География

 • 81. Азербайджан сегодня, история нефтедобычи
  Контрольная работа пополнение в коллекции 20.11.2010

  Азербайджан впервые в мире стал добывать нефть в открытом море. Первая попытка высадки десанта на скалистую, в штормовую погоду полностью заливаемую волнами, пользующуюся среди местных рыбаков дурной славой группу островков, была сделана 14 ноября 1948 г. К островкам приблизилось небольшое судно "Победа", на борту которого находились известный азербайджанский геолог А. Алиев, специалист по буровым работам Ю. Оруджев и руководитель созданного в 1947 г. объединения "Азнефтеразведка" С. Оруджев. Десанту удалось высадиться на маленький остров, и вскоре на сваях, вбитых в дно моря, были построены первая на Нефтяных Камнях буровая установка и домик для буровой бригады площадью всего в 14 м2! С этой рабочей площадки будущий Герой Социалистического Труда, легендарный Михаил Каверочкин и пробурил первую нефтяную скважину, давшую 7 ноября 1949 г. долгожданную нефть с глубины 942 м. И уже в феврале 1951 г. первый танкер, заполненный нефтью Нефтяных Камней, встал под разгрузку к причалу нефтеналивного порта Дюбенди. Еще через несколько месяцев на глубине 20-25 м началось планомерное строительство эстакад, буровых и технологических площадок. Поверхность главной площади, на которой разместились электростанция, насосно-компрессорный комплекс, вспомогательные цеха, а в начале 60-х годов и 5-9-этажные жилые дома для нефтяников, составила 70 тыс. м2. А общая длина эстакад, этих "улиц" выросшего в море города на сваях, превышает сегодня 200 км.

 • 82. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку
  Контрольная работа пополнение в коллекции 22.11.2010

  Азербайджан вперше у світі став видобувати нафту у відкритому морі. Перша спроба висадки десанту на скелясту, в штормову погоду повністю заливається хвилями, що користується серед місцевих рибалок поганою славою групу острівців, була зроблена 14 листопада 1948 До острівців наблизилося невелике судно "Перемога", на борту якого знаходилися відомий азербайджанський геолог А. Алієв, фахівець з бурових робіт Ю. Оруджев і керівник створеного в 1947 р. об'єднання "Азнефтеразведка" С. Оруджев. Десанту вдалося висадитися на маленький острів, і незабаром на палях, вбитих у дно моря, були побудовані перші на Нафтових каменях бурова установка і будиночок для бурової бригади площею всього в 14 м2! З цієї робочої площадки майбутній Герой Соціалістичної Праці, легендарний Михайло Каверочкін і пробурив першу нафтову свердловину, яка дала 7 листопада 1949 довгоочікувану нафту з глибини 942 м. І вже в лютому 1951 р. перший танкер, заповнений нафтою Нафтових Каменів, став під розвантаження до причалу нафтоналивного порту Дюбенді. Ще через кілька місяців на глибині 20-25 м почалося планомірне будівництво естакад, бурових і технологічних майданчиків. Поверхня головній площі, на якій розмістилися електростанція, насосно-компресорний комплекс, допоміжні цехи, а на початку 60-х років і 5-9-поверхові житлові будинки для нафтовиків, склала 70 тис. м2. А загальна довжина естакад, цих "вулиць" виріс в море міста на палях, перевищує сьогодні 200 км.

 • 83. Азербайджанцы
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В 19 - начале 20 вв. азербайджанцы в исторической литературе и официальных документах называли тюрками, татарами. В этногенезе азербайджанцы участвовало древнее коренное население Атропатены и Албании Кавказской, смешавшееся с вторгавшимися сюда в 1-м тыс. до н. э. и 1-м тыс. н. э. ирано- и тюркоязычными племенами (киммерийцы, скифы, гунны, булгары, хазары, огузы, печенеги и др.).

 • 84. Азиатско-тихоокеанский регион
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  Ìîäåëü ðàçâèòèÿ Þæíîé Êîðåè ìîæåò óñïåøíî ôóíêöèîíèðîâàòü òîëüêî ïðè îïðåäåë¸ííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, êîòîðûìè ÿâëÿþòñÿ ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñ ðûíî÷íûì ìåõàíèçìîì, à òàêæå ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì è ïîëèòèêà ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ. Äàëüíåéøèå óñïåõè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Þæíîé Êîðåè ñâÿçàíà ñ ïåðåõîäîì ê íàóêî¸ìêîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäñòâî êîòîðîé áóäåò îïèðàòüñÿ íà äîëãîñðî÷íóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè íàóêè, òåõíèêè è ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Ñ 1979 ãîäà Êîðåÿ ïðîâîäèò ïîëèòèêó îòêðûòîñòè ýêîíîìèêè äëÿ çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ, ÷òî ïðèâåëî ê øèðîêîìàñøòàáíûì àìåðèêàíñêèì, ÿïîíñêèì è åâðîïåéñêèì èíâåñòèöèÿì â ñòðàíó ïî ëèíèè ÒÍÊ. Ñòðàíà, íà÷àâ êàê ßïîíèÿ ñ çàèìñòâîâàíèÿ èíîñòðàííûõ òåõíîëîãèé í ïåðâîé ñâåæåñòè, ïîñòåïåííî ïðåâðàòèëàñü â äîâîëüíî ñèëüíóþ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ïëàíå äåðæàâó. Íåñìîòðÿ íà îïðåäåë¸ííûå óñïåõè â ðàçâèòèè, ýêîíîìèêà Êîðåè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåæèâàåò ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû. Ïðåäïðèÿòèÿ-êîíãëîìåðàòû ÷ðåçìåðíî äèâåðñèôèöèðîâàëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òî ïðèâåëî ê ðàñïûëåíèþ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â áîëüøîì ñïåêòðå èçáðàííûõ ñåãìåíòîâ áèçíåñà. Ïðåäïðèÿòèÿ, òåðÿÿ ïðåæíèå ïðèáûëè, ñòàëè ñòàíîâèòüñÿ áàíêðîòàìè. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà â íàóêî¸ìêîé ïðîìûøëåííîñòè ïðåâûñèëà åâðîïåéñêèé óðîâåíü, ñäåëàâ íåâîçìîæíûì êîíêóðåíöèþ íà îñíîâå ýêîíîìèè íà èçäåðæêàõ íà îïëàòó òðóäà, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçàëîñü íà äàëüíåéøåì íàðàùèâàíèè ýêñïîðòà. Ïðè÷èíû òðóäíîñòåé êîðåéñêîé ýêîíîìèêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííàÿ ìîäåëü íå ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ïîèñêà âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ ðîñòà, çàäåéñòâóÿ èñêëþ÷èòåëüíî âíåøíèå ôàêòîðû . Î÷åâèäíà, ÷òî òàêàÿ ñòðàòåãèÿ äîëæíà áûòü ïîâåðæåíà ïåðåñìîòðó.

 • 85. Азия
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В целом Азия высокогорная часть света 3/4 площади занято горами и плоскогорьями, но есть и равнины, огромные, необозримые, как, например, Западно-Сибирская, а есть глубокие впадины, дно которых лежит ниже уровня моря. В центральной части Азии в среднем на 45 км вздымается плоскогорье Тибет. По его южному краю поднимаются горы Гималаи с самой высокой вершиной на Земле Джомолунгмой (или Эверестом, Сагарматхой), возвышающейся почти на 9 км над уровнем моря. Так как Азия протянулась на огромнейшее расстояние с севера на юг и с запада на восток, то различия в климате в разных местах этой части света очень большие. На Крайнем Севере долгая зима, много месяцев лежит снег, метут метели, дуют ледяные ветры, стоят лютые морозы, полыхают полярные сияния в темном ночном небе. За Полярным кругом зимой не бывает солнца, но зато весной и летом оно заходит за горизонт только на несколько минут, и тогда день длится круглые сутки. Большую часть северной оконечности Азии занимает тундра. Здесь нет высоких деревьев, растут только трава, расцвеченная множеством цветов, да низенькие карликовые березки и ивы. Водятся в тундре белые песцы и маленькие зверюшки лемминги. Южнее тундры громадные азиатские пространства занимают дремучие хвойные леса, называемые тайгой, где растут лиственница, сибирский кедр. Здесь живут медведи, волки, лисы, по веткам скачут проворные белки и в пушистой хвое прячутся красавцы соболи. Еще южнее располагаются полупустыни и жаркие пустыни Средней и Центральной Азии, разделенные высокими горами Памира, Тянь-Шаня, Алтая. Гималаи и другие высокие горы, окаймляющие Центрально-азиатское плоскогорье, закрывают южные части Азии от холодных северных ветров. На берегах, омываемых теплым Индийским океаном, царит вечное лето. Здесь очень жарко. На большей части материка и на островах, которых здесь много и больших и маленьких, выпадает много дождей и растут густые вечнозеленые леса. К югу от Гималаев есть самое дождливое место на Земле Черапунджи. Если бы там оставалась вся выпавшая за год влага, она образовала бы слой высотой с четырехэтажный дом.

 • 86. Азовское и Черное моря
  Доклад пополнение в коллекции 09.12.2008

  Ветер. Район Черного моря отличается более сильными ветрами, чем близлежащая суша. Преобладают ветры северо-западного, западного и юго-западного направлений, связанные с циркуляцией в умеренных широтах северного полушария. Кроме того, в холодное полугодие, когда усиливается циклоническая деятельность над Средиземным морем и часто формируется стационарный антициклон над Восточной Европой, в районе Черного моря, и особенно в северной и западной его частях, возникают северо-восточные ветры. В переходные сезоны, когда циклоны полярного фронта проходят над территорией Болгарии или немного севернее, создаются условия, благоприятные для возникновения юго-восточных и восточных ветров. В таких случаях на южном побережье наблюдается южный ветер фёнового характера. В летние месяцы на побережье возникает бризовая циркуляция - днем ветры дуют с моря на сушу, ночью - с суши на море. Бризы освежают воздух и умеряют летнюю жару в дневные часы. На восточном побережье образуются горно-долинные ветры. Летом при антициклонической обстановке такие ветры возникают и в южной части побережья. Горный ветер делает вечера более прохладными.

 • 87. Айерс-Рок
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  А темный, как ночь, Путта грот населяли, как гласило предание, духи умерших детей, ожидающие момента, когда они смогут вселиться в новое, только что рожденное тело ребенка. По крутому склону горы узкая тропка ведет на ее вершину. Не всякому под силу одолеть рискованный подъем, хотя сейчас в самых опасных местах и поставили металлические перила. К чисто альпинистским трудностям добавляется еще и необходимость нести с собой запас воды во вместительной фляге иначе восходителю грозит гибель от обезвоживания организма или солнечного удара. С высоты Айерс-Рока открывается панорама обширной пустыни, почти лишенной растительности Лишь у подножья скалы зеленеют редкие рощицы чахлых эвкалиптов и акации мульги. Немногочисленные кенгуру и страусы-эму щиплют колючие побеги спинифекса, неторопливо передвигаясь по красной, потрескавшейся от жары равнине. Вдали голубеет сквозь воздушную дымку причудливый массив горы Маунт Олга. До него по прямой 24 километра Редкие здесь, но обильные ливни проточили в нем глубокие борозды-ущелья, разбив массив на тридцать округлых останцов. Аборигены дали Маунт Олге меткое имя Катажута ( Гора со многими головами ) С противоположной стороны едва вырисовывается силуэт расположенной вдвое дальше горы Коннор. В отличие от Маунт Олги и Айерс-Рока она имеет плоскую вершину. Покрытая серо-зеленой травой, эта вершина при взгляде с самолета резка контрастирует со своими соседками. Сейчас район Айерс-Рока объявлен Национальным парком, и поток туристов, желающих увидеть уникальную скалу, растет с каждым годом. Несмотря на удаленность и труднодоступность этого уголка Австралии, расположенного в самом центре континента, люди на автомобилях и самолетах добираются сюда, чтобы полюбоваться красотой необыкновенного ландшафта, равного которому не найти нигде в мире. Конечно, в горах и пустынях Австралии и у ее побережья много прекрасных и удивительных мест. Это и Большой Барьерный риф с его сказочными обитателями, и живописные Голубые горы, в недрах которых прячется двухсоткилометровая система Дженоланских пещер, и заповедные остров Кенгуру и Акулий залив, и прохладные хвойные рощи и водопады острова Тасмания, и озера-призраки Западной Австралии, каждый год исчезающие, чтобы возникнуть затем вновь на другом месте... Туристов, приезжающих на далекий континент из разных стран мира, чарует подводное коралловое многоцветие Барьерного рифа или величие пещерных залов Дженолама, где грот Чертов Каретный Сарай достигает в высоту ста метров! И все же, насладившись зрелищем этих красот, пообщавшись с дружелюбными кенгуру и коала в национальных парках побережья, любознательный путешественник непременно вставит в фотоаппарат новую пленку и отправится по пыльному шоссе, идущему по границе Большой пустыни Виктория и пустыни Симпсон.

 • 88. Айсберг
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  В течение года примерно 370 айсбергов создают угрозу для навигации. Поэтому в открытом океане за ними ведется неусыпное наблюдение специальной службы. Над поверхностью моря айсберги могут достигать высоты 100м, но большая часть их находится под водой. Плывущая в теплых водах ледяная гора обычно бывает окутана плотным туманом это водяной пар более теплого воздуха сгущается над ее холодной поверхностью. В 1912 г. в густом тумане столкнулся с айсбергом большой пассажирский пароход "Титаник", пересекавший Атлантический океан. Пароход, на котором плыли в Америку две тысячи двести пассажиров, затонул. Погибло полторы тысячи человек. Много лет спустя, в 1959 г., такая же участь постигла датский корабль "Хедтоф". Он тоже затонул в Северной Атлантике. Айсберг представляет собой своеобразное хранилище пресной воды.

 • 89. Айсберги
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  1912 году большой пассажирский пароход «Титаник» плыл из Америки в Европу, столкнулся в тумане с айсбергом и затонул. Но случилось, что в антарктических водах айсберги сослужили добрую службу китобойной флотилии «Юрий Долгорукий». Сильнейшие штормы мешали морякам перегрузить готовую продукцию на рефрижератор и взять топливо с танкера. И тут моряки увидели два айсберга рядом. Вокруг ходили высокие волны, а между ними была лишь легкая зыбь. Моряки рискнули стать между айсбергами и под их защитой произвести необходимую перегрузку. Кажется, это единственный случай, когда айсберги помогли морякам. Но айсберги не только величественное явление природы. Они могут служить источником пресной воды, которой все более остро не достает людям. Уже разрабатываются проекты «отлова» и буксировки айсбергов в безводные районы, такие как Саудовская Аравия, Юго-Западная Африка.

 • 90. Академик Г.Ф. Морозов и его вклад в исследования природы Крыма
  Информация пополнение в коллекции 02.12.2010

  Основные работы Г. Ф. Морозова: «Свойства леса» (1912г.) «Природа Леса» (1912 г.), «Биология наших лесных пород» (1914 г.), «Смена пород» (1914 г.), составившие содержание отдельных глав и целых отделов «Учения о лесе», объединились впервые в книге «Основания учения о лесе», изданной в 1920 г. в Крыму. Само собою разумеется, что учебник, написанный в условиях тыла белой армии в Симферополе автором, оторванным длительной болезнью от событий, внесших ряд коренных изменений в направление биологических исследований, в значительной мере не связан с требованиями, предъявляемыми нами к специально лесной литературе в реконструктивный период. «Учение о лесе» не сочетается с планом текущего социалистического строительства, не дает предпосылок к развитию лесного опытного дела в условиях государственного лесного хозяйства, не развертывает перспективы освоения леса в условиях обобществленного пользования и, по существу, опирается на лесное хозяйство капиталистической системы.

 • 91. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
  Информация пополнение в коллекции 16.06.2010

  Частка російських товарів на внутрішньому ринку не перевищує 25-30%, а з урахуванням "тіньового виробництва", за оцінками фахівців, - 35-40%, решту 60% - імпорт. Це значно нижче порогового значення (70% вітчизняних товарів) для забезпечення економічної безпеки держави. Крім того, оборонне замовлення та мобілізаційні потреби у продукції галузей легкої промисловості забезпечуються вітчизняним виробництвом на 17-36%. Не гарантується стратегічна незалежність держави по одному з найважливіших напрямків, що має не тільки економічне значення, але і соціальну значущість. Тому завдання стабілізації розвитку цього блоку галузей може і повинна розглядатися як пріоритетна, тим більше що має місце залежність від імпорту широкого спектру споживчих товарів в геоекономічному і геополітичному плані істотно послаблює національні позиції, звужуючи ступінь свободи прийняття рішень, і обмежує перспективи соціально-економічного розвитку профільних російських регіонів.

 • 92. Актуальные вопросы систематики ландшафтов Центрального Черноземья
  Статья пополнение в коллекции 12.01.2009

  Первый опыт систематики фаций среднерусской лесостепи принадлежит К.А. Дроздову [3]. Он составил классификационную схему и осуществил систематику фаций значительной территории ЦЧО, избрав в качестве основных классификационных категорий соподчиненные (сверху вниз) единицы: отдел класс семейство род вид. Однако автору удалось классифицировать фации только на уровне классов и семейств. Особое внимание при этом было уделено характеристикам семейств фаций-доминантов и наиболее типичным видам фаций. Принципиальную основу выделения каждой классификационной категории составил одновременный учет двух признаков геолого-геоморфологического и биоклиматического. Это позволило в пределах среднерусской лесостепи выделить четыре класса фаций: элювиальный, трансэлювиальный, супераквальный, субаквальный. Литолого-геоморфологические особенности и различия коренных биоценозов послужили критерием для подразделения классов на семейства. В отличие от систематики фаций упорядочение урочищ и местностей Центрального Черноземья осуществлено менее детально. Объясняется это рядом причин: незавершенностью систематики элементарных ландшафтов (фаций) региона, отсутствием устоявшихся теоретических основ и методических приемов классификации ландшафтов данного ранга и др.

 • 93. Албания
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  С давних времен сохранились в Албании народные ремесла. Самый древний художественный промысел албанцев обработка серебра. Они изготавливают цепочки, подвески, серьги. На домашних ткацких станках ткут шерстяные ткани, покрывала на подушки, женские сумки, ковры. Ковры в албанском быту это не предмет роскоши. Они помогают сохранить тепло в домах в холодное время года. Их вешают на стены, кладут на пол или на диван. Резчики по дереву украшают жилища: красивы резные потолки, двери, подоконники. Туристы любят покупать резные деревянные сувениры. В стране сохранились обычаи турецкой кухни: мясные блюда под острым соусом, приторные сладости. Восточный обычай пить кофе принят повсеместно. Его обычно подают гостям. Кажется удивительным, как в стране, площадь которой немного превышает половину Московской области, могли сложиться столь разнообразные традиции в костюме, жилище, семейных обычаях. Невозможно описать все виды традиционного костюма столь они многочисленны. Однако костюм типа джубы во многих районах носят и сейчас. Основные его элементы широкая прямая рубаха, льняная или хлопчатобумажная. Поверх надевают распашную шерстяную одежду джубу. Покрой, цвет джубы зависит от того, кто ее носит мужчина или женщина, или же в зависимости от местности, где живет человек. Костюм дополняют вышивки, аппликации, черные и золотые шнуры, пояса с металлическими бляшками, всевозможные серебряные украшения. Основные цвета национального костюма белый, черный, красный. И сейчас многие мужчины вместе с обычным костюмом продолжают носить валяные из шерсти белые головные уборы круглые шапочки с низким или высоким околышем или мягкие вязаные колпаки в каждой местности своя мода. Немолодые крестьянки обязательно носят фартуки и головные платки.

 • 94. Алдан
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Показатель20012002ДемографияЧисло родившихся, на 1000 населения12.412.6Число умерших, на 1000 населения16.516.3Естественный прирост (убыль), на 1000 населения-4.1-3.7Уровень жизни населения и социальная сфераСреднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.49127076Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м21.421Число дошкольных учреждений, шт.109Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек0.90.9Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт.75Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек3.2753.256Численность врачей, чел.8275Численность среднего медицинского персонала, чел.382357Число больничных учреждений, шт.22Число больничных коек, тыс. шт.0.40.3Число зарегистрированных преступлений, шт.321410Выявлено лиц, совершивших преступления, чел.169241Экономика, промышленностьЧисло предприятий и организаций (на конец года), шт.10581242Число действующих предприятий промышленности (на конец года), шт.2417Объём промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб.605.4936.8Индекс промышленного производства, % к предыдущему году83.7154.7СтроительствоОбъём работ, выполненных по договорам строительного подряда, млн. руб.206.2252.5Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади2.82.3Ввод в действие жилых домов, квартир2221Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену75-ТранспортЧисло маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт.55Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел.0.70.9Торговля и услуги населениюОборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб.590.8768.5Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.128141.5Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.6.98.2ИнвестицииИнвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб.187.1595.5Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, %52.362.1Экономика

 • 95. Александр Ключарев. Дикий юг, или хождение Северян в земли Крымские
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  дни (шел день четвертый) купили "иноземного" пива , "Eagle", и . Первые два

 • 96. Александров
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Показатель20012002ДемографияЧисло родившихся, на 1000 населения7.78Число умерших, на 1000 населения17.418.7Естественный прирост (убыль), на 1000 населения-9.7-10.7Уровень жизни населения и социальная сфераСреднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.28863781Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м20.820.8Число дошкольных учреждений, шт.2020Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек2.12.1Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт.98Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек7.97.3Численность врачей, чел.248266Численность среднего медицинского персонала, чел.507551Число больничных учреждений, шт.44Число больничных коек, тыс. шт.0.80.8Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт.88Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт.2.42.1Экономика, промышленностьЧисло предприятий и организаций (на конец года), шт.10091074Число действующих предприятий промышленности (на конец года), шт.130151Объём промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб.13301355Индекс промышленного производства, % к предыдущему году63.6104.9СтроительствоОбъём работ, выполненных по договорам строительного подряда, млн. руб.160.2181.6Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади12.99.9Ввод в действие жилых домов, квартир19184ТранспортЧисло маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт.61Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел.3.41.9Торговля и услуги населениюОборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб.726.1811.5Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.183.5333.6Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб.21.320.4ИнвестицииИнвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб.77.376.6Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, %1.116.5Экономика

 • 97. Алеппо
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Товаров через алеппский базар ежедневно проходит огромное количество. Подвозят их из караван-сараев, расположенных поблизости. Это бывшие постоялые дворы, на которых останавливались купцы со своими караванами. В XVII веке этот караван-сарай стал торговым представительством купцов из Европы: Франции, Англии, Голландии. Здесь же останавливались венецианцы. Из всех европейцев они были первыми, начавшими торговать в Алеппо. Всем купцам из Европы предписано было останавливаться только на территории караван-сараев, на них же распространялся запрет на розничную торговлю. Торговать они имели право только оптом, в то время как в розницу торговали местные.

 • 98. Алеуты
  Доклад пополнение в коллекции 12.01.2009

  Особенностью историко-культурного развития алеутов является динамика их этнической культуры в зависимости от политики Российско-Американской компании, которая оказывала влияние на соотношение жизнеобеспечивающих и товарных основ их экономики. На начальном этапе, до 1867 г., отмечено сохранение культурной традиции, соответствующей общеалеутской (добыча пушнины, охота на морского зверя, заготовка товарного продовольствия, традиционные элементы материальной культуры), либо, в связи с особенностями географии Командор, частично видоизмененной (собачья упряжка, заимствованная с Камчатки). Значительное влияние на алеутов оказали русские.

 • 99. Алжир
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  более состоятельных - одна - две коровы. Лишь немногие счастливцы имеют собственные крохотные земельные учас-

 • 100. Алжирская Народная Демократическая Республика
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  ВЫВОДЫ:

  1. Алжир страна с древнейшей историей захватнических войн и колонизации, как африканскими, так и евроазиатскими государствами. Главное влияние оказали арабы, насадившие свою культуру, язык, религию (ислам). Берберы - потомки исторически коренного населения ливийцев, составляют абсолютное меньшинство.
  2. Образованию Алжира как государства способствовало его выгодное географическое положение здесь проходят важные мировые пути между Атлантикой и Ближним Востоком, Европой и странами Африки.
  3. АНДР парламентская президентская республика с очень широкими полномочиями президента.
  4. Алжир достаточно развитое в экономическом и культурном отношении государство. Уровень жизни населения относительно высок, поддерживается дотациями от государства, в основном за счет экспорта нефти, газа и пр. Бесплатное обучение и медицинское обслуживание. Большое внимание оказывается образованию.
  5. АНДР государство, характеризующееся политической нестабильностью, в сдерживании которой главную роль играет армия. Основным фактором политической нестабильности является борьба за власть, как между политическими движениями, так и внутри них. Главными возмутителями политической жизни являются ИФС и ХАМАС. Они составляют главную оппозицию государственному курсу (строительство социализма, установление президентского режима, однопартийной системы и т. д.). Одним из главных факторов, используемых оппозицией, являются безработица, экономические трудности и т. п. Вместо конституции они выдвигают законы шариата коран. Основными методами борьбы у экстремистских исламских организаций являются международный и внутренний терроризм.
  6. Экономической базой Алжира являются природные ресурсы (нефть, газ, руды и др.) и национализированные иностранные владения, фирмы, компании, банки, имущество и т. д.
  7. В Алжирской экономике в последние годы наметился переход от плановой к рыночной; разрешено покупать землю из госфонда, нерентабельных кооперативов; большая часть торговли перешла в частные руки.
  8. Все еще остаются проблемы в здравоохранении: борьба с инфекционными и экологическими заболеваниями, а также в ветеринарии борьба с болезнями животных, в т. ч. опасных для человека.