов./Под общей ред. Долговой А.И. М.,2007.
  8. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. - М.: ЮрИнфоР, 2000.
  9. Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.
  10. Плехова О.А. Существенный вред как обязательный признак объективной стороны составов злоупотребления и превышения должностных полномочий // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Вып. № 12. Краснодар, 2006.
  11. Российская газета. 2006. 10 мая.
  12. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1991.
  13. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 2006.
  14. Умаров М. Н. Коррупция: основы противодействия//Еженедельная газета "эж-ЮРИСТ", N 17/2007.
  15. Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Жалинского А. Э. - . М.: Изд-во Эксмо, 2007 г.
  16. Хабибуллин А. Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения// Журнал российского права", 2007, N 2.
  17. Шнитенков А.В. Корыстная заинтересованность при злоупотреблении должностными полномочиями // Уголовный процесс. - М.; Изд. Дом "Арбитражная практика", 2005. - № 12.