Статья

Статья

Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій у публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із традиційними друкованими виданнями посідають видання електронні. Згідно з ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості», електронне видання — це електронний документ, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та вихідні дані та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді [2].

Подробнее

Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На жаль, процеси, які є поширеними в сучасному українському суспільстві, призводять до руйнування сприятливих умов для самостійного розвитку дитини, що нерідко призводить до відхилень у поведінці неповнолітнього, і як наслідок до вчинення злочинів.

Подробнее

Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Исследована мощность электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 170 мужчин и женщин с правосторонним (ППА) и левосторонним профилями асимметрии (ЛПА) в состоянии функционального покоя. Установлена более низкая мощность аи высокая р-,у-колебаний ЭЭГ в коре у мужчин с ЛПА, по отношению к мужчинам с ППА. У левопрофильных женщин по сравнению с правопрофильными зарегистрировано более низкую мощность во всех диапазонах ЭЭГ. Выявлена более высокая мощность 9-, Р-, у-колебаний ЭЭГ и низкая в а-диапазоне у женщин с ППА, по сравнению с мужчинами из этой же группы. Установлено, что у левопрофильних женщин в половом аспекте изменения были более локальными и характеризовались болем низкой мощностью в а-, 9и высокой в Р-, у-диапазонах ЭЭГ.

Подробнее

Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аудит ефективності використання бюджетних коштів може здійснюватися за один або за декілька періодів фінансової звітності і складається з чотирьох етапів: планування аудиту — полягає у виборі питань і об’єктів перевірки, попередньому їх вивченні і підготовці програми; проведення перевірок — збір необхідних доказів — матеріалів відносно дотримання (недотримання) ефективного і цільового використання коштів; підготовка звіту за результатами аудиту — встановлення і оцінка фактів порушень і недоліків, розробка пропозицій відносно їх усунення, вдосконалення нормативно-правових актів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів; контроль виконання рішень (висновків), прийнятих за результатами аудиту. Кожен з виділених етапів включає ряд послідовних дій, здійснення яких сприяє повноцінному і якісному проведенню аудиту ефективності (табл. 1).

Подробнее

Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье обоснована необходимость реализации комплексных мер для обеспечения минимизации следствия влияния волатильности на финансовую стойкость банков всеми участниками рынка. Рассмотрены подходы по обеспечению снижения уровня влияния дестабилизационных факторов на основе зарубежного и отечественного опыта. Проведен критический анализ действий регуляторов рынка. Проведен анализ инструментария банков, который направленный на обеспечение минимизации последствий волатильностти на финансовую стойкость. На основании проведенного исследования сделаны выводы и даны рекомендации.

Подробнее

Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям за- хідні/європейські цінності. Вважається, що європейські цінності є глибинними смисложиттєвими орієнтаціями індивіда або груп людей, які визначають цілі життя й переконання та можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. Наприклад, фундаментальні права і свободи людини були втілені в конституціях європейських країн, в системі поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, в таких демократичних інститутах як свобода слова, організацій, вільних, таємних та прозорих виборів. Тобто важливою є інституалізація цінностей, яка означає створення правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, насамперед — органів влади, відповідальних за реалізацію та дотримання прав і свобод людини.

Подробнее

Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье рассмотрено сущность страхового рынка и проанализировано его современное состояние. Исследована динамика количества страховых компаний и основные показатели деятельности страховщиков. На основе анализа показано ключевые проблемы деятельности страхового рынка и негативные факторы, сдерживающие его развитие. Сформулированы приоритетные направления развития отечественного рынка страховых услуг.

Подробнее

Маркер загального стану здоров’я людини – вітамін С

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Прогалини у нашому раціоні харчування можуть заповнити дієтичні добавки, адже забезпечується організм кожного з нас потрібним набором поживних речовин у належній кількості. Крім того, дієтичні добавки дуже легко включити навіть у найбільш напружений щоденний графік.

Подробнее

Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Волонтери з контамінованих територій мають достовірно вищий рівень об’єму короткочасної пам’яті на вербальний подразник. За рівнем переключення уваги досліджуваний контингент демонструє високий та вищий за середній рівні. Встановлено достовірні розбіжності між показниками коефіцієнту розумової продуктивності, об’єму зорової інформації та стійкості уваги у досліджуваній і контрольній групах.

Подробнее

Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Основними завданнями навчання студентів, що займаються боксом в групах фізичного виховання, є: всебічний фізичний розвиток і зміцнення здоров'я студентів; розвиток швидкості, спритності, витривалості, швидкісно-силових і морально-вольових якостей; навчання основам техніки і тактики; навчання захисним і атакуючим елементам, тактичних дій; формування у студентів культури до здорового способу життя.

Подробнее

Мариністичні образи в ліриці О. Олеся та європейських символістів

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

В статье исследуется влияние европейских символистов на формирование художественно-эстетической концепции Александра Олеся. Сосредоточено внимание на символике моря в поэтических системах украинского лирика и европейских символистов, выяснении его структурно-семантической роли в мироощущении художников.

Подробнее

Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article reveals the role of innovative technology in learning geography. Pedagogical conditions for the introduction of technology in the learning process. Caution the use of elements of the relaksopedicnon technology. Analyzes the current state of the school of practice for the use of educational technology in geography. Proven efficient impact of relaksopedMn on the quality of learning geography.

Подробнее

Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку грошових коштів та їх потоків. Описано основі нормативно-правові акти, які регулюють облік грошових коштів та їх потоків в Україні. Проведено порівняння основних положень національних нормативно-правових документів, які регулюють бухгалтерський облік грошових коштів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Проведено систематизацію нормативно-правової бази, що регулює бухгалтерський облік грошових коштів та їхніх потоків. Представлення нормативно-правової бази в вигляді піраміди з чотирьох рівнів.

Подробнее

Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Виклад основного матеріалу. Еволюція історичної повістевої прози ХХІ ст. пов’язана з інтенсивним урізноманітненням хронотопних структур текстів, виводячи їх на новий, менш обмежений жанровими традиціями ступінь осмислення реалій минулого, через бінарні опозиції «людина-час», «людина-батьківщина» з виявами можливостей патріотичного й морального зростання особистості, рівнів життєрозуміння і життєдіяльності.

Подробнее

Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

The article deals with the problems of patriotic education of cadets specialized in higher educational institution. Raised tasks foresaw the analysis of semantic meaning of terms «nation», «mentality», «spirituality», «patriotism»; determination of the mechanism of formation of cadets national self-consciousness; analysis of patriotic education of students of higher educational institution. Strength and effectiveness of patriotic education is determined by the depth of penetration of the idea of Motherland into the spiritual world of a cadet while he is growing up as a human being and a citizen; how profoundly he sees the world and himself through the eyes of a patriot. Dialectical unity of three components of patriotism: knowledge - feelings - actions defines the depth of that feeling.

Подробнее

Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

У статті йдеться про основи управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Визначено та охарактеризовано рівні управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти. Розроблено алгоритм діяльності для директора закладу дошкільної освіти, дотримання якого підвищить ефективність вирішення питань впровадження інноваційних оздоровчих технологій.

Подробнее

Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Модель циклу, яка домінувала у той час, передбачала нелінійний процес змін (трансформацій), які відбуваються в організмі з плином часу — від ранніх стадій існування до наступного покоління [22, с. 4]. Як зазначає В.О. Дресвянніков, еволюційний життєвий цикл систем в економіці подібний до еволюційного життєвого циклу в біології, який забезпечується процесами філогенезу (історичного розвитку організмів та окремих груп) та онтогенезу (індивідуального розвитку організму від моменту зародження до кінця життя) [5, с. 19].

Подробнее

Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу в Канаді

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Зазначимо, що в різних країнах робиться різний акцент на складники інклюзивної освіти, так в Італії більше звертають увагу на аспекти соціалізації, а не навчання, передбачаючи як результат інклюзивної освіти набуття статусу повноцінних членів суспільства людьми з обмеженими можливостями [1, с. 14].

Подробнее

Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Останні дослідження та публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття. Серед робіт, присвячених питанням державного управління, слід зазначити праці провідних учених таких, як: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, О. Ковалюка, М. Корецько – го, О. Коротича, В. Малиновського, Н. Нижник, Г. Одінцевої, Р. Рудницької, О. Федорчака та ін. Питанням щодо формування механізмів розвитку сервісно-орієнтованої держави та основних підходів визначення поняття «севісно-орієнтова – на держава» присвячено низку наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: О. Карпенко, Р. Войтович, А. Попка, Ю. Ковбасюка, А. Чемериса, Ю. Шарова, О. Євсюта, О. Алі – мова, О.В Євсюкова М. Барбера, В. Багдасаряна, М. Буткевича, О. Васильєвої, Б. Гаврилишина, О. Ігнатенка, О. Козлової, В. Рубцова, Ю. Тихомирова та ін.

Подробнее

Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів, скоєних неповнолітніми

Статья пополнение в коллекции 24.04.2018

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням особливостей та характерів труднощів у поведінці, відхилення від норм займалося багато дослідників, наприклад: А.С. Белкін, Л.С. Виготський, Л.М. Зюбін, О.І. Кочетов та ін. Що стосується правового та психологічного аспекту впровадження програм відновного правосуддя, то зазначеній тематиці присвятили свої роботи: С.М. Міщенко, В.М. Трубніков та ін.

Подробнее
1 2 3 4 5 > >>