Бухгалтерский учет и аудит

 • 221. Аудит организации-банкрота
  Информация пополнение в коллекции 10.09.2012

  Материнская компания АО «Энергия», испытывающая финансовые затруднения, организовала новый бизнес в выделенном дочернем закрытом акционерном обществе (ДЗАО) «Энергетик». Активы и пассивы ДЗАО на начало первого года деятельности (и реализации проекта) характеризуются следующими величинами (данные по трем вариантам): внеоборотные активы (ВА) = 100 млн. руб. (1 вариант), 90 млн. руб. (2 вариант), 80 млн. руб. (3 вариант), оборотные активы (ОА) = 70 млн. руб. (1 вариант), 60 млн. руб. (2 вариант), 60 млн. руб. (3 вариант), капитал и резервы (СК) = 100 млн. руб. (1 вариант), 90 млн. руб. (2 вариант), 80 млн. руб. (3 вариант), краткосрочные пассивы (КП) = 70 млн. руб. (1 вариант), 60 млн. руб. (2 вариант), 60 млн. руб. (3 вариант). Для реализации в ДЗАО выбран инвестиционный проект, связанный с расширением производственной сферы деятельности. Первоначальные единовременные инвестиционные затраты (капитальные вложения) на приобретение необходимого оборудования равны 4 млн. руб. (для всех вариантов). Их финансирование осуществляется за счет чистой прибыли (ЧП) материнской компании. Приобретенное оборудование устанавливается в течение месяца. После установки оборудования, ДЗАО ежегодно начинает получать чистую прибыль в размере 12 млн. руб. (для всех вариантов). За первый год ДЗАО получит 6 млн. руб. (для всех вариантов). Ее использование во втором году следующее: 50% (для всех вариантов) предполагается рефинансировать в новый инвестиционный проект, отдача от которого будет получена позднее, оставшиеся 50% ( для всех вариантов) будут использованы для прироста запасов сырья и материалов. Получение дивидендов акционерами пока не предусматривается. В 3-м году реализации проекта чистая прибыль предыдущего года распределится поровну (для всех вариантов) - на рефинансирование инвестиционных проектов, на прирост запасов и на дивиденды.

 • 222. Аудит основних засобів
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  № п/пПерелік питаньПроцедури

  1. Чи назначені матеріально-відповідальні особи за збереження основних засобів?перевірка документів
  2. Чи укладені договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають за збереження основних засобів?перевірка документів
  3. Оснащені чи ні приміщення пожежно-охоронною сигналізацією?перевірка документів, усне опитування персоналу
  4. Чи організований порядок вивозу матеріальних засобів з території організації?перевірка документів, усне опитування персоналу
  5. Чи проводилася інвентаризація основних засобів, як оформлені її результати?перевірка документів
  6. Правильність віднесення предметів до основних засобівперевірка документів
  7. Правильність нарахування амортизації по основним засобам, в тому числі прискореноїперевірка документів та арифметичні розрахунки
  8. Правильність проведення переоцінки основних засобів і оформлення її результатівперевірка документів
  9. Правильність розділення основних засобів по призначенню ( виробничі, невиробничі)перевірка документів, усне опитування персоналу, інвентаризація
  10. Правильність оцінки основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
  11. Правильність оформлення первинних документів, по надходженню та вибутті основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
  12. Правильність нарахування ПДВ при безкоштовній передачі основних засобівперевірка документів
  13. Правильність нарахування податку на прибуток при реалізації основних засобівперевірка документів
  14. Чи застосовується індекс інфляції для цілей оподаткування прибутку при реалізації основних засобів, правильність його застосування?перевірка документів
  15. Правильність відображення в обліку операцій, повязаних з орендою основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
  16. Правильність відображення в обліку лізингових операційперевірка документів і дотримання правил обліку
  17. Правильність відображення в обліку витрат на ремонт основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
  18. Правильність кореспонденції рахунків з обліку основних засобіввідсліджування
  19. Відповідність записів аналітичного та синтетичного обліку записам в формах бухгалтерської звітності по рахунку 10 “Основні засоби”відсліджуванняМетодика проведення аудиту основних засобів включає наступні етапи перевірки.
  20. Перевірка руху основних засобів
  21. Надходження основних засобів перевіряється правильність відображення в обліку надходження основних засобів; правильність бухгалтерського обліку оприбуткування їх незалежно від форми власності підприємства.
  22. Аудитору необхідно перевірити чи створена комісія приймання основних засобів та оформлення її результатів, як оформлені договори купівлі-продажу основних засобів, протоколи договірних цін, правильність вказання первинної вартості в актах приймання-передачі основних засобів. Важливою умовою збереження основних засобів є проведення їх інвентаризації, тому в процесі контролю необхідно перевірити повноту та своєчасність її проведення, і правильність відображення результатів. Це потрібно, щоб переконатися наскільки можна довіряти результатам інвентаризації та зменшити аудиторський ризик. Аудитор має перевірити чи правильно виділено ПДВ при придбанні основних засобів. Аудитору також необхідно зосередити увагу на порядку формування первісної вартості окремих обєктів основних засобів у випадках, коли в документах, що супроводжують купівлю, зазначено вартість не кожного обєкта окремо, а кількох обєктів разом. Первісну вартість придбаних обєктів встановлюють пропорційно до справедливої вартості, виходячи з фактичних витрат на придбання.
  23. Вибуття основних засобів перевірка дозволу та порядку ліквідації основних засобів, а також бухгалтерських записів, які відображають ліквідацію, реалізацію, безоплатне передання основних засобів тощо незалежно від форми власності підприємства.
  24. При перевірці ліквідації основних засобів у звязку із зносом або пошкодженням розглядаються акти на ліквідацію основних засобів. Слід перевірити чи затверджений відповідний акт керівником підприємства, та чи зроблена відмітка бухгалтерії про фіксацію вибуття інвентарного обєкта в інвентарній картці.
  25. Перевірка нарахування зносу(амортизації) на основні засоби перевіряється застосування підприємством норм зносу основних засобів відповідно до чинного законодавства; порядку нарахування підприємством зносу(амортизації) основних засобів, застосування прискорених норм амортизації; правильність відображення в обліку зносу основних засобів залежно від форм власності.
  26. Перевірка проведення індексації основних засобів перевіряється наявність проведення індексації балансової вартості основних засобів; правильність застосування коефіцієнтів індексації; використання понижуючих коефіцієнтів амортизації основних засобів; порядку відображення в обліку результатів індексації основних засобів.
  27. Необхідно перевірити відображення у відповідних підтверджуючих документах результати переоцінки (актах переоцінки, довідках або розрахунках бухгалтерії, експертних висновках), а також в інвентарних картках обліку основних засобів.
  28. Перевірка порядку відображення ремонту основних засобів перевірка правильності відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів. Аудитору необхідно зясувати, чи включено витрати з поліпшення обєкту, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, до первісної вартості обєкта основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо). Інші витрати, що здійснюються для підтримання обєкта в робочому стані, повинні бути віднесені підприємством до складу витрат. При цьому слід памятати про документальне оформлення: повинен бути складений кошторис на проведення ремонтних робіт, і здійснений запис про проведений ремонт в інвентарній картці.
  29. Перевірка відповідності, повноти та достовірності обліку основних засобів.
  30. На останньому етапі аудиту основних засобів перевіряють відповідність первинних документів синтетичним регістрам обліку. Для цього звіряються дані інвентарних карток обліку основних засобів з даними, актів приймання-передачі основних засобів, акти ліквідації, дозволи на реалізацію, журналу-ордеру № 13, Головної книги та фінансової звітності підприємства, балансу-форми № 1. При перевірці аудитор орієнтується на можливі відхилення в облікових даних, які можуть вплинути на достовірність звітних показників. До типових помилок і відхилень належать:
  31. аналітичний облік основних засобів не ведеться в інвентарних картках (ОЗ-6);
  32. матеріальна відповідальність організується тільки стосовно власних основних засобів;
  33. оприбуткування основних засобів не по ціні їх придбання;
  34. невідповідність інформації про наявність основних засобів по даним Головної книги інформації про їх залишки по даним ОЗ-6, що нерідко веде до неправильного нарахування амортизації;
  35. до складу первісної вартості включені витрати по оплаті процентів за кредит;
  36. при купівлі основних засобів у фізичних осіб не завжди стягується податок;
  37. нарахування зносу основних засобів відбувається один раз в квартал;
  38. підприємство продовжує нараховувати знос на обєкти з закінченим строком експлуатації;
  39. неправомірне прискорене нарахування зносу основних засобів;
  40. при передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства сума перевищення їх договірної вартості над балансовою нерідко включається до складу витрат майбутніх періодів, а по мірі нарахування дивідендів приєднується до балансового прибутку.
  41. Глава 6. Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами У відповідності з Планом рахунків облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На цьому рахунку здійснюється облік та узагальнення інформації про наявність, рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу обєктів та орендованих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. По дебету 10 рахунку відображається записи по надходженню основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються по первісній вартості, витрати повязані з поліпшенням обєкта. По кредиту відображаються вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів.
  Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.

 • 223. Аудит основных средств
  Курсовой проект пополнение в коллекции 28.07.2006

  Учет движения ОС оформляется унифицированными документами, утвержденными МФ и ЦСУ РФ. При проверке необходимо обратить внимание на следующее:

  • при передаче ОС в качестве взноса в Уставный капитал должен быть приведен их перечень, где указывают первоначальную стоимость, износ и цену соглашения при передаче. К перечню должны быть подложены вторые экземпляры Актов приема-передачи, заверенные печатью передающей стороны и вся техническая документация на передаваемые объекты;
  • при приобретении ОС у физического лица должен быть оформлен договор купли-продажи с указанием первоначальной стоимости, износа и цены приобретения;
  • при приобретения объектов ОС в комплекте (например, мебель для офиса) в инвентарной карточке должна быть вписана расшифровка перечень отдельных предметов, входящих в комплект;
  • при приобретении объектов ОС за иностранную валюту первоначальная стоимость объекта должна учитываться по пересчитанному курсу в рублях на момент приобретения;
  • объекты капстроительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию не включаются в состав ОС, а учитываются как незавершенные капвложения (сч. 08);
  • объекты ОС, принятых в эксплуатацию на условиях текущей аренды, учитываются на забалансовом сч. 001;
  • при продаже ОС должна быть установлена рыночная стоимость (письмо ГНС от 11.01.1995 г. № 12);
  • при безвозмездной передаче ОС подлежат обложению НДС у передающей стороны за исключением безвозмездной передачи ОС, зачисленных ранее в ОС с НДС (для непроизводственной сферы);
  • для определения непригодности ОС, невозможности или неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации по списанию на предприятии приказом руководителя должна быть создана постоянно действующая комиссия (состав комиссии и порядок списания отражен в Типовой инструкции о порядке списания пришедших в негодность ОС, утвержденной МФ СССР от 01.07.1985 г. № 100);
  • если оборудование списывают в связи со строительством новых, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующих предприятий, цехов и других объектов, то перечень этого оборудования должен быть указан в плане расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий;
  • все детали, узлы и агрегаты от разборки и демонтажа оборудования, годные для дальнейшего использования, должны быть оприходованы по бухучету на сч. 10 с К сч. 47;
  • детали и узлы, содержащие драгметаллы, должны быть учтены отдельно с целью сдачи их в переработку для извлечения драгметаллов.
 • 224. Аудит основных средств
  Дипломная работа пополнение в коллекции 29.11.2011

  Содержание процедурыИспользуемые документыПроверка соблюдения положений учетной политики в отношении объектов основных средствУчетная политика, регистры учета, первичные документыПроверка соответствия отчетных показателей (форм №1 и №5) соответствующим показателям в Главной книге, регистрам синтетического и аналитического учетаКвартальный, полугодовой и годовой балансы, форма №5, приложение к балансу, формы основных средствПроверка правильности определения первоначальной стоимости основных средствАкты приемки-передачи, счета-фактуры, накладныеПроверка источников поступления основных средствНакладные, счета-фактурыПроверка правильности оформления приобретенных основных средствАкты приемки-передачи, акты оприходования основных средствПроверка правильности выделения налога на добавленную стоимость при приобретении основных средствНормативные документы, счета-фактуры, данные по счетам 19 и 68Проверка правильности оформления документов при различных вариантах поступления основных средствНормативные документы, акты, учредительный договорПроверка правильности использования типовых форм по учету основных средств. Проверка правильности начисления амортизации по основным средствам.Учетная политика, нормативные документы, формы основных средств статистической отчетности. Разработочные таблицы «Расчет амортизационных отчислений»Проверка соответствия используемых методов начисления амортизации требованиям бухгалтерского учетаНормативные документы, учетная политикаПроверка правильности отнесения объектов основных средств к соответствующим категориямНормативные документы, справочная документацияПроверка правильности оформления операций по выбытию основных средствАкты на списание основных средств (форма основных средств)Проверка правильности уплаты налогов по реализованным основным средствамЖурналы учета хозяйственных операций, акты на списание основных средств, расчетыПроверка правильности «привязки» объектов основных средств к материально ответственным лицамСправочная документация, данные устных опросов, договоры материальной ответственностиПроверка правильности отражения в учете и отчетности операций по арендованным основным средствамДанные по счетам 01, 03, 08, 76, 19, 001; журнал хозяйственных операцийПроверка правильности проведения переоценки основных средств и результатов ее оформленияРасчеты по переоценке основных средств, журнал регистрации хозяйственных операцийПроверка правильности ведения учета основных средств в условиях автоматизированной формы учетаУчетная политика, руководство по работе с программами бухгалтерского учета

 • 225. Аудит основных средств на примере ОАО "Красноярский ЭВРЗ"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.01.2012

  Количество ответов, характеризующих уровень организации контроля, в %Оценка состояния внутреннего контроляменее 70низкий уровеньот 70 до 90средний уровеньсвыше 90высокий уровень

  • Итак, 75 % положительных ответов находится в диапазоне "от 70 до 90", которому соответствует средний уровень состояния внутреннего контроля.
  • Следовательно, система бухгалтерского учета и внутреннего контроля ОАО "Красноярский ЭВРЗ" показал, что её состояние находится на среднем уровне.
  • Согласно п. 3 Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8 "Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль" [19], под аудиторским риском понимается риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся существенные искажения [36].
  • Напомним, что такое определение аудиторского риска соответствует п. 3 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности [4], где говорится о том, что целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц. То есть главный риск аудитора - это вероятность того, что он выразит ненадлежащее мнение [36].
  • Аудиторский риск может быть оценен исходя из оценок его составляющих: неотъемлемого (внутреннего) риска, риска средств контроля и риска необнаружения.
  • Подразделение аудиторского риска на три компонента обусловлено тем, что один из компонентов (неотъемлемый риск) связан с особенностями и характером деятельности аудируемого лица (и предполагает абстрагирование от того, как у него ведется учет и осуществляется контроль), второй из компонентов (риск средств контроля) связан именно с тем, как у данного экономического субъекта организована система бухгалтерского учета и система внутреннего контроля (СВК). Причем, к началу работы с данным клиентом аудитор может только описывать и оценивать два названных компонента аудиторского риска, но не в состоянии влиять на них; в лучшем случае аудитор может давать руководителям аудируемого лица советы на будущее. Что касается третьего компонента - риска необнаружения, то величина этого риска зависит от аудитора, от того как именно он проводит проверку и отдельные ее процедуры [36].
  • Неотъемлемый риск означает подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета искажений, которые могут быть существенными при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. Для проведения оценки неотъемлемого риска аудитор полагается на свое профессиональное суждение для того, чтобы учесть следующие факторы:
  • специфические особенности деятельности предприятия;
  • опыт и квалификацию бухгалтерского персонала;
  • возможность контроля за деятельностью субъекта со стороны собственника.
  • Риск средств контроля означает риск того, что искажения, которые могут иметь место в отношении остатка средств по счетам бухгалтерского учета, и быть существенными, не будут своевременно предотвращены или обнаружены и исправлены с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Чем эффективнее система бухгалтерского учета, тем ниже фактор его риска. Для оценки РСК аудитор применяет специальную аудиторскую процедуру - тестирование. Между риском средств контроля и информационной базой аудита существует прямая зависимость: если неотъемлемый риск принят аудитором эффективным, то объемы информации для тестирования могут быть уменьшены.
  • Риск необнаружения - это риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажения остатков средств по остаткам бухгалтерского учета. Этот показатель качества работы аудитора в большей мере зависит от его уровня квалификации и стажа работы, нежели от специфичности деятельности клиента. Риск необнаружения - это риск, который аудитор хочет определить на тот случай, если он не сумеет найти ошибки и пропуски во внешней отчетности аудируемого лица.
  • Существует обратная зависимость между риском необнаружения с одной стороны и совокупным уровнем неотъемлемого риска и риска средств контроля с другой стороны. В некоторых учебниках эту зависимость выражают в виде математической формулы: общий аудиторский риск рассчитывают как произведение неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска необнаружекия. При этом и сам аудиторский риск, и его компоненты должны быть выражены в долях единицы: стопроцентному риску соответствует единица, полному отсутствию риска - ноль. Аудитор не оказывает влияния на первые два множителя, в его силах лишь уменьшить третий множитель, насколько возможно.
  • На наш взгляд, такая формула имеет скорее теоретическую, чем практическую ценность, поскольку строгое определение точных математических значений аудиторских рисков в ходе реальной аудиторской проверки невозможно. Более полезны качественные соображения, приведенные в п. 46 Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8 [19]. Если неотъемлемый риск и риск средств контроля высоки, то необходимо, чтобы приемлемый риск необнаружения был низким, что позволит снизить аудиторский риск до допустимо низкого уровня. Если же, напротив, неотъемлемый риск и риск средств контроля находятся на низком уровне, аудитор может принять более высокий риск необнаружения.
  • Если неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие, то аудитору необходимо определить, можно ли с помощью процедур проверки по существу получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить риск необнаружения и, следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. Иногда это возможно, но если аудитор устанавливает, что риск необнаружения в отношении предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности применительно к существенному остатку на счете бухгалтерского учета или группе однотипных операций не может быть снижен до приемлемо низкого уровня, то ему следует выразить аудиторское мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения. Исходя из того, что по результатам проведенного анализа была дана средняя оценка неотъемлемого риска и риска средств внутреннего контроля, установим общий аудиторский риск также на среднем уровне. В соответствии с методикой, приведенной в Федеральном Правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 15 [20], риск необнаружения определим с помощью таблицы.
  • Таблица 8 - Зависимости между компонентами аудиторского риска
 • 226. Аудит правильности отражения в учёте операций по приобретению и реализации ценных бумаг инвестиционн...
  Курсовой проект пополнение в коллекции 26.07.2006

  Реализация инвестиционным фондом ценных бумаг отражается в бухгалтерском учёте по учётной стоимости записью по дебету счёта 48 «Реализация прочих активов» в корреспонденции с кредитом счетов 6,58, а также счетов учёта расходов по продаже ценных бумаг, включая суммы уплаченных комиссионных вознаграждений (20,26, 43 и т. д.). Сумма выручки, полученной от продажи ценных бумаг, учитывается по кредиту счёта 48 в корреспонденции с дебетом счетов учёта денежных средств и расчётов. При этом учётная стоимость ценных бумаг, отражённая по дебету счёта 48 и кредиту счетов 06, 58, определяется одним из следующих методов, выбираемых советом директоров инвестиционного фонда в соответствии с его учётной политикой:

  1. метод средней цены учётная стоимость продаваемых фондом ценных бумаг определяется путём умножения количества реализованных фондом ценных бумаг на среднюю учётную стоимость одной ценной бумаги данного вида. Которая рассчитывается делением общей балансовой (учётной) стоимости принадлежащих фонду ценных бумаг данного выда на их количество;
  2. метод ФИФО учётную стоимость продаваемых фондом ценных бумаг определяют исходя из учётной стоимости первых по времени приобретения аналогичных ценных бумаг, находящихся на балансе фонда;
  3. метод ЛИФО учётную стоимость продаваемых фондом ценных бумаг определяют исходя из учётной стоимости последних по времени приобретения аналогичных ценных бумаг, находящихся на балансе фонда.
 • 227. Аудит предприятий-банкротов
  Курсовой проект пополнение в коллекции 09.12.2008

 • 228. Аудит прибылей и убытков
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Список использованной литературы.

  1. Закон Украины от 22.04.1993 № 3125 XII «Об аудиторской деятельности».
  2. Закон Украины от 28.12.1994 № 334/94 ВР «О налогообложении прибыли предприятий».
  3. Закон Украины от 16.07.1999 № 996 XIV «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине».
  4. Закон Украины от 21.12.2000 № 2181 III «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами».
  5. Закон Украины от 24.12.2002. № 349 IV «О внесении изменений в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий».
  6. Норматив 8 «Аудиторские свидетельства», утв. решением Аудиторской палаты Украины от 29.02.1996 № 42.
  7. Норматив 12 «Документальное оформление аудита», утв. решением Аудиторской палаты Украины от 29.02.1996 № 42.
  8. Норматив 13 «Аудиторський висновок», схвалений рішенням Аудиторської палати України від 05.10.1995 № 36.
  9. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 1 «Общие требования к финансовой отчётности», утв. приказом Министерства финансов Украины от 31.03.1999 № 87.
  10. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 3 «Отчёт о финансовых результатах», утв. приказом Министерства финансов Украины от 31.03.1999 № 87.
  11. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 15 «Доход», утв. приказом Министерства финансов Украины от 29.10.1999 № 290.
  12. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 16 «Расходы», утв. приказом Министерства финансов Украины от 31.12.1999 № 318.
  13. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 17 «Налог на прибыль», утв. приказом Министерства финансов Украины от 28.12.2000 № 353.
  14. Порядок составления декларации о прибыли предприятия, утв. приказом Государственной налоговой администрации Украины от 29.03. 2003 № 143.
  15. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 398 с.
  16. Альбом бухгалтерських проводок (видання друге, доповнене). Х.: Фактор, 2000. 84 с.
  17. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельний, Е. Петрик; Под ред. А. Кузьминского. К.: «Учетинформ», 1996. 283 с.
  18. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. Издание 5-е, перераб. и доп. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2000. 656 с.
  19. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 2-е вид., перераб. та доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 672 с.
  20. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2001. 832 с.
  21. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. 3-є вид., стер. К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. 363 с.
  22. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Релизов Н.А. Аудит: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД ФБК ПРЕСС, 2002. 544 с.
  23. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. 402 с.
  24. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: «Каравела», 2002. 504 с.
  25. Петренко С. Методика расчёта существенности отклонений в процессе аудита финансовой отчётности. // Бухгалтерский учёт и аудит. 2001. № 5. С. 51 55.
  26. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособие. Мн.: Мисанта, 2002. 429 с.
  27. Сердюк В.Н. Бухгалтерский учёт: Учебно-практическое пособие. 4-е изд., изм. и доп. Донецк: ДонНУ, 2002. 448 с.
  28. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. 576 с.
  29. Терехов А.А. Аудит. М.: Финансы и статистика, 1999. 512 с.
  30. Учебно-практическое пособие «Курсом реформ учёт 2000». Днепропетровск: ООО «Баланс-Клуб», 2000. 256 с.
  31. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1995. 240 с.
 • 229. Аудит процесса реализации в торговле
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Аудит документации на поступление товара включает проверку товаросопроводительных документов: накладной, товарно - транспортной накладной, железнодорожной накладной, счетом или счетом - фактурой. Накладная в торговой организации может выступать как приходным, так и расходным товарным документом. В накладной указывается номер и дата выписки; наименование поставщика и покупателя; наименование и краткое описание товара, его количество (в единицах), цена и общая сумма (с учетом налога на добавленную стоимость) отпуска товара. Количество оформляемых экземпляров в накладной зависит от условий получения товара покупателем, вида организации поставщика, места передачи товара и т.д. (код по ОКУД 0903016). Товарно - транспортная накладная состоит из двух разделов: товарного и транспортного. В зависимости от особенностей товаров к товарно - транспортной накладной могут прилагаться другие документы, следующие с грузом (коды по ОКУД 0903801, 0903802, 0903803, 0903804).Если товар отправлялся по железной дороге в контейнерах, то проверяется "Накладная на перевозку груза в универсальном контейнере".

 • 230. Аудит развития и организации
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

   

  1. Планирование аудита (от 25.12.96 г.). Рассмотрен процесс планирования аудита, определены основные элементы этого процесса и практические вопросы планируемых работ. Раскрыты принципы и содержание общего плана и программы аудита.
  2. Использование работы другого аудитора (разработка и принятие в 1998 г.).
  3. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внешнего контроля в ходе аудита (от 25.12.96 г.) Определены действия аудитора по оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля проверяемого предприятия. Приведен перечень сведений, которые должны быть изучены аудитором с целью формулирования объективной оценки на стадии планирования и в ходе проведения аудита. Дано описание структуры системы внутреннего контроля предприятия, рассмотрены особенности ее оценки в субъектах малого предпринимательства.
  4. Внутрифирменный контроль качества аудита (от 15.07.98 г.). Изложены функции сотрудников аудиторской организации в ходе осуществления аудита.
  5. Внешний контроль качества работы в ходе аудита (разработка и принятие в 1998 г.).
  6. Аудиторские доказательства (от 25.12.96 г.). Определены требования, предъявляемые к аудиторским доказательствам, приведены виды аудиторских доказательств, их источники и методы получения.
  7. Документирование аудита (от 25.12.96 г.). Сформулированы принципы документирования аудита, приведены требования к форме и содержанию рабочей документации аудитора. Описан порядок составления и хранения рабочей документации, перечень документов, которые могут быть включены в ее состав.
  8. Учет работы внутреннего аудитора (разработка и принятие в 1998 г.).
  9. Действие аудитора при выявлении искаженной бухгалтерской отчетности (от 23.12.98 г.). Приведен перечень искажения бухгалтерской отчетности, описаны факторы, влияющие на увеличение риска таких искажений. Определены действия аудитора в связи с обнаружением в ходе проверки искажений бухгалтерской отчетности. Установлена его ответственность за выражение объективного мнения, а также ответственность персонала проверяемого предприятия за достоверность отчетности.
  10. Аналитические процедуры (от 22.01.98 г.). Рассмотрены цели применения аналитических процедур, дана характеристика их видов. Изложен порядок выполнения аналитических процедур, который включает следующие этапы: определение цели процедуры, выбор ее вида, выполнение процедуры и анализ полученных результатов. Сформулированы действия аудитора по результатам выполнения аналитических процедур.
  11. Прочая информация, содержащаяся в документах, связанных с бухгалтерской отчетностью, подлежащей аудиту (разработка и принятие в 1999 г.).
  12. Аудит в условиях компьютерной обработки данных (от 22.01.98 г.) Сформулированы общие требования к проведению аудита в условиях компьютерной обработки данных (КОД) определены требования к уровню компетентности аудитора и условия привлечения эксперта. Дана характеристика действий аудитора в среде КОД, применяемых процедур контроля, получения аудиторских доказательств и их документирования.
  13. Оценки риска и внутренний контроль. Характеристика и учет среды компьютерных информационных систем (разработка и принятие в 1999 г.).
  14. Техника проведения аудита с помощью компьютера (разработка и принятие в 1999 г.).
  15. Использование работы эксперта (от 25.12.96 г.). Описан порядок назначения эксперта и использования экспертом результатов его работы. Раскрыто также содержание требований по оформлению результатов работы эксперта. Приведен перечень работ, для выполнения которых аудитор может привлекать соответствующего эксперта.
  16. Аудиторская выборка (от 25.12.96 г.). Сформулированы правила выборки данных из проверяемой совокупности и оценки результатов полученной таким образом информации. Дана характеристика используемых на практике выборок, рассмотрены риски выборки и требования по обеспечению необходимого объема выборки при тестировании различных объектов контроля.
  17. Применимость допущения непрерывности деятельности (от 15.07.98 г.). Определен подход аудиторской организации к определению применимости допущения непрерывности деятельности.
  18. Существенность и аудиторский риск (от 22.01ю98 г.). Сформулированы понятия существенности и аудиторского риска. Рассмотрены требования, предъявляемые к нахождению уровня существенности, порядок его применения в аудите, взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.
  19. Аудит оценочных знаний в бухгалтерском учете (разработка и принятие в 1998 г.).
  20. Изучение прогнозной финансовой информации (разработка и принятие в 1998 г.).
  21. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (от 15.07.98 г.). Содержит требования, предъявляемые к проведению первичного аудита начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.
  22. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита (от 15.07.98 г.). Определено влияние соблюдения экономическим субъектом нормативных актов на достоверность его бухгалтерской отчетности.
  23. Права и обязанности лиц, осуществляющих аудит и подлежащих аудиту (разработка и принятие в 1998 г.).
  24. Понимание деятельности клиента (разработка и принятие в 1998 г.).
  25. Общение с руководством экономического субъекта (разработка и принятие в 1999 г.).
 • 231. Аудит раскрытия информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с корпоративными стандартами
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.05.2011

  АКТИВ Код строкиНа начало отчетного года На конец отчетного периода 1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) 110 99-в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки(знаки обслуживания), иныеаналогичные с перечисленными права иактивы 111 организационные расходы 112 99-деловая репутация организации 113 Основные средства (01, 02, 03) 120 35426289в том числе: земельные участки и объектыприродопользования 121 здания, машины и оборудование 122 35426289Незавершенное строительство (07, 08,16, 61) 130 1865Доходные вложения в материальныеценности (03) 135 в том числе: имущество для передачи в лизинг 136 имущество, предоставляемое подоговору проката 137 Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 25в том числе: инвестиции в дочерние общества 141 инвестиции в зависимые общества 142 инвестиции в другие организации 143 25займы, предоставленные организациям на срок более12 месяцев 144 прочие долгосрочные финансовые вложения 145 Прочие внеоборотные активы 150 ИТОГО по разделу I 190 36596379II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 18242597в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 18112296животные на выращивании и откорме (11) 212 затраты в незавершенномпроизводстве (издержках обращения)(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 213 -235готовая продукция и товары дляперепродажи (16, 40, 41) 214 1332товары отгруженные (45) 215 расходы будущих периодов (31) 216 -34прочие запасы и затраты 217 Налог на добавленную стоимость поприобретенным ценностям (19) 220 625235Дебиторская задолженность (платежи покоторой ожидаются более чем через 12месяцев после отчетной даты) 230 в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82) 231 векселя к получению (62) 232 задолженность дочерних и зависимыхобществ (78) 233 авансы выданные (61) 234 прочие дебиторы 235 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 36023028в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 8546векселя к получению (62) 242 задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) 244 авансы выданные (61) 245 -2927прочие дебиторы 246 351755Краткосрочные финансовые вложения(56, 58, 82) 250 в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12месяцев 251 собственные акции, выкупленные у акционеров 252 прочие краткосрочные финансовые вложения 253 Денежные средства 260 369в том числе: касса (50) 261 расчетные счета (51) 262 369валютные счета (52) 263 прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 Прочие оборотные активы 270 ИТОГО по разделу II 290 60545929БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 971312308ПАССИВ Код строкиНа началоотчетногогодаНа конец отчетногопериода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) 410 55Добавочный капитал (87) 420 29464130Резервный капитал (86) 430 98в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 резервы, образованные в соответствии с учредительнымидокументами 432 98Фонд социальной сферы (88) 440 Целевые финансирование и поступления (96) 450 Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 865Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 1179Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 Х2930Непокрытый убыток отчетного года (88)475 ХИТОГО по разделу III 490 27357065IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) 510 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 Прочие долгосрочные обязательства 520 ИТОГО по разделу IV 590 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) 610 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 Кредиторская задолженность 620 69785243в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) 621 36542594векселя к уплате (60) 622 задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 задолженность перед персоналом организации (70) 624 363189задолженность перед государственными внебюджетнымифондами (69) 625 680501задолженность перед бюджетом (68) 626 22811959авансы полученные (64) 627 прочие кредиторы 628 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630 Доходы будущих периодов (83) 640 Резервы предстоящих расходов (89) 650 Прочие краткосрочные обязательства 660 ИТОГО по разделу V 690 69785243БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690) 700 971312308

 • 232. Аудит расходов на рекламу
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

   

  1. ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
  2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть II
  3. План счетов по бухгалтерскому учету (приказ МФ РФ от 31 октября 2000г. № 94н)
  4. Письмо МФ РФ от 21.05.2001г. N 04-04-06/260
  5. Письмо МФ РФ от 29.04.2000г. N 04-02-05/11
  6. Письмо Управления МНС по г. Москве от 17.12.99г. N 03-12/15972
  7. Письмо МФ РФ от 26.04.2000г. N 04-02-05/1
  8. Письмо МФ РФ от 6.10.1992 г. № 94 "Нормы и нормативы на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями, регулирующие размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции (работ услуг), и порядок их применения"
  9. Приказ МФ РФ от 06.05.99г. N 33н "Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации"" ПБУ 10/99
  10. Приказом Минфина РФ от 26 декабря 1994 г. № 170
  11. Приказ МНС России от 26 февраля 2002 г. № БГ-3-02/98 "Методические рекомендации по применению главы 25 "Налог на прибыль организации" часть II НК РФ"
  12. Письмо МФ РФ от 15 января 2002 г. № 04-02-06/2/3
  13. Материалы "АКДИ Экономика и Жизнь"
  14. Андреев О.Л. «Ваша фирма несет расходы на рекламу» // "Навигатор" № 41 от 28 октября 2002 года.
  15. Смоляное С. «Нормирование расходов на рекламу в целях налогообложения» // Бухгалтерское приложение" № 29
  16. Фомичева Л.П. «Учет расходов на рекламу». // Иностранный капитал в России, № 7/2002
  17. Фомичева Л.П. «Реклама: отнесение на себестоимость (на примерах)» // Учет. Налоги. Право №28/2001
  18. Фомичева Л.П. «Организация участвует в выставке»//Учет. Налоги. Право. № 45/2002
  19. «Учет расходов на рекламу в печатной продукции». Материалы ЗАО «Интерком-Аудит»
  20. Нормативы для исчисления предельных размеров расходов на рекламу. Материалы Группы компаний РУСАУДИТ
 • 233. Аудит расходов по обычным видам деятельности
  Курсовой проект пополнение в коллекции 15.11.2001

  - расходов будущих периодов.Ведомости распределения общепроизв. и общехоз. расходовПроверка документов, прослеживание2.2Правильность составления корреспонденции по счетам учета затрат. Соответствие записей аналитического учета по счетам, записям в главной книге.Балансовые счета: 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44Рабочие записи3Аудит движения готовой продукции3.1Выборочная проверка наличия и правильности оформления договоров поставкиДоговорыПроверка договоров по формальным признакам и по существу отраженных положений3.2Выборочный контроль документального оформления движения готовой продукции на складеКарточки складского учета готовой продукции, накладные, счета-фактуры3.3Выборочная проверка правильности оформления отгрузочных документов и их отражение в учетеСчета-фактуры, накладные, книга продажПроверка документации по формальным признакам, арифметическая проверка сумм3.4Выборочная проверка соответствия цен, указанных в отгрузочных документах, ценам в прейскурантеСчета-фактуры, накладные, прейскурант ценПроверка документации по существу12343.5Проверка данных регистров учета отгрузки готовой продукции и продажи и сверка их со счетами в Главной книгеВедомость №16, журналы-ордера №11, 12, 15, Главная книга Пересчет, проверка учетных записей4Аудит правильности списания себестоимости проданной продукции4.1Проверка правильности организации учета выпуска и продажи готовой продукции, списания себестоимости проданной продукции, поступления выручки от продажиУчетная политика, ведомости, журналы-ордера, Главная книгаПроверка учетных записей, арифметический контроль сумм4.2Проверка своевременности и полноты списания себестоимости проданной продукции и расходов на продажуРасчет фактической себестоимости отгруженной (проданной) продукции, журналы ордераПересчет, контроль документов, учетных записей

 • 234. Аудит расчета по бюджетным и внебюджетным платежам
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Àäìèðàëòåéñêèé ðåãëàìåíò îêàçàë îãðîìíîå âëèÿíèå íà âñþ ñèñòåìó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â Ðîññèè , â ÷àñòíîñòè íà îáùåãîñóäàðñòâåííóþ ìåòîäèêó ó÷åòà íà ìàòåðèàëüíûõ ñêëàäàõ , ãäå ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ ïðèíöèï îôîðìëåíèÿ âñåõ ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè ñ ïîìîùüþ ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ. Çàïèñè , íå îïðàâäàííûå äîêóìåíòàìè , íå äîïóñêàëèñü. Êàê ïî ýòîìó Ðåãëàìåíòó òàê è ïî äðóãèì èíñòðóêöèÿì òîãî âðåìåíè öåíòðàëüíîå ìåñòî â îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ óäåëÿëîñü ó÷åòó çàïàñîâ íà ñêëàäàõ , òàê êàê ñíàáæåíèå ìàòåðèàëàìè àðìèè , ñòðîèòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîæàéøå ðåãëàìåíòèðîâàëèñü.  âîåííûõ èíòåíäàòñêèõ ñêëàäàõ ïðîâèàíòìåéñòåð ( çàâåäóùèé ) âìåñòå ñ êàìåðèðîì ( âîåííûì èíñïåêòîðîì ) åæåìåñÿ÷íî ñäàâàëè â øòàòñ - êîíòðêîëëåãèþ ( èíòåíäàòñêîå óïðàâëåíèå ) âåäîìîñòü î íàëè÷èè îñòàòêîâ.  êîíöå ãîäà èëè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîçðåíèé ïðîâîäèëèñü ñïëîøíûå èíâåíòàðèçàöèè « äàáû ïîëíîå èçâåñòèå èìåòü î íàëè÷íîì ïðîâèàíòå , êîòîðûé ïðè îêîí÷àíèè ãîäîâîãî ñ÷åòà â îñòàòêå íàïèñàí : òîãî ðàäè â ïîëîâèíå äåêàáðÿ ìåñÿöà ïåðåñìàòðèâàòü è ïåðåïèñûâàòü âñÿêèé çàïàñ â ìàãàçåéíå äâóì ÷åëîâåêàì , äîáðûì ëþäÿì . êîòîðûõ ãóáåðíàòîð ïî ñâîåìó ðàññóæäåíèþ îïðåäåëÿòü áóäåò , è ïîòîì íàäëåæèò îííóþ ðîñïèñü , ñïèñàâ òðèæäû , îò ó÷ðåæäåííûõ ê òàêîìó äåëó çàêðåïèòü , èç êîòîðûõ òðåõ ðîñïèñåé îòîøëåò ãóáåðíàòîð ïåðâóþ â êàìåðó êîëëåãèþ , äðóãóþ â øòàòñ - êîíòîðó è òðåòüþ ïðèëîæèò ê ñ÷åòó , êîòîðûé íàïèñàí â çåìñêóþ êíèãó , è òàêèì îáðàçîì , áåç óìåäëåíèÿ , ïîäëèííî äîçíàòüñÿ äîëæåí êàñàëèñü ëè ðåíòìåéñòåð è ïðîâèàíòìåéñòåð äî êàçíû è ìàãàçåéíà , èëè ïî íàäëåæàùåìó îíè ïîñòóïàëè : òàêîæ è åìó »

 • 235. Аудит расчетов
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  В интересах действующей налоговой политики усложнены также расчеты налога на добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам. Если первое время НДС по поступившим ресурсам списывался в уменьшение задолженности по НДС на реализованные товары, работы и услуги, то затем налоговая служба пришла к выводу о том, что такой способ учета НДС может сократить поступление налога в будущем. И было принято решение, согласно которому налог на добавленную стоимость по приобретенным ресурсам должен вначале аккумулироваться на дебете субсчета 68, который был впоследствии заменен синтетическим счетом 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям". Суммы НДС по оприходованным материальным ресурсам и работам (услугам) производственного характера, выполняемым сторонними организациями, списываются с кредита соответствующих субсчетов счета 19 "НДС по приобретенным материальным ресурсам" в дебет счета 68 "Расчеты с бюджетом" (субсчет "Расчеты по налогу на добавленную стоимость") по мере проведения расчетов с поставщиками. Суммы НДС, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов, в полном объеме вычитаются из сумм налога, подлежащих взносу в бюджет, в момент принятия на учет основных средств и нематериальных активов. Такой же порядок действует и в отношении субъектов малого предпринимательства, не перешедших на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и уплачивающих в бюджет НДС.

 • 236. Аудит расчетов по Единому налогу на вмененный доход
  Дипломная работа пополнение в коллекции 18.01.2012

  . Значения корректирующего коэффициента К2 определяются для всех категорий налогоплательщиков представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на период не менее чем календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,005 до 1 включительно. Если нормативный правовой акт представительного органа муниципального района, городского округа, законы городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о внесении изменений в действующие значения корректирующего коэффициента K2 не приняты до начала следующего календарного года и (или) не вступили в силу в установленном настоящим Кодексом порядке с начала следующего календарного года, то в следующем календарном году продолжают действовать значения корректирующего коэффициента K2, действовавшие в предыдущем календарном году. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ)

 • 237. Аудит расчетов по заработной плате и единому социальному налогу
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Источниками информации по аудиту расчетов по заработной плате и ЕСН являются документы по зачислению, увольнению и переводу работников предприятия, первичные документы, регистры бухгалтерского учета и отчетность. В качестве первичных документов преимущественно используются унифицированные формы первичной документации, разработанные НИПИстатинформом Госкомстата России. Ведение первичного учета по унифицированным формам распространяется на юридических лиц всех форм собственности, осуществляющих деятельность в отраслях народного хозяйства. Так, по учету личного состава используются следующие формы:

  1. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (ф. №Т-1) составляется на каждого члена трудового коллектива работником отдела кадров или лицом, ответственным за прием работников. В нем указывается разряд работника, его оклад, испытательный срок. После этого приказ визируется в соответствующей службе с целью подтверждения оклада и его соответствия штатному расписанию и подписывается руководителем организации. С приказом знакомят вновь принятого работника под его расписку.
  2. Личная карточка (ф. №Т-2) заполняется на каждого работника в одном экземпляре. В ее разделах содержатся общие сведения о работнике (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование и др.), сведения о воинском учете, назначении и перемещении, повышении квалификации, переподготовке, отпуске, аттестации и дополнительные сведения.
  3. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (ф. №Т-5) составляется в двух экземплярах в отделе кадров при оформлении перевода работника из одного подразделения в другое. Один экземпляр остается в отделе кадров, второй передается в бухгалтерию. Приказ визируется руководителями соответствующих структурных подразделений и подписывается руководителем организации.
  4. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска (ф. №Т-6) применяется для оформления ежегодного отпуска и отпусков других видов. Содержит все необходимые сведения для расчета отпускных сумм и удержаний.
  5. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта) (ф. №Т-8) составляется в двух экземплярах в отделе кадров и подписывается руководителем подразделения организации и ее руководителем. В нем указывают причину и основание увольнения.
 • 238. Аудит расчетов по НДС
  Дипломная работа пополнение в коллекции 24.07.2008

   

  1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 146-ФЗ (ред. от 17.05.2007).
  2. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 117-ФЗ (ред. от 05.01.2008).
  3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ.
  4. Додж Р.Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: пер. с англ. С.А. Стукова. - М.: Финансы и статистика, 2005. 315 с.
  5. Дронов А.С. Аудит. - М.: Финансы. - 2006. 480с.
  6. Звонарев Д.А. Бухгалтерский учет, прогнозирование финансового результата. - М.: Экзамен, 2005. - 256с.
  7. Колесов А.С. Финансовая политика: цели и задачи. - М.: Финансы. 2004. 480с.
  8. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет, прогнозирование финансового результата. - М.: Экзамен, 2005. - 256с.
  9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. - М.: Инфра М, 2006. - 319с.
  10. Кириллова А.Т., Волкова Л.А. Бухгалтерский учет на предприятии. - СПб.: БЕК, 2004. - 420с.
  11. Кравцов М.В. Основы аудита: Учебник для вузов. - М.: Юрайт-М, 2001. - 412с.
  12. Подольский В.И. Аудит. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 425с.
  13. Патров В.В., Быков В.А.: Бухгалтерская отчетность организации. - М.: МЦ-ФЭР, 2004. - 315с.
  14. Романовский М.В., Врублевская О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов. - М.: Юрайт-М, 2005. - 412с.
  15. Рапопорт М.М. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с комментариями.: Международные положения аудита.- М.: Аудит,2006. 487с.
  16. Розенберг А. М. Основы экономики. - Ростов-на-Дону.: Свет, 2005. - 260 с.
  17. Сорокина Е.М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. 512с.
  18. Сучилин А.А. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на предприятии. - М.: Аудит, 2005. 512с.
  19. Терехов А.А. Терехов М.А. Контроль и аудит. - М.: Финансы и статистика, 2005. 318с.
  20. Щеглов О.В. Аудит на предприятиях. - М.: БЕК, 2006. - 422с.
  21. Шеремет А.Д., Суйц В.Л. Аудит. Учебник для вузов. М.: Инфра М, 2001. 483с.
 • 239. Аудит расчётов по оплате труда на предприятии ООО "Квартстрой-ТрансАвто"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 22.11.2011

  Поэтому возникает необходимость приобретения предприятием специального блока, настроенного на формирование бюджетов по разделам, их учет и контроль. По данным фирмы «3К - СОВТ» стоимость блока бюджетирования с учетом 10 часов обучения работников программе - 500$ США. Донастройка программы под большую номенклатуру предприятия потребует 20 часов работы программиста, стоимостью 15$ час - это 300$ США. Курс 1$ США составляет 31 рубль, следовательно блок бюджетирования обойдется комбинату всего в 28400 рублей. Эти затраты для ОАО «Гайский ГОК» очень малы. Кроме того введение блока бюджетирования позволит увеличить производительность труда и сократить временя рутинной обработки информации, что позволит работникам финансовой службы предприятия больше времени уделять таким актуальным задачам, как анализ и разработка ценовой и ассортиментной политики.

 • 240. Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению
  Дипломная работа пополнение в коллекции 26.11.2011