Банковское дело

 • 141. Аналіз нетрадиційних послуг банка
  Курсовой проект пополнение в коллекции 22.02.2011

   

  1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”
  2. Закон України “Про Національний банк України”
  3. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник. К.: Знання, 2007. 796с.
  4. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. 523с.
  5. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. Львів: «Новий Світ», 2008. 560с.
  6. Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 410с.
  7. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 168с.
  8. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 372с.
  9. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. 2-ге вид., доп. Львів: ЛБІ НБУ, 2001. 516 с.
  10. Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.А. Кредитування та ризики: Навчальний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 480с.
  11. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. Вид.2-ге, без змін. К.: КНЕУ, 2006. 600с.
  12. Банківська справа: Навчальний посібник за ред. Проф. Р.І. Тиркала. Тернопіль: “Карт-бланш”, 2001рік.
  13. Банковское дело: Учебник под ред. О.И. Лаврушина. М.: “Финансы и статистика”, 2001г.
  14. Васюренко О.В. Банківські операції. К.: “Знання” КОО, 2003р.
  15. Банківські операції за ред. А.М. Мороза К.: “КНЕУ”, 2002р.
  16. Кредитування: теорія і практика за ред. В.Д. Лагутіна К.: “Знаня”, 2002р.
  17. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках за ред. Л.В. Руденко К.: “Академія”, 2001р.
  18. Кредитування і контроль за ред. М.Г. Дмитренко, В.С. Потлатюк К.:”Кондор”, 2005р.
  19. Е. Михайленко Банковский кредит: как получить и отразить в учете Х.: Издательский дом “Фактор”, 2005г.
  20. Ю. Рудяк Безналичные расчеты в Украине Х.: Издательский дом «Фактор», 2004г.
 • 142. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
  Дипломная работа пополнение в коллекции 15.10.2010

   

  1. Агеев М. Управление депозитами комерческих банков//Бизнес информ 2003 № 3-4.
  2. Балабанов И.Т. Основи финансового менеджмента-М.: Финансы и статистика, 1994.
  3. Банківська статистика / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач Ю.О. Веретельникова. К.: КДТЕУ, 1998.
  4. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / Уклад. А.В. Головач В.Б. Захожай, Н.А. Головач. К.: МАУП, 1999.
  5. Банківські операції/ Під ред. Мороза. К.:КНЕУ, 2000.
  6. Банковское дело: Справоч. пособие / Под ред. Ю. Бабичевой. М.: Экономика, 1993.
  7. Банковское дело: стратегическое руководство.-М.: АО “Консалт-банкир”, 1998.
  8. Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1995.
  9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка-М.: ЛОГОС, 1998.
  10. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Мировой банк реконструкции и развития., 1993.
  11. Васюренко О.В. Банківський менеджмент К.: 2001.
  12. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках// Фінанси України 2000 №11.
  13. Вступ до банківської справи / Під ред. Савлука. К.: Лібра,1998.
  14. Головач А.В. Статистика банківської діяльності К.: МАУП, 1999.
  15. Дзюблюк О. Формування процентної політики банків// Економіка України 2000, №12
  16. Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційного банку Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000.
  17. Довгань Ж.Н. Оптимізація ресурсної бази комерційних банків//Фінанси України 2001, №6.
  18. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121 ІІІ.
  19. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679 XIV.
  20. Заруба О.Д. Банківський менеджмент і аудит. К.: Лібра, 1996.
  21. Заруцька О.П. Особливості управління процентними банківськими операціями // Вісник Національного банку України. 2003. № 2. С. 16-19.
  22. Заруцька О.П., Коваленко В.В. Тенденції ціноутворення банківського процентного продукту // Вісник Національного банку України. 2002. № 8. С. 36-38.
  23. Захожай В.Б. Банківська статистика: завдання для самостійної роботи, ситуації для практичних та індивідуальних занять. К.: КДТЕУ, 1996.
  24. Иванов В.В. Анализ надежности банка М.: 1996.
  25. Івасів Б.С. Гроші та кредит: підручник / НБУ - Тернопіль: “Карт-бланш”, 2000 р.-510с.
  26. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 №418.
  27. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 №527.
  28. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт М.: Финансы и Статистика, 1999.
  29. Кириченко О. Банківський менеджмент К.: 1999.
  30. Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки//Вісник НБУ 2004, №10.
  31. Котовська Р.Р. Банківські операції./Підручник. Львівський банківський коледж, 1998 85 с.
  32. Котовська Р.Р., Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. Львів.:”Центр Європи”, 1997.-312с.
  33. Кочетков В., Омельченко А. Основы экономического анализа банковской деятельности. - К.: УФИМБ, 1998. - 168 с.
  34. Кредитна система України та банківські технології: Навч.посіб.: У 3 кн./ За заг. ред. д.е.н., проф. Сала І.В. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 578 с.
  35. Кумок С.И. Анализ деятельности коммерческого банка М.: АОЗТ «Вече», 1994.
  36. Курочкин А.В. Основы управления ресурсами комерческих банков в современных условиях//Финансы и кредит 2004, №5.
  37. Лабанова А. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України//Економіка.Фінанси.Право. 2001, №12.
  38. Лаврушин О.И. Банковские операции.- М.: ИНФРА-М,1996.-208с.
  39. Лаврушина О.И. Анализ экономической деятельности клиентов банка М .: ИНФРА, 1996.
  40. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычисления М.: ЮНИТИ, 1998.
  41. М.: Финансы и статистика, 1996.
  42. Мельникова І.М. Модель управління якістю депозитних послуг комерційного банку//Банківська система України: теорія і практика встановлення: Збірник наукових праць Суми, 1999.
  43. Нетребчук Л.О. Проблеми залучення коштів комерційними банками//Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України Т.4 Суми, 2000.
  44. Нєізвестная О.В. Операції комерційних банків по залученню коштів: сучасні технології та світові тенденції розвитку//Фондовий ринок 2003. №32.
  45. Олійник Д. Ресурсна база українських банків як джерело ліквідності// Банківська справа №1, 2003.
  46. Основні орієнтири діяльності ТОВ ”Укрпромбанк” на 2005 рік.
  47. Паливода К. Інвестиційний фонд чи традиційний депозит і кредит: порівняльний аналіз іпотечних інструментів // Банківська справа. - 2003. - №1. - с.3-6.
  48. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка
  49. Положення про механізми рефінансування банків України, затверджене постановою Правління НБУ №82 від 28.02.2003р.// Нормативні акти НБУ.- 2003. - №4. - с.8-19.
  50. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків. Постанова Правління НБУ №316 від 35.09.1997р.
  51. Правила здіснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.97р. за №216.
  52. Практика банковского дела. Стратегическое управление банковской деятельностью. М.: Приор, 1995.
  53. Практическое пособие по банковской деятельности. Ч. 1. М.: Информ. издат. и юрид. Центр "Зкономика и финансьі", 1995.
  54. Праслова С. Фінансові ресурси комерційного банку та шляхи оптимізації управління ними в умовах дестабілізації економіки//Регіональні перспективи 2001, №1.
  55. Примостка Л. Управління активами та пасивами комерційного банку// Вісник НБУ 2004, №2.
  56. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. К.:КНЕУ, 1998.
  57. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку.- К.:КНЕУ,1999.
  58. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка М.: Финансы и статистика, 1996.
  59. Роуз С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1995.
  60. С.Фабер, Г.Карчева. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році. Вісник НБУ, №3/2005, (стр. 9).
  61. Садвакасов К.К. Коммерческий банк: Управление. Анализ деятельности. Планирование и контроль М.: «Ось-98»
  62. Тимофеева З. Аналитичекая работа в КБ // Деньги и Кредит. - 2002. - №2. - с.46-53.
  63. Уткин Э.А. Банковский маркетинг М.: ИНФРА-М,1995.
  64. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч.посібник / П.Г.Вашків та інш.; За ред. Є.І.Ткача. К.: Либідь, 2002. 324с.
  65. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1995.
  66. Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1996.
 • 143. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.
  Курсовой проект пополнение в коллекции 10.07.2010

  Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку (за умови, що термін повідомлення не перевищує 1 місяця). Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний процент або не сплачується зовсім (якщо залишок на рахунку є меншим, ніж обумовлено в договорі між клієнтом та банком). Кошти поточних рахунків є найбільш дешевими, тому банки намагаються залучити найбільшу кількість клієнтів, що дає можливість за рахунок разночасовості сплат з поточних рахунків оперувати часткою статистичного загального залишку коштів на поточних рахунках як короткочасними кредитними ресурсами («овернайт»), а другу частку використовувати як обов'язкову норму резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку в НБУ [1].

 • 144. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур
  Курсовой проект пополнение в коллекции 29.07.2010

  ВисокаПотребує вдосконаленняНизькаНаявна внутрішня нормативна база щодо активних операцій, затверджена згідно з принципами корпоративного управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризикуПоложення, затверджені згідно з принципами корпоративного управління, є, в основному, прийнятними. Удосконалення є бажаними в одній або декількох сферах, але загалом не є критичними. Особливості визначення толерантності до ризику, процедури і практика здійснення активних операцій або визначення допустимого рівня ризику, можливо, потребують удосконалення для повного відображення вимог положеньПоложення мають недоліки в одному або кількох відношеннях і вимагають значного удосконалення в одній або декількох сферах. Можливо, вони не є достатньо чіткими або є надто загальними і недостатньо визначають цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризикуКерівництво повністю розуміє всі аспекти кредитного ризику, здатне передбачати і своєчасно та адекватно реагувати на зміни ринкових умов кредитуванняКерівництво достатньо розуміє ключові аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитуванняКерівництво не розуміє або вирішило ігнорувати ключові аспекти кредитного ризику. Воно не в змозі передбачати зміни ринкових умов кредитування або несвоєчасно і неналежним чином реагує на нихІнформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку Інформаційні системи управління, можливо, потребують певного удосконалення в одній або декількох сферах, але керівництво і спостережна рада банку, як правило, отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку. Інформаційні системи управління забезпечують звітування про винятки, і інфраструктура інформаційних систем управління може забезпечувати своєчасні відповіді на спеціальні запитиІнформаційні системи управління мають недоліки, що потребують уваги. Достовірність і своєчасність інформації може бути суттєво недостатньою. Інформація про ризик портфеля, можливо, є неповною. У результаті керівництво і спостережна рада банку, можливо, не отримують адекватну або достатню інформацію для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику. Звітування про виключення потребує удосконалення, і інфраструктура інформаційних систем управління, можливо, не забезпечує своєчасних відповідей на спеціальні запитиРівень комплектації і кваліфікація персоналу відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів дозволяє в нормальному режимі передавати обовязки. Навчальні програми забезпечують постійне підвищення кваліфікації персоналуРівень комплектації і кваліфікація персоналу загалом відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів може створювати певні розриви в управлінні портфелем. Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналуРівень комплектації кадрами є недостатнім за кількістю або кваліфікацією. Плинність кадрів є високою. Банк не забезпечує достатнього навчання/підвищення кваліфікації персоналуАналіз кредитного ризику є повним і сприяє ранньому виявленню нових ризиківАналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки і моніторингу ризиків є задовільнимиАналіз кредитного ризику не є повним, або його якість є недостатньоюКласифікація якості портфеля активних операцій адекватно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів і відповідним чином забезпечує раннє виявлення потенційних проблемКласифікація якості портфеля активних операцій в достатній мірі відображається за допомогою внутрішніх рейтингівКласифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингівВнутрішня перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит активних операцій є своєчасними, повними і незалежнимиПеревірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятнимиВнутрішні перевірки стану кредитної діяльності та аудит кредитних операцій мають значні недоліки, зокрема, щодо їх незалежності, своєчасності та/або обсягу перевіркиМетодологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є правильною, забезпечується належне покриття ризиківМетодологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиківМетодологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями має багато недоліків. Покриття ризиків, наявних у портфелях, недостатнєУзагальнені висновки:

 • 145. Аналіз ринку добровільного медичного страхування в Україні
  Информация пополнение в коллекции 22.01.2011

  Звісно, грунтовне дослідження цієї проблеми не могло залишитись поза увагою наукових кіл. Тому, проблемам теорії та практики організації добровільного медичного страхування присвячена достатня кількість робіт. Зокрема, у науковій та фаховій літературі з цього питання значну увагу приділено саме особливостям, функціям, тенденціям та закономірностям розвитку даного виду страхування. Так, цим питанням присвячували роботи такі вітчизняні науковці, як: Єрмілов В.С., Колоденко В.О., Москаленко В.Ф., Макомела Р.П., Пономаренко В.М., Гоцуляк С.А., Черешнюк Г.С., Сергета І.В., Пилипчук В.Л., Краснова Л.І., Боровський Б.Р., Окунський А.Р., Пащенко В.М., Капшук О.Г., Ситник А.П. та ін. Також дана проблематика неодноразово розглядалися і у спеціальних публікаціях директорів та менеджерів самих страхових компаній, що працюють на ринку добровільного медичного страхування України: Згоняйко В., Гузек А., Сірахова І., Дольника В., Дробязко О. та ін. Разом з тим, економічні умови розвитку ринку добровільного медичного страхування коригуються із розвитком економіки, зміною рівня життя громадян, появою на ринку добровільного медичного страхування нових гравців і тому потребують адекватної оцінки та теоретичного осмислення сучасних основних проблем та перспектив поширення даного виду страхування, що головним чином визначені реаліями вітчизняних економічних умов.

 • 146. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"
  Курсовой проект пополнение в коллекции 16.07.2010

   

  1. Цивільний кодекс України
  2. Закон України «Пре банки і банківську діяльність».
  3. Закон України «Про Національний банк України»
  4. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» №22 від 21.01.2004
  5. Балабанов І.Г. Банківська справа, СПб: 2008. 256с.
  6. Банкiвськi операцiї: Пiдручник / За ред. А.Д.Мороза. К.: КНЕУ, 2008. 384с.
  7. Банкiвське право України: Навч. Посiбник / За ред. А.О. Селiванова. К.: Iн Юре, 2008. -384с.
  8. Банковское дело: Учеб.для вузов / Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008. -460с.
  9. Вступ до банківської справи. Навч. Посібн. / Під кер. М.І. Савлука К.: Лібра, 2008.
  10. Гладких Д. Типова структура та основні функції підрозділів банківської установи// Вісник НБУ. 2008. №4.-с.2022
  11. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов/ Под ред. Л.А.Доброзиной. М.: ЮНИТИ, 2008. 477с.
  12. Зайцев О. Электронные платежные системы в современном банковском бизнесе// Банковская практика за рубежом. 2009. №1. с.7077.
  13. Карманов Є. Банкiвське право України: Пiдручник для вузiв. Харьков: Консум, 2008. 463с.
  14. Качаєв Ю. Терiторiальнi фактори банкiвської дiяльностi в Українi// Вiсник Нацiонального банку України. 2009. №4. с.1117.
  15. КириченкоО. Банківський менеджмент. Навчальний посібник, К.: Основи, 2009.
  16. Колодiзєв О.Становлення банкiвської системи України: минуле, свiтовий досвiд, проблеми реформування// Банкiвська справа. 2008. №2. с.2829,39.
  17. КоцовськаР. Операції комерційних банків. Львів: Центр Європи, 2007.
  18. ЛаврушинО.І. Банківська справа, М.: Фінанси та статистика, 2009 576с.
  19. Оніщенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів// Банківська справа. 2008. №3,4
  20. СкибенкоС.Т. Банківські операції, К.: Укоопосвіта, 2008 233с.
  21. СмовженкоТ., Хмiль Л.Проблеми вдосконалення дiяльностi комерцiйних банкiв в економiцi України// Регiональна економiка. 2009. №1. с.163169.
  22. Створення і функціонування кооперативних банків: принципи, проблеми, уроки для України// Фондовий ринок. 2008. №46.-с.89
  23. ТимофееваЗ.А.Аналитическая работа в коммерческом банке// Деньги и кредит. 2009. №2. с.4653.
  24. ШиринскаяЕ.Б. Фінансово-аналитическая служба в банке. М.: ФБК Пресс. 2008
  25. ЮргелеичС. Правовi аспекти електронної комерцiї// Вiсник Нацiонального банку України. 2009. №4. с.3235.
 • 147. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"
  Курсовой проект пополнение в коллекции 13.10.2010

   

  1. Постанова Правління Національного банку України від 14.10 2004 року № 486. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11 2004 року № 1402/10001 правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.
  2. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року № 15-93 “ Про систему валютного регулювання і валютного регулювання і валютного контролю".
  3. Закон України “ Про Національний банк України".
  4. Постанова Правління Національного банку України віл 12.11 2003 року № 492 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за № 1172/8493 (зі змінами).
  5. Постанова Правління Національного банку України від 04.02.1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10 2002 року за № 841/7129, зі змінами).
  6. Інструкція з надання овердрафтів юридичним особам на поповнення облікових коштів підприємства.
  7. Інструкція з надання кредитів фізичним особам на придбання поварів/послуг програма “ Кредит на придбання товарів довгострокового користування”, до Постанови Правління № П - 16/16 від 21.03.2005 року.
  8. Постанова Національного банку України № 337 від 14.08.2003 року “ Про затвердження інструкції про касові операції в банках України".
  9. Правила з організації безпечної роботи працівників АППБ “Аваль", затверджених Постановою Правління № 60/3 від 22,12.2000 року.
  10. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою правління НБУ 21.01.2004 року “ 22.
  11. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року № 20/5.
  12. Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 року № 280 “ Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 • 148. Аналіз та класифікація кредитного портфелю комерційного банку
  Курсовой проект пополнение в коллекции 29.11.2010

  Під час оцінювання кредитного ризику доцільно розділяти кредитний ризик на рівні угоди і кредитний ризик на рівні портфеля банку. Кредитний ризик на рівні угоди відображає ймовірність того, що позичальник може не виконати своїх зобовязань перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами кредитного договору, і при цьому банку не вдасться своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням позики для покриття можливих втрат від неї. Для оцінювання кредитного ризику щодо конкретної угоди можна використовувати показники ймовірності та зваженого кредитного ризику. Кредитний ризик на рівні портфеля міра (ступінь) ризику кредитного портфеля (сукупності всіх кредитних угод) комерційного банку. Портфельний кредитний ризик проявляється у зменшенні активів банку. Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціями, яким притаманний кредитний ризик. Оцінювання портфельного кредитного ризику передбачає оцінювання концентрації та диверсифікації активів банку. Диверсифікація це розподіл кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як характеристиками (величина капіталу, форма власності), так і умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Диверсифікацію як метод управління кредитним ризиком слід застосовувати зважено і обережно, спираючись на статистичний аналіз і прогнозування, ураховуючи можливості самого банку і передусім рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного ризику. Адже навіть у невеликому банку не завжди є достатня кількість висококваліфікованих фахівців, котрі мають глибокі знання у багатьох галузях економіки і практичний досвід роботи з різними категоріями позичальників, знають специфіку географічних територій.

 • 149. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
  Курсовой проект пополнение в коллекции 08.07.2010

  Место в миреНазвание субъекта (RU)Название субъекта (EN)Запасы золота (тонн ) декабрь 2005 г.Доля золота (%) от общих золотовалютных запасовЗапасы золота, (тонн) апрель 2005 г.Доля золота (%) от общих золотовалютных запасов12344561Соединенные Штаты United States8133.567.58136.261.12Германия Germany3427.8523433.248.73МВФ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНДIMF3217.3(1) 3217.3(1) 4ФранцияFrance2856.859.3296151.25Италия Italy2451.80.5942451.854.46ШвейцарияSwitzerland1290.135.21289.9247Япония Japan765.21.4765.21.28ECB ECB719.922.2719.920.79НидерландыNetherlands716.952.4720.549.710КитайChina6001.26001.311Испания Spain472.542.8523.33712TайваньTaiwan423.32.5423.32.313Португалия Portugal407.558.2462.357.314Россия Russia386.73.5386.34.115Индия India357.73.8357.73.816ВенесуэлаVenezuela357.418.1357.421.217Великобритания United Kingdom311.210.1312.28.718Австрия Austria302.536.7307.533.919Ливан Lebanon286.829.1286.825.320Бельгия Belgium227.727.1257.826.321BISBIS189.3(1)206.2(1)22Алжир Algeria173.64.6173.65.223ФилиппиныPhilippines170.613.9221.419.224Швеция Sweden154.59.9170.49.625Ливия Libya143.86.4143.87.226Саудовская АравияSaudi Arabia1436.81437.327Сингапур Singapore127.41.6127.41.528Южная Африка South Africa1249.5123.911.529Турция Turkey116.13.8116.1430ГрецияGreece107.966.7107.756.531Румыния Romania104.97.4105932ПольшаPoland102.93.7102.93.933ИндонезияIndonesia96.44.596.53.634ТаиландThailand842.683.62.335Австралия Australia79.82.979.7336КувейтKuwait7911.3791237Египет Egypt75.65.675.66.838Дания Denmark66.52.966.52.339Пакистан Pakistan65.3965.37.740Казахстан Kazakhstan59.510.857.48.441Аргентина Argentina54.83.354.73.942Финляндия Finland49.16.949.15.543Болгария Bulgaria39.86.951.38.244WAEMU (WAEMU3)WAEMU36.57.936.56.645Малайзия Malaysia36.40.736.40.846Словацкая РеспубликаSlovak Republic35.13.435.13.247ПеруPeru34.73.834.73.848Боливия Bolivia28.326.628.333.349Эквадор Ecuador26.320.126.323.750МароккоMorocco222.1221.851Нигерия Nigeria21.41.321.41.552Украина Ukraine16.51.715.92.153Белоруссия Belarus15.715.912.513.754Кипр Cyprus14.55.514.54.955Корея Korea14.20.114.20.156Бразилия Brazil13.60.313.80.357Чешская Республика Czech 13.60.713.60.758Нидерландские Антильские острова Neths. Antilles13.128.613.12959Иордания Jordan12.83.312.83.260Камбоджа Cambodia12.416.712.415.561Колумбия Colombia10.21.110.2162Сальвадор (Централь-ная Америка) El Salvador10.18.1138.963Гана Ghana8.788.76.9

 • 150. Аналіз фінансових результатів банку
  Дипломная работа пополнение в коллекции 13.01.2011

   

  1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" вiд 07.12.2000 № 2121-III зі зм. та доп. станом на № 532-V (532-16) від 22.12.2007 // ВВР, 2008, № 10, ст. 90.
  2. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005 //ВВР, 2007, № 9, № 10-11, ст. 96.
  3. Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. М.: Маркет ДС, 2008. 569 с.
  4. Алєксєєв І.В., Ольшанська М.В. Банки як суб'єкти трансформаційного процесу "кооперування - інтеграція підприємств" // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. 2008. Вип. 2. С. 266-274.
  5. Васюренко Л. В., Федосік І. М. Ресурси комерційного банку: Теоретичний та прикладний аналіз. Х.: ПП Яковлєва, 2003. 87 с.
  6. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків. К.: Знання, 2007. 463 с.
  7. Волкова Н.И. Стратегия предпринимательской деятельности банков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
  8. Геєць О. В., Домрачев В. М., Лондар С. Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. 240 с.
  9. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності. К.: КНЕУ, 2007. 600 с.
  10. Грушко В.І., Лаптев С.М., Любунь О.С. Банківський нагляд. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. 264 с.
  11. Давиденко Н.М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 9.- C.30-38.
  12. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі. К.: Алерта, 2004. 478 с.
  13. Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Худолій Л. М. Грошово-кредитна діяльність банків. К.: Європейський ун-т, 2004. 340 с.
  14. Денісов С. В., Іващенко В. В., Краснобрижа Г. А., Невлюдов І. Ш., Новоселов С. П. Основи банківської справи. Х.: ХНУРЕ, 2002. 131 с.
  15. Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки. К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2008. 88 с.
  16. Дробязко А., Сушко В. Банки Украины. Обобщенный портрет по итогам 2005 года // Финансовые риски.- 2005.- № 4.- C.19-40.
  17. Дударенко О.А. Банківські ресурси, їх складові та проблема акумуляції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2007.- 336 c.
  18. Єпіфанов А. О., Маслак Н. Г., Сало І. В. Операції комерційних банків. Суми: Університетська книга, 2008. 522 с.
  19. Зайцева І.П. Сутність та значення основних бюджетів комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 2.- C.82-88.
  20. Зянько В. В., Коваль Н. О., Тептя О. В. Банківський менеджмент. Вінниця: ВНТУ, 2008. 127 с.
  21. Зянько В. В., Тептя О. В. Банківська справа. Вінниця: ВНТУ, 2004. 114 с.
  22. Калашнікова Т. В. Банківські операції. Х.: ХНАУ, 2005. 80с.
  23. Калініченко О. Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку // Банківська справа.- 2007.- № 2.- C.83-90.
  24. Кириченко О. А., Міщенко В. І., Щербань В. П., Яценюк А. П., Гіленко І. В. Банківський менеджмент. К.: Знання, 2005. 832 с.
  25. Кирій Р.П. Особливості банківських послуг як об'єкта управління в конкурентному середовищі // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. 2008. Вип. 2. С. 397-403.
  26. Коваленко В. В. Фінансовий моніторинг банків. Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2005. 120 с.
  27. Колесников В. И., Черненко В. А., Мельникова С. А. Кредит и его основные формы. СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2001. 74 с.
  28. Копилюк О. І, Кульчицька Н. С. Фінансовий менеджмент в банку. Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. 108 с.
  29. Копилюк О.І., Музичка О.М. Теоретичні підходи до розкриття сутності банківських ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 5.- C.18-22.
  30. Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці. К.: А.С.К., 2007. 624 с.
  31. Кочетков В. М. Основи аналізу банківської діяльності. К.: Видавництво Європейського університету, 2005. 116 с.
  32. Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності діяльності банку // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 9.- C.43-51.
  33. Кузьмін В. В., Андрейченко О. В. Банківські операції. К.: ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2007. 418 с.
  34. Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. Л. Банковское дело: современная система кредитования. М.: Кнорус, 2008. 260 с.
  35. Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И., Ширинская З. Г., Штайн Й. Х. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). М.: Юристъ, 2005. 687 с.
  36. Лазепко І. М., Алексеєнко М. Д., Сивульський М. І. Банківські операції. К.: Університет "Україна", 2008. 328 с.
  37. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права. О.: Юридична література, 2008. 280 с.
  38. Любунь О. С., Потійко Ю. А., Лаптєв С. М., Шевченко К. Є., Денисенко М. П. Система банківського менеджменту. К., 2005. 356 с.
  39. Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C.81-87.
  40. Мартюшев О.О. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України.- 2005.- №10.- C.60-68.
  41. Мещеряков А.А. Теоретико-практичні засади побудови фінансового менеджменту банку // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 6.- C.53-57.
  42. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 240 с.
  43. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності. К.: КНЕУ, 2003. 347 с.
  44. Пашута А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Вісник Національного банку України.- 2007.- № 1.- C.44-48.
  45. Петрук О. М. Банківська справа. К.: Кондор, 2004. 462 с.
  46. Плісак Т. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку. К.: КНТЕУ, 2003. 520 с.
  47. Подік С. М., Ігнатенко В. І. Банківська справа: теорія і практика. К.: Фада, ЛТД, 2007. 642 с.
  48. Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України.- 2007.- № 5.- C.91-95.
  49. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. К.: КНЕУ, 2004. 468 с.
  50. Разуменко І.М. Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків України на регіональному рівні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
  51. Сало І. В., Криклій О. А. Фінансовий менеджмент банку. Суми: Університетська книга, 2008. 313 с.
  52. Стечишин Т.Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської системи України// Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. 2008. Вип. 2. С. 301-309.
  53. Сухарський B. C. Ощадно-банківська справа. - Тернопіль: Астон, 2003. - 464 с.
  54. Тиркало Р. І., Гуцал І. С., Чайковський Я. І. Банківська справа. Т.: Карт-бланш, 2001. 314 с.
  55. Токмакова І.А. , Краснов В.Г. Сутність і структура фінансового ринку // Фінанси України. 2001. № 12. С. 112-120.
  56. Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика. Суми: Університетська книга, 2004. 367 с.
  57. Череп А. В., Андросова О. Ф. Банківські операції. К.: Кондор, 2008. 407 c.
  58. Черкасова С. В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. 2003. № 10. С.130 - 134.
  59. Шевцова О.Й., Артеменко Т.Ю. Складові стратегічного управління банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
  60. Шелудько Н. М. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків. К.: Інститут економіки НАН України, 2002. 228 с.
  61. Штейн О.І. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг // Економіст.- 2007.- № 1.- C.44-48.
  62. Шульга Н.П. Управління економічним капіталом банку // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. 2008. Вип.1. С. 299-305.
 • 151. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
  Курсовой проект пополнение в коллекции 26.09.2010

  “Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною точкою для визначення потреб у ліквідності є планові структура і обсяги активів і пасивів Банку, які визначаються Бізнес-планом на поточний рік з розбивкою за кварталами. Комітет з управління активами і пасивами (КУАП) забезпечує досягнення запланованих обсягів і структури активів і пасивів Банку й тактичне управління ліквідністю. Планові наради Комітету відбуваються щомісячно. За необхідністю, для більш оперативного управління ризиками ліквідності, між плановими можуть відбуватися позачергові наради. КУАП аналізує поточний стан ліквідності Банку, структуру активів і пасивів Банку за строками погашення, стабільність залишків на поточних рахунках клієнтів та їх концентрацію. Крім того, для тактичного управління ризиками ліквідності Банк використовує перспективну оцінку і сценарне стрес-тестування позиції ліквідності, що дозволяє за допомогою всебічного аналізу грошових потоків здійснювати перспективну оцінку впливу кризових явищ на ліквідність Банку. Спираючись на цю інформацію та враховуючи ситуацію на світовому та українському фінансових ринках, КУАП приймає рішення про зміну обсягів кредитного портфеля Банку і портфелів цінних паперів, про залучення ресурсів для забезпечення фінансування росту активів Банку, про розмір відсоткових ставок та строковість кредитів та депозитів.

 • 152. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"
  Курсовой проект пополнение в коллекции 10.07.2010

  Клас 5. Капітал банку50Статутний капітал та інші фонди банку500Статутний капітал банку5000ПЗареєстрований статутний капітал банку Призначення рахунку: облік зареєстрованого статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу після реєстрації змін згідно з законодавством України. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу.5001КПНесплачений зареєстрований статутний капітал банку Призначення рахунку: облік сум зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком 5000. За кредитом рахунку проводяться суми сплаченого статутного капіталу; суми не сплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу.5002КПВласні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022. За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв). За кредитом рахунку проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв).5003ПДивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу Призначення рахунку: облік суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу до часу його реєстрації. За кредитом рахунку проводяться суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу. За дебетом рахунку перераховуються суми дивідендів у разі збільшення статутного капіталу на рахунки 5000 та 5010; у разі відмови в реєстрації сплачуються за рішенням загальних зборів банку акціонерам (учасникам) або зараховуються на рахунок 5022.501Емісійні різниці5010ПЕмісійні різниці Призначення рахунку: облік різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах залишку. За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій. За дебетом рахунку проводяться суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій.502Загальні резерви та фонди банку5020ПЗагальні резерви Призначення рахунку: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики. За кредитом рахунку проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів.5021ПРезервні фонди Призначення рахунку: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень у резервні фонди. За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України.5022ПІнші фонди банку Призначення рахунку: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в інші фонди банку. За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України.503Результати минулих років5030ПНерозподілені прибутки минулих років Призначення рахунку: облік прибутків минулих років до їх розподілу. За кредитом рахунку відображаються суми підтверджених прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття. За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України.5031АНепокриті збитки минулих років Призначення рахунку: облік сум підтверджених збитків минулих років до їх покриття. За дебетом рахунку відображається облік підтверджених сум непокритих збитків минулих років. За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків минулих років.504Результати звітного року, що очікують затвердження5040ППрибуток звітного року, що очікує затвердження Призначення рахунку: облік прибутку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників). За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року. За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) згідно із законодавством України; суми підтвердженого нерозподіленого прибутку на рахунок 5030 до його розподілу загальними зборами акціонерів (учасників).5041АЗбиток звітного року, що очікує затвердження Призначення рахунку: облік збитку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників). За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року. За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків, підтверджених загальними зборами акціонерів (учасників), на рахунок 5031 до їх покриття.51Результати переоцінки510Результати переоцінки5100ПРезультати переоцінки основних засобів Призначення рахунку: облік результатів переоцінки основних засобів. За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів. За дебетом рахунку проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів.5101ПРезультати переоцінки нематеріальних активів Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів. За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності. За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття.5102АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються у портфелі банку на продаж до часу їх реалізації. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності цінних паперів або їх реалізації.

 • 153. Антикризисное управление в банке
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

  - декларативный характер, т.е. отсутствие документов, подтверждающих реальность запланированных мероприятий. Например, если идет речь об увеличении уставного капитала, то необходимо представить протокол общего собрания акционеров банка, принявшего такое решение, с указанием сроков его выполнения и инвесторов, желающих увеличить уставный капитала банка; их письма, подтверждающие осведомленность о реальном финансовом состоянии банка, бухгалтерские балансы, заверенные в ГНИ, с наличием чистых активов, достаточных для инвестирования в уставный капитал банка, копии аудиторских заключений. Запрашиваются также документы, подтверждающие факт представления на регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета о ее выполнении, нового состава акционеров или участников, изменения величины уставного капитала. В приложения к плану санации должны быть включены такие копии договоров банка: о переуступке прав требований, о. переоформлении краткосрочной кредитной задолженности в долгосрочную, цессии, определения арбитражного суда по взысканию с должников выданных банком ссуд и другие документы, подтверждающие выполнение банком мероприятий плана санации. В плане санации должен содержаться график выполнения банком тех или иных мероприятий и достижения определенных целевых установок. При наличии указанных недостатков планы санации возвращаются на доработку с требованием представить подтверждающие документы. Если план финансового оздоровления отвечает предъявляемым требованиям, он принимается Главным управлением;

 • 154. Антикризисное управление в комерческом банке
  Курсовой проект пополнение в коллекции 06.02.2011

  Разработка антикризисных организационных стратегий, направленных на минимизацию внутренних рисков банка и укрепление безопасности:

  • информирование коллег о кризисных ситуациях;
  • наличие адекватной формальной структуры организации безопасности банка;
  • комплексный, письменно зафиксированный и утвержденный набор норм и правил, ориентированных на решение проблем, связанных с безопасностью, которые определяют действия сотрудников и развивают культуру безопасности в банке;
  • развитие у служащих банка адекватных убеждений, составляющих корпоративное отношение к безопасности;
  • делегирование права принятия решений по определенному вопросу на самый нижний уровень организации, который обладает необходимыми навыками и компетентностью;
  • обеспечение системы сдерживания и противовесов внутри банка;
  • ответственность каждого сотрудника за каждую проблему;
  • тренинг персонала для отработки действий в кризисных ситуациях и формирования навыков и культуры обеспечения безопасности;
  • использование узкопрофильных специалистов при одновременном обеспечении контроля за их работой при помощи специалистов более широкого профиля.
 • 155. Антикризисное управление в кредитных организациях
  Дипломная работа пополнение в коллекции 26.09.2006

   

  1. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 1 "О порядке регулирования деятельности банков" (Новая редакция инструкции Банка России от 30.01.96 № 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций").
  2. Указание Банка России от 31.12.97 № 123-У “О внесении изменений и дополнений к Инструкции Банка России от 01.10.97 № 1 “О порядке регулирования деятельности банков”.
  3. Указание от 29.01.98 № 153-У "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 № 1 "О порядке регулирования деятельности банков".
  4. Указание Банка России от 27.03.98 № 192-У "О дополнительных мерах по защите интересов вкладчиков банков".
  5. Положение Банка России от 01.06.98 № 31-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".
  6. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 17 "О составлении финансовой отчетности" (новая редакция Временной инструкции Банка России от 24.08.93 № 17 "По составлению общей финансовой отчетности коммерческими банками").
  7. Указание Банка России от 12.05.98 № 225-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 № 17".
  8. Письмо Банка России от 28.02.97 № 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций".
  9. Приказ Банка России от 25.09.97 № 02-414 "О внесении изменений в письмо Банка России от 28.02.97 № 419 в связи с переходом на новый План счетов бухгалтерского учета".
  10. Инструкция Банка России от 31.03.97 № 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности".
  11. Письмо Банка России от 28.07.97 № 492 "О применении отдельных положений инструкции Банка России от 31.03.97 № 59".
  12. Указание Банка России от 14.11.97 № 20-У " О внесении изменений в инструкцию Банка России от 31.03.97 № 59".
  13. Письмо Банка России от 02.04.98 № 85-Т "О порядке применения мер воздействия к реорганизующимся кредитным организациям".
  14. Письмо Банка России от 18.11.97 № 05-15-3-1/1193 "О порядке обращений в Банк России по вопросам соблюдения кредитными организациями пруденциальных норм деятельности".
  15. Положение Банка России от 28.08.97 № 509 "Об организации внутреннего контроля в банках".
  16. Положение Банка России от 08.09.97 № 516 "О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации".
  17. Письмо Банка России от 22.12.94 № 132 "О публикуемой отчетности коммерческих банков".
  18. Письмо Банка России от 28.05.97 № 457 "О критериях определения финансового состояния банков".
  19. Письмо Банка России от 23.12.96 № 383 "О порядке осуществления пруденциального банковского надзора за Сберегательным банком Российской Федерации".
  20. Письмо Банка России от 18.09.97 № 01-15-973 "О совершенствовании взаимодействия подразделений территориальных учреждений Банка России по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций".
  21. Письмо Банка России от 20.06.97 № 473 "О мерах по усилению контроля за достоверностью отчетности кредитных организаций".
  22. Письмо ЦБР от 28 мая 1997 года №457 “О критериях определения финансового состояния банков”.
  23. Письмо ЦБР от 22 ноября 1996 №363 “О планах санации кредитных организаций” (С изменениями от 30 апреля 1997) (с Приложением № 1).
  24. Письмо ЦБР от 30 апреля 1997 года № 443 “О методических рекомендациях по составлению планов санации кредитными организациями” (с Приложением к письму).
  25. Указание ЦБР от 13 ноября 197 года № 18-У “О введении в действие новой редакции методических рекомендаций о порядке оценки мероприятий по финансовому оздоровлению (планов санации), утвержденных письмом Банка России от 08.09.97 №513”.
  26. Указание “О годовом бухгалтерском отчете и отчетности кредитных организаций, предоставляемой в рамках надзора” от 25 декабря 1998 года № 452-У.
  27. Указание № 429-У от 30 ноября 1998 года “О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 года № 59 “О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности”.
  28. Бюллетень банковской статистики // -1999. -№4.
  29. Текущее состояние банковской системы // Банковская Газета. 1999. - №3 (141) Февраль.
  30. Востриков П., Логинов Л. Особенности реорганизации банков в форме слияния и присоединения // Банковское дело в Москве. 1998. - №2. с.14-15.
  31. Геращенко В.В. О ситуации в банковской системе и проблемах ее реструктуризации // Доклад Председателя Банка России на IX съезде Ассоциации российских банков. 1999.
  32. Ивин Н.И. Санация проблемных банков. Некоторые итоги года // Банковское дело в Москве. 1998. - №2. с.12-13.
  33. Лунтовский Г.И. Проблема оздоровления коммерческих банков: российская практика и зарубежный опыт // Деньги и Кредит. 1998. - №6. с.44-46.
  34. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков // Банковское дело. -1998. -№4. с.51-54.
  35. Саркисянц А.Г. Слияния и банкротство банков: мировой опыт // Деньги и Кредит. 1998. - №2. с. 43-52.
  36. Турбанов А.В. Банковская система Российской Федерации: проблемы реструктуризации // Деньги и Кредит. 1998. - №2. с.3-7.
  37. Л.П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. М., 1996.
  38. А.П. Ковалев. Диагностика банкротства. М., 1995.
  39. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М., 1996.
  40. Http://mac.www.cbr.ru.
  41. Http://www.aton.ru
  42. Http://www.rbc.ru.
 • 156. Антикризове управління банківською системою
  Информация пополнение в коллекции 02.02.2011

  Кредитна політика НБУ, з урахуванням прагнення до мінімізації безробіття, має бути спрямована на стимулювання інвестицій. Не можна різко зменшувати відсоткові ставки (зважаючи на небезпеку зростання інфляції) або ж тримати їх на високому рівні (штучне охолоджування економіки в період низької економічної активності також приховує руйнівні наслідки). Кредити потрібно давати, причому доступні. Проте банки повинні вибирати інвестиційні, перспективні напрями. Податкову політику необхідно змінити, зменшивши рівень національного податкового тягаря. До чинної податкової системи варто застосувати гнучкий підхід, щоб не допустити різкого спаду поточного споживання і стимулювати національного виробника. Бюджетна політика повинна тонко реагувати на виклики кризи. Держава має знайти кошти на фінансування стратегічних інвестицій, не допускати серйозної заборгованості соціальних виплат, заробітної плати, розширити продаж державних цінних паперів, а в разі потреби йти на збільшення обсягів внутрішнього боргу.

 • 157. Антимонопольное регулирование на рынке страховых услуг
  Информация пополнение в коллекции 21.07.2011
 • 158. Армения: услуги страхования жизни
  Информация пополнение в коллекции 17.03.2012

  Развитие страховой системы Армении происходило по традиционному для стран СНГ сценарию. После распада СССР потребности экономики Армении в страховых услугах удовлетворялись наспех создаваемыми (причем зачастую под конкретного клиента) страховыми фирмами, которые вели свою деятельность разрозненно и бессистемно. При этом в стране не было ни законодательной базы, ни удовлетворительно работающего контролирующего органа. К 1996 году в Армении работало уже 85 страховых организаций, подавляющее большинство которых были очень мелкими, что делало невозможным страхование крупных рисков и не позволяло быть уверенным в надежности предоставляемых услуг. В конце ноября 1996 года Национальное собрание республики приняло закон "О страховании", который вкупе со сводом правил по лицензированию составил нормативную базу для эффективной работы страховой системы страны.

 • 159. Аспекти нарахування процентів в банку
  Контрольная работа пополнение в коллекции 14.11.2010

  докАктив Тис. грн..1Кошти та залишки в НБУ88082Кошти в інших банках 686073Цінні папери на продаж78864Кредити та заборгованість клієнтів203775Довгострокові вкладення в дочірні установи1536Основні засоби не матеріальні активи10837нараховані доходи до отримання9648Інші активи5599Усього активів 108 437Зобовязання 10Кошти банків 4045711Кошти клієнтів4000912Інші депозити74713Інші зобовязання 712814Усього зобовязань 88 341Власний капітал15Статутний капітал 750016Капіталізовані дивіденди 420017Резерви 83918Нерозподілений прибуток 557219Переоцінка основних засобів2520Боргові цінні папері цінні папери, емітовані банком155221Нараховані витрати до сплати40820Усього власного капіталу 20096 19Усього пасиву 108 437

 • 160. Ассортимент банковских продуктов
  Дипломная работа пополнение в коллекции 02.10.2010

  В настоящее время в связи с изношенностью основных фондов предприятий, недостаточной конкурентоспособностью на внешних рынках производимой продукции и высокими затратами на ее производство требуется проведение ряда комплексных мер по реконструкции и модернизации имеющихся производственных фондов субъектов хозяйствования, а также по введению новых мощностей. Однако большинство разработанных инвестиционных проектов предполагает вложение значительных объемов денежных средств. Размер ресурсной базы как отдельных банков, так и банковской системы в целом в Республике Беларусь недостаточен для выдачи банками особо крупных кредитов даже первоклассным заемщикам. Уровень собственного капитала не позволяет белорусским банкам финансировать средние и крупные инвестиционные проекты, не нарушая нормативов максимального размера риска на одного клиента и максимального размера крупных рисков [17, с. 17]. Поэтому, учитывая недостаточность собственных ресурсов у предприятий, считается, что реализация данных проектов возможна только при участии зарубежных инвесторов.